Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

H Alpha Bank στηρίζει τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής

Την εναλλακτική χρήση γης µε την καλλιέργεια πολλών διαφορετικών αγροτικών προϊόντων, την υιοθέτηση τεχνολογικών βελτιώσεων για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και την εκµηχάνιση της παραγωγής, ξεχωρίζει ως επενδύσεις µε τα µεγαλύτερα περιθώρια χρηµατοδοτικής µόχλευσης, ο διευθυντής ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, Σπυρίδων Ρεντετάκος.

H Alpha Bank στηρίζει τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής

12
0
Το έµπειρο τραπεζικό στέλεχος σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Agrenda, κάνει επιπλέον λόγo για ανάγκη εκσυγχρονισµού του συναλλακτικού κύκλου στην αγροτική παραγωγή, µε αφετηρία τη συµµετοχή σε «τριγωνικά σχήµατα» στη βάση του µοντέλου της συµβολαιακής γεωργίας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως επενδυτική ευκαιρία µείζονος σηµασίας για την Alpha Bank, τη χρηµατοδότηση επιχειρησιακών σχεδίων µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, και διευρύνει τις συνεργασίες της µε επιχειρήσεις του κλάδου των αγροτικών µηχανηµάτων

Τι είναι αυτό που κάνει την Alpha Bank να βλέπει µε όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον συνεργασίες που έχουν αναφορά στον πρωτογενή τοµέα;Ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει µεγάλες προοπτικές αναπτύξεως, καθώς δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήµατά του. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί ένα από τα «κλειδιά» της ελληνικής οικονοµίας για την έξοδο από την ύφεση µέσω της αυξήσεως στην απασχόληση, της περιφερειακής αναπτύξεως και της διενέργειας επενδύσεων. Ο αγροτικός τοµέας είναι στη χώρα µας ο βασικός τροφοδότης της µεταποιήσεως τροφίµων, διοχετεύοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Η Ελλάδα διαθέτει µεγάλο εύρος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων (ΠΟΠ και ΠΓΕ), τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και τονώνουν την εξαγωγική δράση της χώρας και την παρουσία της στις διεθνείς αγορές
Η Alpha Bank παρέχει στήριξη σε έναν τοµέα στρατηγικής σηµασίας για την οικονοµία, µε γνώµονα τον εκσυγχρονισµό της αγροτικής παραγωγής. Άλλωστε, η ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού τοµέα σε νέες σύγχρονες δοµές αποτελεί µονόδροµο για την παραγωγή ανταγωνιστικών ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, µε διεθνή αναγνώριση και υψηλή προστιθέµενη αξία.
Τα εξειδικευµένα προγράµµατα «Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας» της Αlpha Bank προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες των αγροτών µέσω σύγχρονων µορφών χρηµατοδοτήσεως και διευκολύνουν την οργανωµένη ανάπτυξη της γεωργίας σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή ως και τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου που επιχειρεί να οικοδοµήσει η τράπεζα στο συγκεκριµένο πεδίο οικονοµικής δραστηριότητας;Ο σχεδιασµός των χρηµατοδοτικών λύσεων που προσφέρει η Alpha Bank στους αγρότες και κατ’ επέκτασιν το χαρτοφυλάκιο που διαµορφώνεται, λαµβάνει υπ’ όψιν τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τοµέα:
  • την ενθάρρυνση της καλλιέργειας γεωργικών προϊόντων µε αυξηµένη εµπορική ζήτηση και εξαγωγική προοπτική
  • το ύψος της τυπικής αποδόσεως της αγροτικής εκµεταλλεύσεως
  • το είδος της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί ο αγρότης
  • την επεξεργασία, στην οποία υπόκεινται τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και επιπλέον προϊοντικές παραµέτρους, όπως τυποποίηση και Marketing, που συµβάλλουν σηµαντικά στην εµπορική επιτυχία της διαθέσεως αγροτικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές
  •  τις συστάσεις που λαµβάνονται από τη συνεργαζόµενη µεταποιητική επιχείρηση για τους αγρότες στο πλαίσιο «Ευέλικτων Προγραµµάτων Συµβολαιακής Επιχειρηµατικότητας».
Στόχος µας είναι η συµβολή στην ευηµερία του αγροτικού τοµέα µε την παροχή ουσιαστικής στηρίξεως κάθε βιώσιµης παραγωγικής προσπάθειας που συνδέεται µε την πρωτογενή παραγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του οποιουδήποτε προγράµµατος αγροτικής πίστεως, είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση των εξειδικευµένων στελεχών της Τραπέζης που εµπλέκονται σε όλο το φάσµα της διαδικασίας χρηµατοδοτήσεως από την προσέγγιση του αγρότη, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και της παραγωγικής δυναµικότητάς του, έως και την ορθολογική χρήση του ποσού που χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του σε ρευστότηταΕίναι οι µεταποιητικές µονάδες της αγροτοδιατροφής κυρίως ή το ενδιαφέρον σας επεκτείνεται και στις ατοµικές επιχειρήσεις, δηλαδή στους αγρότες;Η Alpha Bank µε τις εξειδικευµένες λύσεις της σειράς «Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα» στηρίζει δυναµικά την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, καλύπτοντας ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα από το στάδιο της παραγωγής και της µεταποιήσεως, έως και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων. Η αµοιβαία επωφελής συνεργασία αγροτών και µεταποιητικών οµάδων αποτελεί πρωταρχικό στόχο της τράπεζας.
Η Alpha Bank βρίσκεται κοντά στον αγρότη και αντιστοίχως δίπλα στη µεταποιητική επιχείρηση µε στόχο τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισµού του συναλλακτικού κυκλώµατος µέσα από ευέλικτες τακτικές και τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό προϊόντων  ανώτερων προδιαγραφών.

Πέραν της Κάρτας του Αγρότη µε την οποία έχετε συµβληθεί ποια άλλα προϊόντα διαθέτει η τράπεζα για τον οργανωµένο αγρότη;H εξειδικευµένη σειρά «Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα» της Alpha Bank προσφέρει πλήρεις τραπεζικές λύσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν σχεδιασθεί µε γνώµονα τη διευκόλυνση και την ενίσχυση του αγροτικού «επιχειρείν».
Πέραν της Kάρτας του Αγρότη, η Τράπεζα διαθέτει τα «Ευέλικτα Προγράµµατα Συµβολαιακής Επιχειρηµατικότητας» για την ενίσχυση της ρευστότητας και τη µείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τη χρηµατοδότηση του συνόλου των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην πρωτογενή παραγωγή και εκτείνονται ως τη µεταποίηση και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων, µε έµφαση στην προώθηση της αµοιβαίας επωφελούς συνεργασίας µεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την αγροτική παραγωγή.
Σε συνεργασία µε µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γεωργικών µηχανηµάτων,η Alpha Bank προσφέρει εξειδικευµένες χρηµατοδοτικές λύσεις για την απόκτηση του αγροτικού εξοπλισµού που απαιτείται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού στόλου. Επιπλέον, η Τράπεζα υποστηρίζει την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων, σε συνεργασία µε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της µεταποιήσεως αγροτικών προϊόντων και παρέχει προς τους συνεργαζόµενους αγρότες χρηµατοδότηση µε ιδιαιτέρως προνοµιακούς όρους για τον εκσυγχρονισµό των παγίων αγροτικών εγκαταστάσεων, την αναβάθµιση του εξοπλισµού και την προµήθεια πρώτων υλών.

Η λεγόµενη Συµβολαιακή Γεωργία τι χαρακτηριστικά προσλαµβάνει στην περίπτωση της Alpha Bank;Τα «Ευέλικτα Προγράµµατα Συµβολαιακής Επιχειρηµατικότητας» θέτουν ως προτεραιότητα τον Έλληνα παραγωγό και ενισχύουν κάθε υγιή παραγωγική προσπάθεια. Ο παραγωγός καλύπτει το κόστος καλλιέργειας και παραγωγής όσο το χρειάζεται, µειώνει το κόστος παραγωγής και διαπραγµατεύεται καλύτερες τιµές για την αγορά αγροεφοδίων, εφόσον έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί άµεσα τις αγορές του. Τέλος, επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας της παραγωγής του, γιατί εξασφαλίζει νωρίς τη διάθεσή της σε προσυµφωνηµένη τιµή
Από την πλευρά του, ο αγοραστής εξασφαλίζει ρευστότητα για την αγορά της απαιτούµενης παραγωγής και για την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργεί µακροχρόνιες και υγιείς σχέσεις συνεργασίας µε τους υφιστάµενους παραγωγούς, ενώ παράλληλα µπορεί να επεκταθεί σε νέες αγορές, λόγω της δυνατότητας προσελκύσεως νέων συνεργασιών
Πόσο σας έχει απασχολήσει η χρηµατοδότηση επιχειρησιακών projects που τρέχουν µέσω των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης όπως τα Σχέδια Βελτίωσης;Τα τελευταία χρόνια, η Alpha Bank συµµετέχει δυναµικά στον αγροδιατροφικό τοµέα παρέχοντας στήριξη στις προσπάθειες υγιούς αναπτύξεως και εκσυγχρονισµού. Η Τράπεζα επιθυµεί να συµβάλει ενεργά στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου αγροτικού µοντέλου τεχνολογικής προόδου και ποιοτικής βελτιώσεως των παραγοµένων αγαθών, αλλά και να ενθαρρύνει παράλληλα τη χρήση βελτιωµένων καλλιεργητικών πρακτικών
Συνεπώς, οι χρηµατοδοτήσεις επιχειρησιακών σχεδίων µέσω των “Προγραµµάτων Αγροτικής Αναπτύξεως”, σαφώς και αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες µείζονος σηµασίας για την Alpha Bank. Τα Σχέδια Βελτιώσεως για το τρέχον έτος προσβλέπουν στην αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (επενδύσεις σε τρακτέρ, παρελκόµενα, αγορά γης, κ.λπ.), στον εκσυγχρονισµό των µονάδων µεταποιήσεως, εµπορίας και αναπτύξεως γεωργικών προϊόντων (π.χ. οινοποιείο, συσκευαστήριο κ.λπ.) και σε σύγχρονες παραγωγικές µονάδες µε αναβαθµισµένες ενεργειακές προδιαγραφές (χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισµού διαχειρίσεως αποβλήτων στην εκµετάλλευση κ.λπ.).
Η Alpha Bank αντιµετωπίζει θετικά την υποστήριξη τέτοιου είδους επιχειρηµατικών δράσεων για την ανάπτυξη του αγροτικού κλάδου και θέτει στη διάθεση των αγροτών τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Εκτιµάτε ότι η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική γεωργία (µικρός κλήρος, αδύναµες εκµεταλλεύσεις, χαµηλή κερδοφορία κ.α.) αφήνει περιθώρια για εκτεταµένες τραπεζικές εργασίες µε ανταγωνιστικό επιτόκιο και διαχειρίσιµο ρίσκο;Η ελληνική γεωργία και γενικότερα ο ελληνικός αγροτικός κλάδος αντιµετωπίζει µία σειρά δυσκολιών διαρθρωτικής φύσεως, ως απόρροια τόσο των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος, όσο και των εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, όπως οι µικροί κλήροι γης και η µη ορθολογική εκµηχάνιση της παραγωγής. Επιπρόσθετα, η αγροτική παραγωγή εξαρτάται από αστάθµητους κλιµατικούς και βιολογικούς παράγοντες που προκαλούν σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται διακυµάνσεις στην προσφορά, στην ποιότητα και στις τιµές του αγροτικού προϊόντος

Who is whoΓεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank. ∆ραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία 18 χρόνια έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης για την ανάπτυξη της Λιανικής Τραπεζικής και της αγοράς των Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Το 2015 εξελέγη µέλος του ∆Σ της Alpha Leasing Χρηµατοδοτικής Μισθώσεως A.Ε. του Οµίλου Alpha Bank και το 2017 µέλος του ∆Σ της Alpha Ventures. Παράλληλα, είναι µέλος της Υποεπιτροπής Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών της Τραπέζης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνου ∆υναµικού από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και απόφοιτος του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιά

Συνέντευξη στον Γιώργο Κοντονή για το 607ο Φύλλο της Agrenda.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία