Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ελαιώνες και Αμπελώνες

Προϋποθέσεις ελέγχου ποικιλιών αμπέλου

Ως διατηρητής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου ορίζεται ο ΕΛΓΟ - Δήμητρα.

Προϋποθέσεις ελέγχου ποικιλιών αμπέλου

29
0

Με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέτεις ελέγχου ποικιλιών αμπέλου. Η σχετική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης έρχεται να εναρμονίσει την κοινοτική οδηγία με το εθνικό δίκαιο.

Μεταξύ άλλων η απόφαση περιγράφει:

  • τη διαδικασία εγγραφής βαλτωμένων ποικιλιών αμπέλου στον εθνικό κατάλογο, αλλά και
  • πως μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία.
  • τη διαδικασία εγγραφής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου.   

Αρμόδια αρχή για τους επίσημους ελέγχους σχετικά με την αποδοχή των ποικιλιών αμπέλου ορίζεται το τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (Τ.Ε.Π.Κ.Φ.) της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ως διατηρητής εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου ορίζεται το Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Iνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.


Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 3

Διαδικασία εγγραφής βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου

1. Για να καταχωριστεί μια ποικιλία αμπέλου της περ. β’ του άρθρου 1 στον Εθνικό Κατάλογο,

α) ο δημιουργός της ποικιλίας ή ο διατηρητής της ποικιλίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του δημιουργού που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στην Ε.Ε. και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή, υποβάλλει στο Τ.Ε.Π.Κ.Φ. ειδική έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. συνοδευόμενη από:

αα) πληροφοριακά στοιχεία σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ., τα οποία δίνουν την κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας και των αγρονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει η επίσημη εξέταση της ποικιλίας.

ββ) αντίγραφο πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή αντίγραφο κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, εφόσον υπάρχει.

γγ) δήλωση του δημιουργού ότι είναι δημιουργός της ποικιλίας.

δδ) βεβαίωση του δημιουργού ότι η ποικιλία δεν είναι/είναι γενετικά τροποποιημένη.

εε) εξουσιοδότηση του δημιουργού για τον ορισμό διατηρητή.

στστ) δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία και τη χώρα διατήρησης.

ζζ) αποδεικτικά πληρωμής των προβλεπόμενων για την άμπελο τελών δοκιμής, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθμ. 6321/44913/30.4.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τελών δοκιμής παραβόλων για την υποβολή αίτησης εγγραφής ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο» (Β’ 1099).

β) διενεργούνται οι επίσημοι έλεγχοι του άρθρου 2 για να διαπιστωθεί ότι η ποικιλία αμπέλου πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης (Β’ 1517).

2. Κατά παρέκκλιση της περ. β’ της παρ. 1, δεν διενεργούνται οι επίσημοι έλεγχοι του άρθρου 2 εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό φυτικής δημιουργίας του άρθρου του ν. 1564/1985 ή κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας αμπέλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 (ΕΕ L 227, 1.9.1994, σ.1). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση της περ. α’ της παρ. 1 υποβάλλεται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, μαζί με την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο παράρτημα I του άρθρου 5, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη περιγραφή και όλα τα σχετικά έγγραφα χορήγησης του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας. Το τέλος που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή, ορίζεται στο 15% του τέλους δοκιμής που καταβάλλεται κατά έτος ή καλλιεργητική περίοδο για την άμπελο, σύμφωνα με την αριθμ. 6321/44913/30.4.2015 απόφαση. Το ανωτέρω τέλος καταβάλλεται μία φορά.

3. Η αίτηση της περ. α’ της παρ. 1 παραλαμβάνεται σε ημερομηνίες καθορισμένες από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ., καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο ποικιλιών και τηρείται φάκελος με τον αριθμό μητρώου της ποικιλίας, ο οποίος περιλαμβάνει τη σχετική αλληλογραφία, τα δεδομένα των πειραμάτων των δοκιμών Δ.Ο.Σ. και όλα τα στοιχεία για την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία.

4. Για τη συνέχιση των δοκιμών Δ.Ο.Σ. για το δεύτερο έτος απαιτείται η υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ., δήλωση του τελικού ονόματος της ποικιλίας και αποδεικτικά πληρωμής των προβλεπόμενων για την άμπελο τελών δοκιμής της αριθμ. 6321/44913/30.4.2015 απόφασης.

5. Για τη συνέχιση των δοκιμών Δ.Ο.Σ. για τρίτο έτος απαιτείται η υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ και τα αποδεικτικά πληρωμής των προβλεπόμενων για την άμπελο τελών δοκιμής της αριθμ. 6321/44913/30.4.2015 απόφασης.

6. Ο αιτών παραδίδει στο Τ.Ε.Π.Κ.Φ. πολλαπλασιαστικό υλικό της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας αμπέλου σε ημερομηνίες, ποσότητες και συσκευασίες που καθορίζονται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. Το πολλαπλασιαστικό υλικό της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας αμπέλου καλύπτει τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης και του π.δ. 365/2002 (Α’307), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Εάν το πολλαπλασιαστικό υλικό της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας αμπέλου χαθεί ή αλλοιωθεί κατά την μεταφορά ή την πορεία των δοκιμών ή βρεθεί ότι δεν πληροί τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας και είναι ακατάλληλο, το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. δύναται να ζητήσει νέες ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού.

7. Μετά το τέλος των δοκιμών, το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (στο εξής Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α’ 164), η οποία γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την αποδοχή ή την απόρριψη της ποικιλίας. Η εγγραφή ή η απόρριψη της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Οι βελτιωμένες ποικιλίες αμπέλου εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια της αποδοχής τους και κατά συνέπεια χωρίς να απαιτείται η ανανέωση εγγραφής τους σε αυτόν.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία ή στην διατήρηση ποικιλίας αμπέλου εγγεγραμμένης στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Οι ποικιλίες αμπέλου διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εάν:

α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 1 δεν είναι αληθή, ή

β) αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις της διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης, μετά από έλεγχο του Τ.Ε.Π.Κ.Φ., ή

γ) υποβληθεί σχετική αίτηση από τον διατηρητή της ποικιλίας.

Στις περ. β’ και γ’, η ποικιλία δεν διαγράφεται, εάν εξασφαλισθεί η διατήρησή της.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία εγγραφής εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου

1. Οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες αμπέλου της περ. γ’ του άρθρου 1, γίνονται αποδεκτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. 258676/29-09-2003 απόφασης.

2. Για την καταχώριση μιας εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο, δεν απαιτείται η διενέργεια των επίσημων ελέγχων του άρθρου 2, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει υποβληθεί από τον διατηρητή της παρ. 3 προς το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. ειδική έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ, συνοδευόμενη από:

αα) πληροφοριακά στοιχεία σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ., τα οποία δίνουν την κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα I του άρθρου 5.

ββ) πληροφορίες που αφορούν σε ιστορικά στοιχεία για την περιοχή καλλιέργειας, την ονομασία και την καλλιέργεια της ποικιλίας (έκταση, απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά).

γγ) πληροφορίες που αφορούν τις αγρονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει διαμορφωθεί και σταθεροποιηθεί η υποψήφια για εγγραφή ποικιλία αμπέλου στον χώρο και τον χρόνο χωρίς την επέμβαση της γενετικής επιστήμης.

Η αίτηση καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο ποικιλιών και τηρείται φάκελος με τον αριθμό μητρώου της ποικιλίας που περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και όλα τα στοιχεία για την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε καθορισμένες από το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. ημερομηνίες.

β) Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην Τ.Ε.Π.Υ., η οποία γνωμοδοτεί για την αποδοχή της ποικιλίας, εφόσον τα στοιχεία της περ. α’ είναι επαρκή. Η εγγραφή των αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εάν μετά την υποβολή της αίτησης διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία των υποπερ. ββ’ και γγ’ της περ. α’ δεν είναι αληθή ή δεν είναι επαρκή, το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στην Τ.Ε.Π.Υ., η οποία γνωμοδοτεί για την απόρριψη της ποικιλίας.

Η απόρριψη της εγγραφής της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Εάν τα υποβληθέντα στοιχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ δεν είναι επαρκή για την αποδοχή της εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας αμπέλου, το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα την αναγκαιότητα διενέργειας των επίσημων ελέγχων του άρθρου 2. Σε αυτήν την περίπτωση, η διάρκεια των δοκιμών Δ.Ο.Σ. ορίζεται σε ένα (1) έτος, αυτές πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του διατηρητή ή υπό την ευθύνη του διατηρητή, ο οποίος παρέχει κάθε διευκόλυνση στο Τ.Ε.Π.Κ.Φ και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3. Το τέλος που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή, ορίζεται στο 50% του τέλους δοκιμής που καταβάλλεται κατά έτος ή καλλιεργητική περίοδο για την άμπελο, σύμφωνα με την αριθμ. 6321/44913/30-04-2015 απόφαση και ανεξάρτητα από τη διάρκεια των δοκιμών. Το ανωτέρω τέλος καταβάλλεται μία φορά.

3. Ως διατηρητής εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών αμπέλου ορίζεται το Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Iνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο διατηρητής των εν λόγω ποικιλιών αμπέλου συλλέγει υλικό των ποικιλιών αυτών και το εγκαθιστά στη συλλογή ποικιλιών αμπέλου που διατηρεί.

4. Οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες αμπέλου εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια της αποδοχής τους και κατά συνέπεια χωρίς να απαιτείται η ανανέωση εγγραφής τους σε αυτόν.

5. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία ή στην διατήρηση ποικιλίας αμπέλου εγγεγραμμένης στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες αμπέλου διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Τ.Ε.Π.Υ. και κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Π.Κ.Φ., εάν:

α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 2 δεν είναι αληθή, ή

β) αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις της διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθμ. 258676/29.9.2003 απόφασης, μετά από έλεγχο του Τ.Ε.Π.Κ.Φ., ή

γ) υποβληθεί σχετική αίτηση από τον διατηρητή της ποικιλίας.

Στις περ. β’ και γ’, η ποικιλία δεν διαγράφεται, εάν εξασφαλισθεί η διατήρησή της.

 


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία