Μπίκας Αλέξανδρος|  21/08/2017 - 09:46 πμ

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση για τους διακινητές μελιού

Την παραληφθείσα ποσότητα µελιού µε επισυναπτόµενα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών αγοράς, την ονοµασία του προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίµων –Ποτών, τον αριθµό, το είδος, το βάρος της συσκευασίας, καθώς επίσης και την χώρα συγκοµιδής οφείλουν να γνωστοποιούν στο υπουργείο Οικονοµίας, όσοι εισάγουν ή παραλαµβάνουν µέλι προς εµπορία και διακίνηση.

Αυτό προβλέπει διάταξη που προωθεί στα πλαίσια επικείµενης νέας κωδικοποίησης των Κανόνων ∆ΙΕΠΠΥ και κατόπιν αποδοχής από την Κοµισιόν, η γενική γραµµατεία Εµπορίου. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του γενικού γραµµατέα Εµπορίου Αντώνη Παπαδεράκη, που διαβιβάστηκε στην βουλή: «Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαµβάνουν ποσότητα µελιού προς εµπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός δέκα εργασίµων ηµερών στην ∆ιεύθυνση Θεσµικών Ρυθµίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: epopteia-agoras@gge.gr) τα ανωτέρω στοιχεία.

Όπως επισηµαίνεται στο έγγραφο, η υποβολή της γνωστοποίησης επιβεβαιώνεται µε την αποστολή από τη ∆ιεύθυνση Θεσµικών Ρυθµίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στο διακινητή µελιού του αριθµού πρωτοκόλλου παραλαβής της. Με τη σειρά τους οι διακινητές πρέπει «να το φυλάσσουν για δύο έτη (τρέχον και επόµενο) και επιδεικνύεται στους ελεγκτές εφόσον ζητηθεί».

Τέλος, οι διακινητές µελιού υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο να καταχωρούνται οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) µελιού κατά είδος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ποσότητα, αξία και χώρα/ χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκοµιδή του µελιού ή η αντίστοιχη ένδειξη του παραστατικού παραλαβής προκειµένου για µέλι που προέρχεται από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.  

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ