Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Όταν αξιοποιηθούν τα βοσκοτόπια

Μετά την εκ νέου κατοχύρωση της ονοµασίας ΚΑΛΑΜΑΤΑ και για τις ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ, που αποτελούσε µονόδροµο για την υπεράσπιση της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα µας, επείγει να αντιµετωπιστεί και µια άλλη εκκρεµότητα, η διαχείριση των βοσκήσιµων γαιών της κτηνοτροφίας και ειδικά της αιγοπροβατοτροφίας.

apostolou_13

Βαγγέλης Αποστόλου

452
0

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παραλάβαµε στο ΥΠΑΑΤ το 2015, από τη συγκυβέρνηση Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, ήταν τα πρόστιµα ύψους 1,3 δις ευρώ που µας είχαν επιβληθεί τα προηγούµενα χρόνια, εξαιτίας της κακής διαχείρισης των βοσκοτόπων.

Αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα µε το ν.4351/2015 για τις βοσκήσιµες γαίες, εντάσσοντας σε αυτές  περί τα 79 εκατ. στρ. εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που βόσκονται, ενώ παράλληλα στόχος µας ήταν να οριοθετήσουµε ως βοσκοτόπους, τις δασικές εκείνες εκτάσεις που έχουν χαµηλή ξυλώδη βλάστηση και γενικά µπορούν να καλύψουν τις απαραίτητες επιλεξιµότητες για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας. Πρόκειται για ένα νόµο ορόσηµο για τη ζωική παραγωγή(*).

Ταυτόχρονα βέβαια προχωρήσαµε στη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, αναλαµβάνοντας και τη νοµική δέσµευση για τη σύνταξη των οριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Έτσι πετύχαµε ένα σηµαντικό πρώτο στόχο: Να πείσουµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει ανάλογα και τον ορισµό των βοσκοτόπων στο κανονισµό Οmnibus, εξασφαλίζοντας µ’ αυτό να γίνουν επιλέξιµες προς ενίσχυση αρκετές βοσκήσιµες γαίες.

Και είχαµε τα πρώτα αποτελέσµατα: Αυξήσαµε τις επιλεξιµότητες, πράγµα που µας απέφερε την επιστροφή 445 εκατ. ευρώ από τα πρόστιµα που µας είχαν επιβληθεί από ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα χρόνια 2009 έως και 2011, κυρίως γιατί συνέβαιναν εικονικές µετακινήσεις του ζωικού πληθυσµού. Ανάλογο αποτέλεσµα επιστροφών θα υπάρξει µελλοντικά και για τα υπόλοιπα πρόστιµα της περιόδου 2012-2014, εναντίον των οποίων έχει γίνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανάλογη µε τη προηγούµενη προσφυγή.

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2016 -2019 δεν υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση των βοσκοτόπων. Πρόστιµα όµως ενδέχεται να µπουν µε τη νέα προγραµµατική περίοδο, δηλαδή από το 2023 και µετά, όταν θα αρχίσει να υλοποιείται το στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό χώρο που κατέθεσε η σηµερινή κυβέρνηση, αλλά και γιατί καθίσταται υποχρεωτική η εφαρµογή της οδηγίας Omnibus που πρόσφατα ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία και προϋποθέτει τη σύνταξη των οριστικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, γιατί αυτά θα τεκµαίρουν τη χρήση των βοσκήσιµων εκτάσεων.

Μόνον τότε θα αξιοποιηθούν σωστά αυτές οι εκτάσεις και ταυτόχρονα θα δοθεί οριστικό τέλος στα πρόστιµα που απειλούν το ζωτικότερο τοµέα της αγροτικής δραστηριότητας, την κτηνοτροφία.

Η δουλειά που κάναµε για την ενσωµάτωση του κανονισµού Omnibus στην ελληνική νοµοθεσία ήταν πολύ σηµαντική. Ένας κανονισµός που αποτέλεσε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της αναθεώρησης του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. Στην τελική διαµόρφωσή της συµµετείχαµε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διαδικασία, βάζοντας ως στόχο την αποδοτική εφαρµογή του.

Για να προχωρήσουν όµως οι ενισχύσεις της κτηνοτροφίας πρέπει να συµµορφωθούµε πλήρως µε τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που κατέθεσε µε µεγάλη καθυστέρηση η σηµερινή κυβέρνηση και στην υποχρέωσή µας για την ολοκλήρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (∆.Σ.Β.).

Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας µας, οι κτηνοτρόφοι µπορούν να ενισχυθούν µέσω µίας µόνο ετήσιας παρέµβασης που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση των µόνιµων βοσκοτόπων, η οποία υλοποιείται από δύο δράσεις την πρώτη, που αφορά τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης , λόγω διάβρωσης και τη δεύτερη που αφορά στην  εφαρµογή προγράµµατος εµπλουτισµού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Η πρώτη δέσµευση αφορά τους µη µετακινούµενους κτηνοτρόφους και η δεύτερη τους µετακινούµενους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη εφαρµογή του µέτρου αυτού χωρίς να έχει ακόµα ολοκληρώσει τη σύνταξη των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης παρά τις µεγαλεπήβολες εξαγγελίες. Από το σχεδιασµό του µέτρου είναι φανερό ότι εγκαταλείπει τη σύνταξη τους καθώς µετατίθεται στην ευθύνη του κτηνοτρόφου η κατάρτιση ετησίου Σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπου της εκµετάλλευσης µε τη συνδροµή «πιστοποιηµένου» συµβούλου. Με δεδοµένο ότι το Στρατηγικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόµα, τίθεται υπό αµφισβήτηση αν υπάρχει επάρκεια χρόνου για την έγκαιρη προετοιµασία των κτηνοτρόφων και την πιστοποίηση των συµβούλων µέχρι το τέλος του 2022.

Η µη ολοκλήρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης κάνει ασαφή τα κριτήρια µε τα οποία θα οριστούν οι βοσκότοποι που έχουν προτεραιότητα, βρίσκονται δηλαδή σε κακή κατάσταση και αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης. Είναι επίσης γνωστό ότι µε την τεχνική λύση είναι διαφορετικοί αυτοί που κατανέµονται στους κτηνοτρόφους από αυτούς που χρησιµοποιούνται για βόσκηση. Τα ερωτήµατα πολλά: Πώς θα εφαρµοστεί το µέτρο; Πώς θα µετακινηθούν σε ορεινότερους βοσκότοπους οι κτηνοτρόφοι των νησιών; Υπάρχει σχεδιασµός για τον τρόπο και τις περιοχές στις οποίες θα µετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι; Πότε θα καθοριστούν οι νέοι αυτοί βοσκότοποι; Πότε θα ενηµερωθούν οι κτηνοτρόφοι για την υλοποίηση του µέτρου αυτού;

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η συνεχιζόµενη και γενικευµένη ανυπαρξία στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας προδιαγράφει την άµεση κατάρρευσή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει την άµεση ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, την ουσιαστική αποκατάσταση των υποβαθµισµένων βοσκοτόπων µε κατάλληλα για βόσκηση είδη, την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης των κτηνοτρόφων και µέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας µας.

 

(*) Αυτός ήταν κυριολεκτικά νόµος Αποστόλου

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία