Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Aσφάλιση σε ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και διάφορες περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

agrotes_parallili_asfalisi

Γιώργος Παπαδημητρίου

5407
1

Ενώ καταρχήν προβλεπόταν απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε. και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 40 διαγράφτηκε «3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) απαλείφεται.»

µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30-09-2016) από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/09/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ιδίου νόµου.


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

Το εδάφιο που διαγράφηκε όριζε τα εξής: «Το αυτό ισχύει αναλογικά και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας έως και πέντε (5) δωµατίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και µη κυρίων καταλυµάτων µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT δυναµικότητας από έξι (6) µέχρι και δέκα (10) δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013.»

Σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς Ν. 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις ( Η πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση, έγινε µε τον νόµο 4331/2015 στις 2/7/2015  ), ίσχυαν τα εξής : Άρθρο 25. Θέµατα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α., ίσχυαν τα εξής : « 5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόµενων δωµατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµερισµάτων έως και δέκα (10) δωµάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο ή λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή το ∆ηµόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισµούς.

Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόµενων δωµατίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµερισµάτων έντεκα (11) και άνω δωµατίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ».

Συµπερασµατικά σύµφωνα µε τα παραπάνω, όποιος αγρότης έχει και ενοικιαζόµενα δωµάτια, τότε:


Εάν έχει έως πέντε (5) δωµάτια, παραµένει ασφαλισµένος στον ΟΓΑ και µπορεί να ασκήσει την δραστηριότητα των ενοικιαζόµενων δωµατίων.

Εάν έχει από 6-10 δωµάτια τότε -προκειµένου να µπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα των ενοικιαζόµενων δωµατίων- θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ότι είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την οποία προσκοµίζουν στον τέως Ο.Α.Ε.Ε., από τον οποίο θα λάβουν απαλλαγή από την ασφάλιση. ∆ιαφορετικά ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.4386/16 (παράλληλη ασφάλιση).

Ελεύθεροι επαγγελµατίες & Υπάλληλοι  µε αγροτικά εισοδήµατα  (Παράλληλη ασφάλιση)

Σύµφωνα µε το άρθρο 36 , του Ν. 4387/2016,  Παράλληλη ασφάλιση  : « 1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.

Π.χ. έµπορος ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει παράλληλα και αγροτικά εισοδήµατα, θα καταβάλλει ΕΦΚΑ/ΟΓΑ µε βάση τα δηλωθέντα καθαρά αγροτικά εισοδήµατα της προηγούµενης χρονιάς. Θα πρέπει όµως στις περιπτώσεις αυτές, οι ετεροεπαγγελµατίες που δηλώνουν και αγροτικά εισοδήµατα, να απευθυνθούν στον ΟΓΑ και να δηλώσουν κι εκεί ότι απασχολούνται στον Πρωτογενή τοµέα. Πόσοι το κάνουν αυτό είναι άλλο θέµα, να γνωρίζουν όµως ότι µπορεί να τους έρθει µελλοντικά κανένα µπουγιουρντί και θα ψάχνονται.

Στα χαρτιά η εξόφληση των παραγωγών σε 60 ηµέρες

Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 60 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου. Ο νόµος ισχύει (στα χαρτιά). Στην πράξη, κανείς δεν εξοφλείται σε 60 ηµέρες και πραγµατικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει φτιαχτεί η πλατφόρµα ανάρτησης των εξοφλητικών παραστατικών.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

13-02-2019 22:38ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Κύριε Παπαδημητρίου καλησπέρα σας, έχω το εξής μεγάλο πρόβλημα: συνταξιούχος (από το 2015) του ΟΓΑ , έχει ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια 7 (ΕΟΤ) σε περιοχή κάτω των 2000 κατοίκων, έχει αγροτικά εισοδήματα χαμηλά (τα εισοδήματα από τα ενοικιαζόμενα είναι πιο χαμηλά από τα αγροτικά), είχε απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ έως 31/05/2017, ο ΟΑΕΕ δεν του ξανάδωσε (με τη λήξη του) απαλλακτικό γιατί στηριζόταν ότι δεν δίνουν πλέον στα ενοικιαζόμενα. Στο δια ταύτα: στο συγκεκριμένο συνταξιούχο έχουν βγει ασφαλιστικές εισφορές από Ιούνιο 2017 (αφού το απαλλακτικό ήταν μέχρι το Μάιο 2017) έως και σήμερα 167,95 ευρώ μηνιαίως. Τι μπορεί να γίνει και αν βέβαια γίνεται κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση; Θα σας ήμουν υπόχρεη αν μπορούσατε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία