Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Τα 10 κριτήρια ένταξης στους Νέους Αγρότες και η φετινή δήλωση ΟΣΔΕ

Με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις πρέπει να προχωρήσουν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες, καθώς σύµφωνα µε την πρόσκληση, ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις επιλεξιµότητας εφόσον ο/η σύζυγος απασχολείται στη γεωργία.

27-30_vinieta

Γιώργος Κοντονής

9572
0

Αναλυτικά, τα κριτήρια επιλεξιµότητας για φυσικά και νοµικά πρόσωπα και για τις εκµεταλλεύσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 5 Κριτήρια Επιλεξιµότητας Υποψηφίων

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα: i) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. ii) Είναι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου 6.1.

2.Οι υποψήφιοι νοµικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σηµείου (1.i). ii) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού – νόµιµου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.  iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7) τη γεωργική παραγωγή.

 1. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 4, κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 2. Eίναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.1.
 3. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για τα νοµικά πρόσωπα. Για τα νοµικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.
 4. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 5. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.

8.Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσµίες, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 9, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαµβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 10, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης ή συµπλήρωσης επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται.

 1. Εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 2. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Άρθρο 6  Επιλεξιµότητα Γεωργικής Εκµετάλλευσης

 1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
 2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγιστη Τυπική απόδοση µικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ελάχιστη, µεγαλύτερη ή ίση των:

2.1. 12.000 ευρώ για ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια.

2.2. 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

 1. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι:

3.1. Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους.

3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα ΕΑΕ.

 1. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο Μέτρο 6.1.
 3. Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.1.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.1.

 • Το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 • Τουλάχιστον 20% αύξηση Τυπικής Απόδοσης στο σχέδιο  

Ο υποψήφιος νέος αγρότης θα πρέπει να υποβάλλει επιχειρηµατικό σχέδιο, στο οποίο θα πρέπει να θέσει στόχους κυρίως ως προς την Τυπική Απόδοση της εκµετάλλευσής του (αύξηση 20%). Αναλυτικά η πρόσκληση προβλέπει:


Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορείΆρθρο 9 Στόχος Επιχειρηµατικού Σχεδίου

 1. Ο στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να είναι µετρήσιµος και να συµπληρώνεται (αιτιολόγηση, τιµή, χρόνος και ενέργειες επίτευξης) βάσει του τυποποιηµένου επιχειρηµατικού σχεδίου σύµφωνα µε το άρθρο 8.
 2. Για να είναι παραδεκτός ο στόχος που τίθεται πρέπει να επιτυγχάνονται τα ελάχιστα κατώφλια (όρια) της κατωτέρω παρ. 4.
 3. Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευταία δόση της οικονοµικής στήριξης δεν επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει δηλωθεί στο επιχειρηµατικό σχέδιο. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσσονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανακτάται σύµφωνα µε τα οριζόµενες κυρώσεις στο άρθρο 27. Η µη ένταξη σε συναφή µε τον στόχο µέτρα του ΠΑΑ δεν µπορεί να αιτιολογήσει ενδεχόµενη µη επίτευξή του.
 4. Ο στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι ποσοτικός, αφορά την επίτευξη ελάχιστων αποδεκτών ορίων παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης και εκφράζεται ως τυπική απόδοση. Ο στόχος, ανάλογα µε τη µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, αφορά στην αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπικής απόδοσης) κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση µε την αρχική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο κατώφλι τυπικής απόδοσης το οποίο, πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

4.1. 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη ή στην Εύβοια. Συνεπώς, εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 13.333 ευρώ πρέπει να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 16.000 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερη των 13.333 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

4.2. 14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησί µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Συνεπώς εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 11.666 ευρώ πρέπει να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 14.000 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

4.3. 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησί µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Συνεπώς εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 8.917 ευρώ πρέπει να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

 1. Στο πέρας του επιχειρηµατικού σχεδίου γίνεται επαλήθευση / πιστοποίηση της επίτευξης του στόχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21. Ο συγκεκριµένος έλεγχος κρίνεται επιτυχής και συνεπώς πιστοποιείται η ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου, εφόσον:

5.1. Η ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου αφορά το γεωργικό τοµέα σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8.

5.2. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του επιχειρηµατικού σχεδίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης και

5.3. Έχουν τηρηθεί οι σχετικές δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις εντός των τιθέµενων προθεσµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 (σ.σ βλ. σελ. 30 του Φακέλου).

Άρθρο 11 Οικονοµική Στήριξη

Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να προσαυξάνεται µέχρι και 5.000 ευρώ, ως εξής:  Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης έχει µόνιµη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή µειονεκτική ή σε νησί µε πληθυσµό µέχρι και 3.100 κατοίκους. Κατά 2.500 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που στην µελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όµως µικτή).

Άρθρο 12  Κριτήρια Επιλογής (Βαθµολογία)

 1. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθµολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής (βλ. πίνακα).
 2. Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας και περιόδου υποβολής επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά κατάταξης µε βάση τη συνολική βαθµολογία τους και το ισχύον όριο πιστώσεων
 1. Καθορίζεται ελάχιστη συνολική βαθµολογία κάτω από την οποία οι αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι δεσμεύσεις 8ετίας και η υποχρέωση για κατώτατο τζίρο       

Ετησίως ο δικαιούχος θα δηλώνει πωλήσεις αγροτικών προϊόντων άνω του 50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης

Οι δεσµεύσεις για τους υποψήφιους νέους αγρότες έχουν διάρκεια συνολικά 8 έτη το µέγιστο, ενώ ετησίως, θα ελέγχονται τα φορολογικά τους στοιχεία ως προς την πώληση αγροτικών προϊόντων, καθώς θα πρέπει να πετυχαίνουν έναν ελάχιστο τζίρο, αλλιώς κινδυνεύουν µε απένταξη από το Μέτρο. Αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει:

Άρθρο 10 ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις

 1. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ιδίως τις παρακάτω δεσµεύσεις:

1.1. Εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νοµικού προσώπου µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η καθυστέρηση της έναρξης της υλοποίησης µέχρι εννιά (9) µήνες σε καµία περίπτωση δεν παρατείνει την καταληκτική προθεσµία για την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου, ήτοι εντός τεσσάρων (4) ετών από την απόφαση ένταξης.

1.2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

1.3. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο.

1.4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόµιµη λειτουργία της εγκατάστασής του.

1.5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης.

1.6. Για θάλαµο καλλιέργειας µανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου.

1.7. Εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

1.8. α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγγελµατία αγρότη.

1.9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.

1.10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκµετάλλευσης, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, να µην µειωθεί κάτω από τα:

1.10.1.     12.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια.

1.10.2.     10.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

1.10.3.     8.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

1.10.4. 8.000 ευρώ για τις µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

1.11. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας.

1.12. Ο δικαιούχος να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο της βαθµολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν αιτήµατα για τα οποία από την αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήµατα τα οποία από την αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων, να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιµης βαθµολογίας.

1.13. Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης.

1.14. Ο δικαιούχος να υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

1.15. Ο δικαιούχος νοµικό πρόσωπο να διατηρεί ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός του ΚΑ∆ 01.6 και του ΚΑ∆ 01.7).

1.16. Ο δικαιούχος να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου [...].

1.17. Ο δικαιούχος να ενηµερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της πράξης [...].

1.18. Ο δικαιούχος να αποδέχεται πρόσκληση συµµετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων [...].

1.19. Ο δικαιούχος να αποδέχεται τη συµπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δηµοσιοποιεί η ΕΥ∆ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια µε στοιχεία όπως η κωδικός έργου δικαιούχου, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.

 1. Οι δεσµεύσεις των περ. 1.7 που αφορά την ιδιότητα του ενεργού αγρότη, 1.9 που αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα και 1.10 που αφορά την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, τηρούνται έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
 2. Οι δεσµεύσεις των παρακάτω περιπτώσεων τηρούνται κατά την υλοποίηση και ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και για τέσσερα ηµερολογιακά έτη µετά το ηµερολογιακό έτος επίτευξης των στόχων του επιχειρηµατικού του σχεδίου και αποτελούν επιπρόσθετες δεσµεύσεις του/της δικαιούχου. [...]


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία