BACK TO
TOP
Γνώμες

Αγροτική παραγωγή προϋπόθεση αυτονομίας στην Eυρώπη

Η αγροτική παραγωγή και ευρύτερα ο κλάδος της αγροδιατροφής, συνιστούν βασικό πυλώνα βιώσιµης ανάπτυξης της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής οικονοµίας.

SPYRAKH_MARIA_2

Μαρία Σπυράκη

73
1

Στη νέα περίοδο που ξεκινά στην ΕΕ µετά τις ευρωεκλογές είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η ΚΑΠ υπό το πρίσµα της στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ. Η συµβολή των αγροτών στην επισιτιστική επάρκεια, και ο ρόλος τους ως θεµατοφύλακες της υπαίθρου είναι πολύ σηµαντικός και θα πρέπει να αναγνωρισθεί, να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί µε τις ανάλογες ευρωπαϊκές και στρατηγικές που θα αποτυπωθούν άµεσα µε µέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Η ανάγκη να εξελίξουµε την οικονοµία και τη δραστηριότητα µας µε όρους αειφόρου ανάπτυξης, όπως αυτοί ενσωµατώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, τοποθετεί την αγροτική παραγωγή στο και το αγροδιατροφικό σύστηµα στο κέντρο αυτής της µετεξέλιξης και στη χώρα µας. Το αγροδιατροφικό σύστηµα περιλαµβάνει εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και τις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας, το πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο, καθώς και εξωτερικά υποσυστήµατα που αλληλοεπηρεάζονται µε τα τοπικά.

Τα αιτήµατα των αγροτών αποτελούν ζήτηµα προτεραιότητας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕΛΚ), στο οποίο µετέχει η Νέα ∆ηµοκρατία, και µε τις πολιτικές µας θέσεις µας έχουµε καταφέρει να επιβάλουµε πολλές θετικές αλλαγές  στην ΚΑΠ και ταυτόχρονα να αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζητήµατα του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής.

Είναι φανερό πως µετά το 2019 πάροδο διαπιστώθηκαν παραλείψεις και εµπόδια στην εφαρµογή της ΚΑΠ, οι οποίες σε συνδυασµό µε την πανδηµία και τα γεωπολιτικά γεγονότα του τελευταίου καιρού έχουν δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στο ΕΛΚ που είναι το κόµµα των Ευρωπαίων γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων αφουγκραζόµαστε τις ανησυχίες και υπερασπιζόµαστε τα συµφέροντα των αγροτών. Γι’ αυτό και τα προβλήµατα τα οποία αναδείχθηκαν τους τελευταίους µήνες, προσπαθήσαµε να τα επιλύσουµε µε αλλαγές που προτείναµε στην ΚΑΠ και ψηφίστηκαν έγκαιρα από το Ευρωκοινοβούλιο στην τελευταία του ολοµέλεια τον περασµένο Απρίλιο.

Ανέκαθεν υποστηρίζαµε µια ισχυρή, καλά χρηµατοδοτούµενη ΚΑΠ και θα συνεχίσουµε να επιµένουµε σε έναν µεγαλύτερο προϋπολογισµό της.

Είµαστε διατεθειµένοι να θέσουµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη προ των ευθυνών τους, εάν διαπιστώσουµε ότι το νέο σύστηµα έχει ως αποτέλεσµα περισσότερη γραφειοκρατία, εάν η κατανοµή της στήριξης αποδειχθεί λιγότερο δίκαιη, και εάν το νέο καθεστώς αιρεσιµότητας και τα λοιπά περιβαλλοντικά µέτρα θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα των γεωργών να παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια. Είχαµε ζητήσει την ανάληψη αποφασιστικής δράσης ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα της αγοράς και να αποζηµιωθούν οι πληγέντες γεωργοί.

Έχουµε δεσµευτεί να προστατεύσουµε τους αγρότες από τις καταστροφικές συνέπειες της αστάθειας των τιµών και προστιθέµεθα να βελτιώσουµε περαιτέρω τα µέσα σταθερότητας των τιµών στο πλαίσιο της µελλοντικής ΚΑΠ.

Έχουµε ταχθεί υπέρ της ύπαρξης ίσων όρων ανταγωνισµού για όλους τους γεωργούς της ΕΕ. Απορρίπτουµε κάθε απόπειρα των µεγάλων µη γεωργικών επιχειρήσεων να συσταθούν απλώς και µόνο για να εκµεταλλευθούν την ΚΑΠ προς οικονοµικό όφελος. Τα χρήµατα αυτά ανήκουν στους ενεργούς γεωργούς!

Επίσης το ΕΛΚ υποστηρίζει την ανάγκη για απλοποίηση, εκσυγχρονισµό και εξάλειψη της γραφειοκρατίας της ΚΑΠ µε την αποφυγή µεταφοράς σηµαντικών πόρων από την αγροτική παραγωγή στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και την επιστροφή του όφελος στους αγρότες.

Το ΕΛΚ υποστηρίζει ότι η ΚΑΠ αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναµη για την επίτευξη πιο καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βιώσιµης γεωργίας στην Ευρώπη. Γι’ αυτό θα είµαστε έτοιµοι, εάν χρειαστεί, να απορρίψουµε εσφαλµένες νοµοθετικές προτάσεις που θα προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν την ΚΑΠ, να αποµυζήσουν τα κονδύλιά της και να σας επιβάλουν νέα βάρη χωρίς να σας προσφερθούν βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις και αποζηµιώσεις.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µέλος του ΕΛΚ Ursula von der Leyen, «το εισόδηµα και η ποιότητα ζωής των αγροτών στις αγροτικές περιοχές, η βιώσιµη γεωργία, η καινοτοµία και η ανταγωνιστικότητα του συστήµατος τροφίµων της ΕΕ θα είναι τα κύρια θέµατα της προσπάθειας, στην οποία θα συµµετάσχουν 27 φορείς, καταναλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις µε συναντήσεις µέχρι το καλοκαίρι».

Από τη µέχρι τώρα εµπειρία µου ως δηµοσιογράφος και ως ευρωβουλευτής, θεωρώ ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τοµείς στρατηγικής σηµασίας τόσο για τη χώρα µας όσο και για την Ευρώπη. Και γι’ αυτό µε την ενεργό συµµετοχή µου στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ως µέλος του Ευρωκοινοβουλίου, έχω δεσµευτεί να συνεισφέρω στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού γεωργικού µοντέλου που θα καθιστά εφικτό ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλει στις βελτιώσεις στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την κλιµατική αλλαγή και την καλή διαβίωση των ζώων, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη την αξία των περιφερειακών και τοπικών προσεγγίσεων.

Νομοθετικές παρεμβάσεις στην ΚΑΠ

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο έτος οι γεωργοί αντιµετωπίζουν ένα εξαιρετικό φάσµα δυσκολιών και αβεβαιοτήτων. Ειδικότερα, το προηγούµενο έτος χαρακτηρίστηκε από αυξανόµενη συχνότητα ακραίων µετεωρολογικών φαινοµένων, συµπεριλαµβανοµένων ξηρασιών και πληµµυρών σε διάφορα µέρη της Ένωσης. Επιπλέον οι ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες µε τον πόλεµο στην Ουκρανία συνεχίζουν να επηρεάζουν σηµαντικά τις αγορές και τα περιθώρια των γεωργών, καθώς και το πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής της Ευρώπης. Πέραν όµως από τα εξωτερικά ανεπιθύµητα συµβάντα, το πρώτο έτος εφαρµογής των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ κατέστησε σαφές ότι απαιτούνται προσαρµογές για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων και να µειωθεί η γραφειοκρατία.

Οι εκτεταµένες, και ορθές κατά την άποψή µου, διαµαρτυρίες των αγροτών σε όλη την Ευρώπη υποχρέωσαν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη µα προβούν σε µία σειρά διορθωτικών παρεµβάσεων στην ΚΑΠ. Οι νοµοθετικές αυτές παρεµβάσεις αποτέλεσαν µια άµεση και ισορροπηµένη απάντηση στα εκατοντάδες αιτήµατα που ελήφθησαν από τους εκπροσώπους των γεωργών και τα κράτη µέλη, και συµπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες δράσεις της Επιτροπής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για τη µείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς της ΕΕ.

Για τους γεωργούς, οι προτάσεις αυτές θα µειώσουν στους ελέγχους και θα εισαγάγουν µεγαλύτερη ευελιξία για τη συµµόρφωση µε ορισµένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Οι εθνικές διοικήσεις θα επωφεληθούν επίσης από µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εφαρµογή ορισµένων προτύπων κατά τρόπο πιο συµβατό µε την πραγµατικότητα της γεωργίας.

Για να εξασφαλιστεί µια πιο ρεαλιστική πολιτική που δεν απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες από τους γεωργούς, ψηφίσθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στους κανονισµούς της ΚΑΠ:

  • ΚΑΠΣ 8 για τα µη παραγωγικά χαρακτηριστικά: Οι γεωργοί της ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσουν τα υφιστάµενα χαρακτηριστικά τοπίου στη γη τους, αλλά δεν θα υποχρεούνται πλέον να αφιερώνουν ένα ελάχιστο µέρος της αρόσιµης γης τους σε µη παραγωγικές περιοχές, όπως η γη υπό αγρανάπαυση. Αντ’ αυτού, µπορούν να επιλέξουν, σε εθελοντική βάση, να διατηρήσουν µέρος της αρόσιµης γης τους µη παραγωγικά και να λάβουν πρόσθετη χρηµατοδοτική στήριξη µέσω ενός οικολογικού προγράµµατος που θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα κράτη µέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.
  •  ΚΑΠΣ 7 για την αµειψισπορά: Οι γεωργοί της ΕΕ θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν την απαίτηση αυτή επιλέγοντας είτε να εναλλάσσουν είτε να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειές τους, ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν και εάν η χώρα τους αποφασίσει να συµπεριλάβει την επιλογή της διαφοροποίησης των καλλιεργειών στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΑΠ. Η ευελιξία για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών αντί µόνο της αµειψισποράς θα επιτρέψει στους γεωργούς που πλήττονται από τακτική ξηρασία ή υπερβολικές βροχοπτώσεις να συµµορφωθούν ευκολότερα µε την απαίτηση αυτή.
  • ΚΑΠΣ 6 για την εδαφοκάλυψη κατά τις ευαίσθητες περιόδους: Τα κράτη µέλη θα έχουν πολύ µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισµό του τι ορίζουν ως ευαίσθητες περιόδους και των πρακτικών που επιτρέπουν την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, υπό το πρίσµα των εθνικών και περιφερειακών συνθηκών τους και στο πλαίσιο της αυξανόµενης µεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών.

Εκτός από αυτές τις ειδικές αλλαγές, µπορούν τα κράτη µέλη να εξαιρούν ορισµένες καλλιέργειες, τύπους εδάφους ή γεωργικά συστήµατα από τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για το όργωµα, την εδαφοκάλυψη και την αµειψισπορά/διαφοροποίηση (ΚΑΠΣ 5, 6 και 7 αντίστοιχα). Θα µπορούσαν επίσης να είναι δυνατές στοχευµένες εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί το όργωµα για την αποκατάσταση µόνιµων λειµώνων σε περιοχές Natura 2000 σε περίπτωση ζηµίας λόγω θηρευτών ή χωροκατακτητικών ειδών (ΚΑΠΣ 9).

Επιπλέον, σε ακραίες καιρικές συνθήκες που εµποδίζουν τους γεωργούς να εργαστούν σωστά και να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις ΚΑΠΣ, τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να θεσπίσουν προσωρινές παρεκκλίσεις. Οι παρεκκλίσεις αυτές θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισµένες και να ισχύουν µόνο για τους θιγόµενους δικαιούχους.

Οι µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις κάτω των 100 στρεµµάτων εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αιρεσιµότητας στην πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση της ΚΑΠ. Αυτό θα µειώσει σηµαντικά τον διοικητικό φόρτο στους ελέγχους για τους µικροκαλλιεργητές που αντιπροσωπεύουν το 65% των δικαιούχων.

Για την ανωτέρω εξαίρεση πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι µικρές εκµεταλλεύσεις κάτω των 10 100 στρεµµάτων δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ΚΑΠΣ, αλλά από τους ελέγχους αυτών των προϋποθέσεων και από τις κυρώσεις.

Ο στρατηγικός διάλογος για το µέλλον της γεωργίας ωστόσο πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση ενός κοινού οράµατος για το µέλλον των συστηµάτων γεωργίας και τροφίµων της ΕΕ.

Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τη γεωργία και την αγροδιατροφή

Χωρίς τους γεωργούς δεν υπάρχουν τρόφιµα και γι’ αυτό το λόγο η διασφάλιση των οικονοµικών και κοινωνικών προοπτικών των  γεωργών της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει µία από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου.

Πιστεύω και αγωνίζοµαι για τη δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού γεωργικού µοντέλου που θα βασίζεται στις οικογένειες και στους κατ’ επάγγελµα γεωργούς, µε επίκεντρο τις δυναµικές αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο µοντέλο αυτό:

  • Αναγνωρίζουµε τη σηµασία της προώθησης ποικίλων οικονοµικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές µας περιοχές που συµβάλλουν στην ανθεκτικότητα των αγροτικών οικονοµιών.
  • Αντιλαµβανόµαστε ότι όσοι ζουν στις αγροτικές κοινότητες χρειάζονται τις ίδιες υπηρεσίες µε αυτούς που ζουν στα αστικά κέντρα, όπως υγεία, συγκοινωνία και υπηρεσίες φροντίδας.
  • ∆ίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γεωργών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς, όπως οι ορεινές, νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες και ερηµωµένες περιοχές, καθώς η γεωργία αποτελεί συχνά τον κύριο µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης σε αυτά τα µέρη της Ευρώπης.
  • ∆ίνουµε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γεωργών στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές µε υψηλό βαθµό αστικοποίησης, όπου η φύση, η οικονοµία, η στέγαση και οι γεωργικές δραστηριότητες είναι αλληλένδετες.
  • Πιστεύουµε ότι στην ΕΕ µπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικά µοντέλα γεωργίας και τασσόµαστε υπέρ της ελεύθερης επιλογής. Υπάρχει τεράστια ποικιλοµορφία στα γεωργικά µοντέλα και στις αγρο-οικολογικές αρχές που µπορούν να εφαρµοστούν, και θα πρέπει οι ίδιοι οι γεωργοί να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάλογα µε την αγορά, τον επιχειρηµατικό προσανατολισµό, τις γεωπονικές προκλήσεις, τις γεωργικές παραδόσεις, την κερδοφορία και το κόστος.
  • Η κατανοµή της στήριξης της ΚΑΠ πρέπει να είναι δίκαιη µεταξύ των κρατών και εντός αυτών.
  • Επιµένουµε στην εντατικοποίηση των προσπαθειών προκειµένου να καταπολεµηθεί η ανησυχητική έλλειψη ανανέωσης των γενεών στη γεωργία, ιδίως καθιστώντας τις αγροτικές περιοχές ελκυστικότερες για τη νεότερη γενιά. Χωρίς νέους ανθρώπους πρόθυµους να ασκήσουν το επάγγελµα του γεωργού, η οικονοµική ζωή στις αγροτικές περιοχές θα καταρρεύσει. Μόνο το 11,9 % των διαχειριστών γεωργικών εκµεταλλεύσεων της ΕΕ ήταν κάτω των 40 ετών το 2020. Αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιµη.

Πρέπει να στηρίξουµε όλα τα µέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέους να εξασφαλίσουν το µέλλον του γεωργικού και αγροδιατροφικού τοµέα, αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις της πρόσβασης σε γη και χρηµατοδότηση, προωθώντας τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και κατάρτιση, διασφαλίζοντας τη συνοχή µεταξύ των τοπικών, εθνικών και ενωσιακών µέτρων για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, καθώς και µέσω στρατηγικών διαδοχής της γεωργικής εκµετάλλευσης. Ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ θα πρέπει να αυξηθεί για τους καινοτόµους νέους γεωργούς.

Πρέπει να ενισχύσουµε τον ζωτικό ρόλο των γυναικών γεωργών στην αγροτική οικονοµία. Υποστηρίζουµε µέτρα που θα καταστήσουν τη γεωργία ελκυστικότερη προοπτική σταδιοδροµίας για τις γυναίκες, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέες γυναίκες να ασχοληθούν.

Υποστηρίζουµε την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένων των έξυπνων αγροτικών προορισµών, ως ευκαιρία για τη διαφοροποίηση των γεωργικών εισοδηµάτων και την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών.

Προστατεύουµε την παραδοσιακή αγροκτηνοτροφία και άλλα υπαίθρια κτηνοτροφικά συστήµατα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη.

Υποστηρίζουµε και προωθούµε µια ανοικτή και βασισµένη σε κανόνες εµπορική πολιτική. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές ό,τι τα εισαγόµενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά, υγειονοµικά, φυτοϋγειονοµικά, κοινωνικά πρότυπα, καθώς και τα πρότυπα καλής µεταχείρισης των ζώων, αντίστοιχα µε εκείνα που αναµένονται από τους δικούς µας παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό θα στηρίξουµε όλες τις προσπάθειες για να επιτύχουµε τη διεθνή αναγνώριση των προτύπων µας και να διασφαλίσουµε ότι η αντιµετώπισή των Ελλήνων αγροτών είναι δίκαιη.

Οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτοµία καθώς και η πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής, είναι ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, την τήρηση των υψηλών προτύπων µας και τη διασφάλιση βιώσιµων µεθόδων παραγωγής.

Πρέπει να επανεστιάσουµε στη γεωργική έρευνα και καινοτοµία, µε γνώµονα τις προτεραιότητες της Ένωσης. Πρέπει να περιορίσουµε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, χωρίς να µειώσουµε τη γεωργική µας παραγωγή, µέσω της ενσωµάτωσης τεχνολογιών αιχµής. Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας και των φιλικών προς το περιβάλλον καινοτοµιών όχι µόνο θα τονώσουν την παραγωγικότητα, αλλά και θα ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Πρέπει να ενισχύσουµε τη δυνατότητα των γεωργών είτε να εναλλάσσουν είτε να διαφοροποιούν τις καλλιέργειές τους, ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν και τις ανάγκες της αγοράς.

Η επιστηµονικά τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων, µε χρήση νέων τεχνολογιών, προσφέρει πολύ καλύτερες µεθόδους προς έναν πιο βιώσιµο γεωργικό τοµέα από ό,τι οι αµιγώς «ιδεολογικές» προσεγγίσεις. Θα πρέπει επίσης να εντείνουµε τις προσπάθειές µας για µια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις κρίσεις που επηρεάζουν τα συστήµατα τροφίµων, για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ασφάλεια των τροφίµων και την ενίσχυση της δηµόσιας υγείας.

Όσοι εκλεγούν στις επερχόµενες ευρωεκλογές θα αποφασίσουν τη µελλοντική ΚΑΠ για την περίοδο µετά το 2027. Από την πλευρά µου δεσµεύοµαι, εφόσον εκλεγώ, να συνεχίσω µε άµεση εµπλοκή και στην αρµόδια επιτροπή τις προσπάθειες για να προβούµε στις αναγκαίες βελτιώσεις προς όφελός του γεωργικού και αγροδιατροφικού τοµέα και να διασφαλίσουµε έναν ισχυρό οικονοµικό πυλώνα που θα επιτρέπει τη µετάβαση σε πιο βιώσιµες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες θα στηρίζουν την ανανέωση των γενεών και θα προστατεύουν τους αγρότες καλύτερα σε µια εξαιρετικά ασταθή παγκόσµια αγορά.

*Ευρωβουλευτή και Υποψήφιας της Ν∆

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

04-06-2024 22:16Κυνηγός καραγκιόζηδων

Δεν ξέρω πόσα λεφτά πήρε ο εκδότης για το πληρωμένο αυτό μπουρδολόγημα, αλλά ας μη νομίζουν ότι είμαστε ιθαγενείς.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία