Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Με εναλλαγή και μίγματα δραστικών ουσιών γράφει η ζιζανιοκτονία σιτηρών

Σε µία σύνθετη καλλιεργητική απόφαση έχει εξελιχθεί η ζιζανιοκτονία στα χειµερινά σιτηρά της χώρας µας, η ορθή εφαρµογή της οποίας απαιτεί µία ολοκληρωµένη προσέγγιση.

25-32_cover_5

2408
0

∆εν είναι µόνο οι ανθεκτικότητες που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι καλλιεργητές εν µέσω της µεταφυτρωτικής εφαρµογής ζιζανιοκτόνων, αλλά και οι νέες διαµορφούµενες κλιµατικές συνθήκες που επηρεάζουν τη µορφολογία, τη φυσιολογία και τη βιολογία των ζιζανίων, καθιστώντας τη σωστή επιλογή ζιζανιοκτόνου ως µία κρίσιµη απόφαση για την τύχη της παραγωγής τους. 

Πρώτα, ο παραγωγός θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα είδη ζιζανίων που αντιµετωπίζει, αν έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα και ποια είναι αυτή (π.χ απλή, διασταυρωτή, πολλαπλή) και αν υπάρχει ευχέρεια χρόνου για το στάδιο εφαρµογής. Από τα σηµαντικότερα και συνήθη ζιζάνια στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών ήδη 5 από αυτά έχει βρεθεί ότι έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα, σύµφωνα µε την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ). Τα είδη αυτά είναι η ήρα (lolium rigidum), η παπαρούνα (papaver rhoeas), η αγριοβρώµη (avena fatua και avena sterilis) και η φάλαρη (phalaris brachystachys και phalaris paradoxa). Τα µέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης της ανθεκτικότητας, σύµφωνα µε τον οµότιµο καθηγητή Ζιζανιολογίας του ΑΠΘ, Ηλία Ελευθεροχωρινό είναι:

 • Μη συνεχής χρήση (<3 έτη) ίδιου ζιζανιοκτόνου.
 • Χρήση ζιζανιοκτόνου στη συνιστώµενη δόση.
 • Εναλλαγή ζιζανιοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης.
 • Χρήση µιγµάτων ζιζανιοκτόνων.
 • Βαθύ όργωµα ανά τριετία.
 • Εφαρµογή αµειψισποράς.
 • Συνδυασµένη χρήση µεθόδων.
 • Μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης ανθεκτικών ζιζανίων.
 • Αλλαγή του ζιζανιοκτόνο όταν είναι αποτελεσµατικό.

Παράλληλα, για αύξηση της αποτελεσµατικότητας και µείωση των εξόδων και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, ο παραγωγός θα πρέπει να «διαβάζει» το χωράφι του, εντοπίζοντας µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια τα σηµεία που βρίσκονται οι ζιζανιολογικοί πληθυσµοί και να προβαίνει σε εστιασµένους ψεκασµούς. Σ’ αυτή του την προσπάθεια, ο καλλιεργητής µπορεί να εκµεταλλευτεί εργαλεία της ευφυούς γεωργίας (γεωργία ακριβείας), όπως drones και προσαρτηµένα στο τρακτέρ συστήµατα  GPS και GIS. Σε κάθε περίπτωση, η άσκοπη εφαρµογή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Αναθεώρηση στρατηγικής του παραγωγού σε ετήσια βάση

του Γιάννη Ρούπα

Στην ολοκληρωµένη διαχείριση ζιζανίων στα χειµερινά σιτηρά, ο καλλιεργητής αναθεωρεί τη στρατηγική του σε ετήσια βάση συνδυάζοντας χηµική καταπολέµηση και καλλιεργητικά µέτρα, σχεδιάζοντας µε βάση τη γνώση του ιστορικού της παρουσίας ζιζανίων στο χωράφι, του κύκλου ζωής τους και του πληθυσµού τους. Η χρήση των ζιζανιοκτόνων πρέπει να σχεδιάζεται µε µεγάλη προσοχή, ενώ η διατήρηση καλλιεργητικού ηµερολογίου από πλευράς παραγωγού θα του επιτρέψει να κάνει τις σωστές επιλογές. Η ολοκληρωµένη διαχείριση περιλαµβάνει επίσης προφυτρωτικές επεµβάσεις µε ζιζανιοκτόνα ή/και µε καλλιεργητικές µεθόδους, όπως η ψευδοσπορά, το βαθύ όργωµα και πρόγραµµα αµειψισποράς, ενώ οι διορθωτικές επεµβάσεις (όπως σωστοί τοπικοί επαναψεκασµοί σε περίπτωση λάθους) δεν θα πρέπει να θεωρούνται ταµπού.

Ως επιτυχηµένο κρίνεται ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης των ζιζανίων όταν περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του ανταγωνισµού µε την καλλιεργούµενη ποικιλία, δεν σπαταλά οικονοµικούς πόρους που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά µε θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την εµφάνιση ανθεκτικότητας στα χρησιµοποιηµένα ζιζανιοκτόνα.

Στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών, πιο συχνά απαντώνται από τα αγρωστώδη ζιζάνια τα: αγριοβρώµη, ήρα, φάλαρη, βροµός και αλεπονουρά, ενώ από τα πλατύφυλλα: παπαρούνα, άγριο σινάπι, κολλιτσίδα, κίρσιο, στελλάρια, χαµοµήλι και πολυκόµπι. Το άγριο σινάπι και η παπαρούνα αποτελούν τα πλατύφυλλα ζιζάνια που συναντώνται µε µεγαλύτερη συχνότητα στα ελληνικά χωράφια, ενώ η αγριοβρώµη, η ήρα και η φάλαρη θεωρούνται τα πιο επιζήµια αγροστώδη ζιζάνια για τον έλληνα παραγωγό.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιόδους (στάδια ανάπτυξης) όπου η ύπαρξη ζιζανίων στο χωράφι έχει το µέγιστο αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέργεια. Η περίοδος αυτή καλείται «κρίσιµη περίοδος», κατά τη διάρκεια της οποίας το χωράφι θα πρέπει να διατηρείται καθαρό από ζιζάνια (άρα ο ψεκασµός να έχει προηγηθεί), ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας δίχως ανταγωνισµό. Στην περίπτωση του σιταριού, µελέτες αναφέρουν πως η παρουσία ζιζανίων στο χωράφι µεταξύ της 12ης και 24ης ηµέρας µετά την έκπτυξη των φυτών της καλλιέργειας αποτελεί προάγγελο κακής παραγωγικά χρονιάς µε µεγάλες απώλειες στην στρεµµατική απόδοση.

Εντείνονται τα φαινόµενα ανθεκτικότητας

Τα τελευταία χρόνια, η τακτική στην χώρα µας της συνεχής χρήσης του ίδιου ζιζανιοκτόνου, σε µεγάλες δόσεις µε παράλληλη ακαλλιέργεια ή ελάχιστη εδαφική κατεργασία, έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και εντείνει τα φαινόµενα ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρει ο ∆ρ. Θωµάς Γιτσόπουλος, Ερευνητής Ζιζανιολογίας στον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, οι καλλιεργητές έχουν στραφεί για την περίπτωση της ήρας σε καλλιέργειες σίτου την τελευταία τριετία, στην αποκλειστική εφαρµογή προφυτρωτικών (ή πολύ νωρίς µεταφυτρωτικών) ζιζανιοκτόνων µε διαφορετικό µηχανισµό δράσης από τα κλασσικά ζιζανιοκτόνα σιτηρών.

Η στροφή αυτή µπορεί µεν να επιτυγχάνει τον άµεσο έλεγχο του πληθυσµού της ήρας, αλλά ουσιαστικά προκαλεί την µελλοντική αδυναµία ελέγχου του ζιζανίου από τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, περιορίζοντας τις δυνατές επιλογές για την αντιµετώπισή τους, µε την απώλεια ενός ζιζανιοκτόνου σε συνδυασµό µε την αναγκαστική επιλογή κάποιου άλλου, να συνεπάγεται τελικώς τόσο αρνητικές οικονοµικές όσο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πλήρης προστασία με νέες λύσεις από την Corteva Agriscience ΕΛΛΑΣ

Πέντε προϊόντα για την αντιμετώπιση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά

Quelex® ΝΕΟ

Η καλλιέργειά σου, το µέλλον µας

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. Συνδυασµός δυο δραστικών ουσιών µε διαφορετικό τρόπο δράσης, το Florasulam (10,31%) που παρεµποδίζει τη δράση του ενζύµου οξεικογαλακτική συνθετάση (ALS) και το Halauxifen-methyl (11,20%), ΑrylexTM active, που µιµείται τη δράση της αυξητικής ορµόνης των ζιζανίων.

Προκαλεί τη διατάραξη της φυσιολογικής ανάπτυξης των ζιζανίων, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.

Το Quelex® αποτελεί τη νέα λύση για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων, ακόµη και ενάντια σε ανθεκτικούς πληθυσµούς των Galium aparine και Papaver rhoeas. Η ανάπτυξη των ζιζανίων διακόπτεται και οδηγούνται στην νέκρωση.

Ο χρόνος νέκρωσης ποικίλει από λίγες µέρες έως κάποιες εβδοµάδες, ανάλογα µε το είδος των ζιζανίων και των καιρικών συνθηκών. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστηµα 4-6 εβδοµάδων. 

ΑΑ∆Α 70431 21/9/2021

Primus® Perfect

Σκληρό µε τα ζιζάνια, φιλικό µε την καλλιέργεια

Εκλεκτικό, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την αντιµετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειµερινά σιτηρά. Το Primus® Perfect είναι ένας µοναδικός συνδυασµός δύο δραστικών ουσιών µε διαφορετικό και συµπληρωµατικό τρόπο δράσης, το Florasulam (2,5%)  και το Clopyralid (30%).

ΑΑ∆Α 70150 30/3/2016

CrossbowΤΜ 600 EC

Ισχυρή δράση, γρήγορα αποτελέσµατα

Εκλεκτικό, διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο για την αντιµετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου. Περιέχει τη δραστική ουσία 2,4-D (60%).

ΑΑ∆Α 7995 29/10/2012

BroadwayΤΜ 85 WG

Ένα σκεύασµα δύο στόχοι

Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, µε διασυστηµατική δράση για τον έλεγχο πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και µαλακό σιτάρι. Το BroadwayΤΜ 85 WG αποτελεί µίγµα των δραστικών ουσιών Florasulam (1,4%) και Pyroxsulam (7,1%) παρέχοντας λύσεις για ένα ευρύ φάσµα ζιζανίων.

ΑΑ∆Α 7967 28/12/2011

CorelloΤΜ 75 WG

Μικρή ποσότητα δραστικής, µεγάλα αποτελέσµατα

∆ιασυστηµατικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και µαλακό σιτάρι.

Το CorelloΤΜ 75 WG περιέχει τη δραστική ουσία Pyroxsulam (7,5%) και δίνει λύσεις έναντι δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως η αγριοβρώµη και ο βρώµος.

ΑΑ∆Α 70361 20/11/2019

 

Νέο ζιζανιοκτόνιο PHYTON της UPL  με μίγμα δύο δραστικών ουσιών    

Κατάλληλο για χειμερινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες, για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων

της Ματίνας Μπακούρη*

Τα σιτηρά ανήκουν στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας και αποτελούν από τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα, καθώς εύκολα µπορεί να αναλογιστεί κανείς την πολλαπλή χρήση αυτών των προϊόντων και ιδιαίτερα για τη διατροφή του ανθρώπου. 

Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει ο Έλληνας παραγωγός για την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης σιτηρών είναι η αντιµετώπιση των ζιζανίων.

Τα ζιζάνια, είναι φυτά που αναπτύσσονται παράλληλα µε την καλλιέργεια, τα οποία είναι ανεπιθύµητα, καθώς η παρουσία τους µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών, δεδοµένου ότι καταναλώνουν τους ίδιους πόρους όπως νερό, θρεπτικά συστατικά, ηλιακό φως και φιλοξενούν έντοµα και µύκητες.

Ωστόσο η αντιµετώπιση των ζιζανίων, αποτελεί πολλές φορές πρόκληση για τους παραγωγούς, εξαιτίας της ανθεκτικότητας που αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια, έναντι των ζιζανίων.

Αυτό οφείλεται στη φυσική εξελικτική διαδικασία κατά τη οποία, όταν εφαρµόζονται ζιζανιοκτόνα, εξοντώνονται τα ευαίσθητα ζιζάνια, αλλά κάποια εναποµείναντα ανθεκτικά ζιζάνια επιβιώνουν και αναπαράγονται.

Η UPL εργάζεται διαρκώς, ώστε να βελτιώσει τα προϊόντα της και να δηµιουργήσει νέα καινοτόµα ζιζανιοκτόνα, που θα αντιµετωπίσουν την αυξανόµενη ανθεκτικότητα των ζιζανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το προϊόν PHYTON® . Το PHYTON είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση των πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά. Περιέχει τη δραστική ουσία Metsulfuron-methyl και τη νέα, για την καλλιέργεια, δραστική ουσία Bensulfuron-methyl.

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το PHYTON είναι εκλεκτικό διασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

Μίγµα δύο δραστικών  ουσιών της οµάδας των σουλφονυλουριών, δρα αναστέλλοντας το ένζυµο Ακετογαλακτική συνθετάση (ALS).

Το PHYTON απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και δευτερευόντως από τις ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια µεταφέρεται τόσο µε τον ανιόντα όσο και µε τον κατιόντα χυµό. Μερικές µέρες µετά τον ψεκασµό η ανάπτυξη των καταπολεµούµενων ζιζανίων έχει ήδη σταµατήσει και τα πρώτα συµπτώµατα αρχίζουν να εµφανίζονται.

Τα συµπτώµατα είναι ορατά 2-3 εβδοµάδες µετά την εφαρµογή. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστηµα 4-6 εβδοµάδων

Φάσµα δράσης:

 • Σιτάρι.
 • Κριθάρι.
 • Σίκαλη.

Για χειµερινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες.

Πλεονεκτήµατα

 Νέα, µοναδική δραστική ουσία: Bensulfuron-methyl

 • Καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων.
 • Αποτελεσµατικό έναντι της κολλητσίδας.
 • Άριστη συνδυαστικότητα. 

Η UPL στέκεται δίπλα στις απαιτητικές ανάγκες των παραγωγών, δηµιουργώντας  καινοτόµα προϊόντα και λύσεις!

*Digital Communication, UPL Hellas

Δοκιμασμένα προϊόντα ζιζανιοκτονίας σιτηρών από Κ&Ν Ευθυμιάδης

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγή

 
του Χρήστου Τέγου*

Η ζηµιά που προκαλούν τα ζιζάνια στη καλλιέργεια των σιτηρών εξαιτίας του ανταγωνισµού τους για θρεπτικά στοιχεία, νερό και φως, είναι ένας από τους σηµαντικότερους βιοτικούς περιορισµούς στην τελική τους παραγωγή. Ο ανταγωνισµός είναι εντονότερος όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε νεαρό στάδιο και τα φυτά δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

Η καθόλου ή µη έγκαιρη καταπολέµηση των ζιζανίων έχει τις εξής συνέπειες:

 • Μείωση της παραγωγής.
 • Υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Αύξηση του κόστους παραγωγής.
 • Τα ζιζάνια να γίνονται ξενιστές επιβλαβών εντόµων και ασθενειών.

Η Κ&Ν Ευθυµιάδης, έχοντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα φυτοπροστασίας για την καταπολέµηση των ζιζανίων των σιτηρών, προτείνει τα ακόλουθα ζιζανιοκτόνα:

CARMINA MAX: Μίγµα δυο δραστικών ουσιών Chlorotolurom και Diflufenican) µε συµπληρωµατικό και συνεργιστικό τρόπο δράσης για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ήρας και ευρέως φάσµατος πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

SARACEN® SC: ∆ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε βάση το Florasulam για την καταπολέµηση της κολλητσίδας και άλλων ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.

SWORD® 240EC: Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος µε βάση το Clodinafop- propargyl για την καταπολέµηση της αγριοβρώµης, της ήρας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι. 

LENTEMUL® 60SL: Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο µε βάση το 2,4-D οξύ, για την καταπολέµηση του άγριου σιναπιού, του κίρσιου και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

LIMPCA® FORTE 50 SL: Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο µε βάση το MCPA οξύ για την καταπολέµηση της παπαρούνας και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

CIRRAN® SL: Ο συνδυασµός που «εξοντώνει» τα σηµαντικότερα πλατύφυλλα ζιζάνια!

Το CIRRAN® είναι διασυστηµατικό εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

Είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Nufarm, που συνδυάζει  δυο ευρέως χρησιµοποιούµενα µόρια στην καταπολέµηση των πλατύφυλλων ζιζανίων.

Παρουσιάζει χαµηλή πτητικότητα λόγω της µορφής άλατος διµεθυλαµίνης των οξέων που περιέχει, µειώνοντας έτσι τις απώλειες και το φαινόµενο «drift» κατά την εφαρµογή.

Εµφανίζει ενισχυµένη δράση στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια, λόγω της παρουσίας του MCPA στο µίγµα.

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στη ζιζανιοκτονία σιτηρών διαθέσιμο εδώ


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία