Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Brand name

Η πονεμένη ιστορία μιας ρετσίνας που είχε την έμπνευση να γίνει αφρώδης

Ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις µεγάλες παραδοξότητες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, διεκδικεί η περίπτωση της αφρώδους ρετσίνας «botanic». Πριν από λίγο καιρό βγήκε στην παραγωγή ως ένα πολύ ενδιαφέρον, καινοτόµο και...

Η πονεμένη ιστορία μιας ρετσίνας που είχε την έμπνευση να γίνει αφρώδης

0
0

Όµως, άλλαι αι βουλαί της γραφειοκρατίας. Αντίθετα µε τη θερµή υποδοχή της οποίας έτυχε το προϊόν στην αγορά, όπως και στις τάξεις της επιστηµονικής κοινότητας, ταυτόχρονα έπεσε, απ’ ότι φαίνεται και στο «τείχος» της δηµόσιας διοίκησης, µε τους κρατικούς λειτουργούς να ταλαιπωρούν απίστευτα µέχρι σήµερα τους ανθρώπους που είχαν την έµπνευση να κάνουν ένα βήµα προς κάτι το διαφορετικό, έξω από τα συνηθισµένα.

Όπως προκύπτει από την επίσηµη αλληλογραφία του παραγωγού (Οινοποιείο Νικολού) και του τµήµατος Αµπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που φέρνει σήµερα στη δηµοσιότητα η Agrenda, µετά από καταγγελία (προφανώς ιδιώτη και ενδεχοµένως ανταγωνιστή) που έγινε στην εν λόγω υπηρεσία, δόθηκε εντολή κατάσχεσης και διενεργήθηκε δέσµευση 2.660 φιαλών µε αφρώδη ρετσίνα, που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, µε την αιτιολογία ότι «Η κυκλοφορία του προϊόντος αφρώδης ρετσίνα botanic είναι παράνοµη, εφόσον δεν προβλέπεται η παραγωγή της, σύµφωνα µε το 2248/73007/22-5-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ».

Με απλά λόγια, οι φωστήρες των σκοτεινών γραφείων της πλατείας Βάθη έκριναν, µάλλον ελαφρά τη καρδία, ότι το προϊόν ξεφεύγει από τα στενά όρια του όρου «ονοµασία κατά παράδοση», που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο και εποµένως θα πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά.


Οίνος βάσης η ρετσίνα αν αλλάξει το Προεδρικό Διάταγμα του ‘79;

Αφρώδης οίνος, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο μπορεί να παράγεται χωρίς διακρίσεις

Αθήνα   16-7-2018

Προς τµήµα Αµπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οινοποιείου µας παρήγαµε την «αφρώδη ρετσίνα», έναν αφρώδη οίνο, για τον οποίο ως οίνος βάσης χρησιµοποιείται η ρετσίνα. Το προϊόν αυτό δεν αποτελεί αρωµατισµένο οίνο-αµπελοοινικό προϊόν και δεν χρησιµοποιείται σε αυτό κανένα αρωµατισµένο προϊόν ή κατεργασία/επεξεργασία αρωµατισµού, ενώ θα µπορούσε να παραχθεί από όλα τα ελληνικά οινοποιεία που παράγουν ρετσίνα και αφρώδη οίνο.

Με την µε αρ. πρωτ. οικ. 6905/13-6-2018 Έκθεση ∆έσµευσης Ελεγκτών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας-∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής-τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου διενεργήθηκε δέσµευση 2.660 φιαλών µε «αφρώδη ρετσίνα» που ευρέθηκαν στις εγκαταστάσεις µας, µε την αιτιολογία ότι «Η κυκλοφορία του προϊόντος αφρώδης ρετσίνα «botanic» είναι παράνοµη, εφόσον δεν προβλέπεται η παραγωγή αφρώδους ρετσίνας, σύµφωνα µε το 2248/73007/22-5-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ.  Σύµφωνα δε µε το τελευταίο αυτό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ που απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής, «Με βάση καταγγελία που έγινε στην υπηρεσία µας, αναφέρεται ότι το οινοποιείο «Νικολού» µε έδρα την περιοχή της αρµοδιότητάς σας, κυκλοφορεί στην αγορά προϊόν ως «αφρώδης ρετσίνα» (brut retsina sparkling) botanic, όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του οινοποιείου «www.nikolouwinery.gr». Σύµφωνα µε την ανωτέρω πρώτη και δεύτερη σχετική νοµοθεσία (σ.σ. Καν. ΕΕ 2013/1308 του ΕΚ και του Συµβουλίου – αρ. 112 και Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙV και π.δ. 514-ΦΕΚ Α’ 157/1979) η κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος είναι παράνοµη εφόσον δεν προβλέπεται η παραγωγή αφρώδους ρετσίνας και µάλιστα η ρετσίνα αποτελεί προϊόν µε «ονοµασία κατά παράδοσιν» -ισοδύναµο ΠΓΕ».

Κατά της ως άνω απόφασης περί δέσµευσης των προϊόντων µας υποβάλαµε ένσταση, επί της οποίας εξεδόθη η µε αρ. πρωτ. 7200/26-6-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (∆ιεύθυνση αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής), µε την οποία αποφασίσθηκε η παράταση της δέσµευσης έως την λήψη έγγραφης απάντησης από το ΥΠΑΑΤ, σχετικά µε το αν το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και µπορεί να αποδεσµευτεί ή αν παραµένουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο µε αρ. 2248/7300/22-5-2018 έγγραφό του.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι α) ο οίνος ρετσίνα µπορεί να είναι αφρώδης, αφού κάτι τέτοιο είναι συµβατό και δεν αποκλείεται ούτε από την ελληνική, αλλά ούτε και από την κοινοτική νοµοθεσία, που δεν θέτουν περιορισµούς ως προς το CO2 και β) ένας αφρώδης οίνος µπορεί να παράγεται από ρετσίνα, αφού ο αφρώδης οίνος µπορεί να παράγεται και από οίνο και η ρετσίνα είναι τέτοιος και ως εκ τούτου, ο όρος ««αφρώδης ρετσίνα» είναι σύννοµος ως προς την εθνική, αλλά και κοινοτική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την άποψη του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο µε αρ. 2248/73007/22-5-2018 έγγραφο, η κυκλοφορία του προϊόντος «αφρώδης ρετσίνα» είναι παράνοµη. Κατόπιν δε προφορικών υποδείξεων που µας έγιναν από το ΥΠΑΑΤ, πρέπει εκ µέρους µας να γίνει αίτηση περί τροποποίησης του Π.∆. 514/1979, έτσι ώστε να προβλεφθεί σε αυτό και η «αφρώδης ρετσίνα».

Τονίζεται εν προκειµένω ότι από τον συνδυασµό των διατάξεων του α. 1 του Π.∆. 514/1979 (ΦΕΚ 157/12.7.79)  και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ.922/72, (ΕΟΚ) αριθ.234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.1234/2007 του Συµβουλίου, προκύπτει ότι τα κύρια εννοιολογικά γνωρίσµατα της ρετσίνας είναι η αποκλειστική παραγωγή στην Ελλάδα και η προσθήκη στο γλεύκος  ρητίνης χαλεπίου πεύκης.

Άρα, ο οίνος στον οποίο συγκεντρώνονται τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (αποκλειστική παραγωγή στην Ελλάδα και προσθήκη στο γλεύκος ρητίνης χαλεπίου πεύκης) ονοµάζεται «ρετσίνα». Σύµφωνα δε µε την κοινοτική νοµοθεσία, ο αφρώδης οίνος µπορεί να παράγεται και από οίνο (χωρίς διακρίσεις). Η ρετσίνα είναι οίνος, αφού υπάγεται στην κατηγορία «οίνος», σύµφωνα τόσο µε την ελληνική όσο και µε την κοινοτική νοµοθεσία, προϊόν που παράγεται αποκλειστικά µε πλήρη ή µερική αλκοολική ζύµωση νωπών σταφυλιών, είτε αυτά έχουν υποστεί έκθλιψη είτε όχι, ή γλεύκους σταφυλιών).

Παρά το γεγονός ότι θεωρούµε ότι η κυκλοφορία της «αφρώδους ρετσίνας» δεν είναι παράνοµη, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε δεδοµένο ότι το ΥΠΑΑΤ θεωρεί αυτή παράνοµη,  όπως αναφέρεται και στο µε αρ. µε αρ. 2248/73007/22-5-2018 έγγραφό του, µε την παρούσα µας ζητάµε όπως τροποποιηθεί το π.δ. 514/1979, µε την πρόβλεψη: «ο οίνος ρετσίνα δύναται να χρησιµοποιηθεί ως οίνος βάσης, για την παραγωγή αφρώδους οίνου».

Η αιτούσα

και α.α. η πληρεξούσια δικηγόρος

Ουρανία Σκλήρη του Γεωργίου (Οινοποιείο Νικολού)


Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Επιλογές από τα έντυπα