Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση των Γεωργικών Συμβούλων πήρε η αρμόδια ομάδα εργασίας του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

b60a7bf8f35f4fa58f2625efd375a21d_XL_2

Ελισσαίος-Ιωάννης Μανιάτης

1131
2

Όπως αναφέρεται στις δύο πρώτες παραγράφους της απόφασης Α, οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση Γεωργικοί Σύμβουλοι πρέπει να διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών που απαιτεί το κάθε θεματικό πεδίο και πως οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δύνανται να πιστοποιηθούν ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο υπηρετούν. Ακόμη 21 παράγραφοι, περιγράφουν πλήρως και με λεπτομέρεια ποιοι δύνανται να πιστοποιηθούν, ενώ όπως αναφέρεται όλα τα άρθρα αποφασίστηκαν ομόφωνα, εκτός από δύο που υπερίσχυσε η πλειοψηφία.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο Γ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει του άρθρου 8 της ΥΑ 163/13692/25.012018 (Β'267), λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω γνωμοδοτήσεις της Ομάδας Εργασίας της παρ. 6 του άρθρου 3 της αριθμ.163/13692/25.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'267)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση:

 

Εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου Συνεδρίαση 138η/30.05.2019 Αρ. Θέματος: 46

Θέμα: «Αποδοχή Γνωμοδοτήσεων της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2753/137376/10.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων των Γεωργικών Συμβούλων».

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180).

 

 1. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β’2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β' 1770/18.05.2018) όμοιες.

 

 1. Την αριθμ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.».

 

 1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

 1. Την αριθμ. 163/13692 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 2. «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε εφαρμογή του Καν. ΕΕ 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 267 Β/01.02.2018).

 

 1. Το αριθμ. πρωτ. 18589/23.04.2018 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ με το οποίο υποβλήθηκαν για έγκριση στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, σχέδια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα Γεωργικούς Συμβούλους και για τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), σύμφωνα με το σημ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΥΑ 163/13692/1.02.2018.

 

 1. Το αριθμ. πρωτ. 1445/101611/18.07.2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Επίλυση εκκρεμών θεμάτων αναφορικά με το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ)».Το αριθμ. πρωτ. 1562/110481/28.08.2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Κατευθύνσεις επί θεμάτων αναφορικά με το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ)».

 

 1. Το γεγονός, ότι με τα προαναφερόμενα στα σημεία 7 και 8 έγγραφα, εγκρίθηκαν: η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα θεματικά πεδία των γεωργικών συμβουλών και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα Γεωργικούς Συμβούλους.

 

 1. Την αριθμ. 2753/137376/10.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας της παρ. 6 του άρθρου 3 της αριθμ.163/13692/25.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'267)», όπως έχει τροποποιηθεί.

 

 1. Την αριθμ. 08 Απόφαση της 122ης /06.11.2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα «Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους σε Μητρώο».

 

 1. Την αριθμ. 04 Απόφαση της 125ης /11.12.2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης αιτήσεων Γεωργικών Συμβούλων».

 

 1. Την αριθμ. 54054/13.12.2018 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, με θέμα «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων Γεωργικών Συμβούλων».

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 23189/20.05.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο διαβιβάστηκαν στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας του σημείου 10, με ημερομηνίες: 28.11.2018, 11.12.2018, 11.01.2019, 07.02.2019 και 11.04.2019.

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 24024/23.05.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών προς τη Διεύθυνση Αγροτικής πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ενημέρωση για την αξιολόγηση των αιτήσεων των Γεωργικών Συμβούλων».

 

 1. Την αριθμ. πρωτ. 24163/24.05.2019 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

 1. Το γεγονός ότι ο κ. Αλ. Χωνάς μειοψήφησε στις παραγράφους Α7 και Α8.


Αποφασίζουμε ομόφωνα όλες τις παραγράφους εκτός των παραγράφων Α7 και Α8 που αποφασίζονται κατά πλειοψηφία

Α. Την αποδοχή των κάτωθι γνωμοδοτήσεων της Ομάδας Εργασίας του σημείου 10 του παρόντος εγγράφου, σε θέματα που τέθηκαν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, διάφορους φορείς και ενώσεις καθώς και από ενδιαφερομένους Γεωργικούς Συμβούλους, όπως αναφέρονται στα σχετικά αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών αυτής:

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση Γεωργικοί Σύμβουλοι πρέπει να διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών που απαιτεί το κάθε θεματικό πεδίο.
 2. Εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δύνανται να πιστοποιηθούν ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο υπηρετούν.
 3. Εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (ΟΑΕΔ) πρέπει να καταβάλλουν το παράβολο εγγραφής ύψους 20 €, διότι προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους είναι η παροχή των συμβουλών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.
 4. Απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν διαθέτουν αποδεκτό τίτλο σπουδών και δεν δύνανται να πιστοποιηθούν ως Περιβαλλοντολόγοι.
 5. Απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) δεν δύνανται να πιστοποιηθούν ως Μηχανικοί Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών.
 6. Απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) δεν δύνανται να πιστοποιηθούν ως Μηχανικοί Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών.
 7. Εργαζόμενοι σε εταιρείες απολυμάνσεων - μυοκτονιών δύνανται να πιστοποιηθούν, με την επιφύλαξη ότι η εταιρεία δεν ασκεί εμπορία γεωργικών φαρμάκων.
 8. Εργαζόμενοι με οιανδήποτε σχέση εργασίας σε εταιρείες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων δεν δύνανται να πιστοποιηθούν, διότι εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο της άσκησης εμπορίας του σημείου ε της παρ. 2 του άρθρου 6 της ΥΑ 163/13692 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε εφαρμογή του Καν. ΕΕ 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 267 Β/01.02.2018).
 9. Ενδιαφερόμενοι που παράγουν ή μεταποιούν προϊόντα δικής τους παραγωγής (οικοτεχνική δραστηριότητα) δύνανται να πιστοποιηθούν.
 10. Πτυχιούχοι Οικονομικών σχολών που εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) δύνανται να πιστοποιηθούν ως Οικονομολόγοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 11. Πτυχιούχοι διαφόρων Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΤΕΙ δεν δύνανται να πιστοποιηθούν ως Οικονομολόγοι.
 12. Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων καθώς και Βαλκανικών, Σλάβικων και Ανατολικών Σπουδών Οικονομικών σχολών ΑΕΙ, δύνανται να πιστοποιηθούν ως Οικονομολόγοι, εφόσον εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στο

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Οικονομολόγοι που προσκομίζουν βεβαιώσεις εμπειρίας από παροχή υπηρεσιών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς δεν εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο της άσκησης εμπορίας του σημείου ε της παρ. 2 του άρθρου 6 της προαναφερόμενης ΥΑ και ως εκ τούτου αυτές γίνονται δεκτές.
 2. Οικονομολόγοι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε λογιστήρια δύνανται να πιστοποιηθούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα κριτήρια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 3. Οικονομολόγοι, εργαζόμενοι στο δημόσιο, ως διοικητικοί υπάλληλοι, δεν δύνανται να πιστοποιηθούν, διότι προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους είναι η παροχή των συμβουλών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται, εκτός και εάν από τη βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου, την οποία προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη της διετούς εργασιακής εμπειρίας, προκύπτει η απασχόλησή τους σε οικονομικό αντικείμενο.
 4. Στις περιπτώσεις που δεν τεκμηριώνεται η διετής εμπειρία των Οικονομολόγων από τα υποβληθέντα έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ως συμπληρωματικό στοιχείο Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας, από την οποία να προκύπτει σαφώς η συνολική διάρκεια της απασχόλησης, ο Φορέας απασχόλησης-εργοδότης, η εργασιακή σχέση, το αντικείμενο της απασχόλησης, ο ασφαλιστικός φορέας και η συνολική διάρκεια της ασφάλισης.
 5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των Τεχνολόγων Γεωπονίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Πίνακα κατάταξης των διαφόρων Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των ΤΕΙ ανά θεματικό πεδίο συμβουλών (συνημμένο 1), ο οποίος καταρτίστηκε με βάση τα π.δ. που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και τις συγχωνεύσεις-μετονομασίες Τμημάτων. Ο εν λόγω Πίνακας καταρτίστηκε αρχικά από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ομάδας Εργασίας κατά τη συνεδρίασή της στις 11.12.2018, υποβλήθηκε στο ΥΠΑΑΤ με το αριθμ. 2532/17.01.2019 έγγραφο και τροποποιήθηκε από την Ομάδα Εργασίας κατά τη συνεδρίασή της στις 07.02.2019.
 6. Για το θεματικό πεδίο συμβουλών VI «Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας», δεν δύνανται να πιστοποιηθούν οι απόφοιτοι από κανένα Τμήμα των ΣΤΕΓ των ΤΕΙ, βάσει του γνωστικού αντικειμένου και των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων αυτών.
 7. Απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, διαφόρων ΣΤΕΓ των ΤΕΙ, των οποίων το πτυχίο δεν αναφέρει κατεύθυνση-ειδικότητα, πρέπει να προσκομίσουν, ως συμπληρωματικό στοιχείο, σχετική βεβαίωση από το οικείο ΤΕΙ, διότι τα συγκεκριμένα

Τμήματα έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις και μετονομασίες διαφόρων Τμημάτων και δεν αναφέρονται στα π.δ τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

 1. Απόφοιτοι του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών των ΤΕΙ δεν διαθέτουν αποδεκτό τίτλο σπουδών και δεν δύνανται να πιστοποιηθούν ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι. Εξαιρούνται δε και από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων στα π.δ, δύνανται να πιστοποιηθούν μόνον στα θεματικά πεδία V και VIII, βάσει του προγράμματος σπουδών του ως άνω Τμήματος. Ήτοι:
 3. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα, συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων:

α) που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 854/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

β) των δράσεων του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

 1. Απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν δύνανται να πιστοποιηθούν ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, διότι δεν διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών.
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βάση τον Πίνακα κατάταξης (συνημμένο 1) έχει ως αποτέλεσμα, ορισμένοι υποψήφιοι να μείνουν χωρίς θεματικό πεδίο. Για τις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις να δοθεί η δυνατότητα επιλογής νέων θεματικών πεδίων, ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 8 της προαναφερόμενης ΥΑ.

Β. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο Γ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει του άρθρου 8 της ΥΑ 163/13692/25.012018 (Β'267), λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω γνωμοδοτήσεις της Ομάδας Εργασίας της παρ. 6 του άρθρου 3 της αριθμ.163/13692/25.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'267)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Αικατερίνη Νίκου                                                          Καθηγητής Νικόλαος Κατής

 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

19-08-2019 11:07ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ

Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσω e-mail για τη συνέχεια? Πότε και πώς θα ξεκινήσει η πιστοποίηση?

Απάντηση

13-06-2019 16:59Φώτης

Που μπορούμε να κάνουμε ενγραφη για την πιστοποίηση γεωργικών σύμβολον

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία