Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Profi

Σε πραγματικές συνθήκες γεωργία ακριβείας από την Agrotech

Στην Agrotech το 2018 εφαρµόστηκε η γεωργία ακριβείας σε καλλιέργειες ορυζώνων της Χαλάστρας και της Ορεστιάδας, σε καλαµπόκια στην περιοχή της Ξάνθης και σε βαµβάκια στην Ορεστιάδα, µε τα αποτελέσµατα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα πειράµατα έγιναν σε πραγµατικές συνθήκες

Agrotech4

Γιώργος Κοντονής

358
0

Aρχικά προσδιορίστηκαν ψηφιακά τα όρια των αγροτεµαχίων στην διαδικτυακή πλατφόρµα MyJohnDeere και καθορίστηκε η γραµµή ΑΒ για κάθε αγροτεµάχιο. Η ευθεία ΑΒ χαράσσεται στο γραφείο µέσω της πλατφόρµας MyJohnDeere για όλα τα αγροτεµάχια του πελάτη, είτε στο πεδίο µε τη χρήση του δέκτη GPS όπου ο χειριστής δηµιουργεί µια ευθεία γραµµή παράλληλη µε τα όρια του αγροτεµαχίου του, και στη συνέχεια δηµιουργούνται αυτόµατα από την οθόνη του τρακτέρ όλες οι παράλληλες ευθείες που πρέπει να ακολουθήσει ο χειριστής στο συγκεκριµένο αγροτεµάχιο. Το τρακτέρ που εφάρµοσε τη γεωργία ακριβείας (ΓΑ) ήταν εξοπλισµένο µε GPS δέκτη υψηλής ακρίβειας, όπου µε αυτόµατη καθοδήγηση διέγραψε τις ευθείες και παράλληλες γραµµές, έτσι ώστε όλες οι εισροές όπως σπόροι, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ.α. να εφαρµόζονται κάθε φορά στο ίδιο ακριβώς σηµείο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Agrotech SA, Χριστόδουλος Μποζατζίδης.

Με τον τρόπο αυτό πέραν από την αύξηση της παραγωγικότητας µειώνεται η συµπίεση του εδάφους, επιτυγχάνεται εξοικονόµηση καυσίµων και µειώνεται ο χρόνος εργασίας. Το επόµενο στάδιο ήταν ο προσδιορισµός της εδαφικής παραλακτικότητας των αγροτεµαχίων όπου έγινε µέσω της ανάλυσης κατάλληλων δορυφορικών εικόνων από προηγούµενα έτη για κάθε αγροτεµάχιο αλλά και της ανάλυσης των δεδοµένων από τους χάρτες παραγωγής των θεριζοαλωνιστικών µηχανών.

Συνολικά, εφαρµόστηκε ΓΑ σε 73 αγροτεµάχια. Έχοντας αυτά τα στοιχεία χωρίστηκε κάθε αγροτεµάχιο σε ζώνες όπου συλλέχθηκαν στοχευµένα δείγµατα εδάφους ανά ζώνη και στη συνέχεια υπολογίστηκε η ποσότητα βασικής λίπανσης για κάθε ζώνη.

Οι ζώνες αυτές διαβάστηκαν πολύ εύκολα από τις οθόνες της John Deere, και σε συνδυασµό µε τον ISOBUS λιπασµατοδιανοµέα εφαρµόστηκαν οι κατάλληλες ποσότητες λιπάσµατος στα σωστά σηµεία του αγροτεµαχίου.

Στη συνέχεια µελετήθηκε ο βιολογικός κύκλος των καλλιεργειών µέσω δορυφορικών εικόνων, αλλά και µε επίγειες µετρήσεις χλωροφύλλης και υδατικού στρες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε ταύτιση των επιτόπιων µετρήσεων µε τα δεδοµένα των δορυφορικών εικόνων.

Για την εξέλιξη της πορείας της καλλιέργειας οι παραγωγοί ήταν ενήµεροι έτσι ώστε να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη σωστή διαχείριση κάθε αγροτεµαχίου.

Στα αγροτεµάχια του καλαµποκιού υπολογίστηκε η ποσότητα νερού που χρειαζόταν σε κάθε σηµείο της καλλιέργειας, ενώ στο βαµβάκι ανιχνεύτηκαν µε ακρίβεια τα προβληµατικά σηµεία του εδάφους τα οποία έχρηζαν εδαφοβελτίωση.

Με την εφαρµογή της ΓΑ παρατηρήθηκε µειωµένη παραλλακτικότητα για το σύνολο των αγροτεµαχίων, ωστόσο θεαµατική ήταν η οµοιοµορφία στο σύνολο των αγροτεµαχίων µε καλλιέργεια ρυζιού.


Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία και αναλύση των δεδοµένων από τις θεριζοαλωνιστηκές µηχανές, όπως χάρτες παραγωγής, υγρασίας και δεδοµένα υψοµετρικών διαφορών του εδάφους.

Στο καλαµπόκι το πειραµατικό αγροτεµάχιο είχε αύξηση της παραγωγής κατά 100 κιλά/στρέµµα σε σχέση µε το µάρτυρα, δηλαδή το υπόλοιπο αγροτεµάχιο όπου εφαρµόστηκε η πρακτική της οµοιόµορφης λίπανσης από τον παραγωγό.

Στις ορυζοκαλλιέργειες επίσης παρατηρήθηκε οµοιόµορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλη την έκταση των αγροτεµαχίων. Πραγµατοποιήθηκαν ακόµη πειράµατα µε διαφορετικά λιπάσµατα, χαµηλού και υψηλού κόστους, εντός ίδιου αγροτεµαχίου χωρισµένου σε ίσες εκτάσεις.

Το λίπασµα υψηλού κόστους - αργής αποδέσµευσης χρησιµοποιήθηκε στην βασική λίπανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις των γεωπόνων πολυεθνικής εταιρείας
που αντιπροσοπεύουν τα συγκεκριµένα λιπάσµατα στην Ελλάδα, ακόµη εφαρµόστηκε επιπλέον επιφανειακή λίπανση.

Στο υπόλοιπο τεµάχιο εφαρµόστηκε βασική και επιφανειακή λίπανση µε λίπασµα χαµηλότερου κόστους. Να σηµειωθεί ότι κατά την επιφανειακή λίπανση ανιχνεύτηκαν οι διαφορετικές ζώνες ευρωστίας µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων, οι οποίες επιβαιώθηκαν µε επιτόπιες µετρήσεις χλωροφύλλης.

Για να εφαρµοστεί όµως Γεωργία Ακριβείας και στην επιφανειακή λίπανση χρειάζεται η µετατροπή των παλαιών τρακτέρ σε ISOBUS.

Στη συνέχεια ο αγρότης µπορεί να µεταφέρει πολύ εύκολα την οθόνη και το GPS δέκτη της John Deere από το καινούργιο του τρακτέρ στο παλιό.

Η καλωδίωση ISOBUS για τα παλαιά τρακτέρ βοηθά στην επικοινωνία της οθόνης, του δέκτη GPS και του παρελκοµένου έτσι ώστε όλες αυτές οι τεχνολογίες να εφαρµόσουν το χάρτη µε τις εισροές.

Συµπερασµατικά η παραγωγή σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη αυξήθηκε µε µέσο όρο τα 1150 κιλά/στρέµµα στο πειραµατικό µε το φθηνό λίπασµα, ενώ στο πειραµατικό µε το λίπασµα βραδείας αποδέσµευσης (ακριβότερο) η παραγωγή αυξήθηκε µε µέσο όρο τα 1036 κιλά/στρέµµα. Στο σύνολο τους οι ορυζοκαλλιέργειες είχαν καλύτερη και οµοιόµορφη ανάπτυξη σχετικά µε τα προηγούµενα χρόνια ενώ µειώθηκαν σηµαντικά τα προβληµατικά σηµεία, ωστόσο η διόρθωση των προβληµατικών σηµείων µε τη σωστές δόσεις λιπάσµατος δεν λύνει το πρόβληµα οριστικά.

Τα σηµεία που υποδεικνύουν τα δορυφορικά δεδοµένα χρειάζονται στοχευµένη δειγµατοληψία εδάφους και εφαρµογή του κατάλληλου µέσου εδαφοβελτίωσης για τη ρύθµιση του pH.

Το ίδιο ακριβώς παρατηρήθηκε και στο βαµβάκι, όπου κρίθηκε αναγκαία η εφαρµογής ανθρακικού ασβεστίου πριν τη σπορά. Με την επεξεργασία των χαρτών παραγωγής αλλά και των δορυφορικών δεδοµένων υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση της παραγωγής και της ευρωστίας.

Με τον προσδιορισµό της τυπικής απόκλισης διαµορφώνονται οι προθποθέσεις για το πόσο εύκολο ή όχι είναι να βελτιωθεί το συγκεκριµένο έδαφος.

Ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με drones

Η χρησιµότητα των δορυφορικών δεδοµένων έιναι σηµαντική γιατί πέραν ότι καλύπτουν µεγάλες εκτάσεις, ανιχνεύουν διαφορές που δεν είναι εφικτές µε γυµνό µάτι. Επίσης, διαθέτουν συστήµατα και αισθητήρες εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ τα οποία βαθµονοµούνται από τον κατασκευαστή, που σηµαίνει ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια των µετρήσεων σε σχέση µε τα drones.

Βέβαια τα drones µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση των ζιζανίων και των ασθενειών καθότι διαθέτουν καλύτερο ορατό φάσµα, δηλαδή λειτουργούν καλύτερα από ένα ανθρώπινο µάτι στο πεδίο, ενώ οι δορυφόροι διαθέτουν καλύτερο υπέρυθρο φάσµα που µας βοηθά να ανιχνεύσουµε µε ακρίβεια την φυσιολογία της καλλιέργειας. Βέβαια υπάρχουν αξιόλογοι αισθητήρες και για drones που µπορούν να κάνουν εξίσου καλή δουλειά, αλλά είναι ιδιαιτέρως ακριβοί.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία