Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Κινδυνεύουν με απένταξη οι μισές Ομάδες του Μέτρου 9

Μετά την ανακοίνωση των τελικών δικαιούχων του Μέτρου 9 Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών µε την υπ’ αριθµόν 4877/05.07.2019 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, βρισκόµαστε στην προετοιµασία για την υποβολή του πρώτου αιτήµατος πληρωµής.

43_2

Χρήστος Ρώσσιος

713
0

Ωστόσο σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην πρόσκληση 13850/14.12.2017 του Μέτρο 9, την ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β’), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 2430/110502/2017 (ΦΕΚ 3800 Β’) όπου καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) αλλά και τη λειτουργία τους σε πραγµατικές συνθήκες, έχουν προκύψει τα παρακάτω ερωτήµατα σχετικά µε τα αιτήµατα πληρωµής:

Στο πρώτο αίτηµα πληρωµής η περίοδος των 3 ετών είναι ετήσια; ∆ηλαδή 1/1/2015 έως 31/12/2017 ή υπολογίζεται 3 χρόνια πίσω από την ηµεροµηνία αναγνώρισης της οµάδας; Πχ Οµάδα Παραγωγών µε αναγνώριση 5/7/2018 η 3ετία είναι 4/7/2015 έως 4/7/2018;

 Στην πρώτη περίπτωση τι γίνεται αν κάποια µέλη πούλησαν την παραγωγή του 2017 εντός του 2018;

 Σε οµάδα µε αναγνώριση σε προϊόντα σιτηρών η αναγνώριση έγινε σε καλλιέργειες που είχαν τα µέλη (π.χ. Σιτάρι σκληρό, κριθάρι και καλαµπόκι) την περίοδο που έγινε η αίτηση στην ∆ΑΟΚ (καθ’ υπόδειξη της ∆ΑΟΚ) και όχι γενικά στα σιτηρά. Αν κάποια µέλη την προηγούµενη 3ετία καλλιεργούσαν και έχουν τιµολόγια και από άλλα σιτηρά (π.χ. σιτάρι µαλακό, σίκαλη ή τριτικάλε) αυτά θα µετρήσουν στον τζίρο της οµάδας; Χρειάζεται κάποια επιπλέον ενέργεια να γίνει για να συµπεριληφθούν στον τζίρο;

 Το αντίγραφο του καθηµερινού ηµερολογίου σε µια Οµάδα Παραγωγών που δεν έχει εργαζόµενους αλλά µόνο εξωτερικούς συνεργάτες (λογιστής, τεχνικός σύµβουλος κ.α) αντικαθίσταται µε κάτι άλλο;

 Οι Οµάδες Παραγωγών θα πρέπει να προσκοµίζουν παραστατικά δαπανών για τα χρήµατα που θα παίρνουν ως οικονοµική ενίσχυση από το Μέτρο 9;
Ωστόσο το πιο σηµαντικό ζήτηµα όπως προκύπτει από τις πραγµατικές συνθήκες σύστασης και λειτουργίας των Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, είναι ότι υπήρξαν αντικειµενικά προβλήµατα να τηρηθεί η υποχρέωση διακίνησης του 80% της παραγωγής των µελών µέσω του συλλογικού σχήµατος.

Το πρόβληµα για την άµεση εκκίνηση εφαρµογής της υποχρέωσης δηµιουργήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις και συγκεκριµένα:

(α) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίστηκαν µετά την συγκοµιδή της παραγωγής των µελών ή κατά την διάρκεια συγκοµιδής της παραγωγής των µελών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα σιτηρά που εφόσον η αναγνώριση έγινε κατά τους µήνες Ιούνιο ή Ιούλιο, η συγκοµιδή της παραγωγής έχει ολοκληρωθεί και η πώληση έχει πραγµατοποιηθεί από τα µέλη ατοµικά.

(β) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί στην αρχή ή τη µέση της καλλιεργητικής περιόδου αλλά είχε συναφθεί σύµβαση καλλιέργειας (συµβολαιακή γεωργία) µε µεταποιητική ή εµπορική επιχείρηση ατοµικά στο όνοµα του κάθε παραγωγού και συνεπώς θα έπρεπε να παραδοθεί η παραγωγή ατοµικά. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως είχε ήδη γίνει χρήση της συµβολαϊκής σύµβασης µε την λήψη προκαταβολής µέσω τραπέζης και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η αλλαγή του φορέα παράδοσης της παραγωγής. Χαρακτηριστικά υπήρξαν βιοµηχανίες γάλακτος που αρνούνταν να παραλάβουν και να τιµολογήσουν γάλα από την οµάδα παραγωγών έως να λήξει η σύµβαση που είχαν κάνει µε τα άτοµα µέλη της οµάδας και να εκκαθαριστεί ο λογαριασµός τους.

(γ) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου ή περιπτώσεις εκµεταλλεύσεων εκτροφής ζώων που ωστόσο για να διαθέσουν τα προϊόντα του µέσω της οµάδας - οργάνωσης παραγωγών έπρεπε πρώτα να αποκτηθεί άδεια εµπορίας ή εγγραφή σε αντίστοιχα µητρώα (αφορά τις περιπτώσεις ζωικών προϊόντων ήτοι γάλα-κρέας, τα οπωροκηπευτικά και τις ζωοτροφές). Η εγγραφή αυτή απαιτεί πολλές και σε κάποιες περιπτώσεις πολύπλοκες διαδικασίες που καθυστέρησαν για µεγάλο διάστηµα (σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο των 6 µηνών) να ολοκληρωθούν, µε αποτέλεσµα τα µέλη να πωλούν την παραγωγή τους µεµονωµένα και όχι µέσω της οµάδας.

(δ) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί στην µέση της καλλιεργητικής περιόδου (π.χ Οµάδες στο ρύζι, το βαµβάκι, το γάλα, τις ζωοτροφές) τα µέλη των οποίων είχαν ξεκινήσει ο καθένας µόνος του κάνοντας ατοµικά έξοδα και µέχρι  το φθινόπωρο του 2018 κατά τη συγκοµιδή πούλησαν ατοµικά την παραγωγή τους και όχι µέσω της Οµάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της οµάδας να µην υπάρχουν τιµολόγια πώλησης µέσω αυτής και συνεπώς να µην υπολογισθεί εµπορευθείσα αξία για το 2ο  αίτηµα πληρωµής του 8% του συνολικού τζίρου. Η σοδειά του 2019 που θα πωληθεί µέσω της Ο.Π. θα είναι µετά την παρέλευση ενός χρόνου από την αναγνώριση της οµάδας και συνεπώς στο 3ο αίτηµα πληρωµής.

(ε) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί στην µέση ή την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου σε ενεργειακές καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίµων, όπου µέχρι πρότινος ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε δώσει εξηγήσεις για την διαδικασία πώλησης µέσω της Ο.Π. που θα πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να µην έχει πρόβληµα η βιοµηχανία παραγωγής βιοντίζελ µε τις ποσοστώσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης.

(στ) Οι Ο.Π. γάλακτος που αναγνωρίστηκαν στα µέσα της περιόδου απόκτησαν το δικαίωµα πώλησης γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ τον 10ο ή 11ο µήνα του 2018, οπότε οι παραγωγοί υποχρεωτικά πωλούσαν το γάλα τους ατοµικά κι όχι µέσω της Ο.Π. που δεν είχε αποκτήσει ακόµα το δικαίωµα εµπορίας από τον ΕΛΟΓΑΚ , οργανισµό που το υπουργείο εποπτεύει.

Στις παραπάνω περιγραφόµενες περιπτώσεις, που αφορούν µεγάλο αριθµό περιπτώσεων Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών που έχουν συσταθεί και υποβάλει αίτηση στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020, θα ήταν σκόπιµο να επανεξετασθεί η διαδικασία υπολογισµού του ποσού στήριξης και ειδικά για τη β’ δόση που αφορά το πρώτο έτος λειτουργίας της οµάδας και να δοθεί η δυνατότητα να υπολογιστεί η αξία παραγωγής της Οµάδας-Οργάνωσης Παραγωγών βάσει της ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των µελών ατοµικά για το συγκεκριµένο έτος (είτε απευθείας σε τελικό πελάτη είτε µέσω της Οµάδας-Οργάνωσης Παραγωγών). 

Το συγκεκριµένο θέµα κρίνεται σηµαντικό καθώς θα οδηγήσει στην αδυναµία τήρησης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και επίτευξης των προβλεπόµενων στόχων χωρίς ωστόσο αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα των µελών ή της Οµάδας-Οργάνωσης Παραγωγών αλλά στις νοµικές διαδικασίες που διέπουν τους κανόνες εµπορίας αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον µε το τρόπο αυτό, οι Οµάδες-Οργανώσεις Παραγωγών θα απωλέσουν την προβλεπόµενη στήριξη (β’ δόση) σε ένα χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα κρίσιµο για την επιτυχή πορεία της λειτουργίας της Οµάδας – Οργάνωσης Παραγωγών.

Με βάση τα παραπάνω περίπου 90 Οµάδες-Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν υποβάλλει αίτηση στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020 αν δεν τους δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης της διαδικασίας υπολογισµού της β’ δόσης λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, κινδυνεύουν ακόµα και µε απένταξη από το µέτρο επειδή η απόκλιση από το στόχο είναι πολύ µεγαλύτερη του 30% , χωρίς να ευθύνονται. Η ευθύνη όλη ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία του ΠΑΑ που δεν έχει αντιληφθεί το µέγεθος του προβλήµατος που η ίδια έχει δηµιουργήσει.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία