BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Καινούργιος αγρότης με 100 στρέμματα καλλιέργεια σιτηρών 5.900 ευρώ άμεση ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ

Το χρηµατοδοτικό σχήµα και τα νέα εκτατικά πριµ των άµεσων ενισχύσεων 2023-2027 παρουσιάζει η Agrenda, όπως αυτά αποτυπώνονται επακριβώς στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ που εστάλη στις Βρυξέλλες στις 31 ∆εκεµβρίου.

29-36_cover

Γιώργος Κοντονής

18343
1


Στο φάκελο ξεχωρίζουν µεταξύ άλλων, η συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών στα 7 ευρώ το στρέµµα για όλη την επιλέξιµη έκταση, τα άκρως δελεαστικά οικολογικά σχήµατα (νέο πρασίνισµα) που εξασφαλίζουν 7 ευρώ για όσους βάζουν λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης και βιοδιεγέρτες στις αροτραίες καλλιέργειες και διπλάσια πριµ για τη βιολογική γεωργία. Επιπλέον, παρουσιάζονται όλες οι συνδεδεµένες ενισχύσεις και οι τιµές αναφοράς για το έτος 2023, µε το σιτάρι να ενισχύεται µε 10 ευρώ το στρέµµα όπως το µαλακό σιτάρι και το κριθάρι, ενώ µεγάλη θα είναι η πτώση της τιµής για τα σανοδοτικά ψυχανθή. Όσον αφορά τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης, αυτά προσδιορίζονται στα 23 ευρώ για τις αρόσιµες, 29 ευρώ για τις δενδρώδεις και 19 ευρώ για τους βοσκότοπους για το 2026 όπου όλοι θα λαµβάνουν το ίδιο στρεµµατικό ποσό ανά αγρονοµική περιφέρεια. Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν µε βάση τα στοιχεία ΟΣ∆Ε 2019 και ως εκ τούτου δεν λαµβάνονται υπόψη οι νέες εκτάσεις που θα µπουν στο σύστηµα µέσω του Εθνικού Αποθέµατος. Αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι τα παραπάνω είναι µέγιστα θεωρητικά ποσά. Τέλος, αναφορικά µε την αναδιανεµητική ενίσχυση, το ποσό διαµορφώνεται στα 12 ευρώ για µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις µε αροτραίες καλλιέργειες, στα 11 ευρώ µε δενδρώδεις και στα 10 ευρώ µε βοσκοτόπια. Μάλιστα, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, αναδιανεµητική ενίσχυση θα λάβουν 423.309 αγροτικές εκµεταλλεύσεις δηλαδή περί τους 2/3 αγρότες που κάνουν αίτηση ΟΣ∆Ε.

Εν ολίγοις, µε βάση τα παραπάνω, ένας νέος αγρότης µε 100 στρέµµατα σκληρό σιτάρι που κάνει ειδική θρέψη στο χωράφι του θα λάβει (θεωρητικά) 23 ευρώ βασική, συν 7 ευρώ συµπληρωµατική νεαρών, συν 7 ευρώ από το νέο πρασίνισµα, συν 12 ευρώ από την αναδιανεµητική και ακόµα 10 ευρώ συνδεδεµένη. Σύνολο 5.900 ευρώ για όλη του την έκταση άµεσες ενισχύσεις.

Οι νέες αξίες δικαιωμάτων έως το 2026

Μοναδιαίες αξίες 23 ευρώ για τις αρόσιμες,
29 ευρώ για τις δενδρώδεις και 19 ευρώ για τους βοσκότοπους με βάση τα στοιχεία ΟΣΔΕ 2019 αποτυπώθηκαν στο στρατηγικό σχέδιο

Σύµφωνα µε την χρηµατοδοτική κατανοµή του προϋπολογισµού (ΚΣ) του ΣΣ της ΚΑΠ, για την περίοδο 2023 – 2027, το ετήσιο ποσό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα, θα ανέλθει σε 866.420.560 ευρώ.

Η βασική ενίσχυση θα εφαρµοστεί στο επίπεδο των τριών αγρονοµικών περιφερειών (Αρόσιµων Καλλιεργειών, Μόνιµων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων), λόγω των σηµαντικών διαφορών τους ως προς την παραγωγικότητα του εδάφους, τα χαρακτηριστικά των εφαρµοζόµενων γεωργικών παραγωγικών συστηµάτων και του οικονοµικού αποτελέσµατος, στο σύνολο της εκµετάλλευσης και ανά εκτάριο.

Το διαθέσιµο ετήσιο ποσό για την βασική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 (866.420.560 ευρώ) θα κατανεµηθεί στις τρείς αγρονοµικές περιφέρειες µε βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε για 2019:

 Βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα, ανά επιλέξιµο εκτάριο, στην Αγρονοµική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος (ευρώ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

  • ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ) / ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣ∆Ε, 2019) = 408.026.727,87 ευρώ / 1.763.360 εκτάρια = 231,39 ευρώ ανά εκτάριο.Βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα, ανά επιλέξιµο εκτάριο, στην Αγρονοµική Περιφέρεια Μόνιµων Καλλιεργειών

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος (ευρώ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

  • ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ) / ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣ∆Ε, 2019) =246,068,750.36 ευρώ / 843.429 εκτάρια = 291,75 ευρώ ανά εκτάριο

Βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα, ανά επιλέξιµο εκτάριο, στην Αγρονοµική Περιφέρεια Βοσκοτόπων

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος (ευρώ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

  • ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ) / ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣ∆Ε, 2019) =240.699.977,62 ευρώ / 1.269.587 εκτάρια = 189,59 ευρώ ανά εκτάριο.

Οι µοναδιαίες αξίες των δικαιωµάτων είναι, θεωρητικά, οι µέσοι όροι της αξίας των δικαιωµάτων σε κάθε περιφέρεια, που θα ισχύουν στο τέλος του 2026, δηλ. µετά την σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιµή µονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονοµικής περιφέρειας. Η σύγκλιση αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε τέσσερα ισόποσα βήµατα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, οπότε µε τη λήξη του 2026, εντός κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, η µοναδιαία αξία όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί µε τη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.

Με τη µέθοδο αυτή ολοκληρώνεται η πλήρης σύγκλιση των αξίας των ιστορικών δικαιωµάτων, µε τη λήξη του 2026. Η χρήση των ιστορικών δικαιωµάτων ήταν εστία παραπόνων την τελευταία περίοδο, αφού δηµιουργούσαν χρόνια ανισότητα έναντι των νέων γεωργών και των νεοεισερχόµενων στην γεωργία και κτηνοτροφία.

Με την προτεινόµενη κατανοµή του διαθέσιµου ποσού της βασικής ενίσχυσης, η έµφαση στα εκτατικά παραγωγικά συστήµατα τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι: α) τα περισσότερα συστήµατα παραγωγής που σχετίζονται µε τη χρήση των βοσκοτόπων στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ηµιεκτατικά, β) στην αγρονοµική περιφέρεια των βοσκοτόπων κατανέµεται το 25% των συνολικά διαθέσιµων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η συµµετοχή των κλάδων που χρησιµοποιούν τους βοσκοτόπους – δηλ. των αιγοπροβάτων και βοοειδών – στην ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European Commission, Analytical factsheet for Greece, 2019). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται µια στρατηγική απόφαση για ουσιαστική ενίσχυση της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα των µηρυκαστικών ζώων, τα οποία σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιούν και τους βοσκοτόπους.

Χωρίς καθεστώς µικροκαλλιεργητών

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν προτείνεται η εφαρµογή του µέτρου για την επιβολή ανώτατων ορίων στις άµεσες ενισχύσεις και την προοδευτική µείωση των ενισχύσεων («Capping and degressivity of payments», Άρθρο 17 του Κανονισµού 2021/2115), διότι, µε βάση σχετικούς υπολογισµούς, λαµβάνοντας υπόψη και το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρµογή του ελάχιστα θα συνεισέφερε στη χρηµατοδότηση της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής ενίσχυσης και άλλων παρεµβάσεων, που εµπίπτουν στις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17 του Κανονισµού 2021/2115.

Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρµογή του προαιρετικού µέτρου των µικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28), δεδοµένου ότι και την προηγούµενη περίοδο το µέτρο αυτό δεν εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε µειωµένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, την προηγούµενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο µισός πληθυσµός των εν δυνάµει µικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσµα του τρόπου ελέγχων της εφαρµογής της ‘πολλαπλής συµµόρφωσης’. Τέλος, η όποια ανακατανοµή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης θα πραγµατοποιείται εντός κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, δηλ. κάθε αύξηση σε αξία δικαιωµάτων θα χρηµατοδοτείται από αντίστοιχες µειώσεις εντός κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, χωρίς να δηµιουργούνται πρόσθετες χρηµατοδοτικές ανάγκες.

Ολόκληρο το αφιέρωμα στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ διαθέσιμο εδώ

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

10-01-2022 11:43Νικος

Έτσι μπράβο τους μεγάλους να ενισχύσουμε οι μικροί πουληστε για να ζήσετε και οι μεγάλοι να γίνουν μεγαλύτεροι ώστε να μείνουν μόνο αυτοί στην παραγωγή

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία