BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Ιδέες και λύσεις μετά την ένταξη σε βιολογικά,νέος προσανατολισμός αγοράς

Με το 80% των ενδιαφερόµενων προς ένταξη στα Βιολογικά να είναι νεοεισερχόµενοι παραγωγοί στον κλάδο, η χώρα µας φαίνεται πως προχωρά µε γοργό βήµα προς τις επιταγές του Farm to Fοrk. Προς αυτήν την πορεία, δροµολογείται µία ακόµη πρόσκληση, αυτή τη φορά για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση (AGRO 2). Αρωγοί της προσπάθειας οι έµπειροι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε όλο το φάσµα της αγροτικής παραγωγής.

viologika_pin_2

25
6

Ιδέες και λύσεις μετά τις εντάξεις αγροτών  στα βιολογικά, σε νέο προσανατολισμό αγοράς οδηγεί το πρόγραμμα                   

του Γιώργου Κοντονή*

H αύξηση κονδυλίων ύψους 240 εκατ. ευρώ στη Βιολογική Γεωργία που ανακοινώθηκε επισήμως για το Μέτρο 11 των Βιολογικών δημιουργεί ανακατατάξεις στις εντάξεις στο πρόγραμμα και έτσι εκτιμάται πως ο κύριος όγκος που θα μείνει εκτός προγράμματος θα είναι οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο και οι παλιοί (διατήρηση) θα ενταχθούν στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε εξακριβωθεί πώς ακριβώς θα μοιραστούν τα σχετικά ποσά, πέρα από το γεγονός ότι τα 170 εκατ. ευρώ θα αφορούν την κτηνοτροφία και τα υπόλοιπα 70 εκατ. τη φυτική παραγωγή, διαμορφώνει πλέον την εξής κατάσταση στις εντάξεις:

■ Αροτραία (νέοι): 3 στους 10

■ Αροτραία (παλιοί): 10 στους 10

■ Κηπευτικά-∆έντρα (νέοι): 10 στους 10

■ Κηπευτικά, ∆έντρα (παλιοί): 10 στους 10

■ Κτηνοτροφία (νέοι): 6 στους 10

■ Κτηνοτροφία (παλιοί): 10 στους 10

■ Μελισσοκοµία (νέοι): 6 στους 10

■ Μελισσοκοµία (παλιοί): 10 στους 10.

Μένει να φανεί και η τελική κατανομή. Εφόσον το ΥΠΑΑΤ αποφασίσει να δώσει περισσότερο χώρο στους νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα, τότε θα υπάρξουν νέες ανακατανομές.

Ενστάσεις έως 25 Μαΐου, πήρε ΦΕΚ η λύση για τους «µη ενεργούς» µελισσοκόµους

Οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσµατα ένταξης στο Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας θα πραγµατοποιούνται µέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου στο Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης του Μέτρου. Οι υποψήφιοι προς ένταξη µελισσοκόµοι, που δεν καλύπτουν το κριτήριο του «ενεργού γεωργού» µπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον το επιθυµούν. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισµός του ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί στην 2η κατάταξη για το σύνολο των παραγωγών. Οι µελισσοκόµοι θα πρέπει το εισόδηµα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος να είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν (ΦΕΚ 2367/B’/2022).

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων όλων των δράσεων της Βιολογικής Γεωργίας είναι τρία έτη. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεµάχια/ βοσκοτόπους, είδος ζώων, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγµένα στο σύστηµα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας µέχρι την ηµεροµηνία της πρόσκλησης των Βιολογικών υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Παράλληλα οι δικαιούχοι θα πρέπει:

■Να διατηρούν σταθερό το µέγεθος της έκτασης των αγροτεµαχίων / βοσκοτόπων και το είδος των ζώων, τον αριθµό των κατεχόµενων κυψελών και παραφυάδων µε τα οποία εντάχθηκαν στο µέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

■Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεµάχια µε τα οποία έχουν ενταχθεί στο µέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεµαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσµεύσεις της παρούσας. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τµήµατα αυτών δύνανται να ανανεώνονται µε

τµήµατα άλλων βοσκοτόπων.

■Για τις ∆ράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρηµένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο.

TUV Hellas

Η επιδότηση Βιολογικών αφετηρία για μια ολοκληρωμένη κλασική στρατηγική

του Θωµά Αραπογιάννη*

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαµε την πρόθεση την πολιτείας να αυξήσει σηµαντικά τα κονδύλια ώστε αφ’ενός να στηρίξει τους ήδη ενταγµένους «παλαιούς» κτηνοτρόφους και βιοκαλλιεργητές και αφ’ετέρου να εντάξει σηµαντικό αριθµό νέων παραγωγών στο σύστηµα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Είναι σηµαντικό να στηριχθεί σε αυτή την δύσκολη συγκυρία η ελληνική ύπαιθρος, τώρα που τα κόστη αγοράς λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πετρελαίου και αγοράς ζωοτροφών έχουν αυξηθεί δραµατικά, κάνοντας την ενασχόληση µε την γεωργία και κτηνοτροφία απαγορευτική.

Επιπλέον η αυξηµένη ζήτηση που παρουσιάζουν τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού είναι ακόµη ένας σηµαντικός λόγος να στηριχθεί η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων από την πολιτεία.  Το ενδιαφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών εκδηλώνεται ολοένα και περισσότερο µε σαφή προτίµηση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις οργανοληπτικές ιδιαιτερότητες των ελληνικών βιολογικών προϊόντων ενώ και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται αντίστοιχη τάση, µε την ζήτηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων στις αγορές των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και της Κορέας να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Παρόλα αυτά, δεν αρκεί µόνο η χορήγηση επιδοτήσεων για την βιωσιµότητα της βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας στην Ελλάδα. Η εφαρµογή των προγραµµάτων επιδότησης βιολογικών προϊόντων θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να συνδέεται και µε την εµπορία και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εποµένως, εκτός από τις ενισχύσεις που χορηγούνται µέσω των προγραµµάτων επιδότησης θα πρέπει συνδυαστικά και συνεργιστικά να εφαρµοστούν και επιπρόσθετες ενέργειες, όπως:

■ Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν βιολογικά προϊόντα στην εγχώρια αγορά ή στις αγορές του εξωτερικού,

■ Να σχεδιαστούν δράσεις προώθησης και ανάδειξης του ποιοτικού πλεονεκτήµατος των ελληνικών βιολογικών προϊόντων,

■ Να ενισχυθεί η αναγνώριση του λογότυπου των βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά,

■ Να αυξηθεί η διαφάνεια του συστήµατος ελέγχου βιολογικών προϊόντων µέσω συστηµατικών ελέγχων από τις Αρµόδιες Αρχές (∆ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων και ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ) τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε Οργανισµούς Πιστοποίησης,

■ Να ολοκληρωθεί η χορήγηση και ανάρτηση πιστοποιητικών βιολογικών προϊόντων µέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρµας TRACES, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του συστήµατος ελέγχου.

Αναφορικά µε τα νέα πρότυπα της σειράς AGRO που εκπόνησε ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ώστε να έχουν επιτυχία:

■ Αποδοχή από την αγορά,

■ Αναγνώριση από τον καταναλωτή,

■ Επιλέξιµη δαπάνη το κόστος Πιστοποίησης,

■ Εγγραφή των εταιριών σε βάση δεδοµένων του Υπουργείου,

■ Έλεγχος της αγοράς από τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ.

Ειδικά το πρότυπο AGRO 2-5 «Απαιτήσεις για τη µεταποίηση ή/ και διάθεση στην αγορά µεταποιηµένων προϊόντων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης» έρχεται να καλύψει το κενό ανάµεσα στην Πιστοποίηση ενός αγροτικού προϊόντος στο χωράφι και σε ένα µεταποιηµένο. Η πιστοποίηση έως τώρα δεν έφτανε στο τελικό µεταποιηµένο προϊόν π.χ. ήταν πιστοποιηµένη η βιοµηχανική τοµάτα και όχι η σάλτσα τοµάτας, τα σιτηρά και όχι τα ζυµαρικά, το οινοποιήσιµο σταφύλι και όχι το κρασί, η ελιά και όχι το λάδι. Σηµαντικό επίσης να τονιστεί ότι το πρότυπο AGRO 2-5 θα έχει εφαρµογή και στο κλάδο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.

Βασικός στόχος της TÜV HELLAS (ΤÜV NORD) Α.Ε. είναι να προσδίδει τη µεγαλύτερη δυνατή προστιθέµενη αξία στο τελικό προϊόν και να συµβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήµατος ελέγχου βιολογικών προϊόντων καθώς και προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης µέσω των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης που ακολουθεί καθώς και της κατάρτισης και της εµπειρίας των στελεχών της. Η ∆ιεύθυνση AGRO, διαθέτει εξειδικευµένη οµάδα 19 γεωπόνων, η οποία προσφέρει συνδυασµένες υπηρεσίες (on stop service) επιθεώρησης – πιστοποίησης  σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας αγροτικών προϊόντων από τον αγρό έως τον τελικό καταναλωτή. ∆ιαθέτουµε εγκεκριµένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις για επιθεωρήσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα (GLOBALG.A.P., BRC, IFS Food, Sedex, ΑGRO και Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων). Έλληνες επιθεωρητές διενεργούν επιθεωρήσεις σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ισραήλ, η Πολωνία, οι Η.Π.Α και η Αγγλία εκδίδοντας πιστοποιητικά TÜV HELLAS.

H Πιστοποίηση και το διεθνώς αναγνωρίσιµο brand name της TÜV HELLAS (TÜV NORD), ανοίγει την αγορά των ελληνικών γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό και αποτελεί το εµπορικό διαβατήριο τόσο για τις απαιτητικές ξένες αγορές όσο και για τις ελληνικές. Για εµάς στην TÜV HELLAS (ΤÜV NORD) Α.Ε. η αξιοπιστία και η διεθνής αναγνωρισιµότητα των πιστοποιητικών µας είναι σηµεία αναφοράς που εµπιστεύονται διαχρονικά οι επιχειρήσεις και παραγωγοί του αγροτικού χώρου.

*Vice President Agriculture TÜV HELLAS (TÜV NORD)


COSMOCERT

Η ένταξη των δικαιούχων του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας και οι δεσμεύσεις τους.

του ∆ηµήτρη Μανώλη*

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βιολογική Γεωργία», που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Μέτρο 11 είναι η ευκαιρία πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων να κάνουν το επόµενο βήµα και να ακολουθήσουν το δρόµο της βιολογικής καλλιέργειας, µε όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για τους καλλιεργητές (οικονοµική ενίσχυση, υπεραξία των προϊόντων τους), το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επιπλέον είναι η ιδανική ευκαιρία να φτάσουµε και ως χώρα πιο κοντά στον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030, ώστε το 25% των καλλιεργούµενων εκτάσεων να παράγουν βιολογικά προϊόντα.

Νέα είδη καλλιεργειών µεταξύ των οποίων αρωµατικά φυτά, δενδρώδεις καλλιέργειες και µελίσσια αποκτούν το δικαίωµα να ενισχυθούν οικονοµικά.

Το Μέτρο 11 περιλαµβάνει:

■ Υποµέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους το οποίο δίνει την ευκαιρία σε νέους βιοκαλλιεργητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις οικονοµικές ενισχύσεις.

■ Υποµέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους, το οποίο εξασφαλίζει στους υφιστάµενους βιοκαλλιεργητές και κτηνοτρόφους να συνεχίσουν στο δρόµο της βιολογικής παραγωγής τον οποίο έχουν επιλέξει.

Έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και οι ενδιαφερόµενοι που δεν συµφωνούν µε τα ευρήµατα της αξιολόγησης µπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή µέχρι και την Τετάρτη 25/05/2022 και µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τους, θα προκύψουν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1 «µετατροπή στη βιολογική γεωργία» υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσµάτων.

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται µε τριετή διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει:

■Να καλύπτονται κάθε έτος, από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο γεωπόνο, η οποία σύµβαση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων του Μέτρου.

■Να διατηρούν σταθερά, τα αγροτεµάχια µε τα οποία έχουν ενταχθεί στο µέτρο το µέγεθος της έκτασης των αγροτεµαχίων / βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και τον αριθµό των κυψελών µε τα οποία εντάχθηκαν στο µέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

Να κατέχουν νόµιµα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσµευσης τα αγροτεµάχια που εντάσσονται στο Μέτρο 11

■Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τον Καν.(ΕΕ) 848/2018 και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρµογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, µε την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τις αντίστοιχες συµβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.

■Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωµής.

■Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

■Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για 3 επιπλέον έτη µετά την ολοκλήρωση των δεσµεύσεων.

Με τη συνεργασία και την επίβλεψη από τις αρµόδιες Αρχές, τη διάθεση των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων να εξελιχθούν µαζί µε τα προϊόντα τους, τις διεθνείς τάσεις των αγορών προς τα βιολογικά προϊόντα καθώς και την αξιόπιστη πιστοποίηση από εγκεκριµένους φορείς, οι Έλληνες παραγωγοί έχουν πλέον την ευκαιρία τους.

Η COSMOCERT, ένας από τους µεγαλύτερους ελληνικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, είναι ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε στην Ελλάδα µε τον νέο Κανονισµό ΕΕ 2018/848 για τη πιστοποίηση της βιολογικής παραγωγής. Ελέγχει και πιστοποιεί πάνω από 6000 βιοκαλλιεργητές
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

*Υπεύθυνος Τµήµατος Πιστοποίησης Ζωικής Παραγωγής


BIOHELLAS

Αξιόπιστο και πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής

του Παναγιώτη Κομνηνού*

Το πρόγραµµα επιδότησης βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και µελισσοκοµίας που έτρεξε αυτή την περίοδο είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει το εφαλτήριο της επίτευξης του στόχου της ΕΕ και της χώρας µας για περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα της βιολογικής γεωργίας. Από την άλλη µεριά, αν κρίνουµε από το πλήθος των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν, αυτή η πρόσκληση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσµου, και εποµένως διαφαίνεται ότι ο πρωτογενής τοµέας µπορεί πλέον ώριµα και συνειδητά να ακολουθήσει πιστοποιηµένες βιολογικές πρακτικές παραγωγής. Το όφελος δεν θα είναι µόνο οικονοµικό µέσω των επιδοτήσεων, αφού είναι σαφές πως η κλιµατική αλλαγή και η υγεία αποτελούν παραµέτρους που επηρεάζουν την καταναλωτική συµπεριφορά, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στην αγορά πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων.

Η κατανοµή των κονδυλίων του Προγράµµατος Επιδότησης

Η δηµόσια δαπάνη του Προγράµµατος Επιδότησης µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα ανέρχεται στα 490 εκατ. ευρώ και κατανέµεται:

116 εκατ ευρώ στις ∆ράσεις που αφορούν τις βιολογικές αροτραίες καλλιέργειες, 210 εκατ ευρώ στις ∆ράσεις που αφορούν τις βιολογικές µόνιµες καλλιέργειες, κηπευτικά και αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά, 130 εκατ ευρώ στις ∆ράσεις που αφορούν την βιολογική κτηνοτροφία και 34 εκατ ευρώ στις ∆ράσεις που αφορούν την βιολογική µελισσοκοµία.Ωστόσο, αν οι οικονοµικές συνθήκες αφήνουν περιθώρια αναπροσαρµογής του κονδυλίου της δηµόσιας δαπάνης, ενδεχοµένως να δούµε και επιλαχόντες του προγράµµατος να εγκρίνονται, κάτι το οποίο θα προστεθεί στα θετικά της όλης προσπάθειας. Άλλωστε είναι σίγουρο πως για να εκπληρωθεί ο στόχος της Πράσινης Συµφωνίας πρέπει αν µη τι άλλο πέρα από τους νεοεισερχόµενους να διατηρούνται και οι ήδη πιστοποιηµένες εκµεταλλεύσεις εντός του συστήµατος.

Οι νεοεισερχόµενοι παραγωγοί δεν θα πρέπει να ξεχάσουν πως οφείλουν να συνάψουν σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης εντός 15 ηµερών από την δηµοσιοποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων.

Το σήµα του BIOHELLAS, εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας

To Ινστιτούτο BIOHELLAS ιδρύθηκε το 2001 από στελέχη που από το 1985 ανέπτυξαν την βιολογική γεωργία στην Ελλάδα, και αποτελεί τον µεγαλύτερο Φορέα Πιστοποίησης
και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων της χώρας µας.

Ο Φορέας εδρεύει στην Αθήνα και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας µας, διαθέτοντας πλήρως στελεχωµένα περιφερειακά γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Ηράκλειο, Μυτιλήνη και Σπάρτη, απασχολώντας δεκάδες επιστήµονες γεωτεχνικούς.

Το Ινστιτούτο BIOHELLAS διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥ∆ για να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου Κανονισµού (ΕΕ) 2018/848 για την βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων µε την έναρξη της εφαρµογής του.

Εξωστρέφεια και διεθνής αναγνώριση

Επίσηµος και αδειοδοτηµένος φορέας από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και ∆ασών της Βουλγαρίας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων που παράγονται στην γειτονική χώρα.

Ο µόνος Φορέας στην Ελλάδα που διαθέτει διαπίστευση από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για χορήγηση πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο USDA NOP για την βιολογική παραγωγή.

To Ινστιτούτο BIOHELLAS παρέχει ένα αξιόπιστο πακέτο υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης, καλύπτοντας όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων µιας σύγχρονης αγροτικής επιχείρησης, καθώς το σήµα µας εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή. 

Εδώ και πολλά χρόνια το Ινστιτούτο ΒΙΟHELLAS έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες µε αναγνωρισµένους Φορείς του εξωτερικού, καλύπτοντας τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται η παροχή υπηρεσιών ελέγχου σύµφωνα µε τα Πρότυπα BioSuisse (Ελβετία), Naturland (Γερµανία), KRAV (Σουηδία), Demeter (Βιοδυναµική Γεωργία). Παραγωγοί και επιχειρήσεις µπορούν να βρουν υπηρεσίες πιστοποίησης Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Καλλιεργειών (Πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, Πρωτόκολλο GLOBAL G.A.P), υπηρεσίες πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης (ISO 22000:2018, ISO 9001:2015) και σε συνεργασία µε αναγνωρισµένους φορείς υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σύµφωνα µε τα πρότυπα IFS και BRC.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.bio-hellas.gr ή τα Κεντρικά και Περιφερειακά γραφεία του Φορέα µας.

*Υπεύθυνος Τµήµατος ∆ιεθνών και Eθνικών Προτύπων και Προγραµµάτων,Αναπλ. Γενικός ∆/ντης


ΟΞΥΓΟΝΟ

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τη Βιολογική Μελισσοκομία

του Αντωνάκου Λουκά*

Για πρώτη φορά φέτος προκηρύχθηκε δράση για ένταξη των µελισσοκόµων στη βιολογική γεωργία.

Συνολικά για τη δράση 11.1.2 κατατέθηκαν 3.017 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.526 υπερκαλύπτοντας τον αρχικά διαθέσιµο προϋπολογισµό των 22 εκατοµµυρίων ευρώ.

Αντίστοιχα για τη δράση 11.2.2 και τους παλιούς µελισσοκόµους από τις 254 αιτήσεις εγκρίθηκαν οι 157 ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν διότι ο παραγωγός εµφανιζόταν στο σύστηµα ως µη ενεργός αγρότης, ένα πρόβληµα που όπως φαίνεται επιλύθηκε.

Ωστόσο η αύξηση των διαθέσιµων κονδυλίων και η επίλυση του σφάλµατος του µη ενεργού αγρότη που εµφανίστηκε σε πολλούς µελισσοκόµους προµηνύουν ότι στη 2η κατάταξη των αποτελεσµάτων του Μέτρου 11 όπου θα ανακοινωθούν σε λίγες ηµέρες οι εντάξεις θα αυξηθούν κατά πολύ.

Συνοπτικά, οι βασικές απαιτήσεις άσκησης της βιολογικής µελισσοκοµίας είναι:

Τοποθεσία κυψελών

Τα µελισσοκοµεία είναι εγκατεστηµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιοµέτρων από τη θέση του µελισσοκοµείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή αυτοφυή βλάστηση ή καλλιέργειες στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι παραγωγής περιορισµένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Κερί

Κατά την περίοδο µετατροπής, το κερί αντικαθίσταται µε κερί που προέρχεται από βιολογική µελισσοκοµία

Προστασία της Υγείας

■Απαγόρευση της χρήσης χηµικών συνθετικών φαρµάκων.

■Επιτρέπεται η χρήση µυρµηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και µενθόλης θυµόλης ευκαλυπτόλης ή καµφοράς σε περιπτώσης βαρροϊκή ακαρίασης (Varroa destructor)

■Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύµανση των µελισσιών, όπως µε ατµό ή γυµνή φλόγα.

■Απαγόρευση του ακρωτηριασµού των βασιλισσών.

∆ιατροφή

■∆ιατήρηση επαρκών αποθεµάτων µελιού και γύρης για την χειµερινή επιβίωση των µελισσών.

■∆ιατροφή µόνο στις περιπτώσεις που απειλείται η επιβίωσή τους µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.

Υλικά Κυψελών

Οι κυψέλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη µελισσοκοµία κατασκευάζονται κατά βάση από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο µόλυνσης του περιβάλλοντος ή των προϊόντων της µελισσοκοµίας.

Περίοδος Μετατροπής

Η περίοδος µετατροπής είναι 12 µήνες.

To ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ένας ανεξάρτητος, αµιγώς ελληνικός φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι αναγνωρισµένο ως επίσηµος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το ΥπΑΑΤ και διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ για τις υπηρεσίες που παρέχει, ενώ από το 2022 αποτελεί συνεργαζόµενο µέλος της GLOBALG.A.P. «GLOBALG.A.P. Membership». Το επιστηµονικό µας προσωπικό απαρτίζεται από νέους και έµπειρους επιστήµονες, άκρως καταρτισµένους στον κλάδο της πιστοποίησης, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών µε συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία.

Έχοντας ως αρχή να µην τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις, το ΟΞΥΓΟΝΟ έχει επενδύσει σε ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης, σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό και κυρίως σε προσωπικό, απαραίτητα εφόδια για την παροχή άµεσων και αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η εκτεταµένη εµπειρία του ΟΞΥΓΟΝΟ µαζί µε τις συνεχείς επεκτάσεις των πεδίων διαπίστευσής του και το καταρτισµένο προσωπικό του, του επιτρέπουν την κάλυψη ενός ευρύτατου φάσµατος αναγκών πιστοποίησης σε όλους τους τοµείς (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) της οικονοµίας, σε όλη την Ελλάδα.

*Γεωπόνος MSc, Γενικός ∆ιευθυντής ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


IRIS

Το επόμενο σημαντικό βήμα μετά την ένταξη στα Βιολογικά

της Μαρίας Γ. Χατζηδάκη*

Μετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων από τον πρώτο  διασταυρωτικό έλεγχο των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία, όσοι ενηµερώθηκαν πως είναι δικαιούχοι θα πρέπει ήδη να σκέφτονται το επόµενο βήµα. Ειδικά οι νεοεισερχόµενο στον κλάδο για να ξεκινήσουν τη Βιο παραγωγή, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, προκειµένου να συνάψουν µαζί του Σύµβαση. Αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 15 εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση των οριστικών αποτελεσµάτων, µετά και το 2ο διασταυρωτικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, οι επιτυχόντες ήδη από τον 1ο διασταυρωτικό έλεγχο, θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους και να επιλέξουν Φορέα Πιστοποίησης εγκαίρως, προκειµένου να υπογράψουν τη Σύµβασή τους εµπρόθεσµα, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος. Κάθε Φορέας Πιστοποίησης ζητάει συγκεκριµένα στοιχεία από τον επιχειρηµατία προκειµένου να ολοκληρωθεί η ένταξή του.

Από την άλλη µεριά, οι εγκεκριµένοι στη διατήρηση, που είναι ήδη Πιστοποιηµένοι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το Φορέα που τους ελέγχει και τους πιστοποιεί, µόνο στην περίπτωση που έχουν νέα τεµάχια ή εκτροφές να εντάξουν στο σύστηµα Ελέγχου, βάσει των αποτελεσµάτων του Μέτρου 11 και όχι µόνο.

Οι επιτυχόντες νεοεισερχόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ένταξή τους στον Φορέα Πιστοποίησης της επιλογής τους, αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειµένου να µπορέσουν να πληρώνονται από το Μέτρο 11 για όλα τα έτη της δέσµευσής τους. Αυτό όµως που επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν είναι, ότι µε την ένταξή τους συµµετέχουν στο φιλόδοξο στόχο της Ευρώπης, να φτάσουν οι Βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις στην Ευρώπη στο 25% των συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεων. Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στα ράφια όλου του κόσµου και τα εµπορικά νούµερα διατηρούν µια συνεχώς ανοδική πορεία, παγκοσµίως και παρά την οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών.

Για να µπορέσει ένας νεοεισερχόµενος στη Βιολογική Γεωργία να Πιστοποιήσει τα προϊόντα του και να τα πουλήσει ως Βιολογικά, το πρώτο βήµα είναι σίγουρα η υπογραφή Σύµβασης µε Φορέα Πιστοποίησης της επιλογής του, δυνατότητα η οποία του δίδεται µέσω του Μέτρου 11. Η ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης, είναι η ηµεροµηνία από την οποία ξεκινάει να υπολογίζεται το µεταβατικό στάδιο. Η περίοδος δηλαδή που απαιτείται, ανάλογα µε το είδος παραγωγής, προκειµένου να µπορεί ένα παραχθέν προϊόν να χαρακτηριστεί ως «Βιολογικό».

Το µεταβατικό στάδιο αφορά αγροτεµάχια και ζωικό κεφάλαιο, ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής Σύµβασης και είναι:

■ Τρία (3) έτη από τη σύµβαση ως τη συγκοµιδή, για πολυετείς καλλιέργειες (δενδρώδεις)

■ ∆ύο (2) έτη από τη σύµβαση ως τη σπορά, για µονοετείς καλλιέργειες (κηπευτικά, αρώσιµα κλπ)

■ ∆ύο (2) έτη µε παράλληλη µετατροπή βοσκοτόπων για τα φυτοφάγα ζώα

■ Ένα (1) έτος για τα παµφάγα ζώα

■ Ένα (1) έτος για τις µέλισσες

Από την ηµεροµηνία Ένταξης και µετά, ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2018/848 και τις απαιτήσεις του φορέα που πλέον τον ελέγχει και τον πιστοποιεί. Μία φορά κατά έτος, ο παραγωγός θα δεχθεί επιτόπιο έλεγχο, στα τεµάχια/ζώα, στις εγκαταστάσεις και στα έγγραφά που τηρεί προκειµένου να αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του. Κατά τον έλεγχο, υπάρχει περίπτωση να ληφθεί από το Φορέα και δείγµα προς ανάλυση. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί «συµµόρφωση» µε τον Κανονισµό, ο Φορέας εκδίδει Πιστοποιητικό προϊόντος, δηλαδή διαβατήριο στις αγορές των βιολογικών Προϊόντων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και το µεταβατικό στάδιο. Μετά το Πιστοποιητικό, σειρά έχει η θετική εισήγηση του Φορέα για την ετήσια πληρωµή του παραγωγού από το Μέτρο 11.

Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί «µη συµµόρφωση» του παραγωγού, αυτό, ανάλογα τη σοβαρότητα,  έχει επιπτώσεις τόσο στο πιστοποιητικό του, όσο όµως και στην πληρωµή του από το Μέτρο 11.

Η είσοδος στο Μέτρο 11, ανοίγει στους επιτυχόντες το δρόµο για την αύξηση του εισοδήµατός τους, όχι µόνο µέσω των πληρωµών του προγράµµατος, αλλά και δίνοντάς τους τη δυνατότητα της πώλησης των βιολογικών τους προϊόντων στην εγχώρια αλλά και την παγκόσµια αγορά.

Η Βιολογική Γεωργία όµως δεν κάνει καλό µόνο στην «τσέπη» του παραγωγού. Κάνει καλό στην υγεία του, στην υγεία των αγροτεµαχίων και των ζώων του και η κάθε Βιολογική εκµετάλλευση βάζει ένα λιθαράκι στην «υγεία» του πλανήτη.

*Γενική ∆ιευθύντρια του Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων IRIS


Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στη πιστοποίηση Βιολογικών διαθέσιμο εδώ

Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

22-05-2022 23:55Βιολογικά 2019

Εμείς που ενταχθηκαμε το 2019 με τριετή σύμβαση μας αφήνουν απ' έξω. Γράψτε 2 σειρές για εμάς. Ας μας δίνανε μια διετή παράταση

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

22-05-2022 22:01Kostas

Πολλές οδηγίες για μελισσοκόμους βλέπω...Ας θυμησει και κάποιος στους νεοεισερχόμενους και μοντέρνους, ότι οι μέλισσες θέλουν το καλοκαίρι φρέσκο νερό καθημερινά! Είναι αμαρτία να βλέπει κανείς διψασμένες μέλισσες να χαροπαλευουν στις ποτίστρες των γύρω κτηνοτρόφων! Είναι φρικιαστικό να βλέπει κανείς μέλισσες να αναζητούν σωσίβιο στη γλώσσα του σκύλου που αγωνίζεται να πιει νερό! Είναι εξυπηρετική η κυψέλη με την ηλεκτρονική ζυγαριά και τον πομπό που στέλνει μήνυμα στο κινητό όταν φορτώσει μέλι, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και αυτά τα έντομα. Δεν μπορεί να λέγεται μελισσοκόμος αυτός που παρατάει την κυψέλη του σε μια βουνοκορφή, χωρίς πηγές και ποτάμια, και την επισκέπτεται μόνο για να τρυγησει! Ο Άλλος Μελισσοκόμος που ξέρω, ο σωστός, πηγαίνει τρεις φορές την ημέρα, τα βλέπει και τους μιλάει, και είναι σχεδόν εκατό χρονών και υγιέστατος στο σώμα και το μυαλό!

Απάντηση

22-05-2022 16:10Αγρότης

Ποιοί νέοι αγρότες; αυτοί με τα εφτά στρέμματα σπανακια;που περιμένουν να πάρουν το πριμ πρώτης εγκατάστασης και μετά μην τους είδατε;ποια αγορά βιολογικών αυτή που απλά αλλάζουν τιμολόγια για τα μάτια του κόσμου;κ από πίσω γίνεται ο χαμός με κάθε είδους λιπάσματα φυτοφάρμακα κτλ; όπως σε όλα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και μόνο.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία