Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Τεχνογνωσία από τράπεζες της Ινδίας

Για το ετήσιο συνέδριό της, η Οµοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ινδίας (National Federation of State Cooperative Banks), επέλεξε την Αθήνα, 21-24 Αυγούστου.

Bhima_Subrahmanyam

Bhima Subrahmanyam

49
0

Στο κύριο Συνέδριο-Σεµινάριο µε θέµα «Fraud monitoring system in financial cooperatives, as part of supervision and regulation- Σύστηµα παρακολούθησης της απάτης στους οικονοµικούς συνεταιρισµούς, ως τµήµα της εποπτείας και των ρυθµίσεων» συµµετείχαν 44 υψηλόβαθµα στελέχη συνεταιριστικών Τραπεζών (πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή γενικοί διευθυντές), από τις τριάντα δύο «State Banks» από όλη την Ινδία, οι οποίες εκπροσωπούν τις 370 Συνεταιριστικές Τράπεζες των Περιοχών, οι οποίες µε τη σειρά τους συντονίζουν 99.000 τοπικές Συνεταιριστικές Τράπεζες σε όλη την Ινδία.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της NFSCB έχουν περίπου 500.000 µέλη-συνεταιριστές και µε τις δραστηριότητές τους καλύπτουν το 6% του συνολικού ύψους των πιστώσεων σε όλη την Ινδία. Βέβαια η NFSCB δίνει δάνεια µόνο προς αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισµούς, τόσο για την αγροτική παραγωγή, όσο και την µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, όταν γίνεται από αγρότες.

Για τον αστικό χώρο δραστηριοποιείται η Οµοσπονδία Αστικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πιστωτικών Συνεταιρισµών (National Federation of Urban Cooperative Banks & Credit Societies-NAFCUB). Παράλληλα, δραστηριοποιούνται σε κάθε προϊόν ή λειτουργία Οµοσπονδίες σε Εθνικό επίπεδο, όπως Οµοσπονδία Βαµβακοκαλλιεργητών, Οµοσπονδία Αγροτικού Μάρκετινγκ (National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India-NAFED) κ.λπ. Όλες οι Οµοσπονδίες ενώνονται στην Συνεταιριστική Συνοµοσπονδία της Ινδίας µε το σύνθηµα: «Οι Συνεταιριστικές επιχειρήσεις οικοδοµούν ένα καλύτερο κόσµο». Ο Bhima Subrahmanyam, διευθύνων σύµβουλος της NFSCB είπε ότι το κύριο αντικείµενο της Οµοσπονδίας είναι η έκδοση εγχειριδίων για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς -έχουν εκδώσει 400 τίτλους- και η εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων και συνεταιριστών. Ίσως η τεχνογνωσία της NFSCB από την κοινωνία των 1,386 δις. ανθρώπων στην Ινδία να µπορεί να προσφέρει χρήσιµα στοιχεία στην Ελλάδα των 10 εκατ. από τους οποίους οι κατά κύριο επάγγελµα είναι 274.000.

Η Ινδία έχει υπουργείο Συνεργατισµού. Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ghanshyam H. Amin είναι και βουλευτής. Στο σεµινάριο µετείχαν πέντε πρώην υπουργοί που είναι πρόεδροι Συνεταιριστικών Τραπεζών σήµερα.

Στο σεµινάριο της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ινδίας, µε φροντίδα του ∆ΙΚΤΥΟΥ Κ.Α.Π.Α. (∆ίκτυο για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Περιφερειακή Ανάπτυξη) και των στελεχών του Λουκά Μπρέχα και ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη, οργανώθηκε η παρουσίαση κάποιων παραµέτρων του Συνεργατισµού στην Ελλάδα από τον Παναγιώτη Τουρναβίτη (Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας), τον Κωνσταντίνο ∆ούνα (Οµοσπονδία Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος), τον Γιώργο Ανέστη (Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ) και τον ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη (∆ΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α.).

Επιβεβαιώθηκε σε όλες τις συζητήσεις ότι «Συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιµετώπιση των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών των µελών τους διαµέσου µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης». Οι συνεταιρισµοί αποτελούν ιδιοκτησίες των µελών τους και δηµοκρατικά ελεγχόµενες οργανώσεις. Η λέξη «δηµοκρατικά» τα τελευταία χρόνια δέχεται διαφορετικές ερµηνείες και πιο «ελαστικούς» προσδιορισµούς. Έτσι κάποιοι αποδέχονται λανθασµένα ότι αντί στο σαφές «µία ψήφος για κάθε συµµετέχοντα στον συνεταιρισµό», µπορεί να είναι και «µία ψήφος για κάθε µερίδα», αλλά και κάποιο «ποσοστό ανάλογα µε τον αριθµό των µερίδων». Ακούγονται ακόµα και «συνεταιρισµοί νέου τύπου».

Η συνεισφορά του ∆ίκτυο Κ.Α.Π.Α. (ΑΜΚΕ), που είναι Κέντρο Υποστήριξης και Ανάπτυξης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, είναι η ανάρτηση, ελεύθερα για όλους τους συνεταιριστές 24.000 σελίδων µεταφρασµένων κειµένων από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Συµµαχία (ICA-International Cooperatives Aliens) και το ILO-International Labor Organization (∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας). Αυτοί οι δύο οργανισµοί είναι οι θεµατοφύλακες του συνεργατισµού παγκοσµίως.

Στο site του ∆ικτύου βρίσκονται και αρκετά βιβλία για το συνεργατικό κίνηµα, όπως το «Επανανακαλύπτοντας τους Συνεταιρισµούς», τα άρθρα από τις εκδόσεις του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, το σχέδιο για µια συνεταιριστική δεκαετία (2012-2020), τα πρακτικά από την πρώτη Συνάντηση ∆ιεθνών Οργανώσεων Συνεταιρισµών & ΚΑΛΟ (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών), στοιχεία από το 2ο ∆ιεθνές Φόρουµ Συνεταιριστικού ∆ικαίου (26/9/2018, Αθήνα), αναφορές από συµµετοχή στο ∆ιεθνές Συνεργατικό Κίνηµα και πολλά άλλα.

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Coopstarter για το ξεκίνηµα νέου συνεταιρισµού, που το προωθεί η ICA (Παγκόσµια Συµµαχία Συνεταιρισµών) σε όλο τον κόσµο και το πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για την κατάρτιση µιας ενιαίας νοµοθεσίας µε βάση τις συνεταιριστικές αρχές στο www.diktio-kapa.dos.gr.

Ανάµεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα που επεσήµανε ο κ. Τουρναβίτης, από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας καταγράψαµε: Η Συνεταιριστική Τράπεζα δηµιουργήθηκε το 1994 ως Πιστωτικός Συνεταιρισµός και έγινε Τράπεζα το 1998. Έχει 10.000 µέλη και είναι µια από τις επτά Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα, αλλά η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αναγνωρίσθηκε και ως Ηθική Τράπεζα. Και ο κ.Τουρναβίτης κατέληξε µε το ίδιο σύνθηµα που έχουν και στην Ινδία, «Οι συνεταιρισµοί µπορούν να κτίσουν ένα καλύτερο κόσµο. Υποστηρίζουµε. Συνεισφέρουµε. Ενδιαφερόµαστε».

Ο κ. Ανέστης, από τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ έδωσε µερικά στοιχεία από την αγροτική πραγµατικότητα της Ελλάδας. Οι Αγροτικοί συνεταιρισµοί έχουν τζίρο το 1,2% µόνο του ΑΕΠ (στην ΕΕ το 10%). Το 2011 ήταν 6.770 συνεταιρισµοί, αλλά µετά την αναδιάρθρωση κατέληξαν να είναι µόνο 146 Συνεταιρισµοί µε τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ, 120 συνεταιρισµοί µε µέχρι 250.000 ευρώ και 200 συνεταιρισµοί µε λιγότερο από 30.000 ευρώ ετησίως. Οι αναγέννηση στην ελληνική γεωργία απαιτεί περίπου 25 δις ευρώ (10 δις ευρώ δηµόσια και 15 δις ιδιωτικά κεφάλαια) στους τοµείς αιγοπροβατοτροφίας (τυρί), χοιρινού, ελαιόλαδου, κρασιού, πρώιµων κηπευτικών, ζωοτροφών και αρωµατικών φυτών.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής προσέφερε στοχευόµενες ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες µε εκλεκτό «ζυγούρι». Οι Ινδοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για πρόβειο κρέας και κοτόπουλα, και συζητήθηκαν ευρέως εκτός προγράµµατος. Ο Harmesh Singh (Indian Group Team in Greece) έδωσε πολλές χρήσιµες πληροφορίες για τις συνθήκες στην Ελλάδα και τους Ινδούς που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Σε µερικούς από τους συνέδρους δόθηκε το βιβλίο «Σκέψεις για την Αγροτική Ανάπτυξη» του ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη (Έκδοση ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ), η παρουσίαση του οποίου στο ευρύ κοινό θα γίνει στην Αθήνα, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο αµαξοστάσιο του ΟΣΥ, στις 19.00, στα πλαίσια του EDUCATION Festival.

*Διευθύνων σύμβουλος της NFSCB

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία