Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

Κεφάλαια κίνησης και δάνεια για αγορά γης από την Eurobank

Εγγυοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, προνοµιακό πρόγραµµα χρηµατοδότησης φωτοβολταϊκών, ειδικό εγγυοδοτικό πρόγραµµα αγοράς αγροτικής γης, επενδυτικά κεφάλαια µέσω του προγράµµατος EIF AGRI και ένα ολοκληρωµένο υποστηρικτικό πακέτο εξαγωγικής δραστηριότητας και πωλήσεων αγροτικών προϊόντων, περιλαµβάνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Eurobank, όπως το παρουσιάζει στην Agrenda o ∆ηµήτρης Οικονόµου, επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Small Business Banking.

18_16

4664
1

Του Δημήτρη Οικονόμου, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης  Small Business Banking της Eurobank
Επιµέλεια: Γιάννης Πανάγος

∆ίνοντας προτεραιότητα στη δυναµική και τις ευκαιρίες ανάπτυξης του ευρύτερου Αγροδιατροφικού Τοµέα, η τράπεζα  καλύπτει ολοκληρωµένα τις ανάγκες τις σύγχρονης επιχείρησης του εν λόγω τοµέα µε τραπεζικά προϊόντα αλλά και µη τραπεζικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας µε κάθε τρόπο τις συνέργειες ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη. Σηµειωτέον ότι το σύνολο των χρηµατοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών της τράπεζας συνοδεύονται από διαδικασία συµβουλευτικής. 

Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας µε τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ να διαµορφώνεται περίπου στο 10%, µαζί µε την µεταποίηση του τελικού αγροτικού προϊόντος, επέδειξε αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, ενώ αναµένεται να παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας.

Στη µετά covid περίοδο, ο κόσµος κινείται µε απίστευτη ταχύτητα στην ψηφιακή εποχή, ενώ αυξανόµενη βαίνει διαρκώς και η ευαισθησία για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG. Συνεπώς και ο πρωτογενής τοµέας θα επηρεαστεί σηµαντικά και θα ακολουθήσει τη διεθνή τάση για να παραµείνει ανταγωνιστικός και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. «Η Τράπεζά µας», εξηγεί ο επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης Small Business Banking της Eurobank, ∆ηµήτρης Οικονόµου, «όχι απλώς παρακολουθεί τις τάσεις που διαµορφώνονται, αλλά, κυρίως, φροντίζει ώστε οι πελάτες της, να µπορέσουν να προσαρµοσθούν µε επιτυχία στις νέες ανάγκες της εποχής µας.».

Έχοντας πλέον την εµπειρία από τα προηγούµενα χρόνια ενασχόλησης µε τον Αγροτικό τοµέα και διαβλέποντας τη δυναµική και τις ευκαιρίες ανάπτυξης του ευρύτερου Αγροδιατροφικού Τοµέα, που συµπεριλαµβάνει και τις επιχειρήσεις Μεταποίησης Τροφίµων και Ποτών, η Eurobank επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική προσέγγισης του κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε το οικοσύστηµα του Business Banking Αγροδιατροφικός Τοµέας, που αποτελεί τη µετεξέλιξη του Business Banking Αγροτικός Τοµέας έχοντας ενσωµατώσει και το κοµµάτι την Μεταποίησης Τροφίµου & Ποτών από το αντίστοιχο οικοσύστηµα της Μεταποίησης.

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο 5-6 ΙουνίουΤο Business Banking Αγροδιατροφικός Τοµέας
αποτελεί ένα Οικοσύστηµα µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συµµετέχοντες, καλύπτοντας ολοκληρωµένα τις ανάγκες τις σύγχρονης επιχείρησης Αγροδιατροφής µε τραπεζικά προϊόντα, µη τραπεζικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας συνέργειες ανάµεσα στους stakeholders της Τράπεζας. Περιλαµβάνει:
Κάρτα του Αγρότη

Μια ειδικά σχεδιασµένη κάρτα για τους αγρότες µε σκοπό την άµεση χρηµατοδότηση των παραγωγικών δαπανών µέσω της προεξόφλησης του 80% της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης. Το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό 4,80% πλέον Εισφορά Ν. 128/75 και ο αγρότης δεν βαρύνεται µε έξοδα χρηµατοδότησης.


Χρηµατοδοτήσεις

Επενδυτικά κεφάλαια µέσω του προγράµµατος EIF AGRI: Η Eurobank στο τέλος του 2020 υπέγραψε συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και συµµετέχει στο «Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», στηρίζοντας τη χρηµατοδότηση επενδυτικών έργων στον πρωτογενή τοµέα και την µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, µέσω του «EIF AGRI». Παρέχεται εγγύηση από το ΕΤαΕ, η οποία ανέρχεται στο 80% του κάθε δανείου.

Η Eurobank συµµετέχει στο νέο αυτό Πρόγραµµα µε 150 εκατ. ευρώ.
      Στόχος του προγράµµατος είναι αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις, να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε προνοµιακούς όρους, όπως µειωµένο επιτόκιο και εξασφαλίσεις. Αφορούν στη χρηµατοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης και το Π.Α.Α 2014-2020, καθώς και στη χρηµατοδότηση έως και του 100% της Ιδιωτικής Συµµετοχής µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία AGRI και το νέο εγγυοδοτικό πρόγραµµα που αντικαθιστά το Cosme (EIF ESIF ERDF).

    Επίσης χρηµατοδοτεί και όλο το επενδυτικό σχήµα από την Εγγυητική Επιστολή λήψης προκαταβολής έως την προεξόφληση της επιχορήγησης.

    Χρηµατοδότηση Επαγγελµατικού Εξοπλισµού: σε συνεργασία µε τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

   Κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης που προκύπτουν από το συναλλακτικό κύκλωµα των αγροτών µέσω των προγραµµάτων Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και χρηµατοδοτικών εργαλείων της Τράπεζας, όπως ο Ανοικτός Αλληλόχρεος µε Επιταγές, το Factoring και το όριο Trade Club για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

     Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται επίσης στο νέο προνοµιακό πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Φωτοβολταϊκών που αφορά την χρηµατοδότηση νέων ΦΒ πάρκων και την Αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων µε ευνοϊκότερους όρους.

    Για την αγορά αγροτικής γης η Eurobank αξιοποιεί το νέο εγγυοδοτικό πρόγραµµα που αντικαθιστά το Cosme, το EIF ESIF ERDF, µε την εγγύηση του EIF στο 80% του κάθε δανείου και προνοµιακή τιµολόγηση.

   Χρηµατοδότηση νέων αγροτών, µέσω του προγράµµατος µικροπιστώσεων της AFI, για Κεφάλαιο Κίνησης και επενδυτικά κεφάλαια, µε υποστήριξη και mentoring από την AFI.

   Ειδικά πακέτα χρηµατοδότησης για το δίκτυο αγροτών που προµηθεύουν πελάτες της Τράπεζας, µεγάλες επιχειρήσεις του Corporate Banking: Η Eurobank δηµιουργεί αλυσίδες αξίας, αξιοποιώντας το πελατολόγιό της από το corporate banking που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, δηµιουργώντας ένα ειδικό πακέτο χρηµατοδότησης των προµηθευτών τους, σχεδιασµένο πάνω στις ανάγκες τους.
    Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και µε στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ψηφιακής µετάβασης των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου, το Οικοσύστηµα πλαισιώνεται από µια σειρά µη τραπεζικών υπηρεσιών µε προνοµιακούς όρους, είτε της Τράπεζας, είτε σε συνεργασία µε τρίτες εταιρίες, στους εξής άξονες:

 

Υποστήριξη εξαγωγών:

∆ιαθέτοντας εµπειρία στις ∆ιεθνείς Εµπορικές Συναλλαγές, η Eurobank προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και την τεχνογνωσία για να επεκταθούν στις αγορές του εξωτερικού:

    ∆ιαδικτυακή Πύλη (Portal) Εξαγωγών exportgate.gr: Πρόσβαση σε επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο, πληροφορίες για τις αγορές ενδιαφέροντος, εξειδικευµένη οµάδα Ask The Experts ,

   Eurobank Trade Club: Κεφάλαιο κίνησης ETC Limit για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

  Trade Corridors: Τα Trade Corridors, µε την υποστήριξη ηλεκτρονικών εργαλείων δικτύωσης του Trade Club, εντοπίζουν εταιρείες αυξηµένου κοινού ενδιαφέροντος για να διερευνήσουν το ενδεχόµενο συναντήσεων στον ηλεκτρονικό ή/και φυσικό κόσµο.

 

Υποστήριξη πωλήσεων σε καταναλωτές:

  Προβολή της επιχείρησης και των προϊόντων της µε προνοµιακό κόστος σε συνεργασία µε τη Vrisko.

  ∆ραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο µε τη λύση e-commerce solutions.

Περιβάλλον και αειφορία

   Πιστοποιήσεις συστηµάτων (ISO, HAACP κ.α.): Πιστοποιήσεις προϊόντων, συστηµάτων & υπηρεσιών.  Επιθεωρήσεις και τεχνικοί έλεγχοι, µε εκπτώσεις για τους πελάτες του Προγράµµατος σε συνεργασία µε την TÜV Austria Hellas.

  Ενεργειακή διαχείριση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Μεταποιητικών Μονάδων µε εκπτώσεις και προνόµια σε συνεργασία µε την εταιρία Cerved.


Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών

Όπως όλος ο επιχειρηµατικός κόσµος, και ο Αγροδιατροφικός Τοµέας έχει να ωφεληθεί τα µέγιστα από την ψηφιακή µετάβαση, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης, όσο και από την υιοθέτηση νέων µεθόδων για τη βελτίωση της παραγωγής.

Στον πρώτο άξονα κινείται η Eurobank µέσω των πρωτοβουλιών της:

   Digital Academy: ένα ψηφιακό κανάλι γνώσεων, ερευνών και ενηµέρωσης όπου, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διαβάσει αρθρογραφία και να συµµετάσχει σε webinars, για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Με webinar και άρθρα του Digital Academy for Business η Τράπεζα συµµετέχει στη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης για την ψηφιακή επιχειρηµατικότητα: Την Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών.

Την τρέχουσα περίοδο η Τράπεζα εµπλουτίζει το περιεχόµενο του Digital Academy µε θέµατα που αφορούν τον Αγροδιατροφικό κλάδο.

    Egg enter go grow: Η πρωτοβουλία του Egg enter go grow σε συνεργασία µε το Corallia, που διαθέτει έναν αξιόλογο πυλώνα στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, αποτελεί την πρώτη πηγή της Eurobank για εντοπισµό εταιρειών που, είτε προτείνουν βελτίωση της παραγωγής µε χρήση της τεχνολογίας, είτε παράγουν µε καινοτόµες µεθόδους.  Η Τράπεζα κάνει τη γέφυρα της διασύνδεσης µε πελάτες της από τον κλάδο που µπορεί να ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτές τις µεθόδους.

    Σε ότι αφορά στο δεύτερο άξονα, η Eurobank έχει πραγµατοποιήσει µεγάλη έρευνα αγοράς για να εντάξει στο Οικοσύστηµα επιχειρήσεις συνεργάτες που θα παρέχουν στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής τεχνολογικής αξίας, τόσο στο επίπεδο της καλλιέργειας, όσο και στο επίπεδο πωλήσεων και προώθησης. Όπως λέει ο κ. Οικονόµου θα είναι έτοιµη η Τράπεζα για ανακοινώσεις στο αµέσως προσεχές διάστηµα.


Χρηµατοδοτήσεις Αγροδιατροφικού Τοµέα

Από τις αρχές του 2020 και µέχρι σήµερα η Eurobank έχει υποστηρίξει µε χρηµατοδοτήσεις πάνω από 1.200 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου µε ποσά που φτάνουν τα 80 εκατ. ευρώ. Και συνεχίζει να χρηµατοδοτεί τον κλάδο µε  όλα τα εργαλεία που προανέφερε ο κ. Οικονόµου.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

06-06-2021 09:57Χριστόδουλος Χ.

Κύριε Οικονόμου αυτά στο χωριό μου τα λέμε παπάτζες.... Έχω εγκριθεί σαν φυσικό πρόσωπο στα σχέδια βελτίωσης Και έχουμε και μία ομάδα παραγωγών που δραστηριοποιείται στη αγροδιατροφή με εγκεκριμένο πρόγραμμα στα σχέδια βελτίωσης Και αφού σας έχω δώσει όλα τα απαραίτητα Έγγραφα που ζητήσατε εδώ και τρεις μήνες και παρόλες τις οχλήσεις μου δεν μπήκατε ποτέ καν στον κόπο να μου απαντήσετε επισήμως. Άρα όλα αυτά που λέτε είναι άρες μάρες κουκουνάρες μόνο και μόνο για διαφημιστικούς λόγους και χωρίς ουσία!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία