Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών καταφύγιο στην περίοδο υψηλών τόκων

Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών που προσφέρονται για ρευστότητα και για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία καθώς μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε μία περίοδο που το κόστος δανεισμού βρίσκεται σε αυξανόμενη τροχιά.

25-32_8

574
0

Μάλιστα, πέρα από το Αγροτικό Ταμείο Εγγυοδοσίας και τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτήν την περίοδο αναπτύσσεται και το Ταμείο Μικροπιστώσεων μόνο για αγρότες.

Το Ταμείο έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΑΑ και εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 αναμένεται η πρόσκληση για την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα το υλοποιήσουν. Μέσω του Ταμείου παρέχονται δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ σε γεωργούς και μεταποιητές για την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά και για κεφάλαιο κίνησης. Το ΠΑΑ συμμετέχει κατά 50% στο κεφάλαιο κάθε δανείου με μηδενικό επιτόκιο ενώ παράλληλα προβλέπεται και επιδότηση του επιτοκίου των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, οι οποίοι συνεισφέρουν το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου με επιτόκιο αγοράς. Ακόμη περισσότερο, προβλέπεται και η παροχή τεχνικής στήριξης στους τελικούς ωφελούμενους, με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ 2014 – 2020, προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σωστά το επιχειρηματικό τους σχέδιο, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.

Λόγω αυτού του σχεδιασμού, πέραν του μειωμένου επιτοκίου, αναμένεται σημαντικότατη μείωση έως εξάλειψη των απαιτούμενων εξασφαλίσεων αλλά και, εξίσου σημαντικό, η προσέλκυση παρόχων μικροπιστώσεων, εκτός του Τραπεζικού Συστήματος, στη βάση των προβλέψεων του ν. 4701/2020, αυξάνοντας έτσι τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης του αγροδιατροφικού τομέα. Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των εν λόγω παρόχων, η πρόσκληση που θα απευθύνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζεται να παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και κάθε πρόταση να εξετάζεται αυτοτελώς. 

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Δανειακά προϊόντα με σύντομη αξιολόγηση και ευνοϊκούς όρους

του ∆ηµήτρη Γάτου*

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του πρωτογενούς τοµέα, στηρίζει ενεργά τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις παρέχοντας ευρεία γκάµα τραπεζικών δανειακών προϊόντων που καλύπτουν επενδυτικές µακροπρόθεσµες ανάγκες και χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Από το 2020 παρέχονται χρηµατοδοτήσεις εγγυηµένες από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ESIF).

Οι δράσεις του ΤΕΑΑ είναι η 4.1.4 και η 4.2.4. Το επιλέξιµο πελατολόγιο αφορά επαγγελµατίες αγρότες, νέους αγρότες, οµάδες παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισµούς και µεταποιητικές επιχειρήσεις που επενδύουν στους κλάδους κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, αυγών, δηµητριακών, οίνου, προϊόντων ελαιόλαδου, φρούτων, λαχανικών κλπ. Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καινούριο ή µεταχειρισµένο εξοπλισµό κλπ.

Τα δανειακά προϊόντα ΤΕΑΑ είνα:

Α) µακροπρόθεσµο επενδυτικό δάνειο από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ,

Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ συνδεδεµένα µε τη στήριξη επένδυσης και

Γ) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ στα πλαίσια στήριξης COVID 19, ανεξαρτήτου επενδυτικού σχεδίου ( διάθεση έως 31/12/2022 ).

Τα οφέλη που αποκοµίζει το επιλέξιµο πελατολόγιο της τράπεζας είναι:

■ ευνοϊκή τιµολόγηση (όχι µεγαλύτερη από 5,50%) και µειωµένα έξοδα δανείου,

■ προνόµιο εγγύησης στο 80 % του δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( ESIF ).

■ παροχή περιορισµένων εξασφαλίσεων,

■ αυξηµένη διάρκεια δανείων και

■ σύντοµη και ευέλικτη εγκριτική διαδικασία µε παροχή Συµβουλευτικής Τραπεζικής.

Το αµέσως επόµενο διάστηµα θα τεθεί σε εφαρµογή το Ταµείο Μικροπιστώσεων Αγροτών µε διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρόκειται για χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα παρέχει µικρό-δάνεια στους αγρότες από 3.000 ευρώ έως και 25.000 ευρώ µε ευνοϊκή τιµολόγηση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παρέχει ήδη µικροχρηµατοδοτήσεις µέχρι 25.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράµµατος EaSI µε σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτοµίας, µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF), µε στόχευση το σύνολο της επιχειρηµατικότητας των µικρών επιχειρήσεων.

Tα πλεονεκτήµατα των δανείων EaSI είναι οι περιορισµένες εξασφαλίσεις και η ανταγωνιστική τιµολόγηση. Οι επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν επενδυτικές και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης µε την προϋπόθεση ότι έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η περίοδος διαθεσιµότητας δανείων είναι µέχρι το τέλος του 2023 ή και µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, που έχει αναλάβει η Τράπεζα.

Η ζήτηση δανείων EaSI είναι αυξηµένη καθώς µέχρι σήµερα έχει καλυφθεί άνω του 70% του προϋπολογισµού της Τράπεζας.

Επίσης, παρέχονται δάνεια σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) όπως το τρέχον ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο περιλαµβάνει δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25.000 ευρώ έως και 1,5 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5-10 έτη, µε επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες που έχουν υπαχθεί σε κάποιο πρόγραµµα κρατικής ενίσχυσης ή αφορούν ανεξάρτητο επενδυτικό σχέδιο. ∆ικαιούχοι είναι οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τα τελευταία 2,5ετη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν διατεθεί στο πελατολόγιο της τράπεζας δανειακά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας άνω των 32 εκατ. ευρώ (ΕΑΤ - ΤΜΕ∆Ε, Ταµείο Εγγυοδοσίας COVID 19, ΤΕΠΙΧ II κλπ).

 Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χρηµατοδοτεί επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα σχέδια βελτίωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) µε ευνοϊκούς όρους, καλύπτοντας τόσο την ιδιωτική συµµετοχή όσο και την προεξόφληση της επιχορήγησης. Συνεργάζεται µε αντιπροσωπείες γνωστών οίκων αγροτικών µηχανηµάτων και µε αξιόλογα τοπικά γραφεία συµβούλων, ενώ µε το ίδιο σθένος θα στηριχθούν και τα νέα σχέδια βελτίωσης που αναµένεται να προκηρυχθούν.

Επίσης, παρέχει χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο των προγραµµάτων LEADER, των δράσεων 4.2 καθώς και του νέου Αναπτυξιακού Νόµου ο οποίος είναι προσανατολισµένος στη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα.

Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα της τράπεζας είναι η άµεση ανταπόκριση, η σύντοµη διάρκεια αξιολογήσεων και η ευελιξία εξατοµικευµένης προσαρµογής των δανειακών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, παρέχονται καταθετικά προϊόντα µε ανταγωνιστικό επιτόκιο και ασφαλιστικά προϊόντα σε συνεργασία µε την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, όπως ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερµοκηπίου, φυτικής παραγωγής, µηχανηµάτων, µεταφορών, αγροτικών οχηµάτων και γενικής αστικής ευθύνης.

*Γενικός ∆ιευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ.


Τράπεζα Πειραιώς 

Ρευστότητα επιβίωσης και ανάπτυξης για τον αγρότη από την Τράπεζα Πειραιώς

Ο Έλληνας γεωργός, ο Έλληνας κτηνοτρόφος αντιµετωπίζουν σήµερα µια από τις πιο δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες των τελευταίων δεκαετιών. Μετά από µια δεκαετία οικονοµικής κρίσης και µια διετία υγειονοµικής κρίσης βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις επιπτώσεις του πολέµου στη Βορειοανατολική Ευρώπη. Η επιβίωσή τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσής τους, προκειµένου να καταστούν ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.

Η χρηµατοδότησή τους είναι εκ των ων ουκ άνευ. Την αρχή αυτή υπηρετεί και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και ως εκ τούτου την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του Αγροτικού Τοµέα της Τράπεζας βρέθηκαν 13 Μαΐου στο Ηράκλειο, 19 Μαΐου στη Σητεία, 14 Ιουνίου στο Ρέθυµνο και 15 Ιουνίου στη Στυλίδα, για να απαντήσουν σε δύο καίρια ερωτήµατα που έθεσαν τα µέλη των: ΕΑΣ Ηρακλείου και ΕΑΣ Πεζών, ΕΑΣ Σητείας, ΑΣ Ρεθύµνου και Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Στυλίδας, αντίστοιχα.

1) Πώς µπορώ να καλύψω καθηµερινές ανάγκες ρευστότητας;

Η καθηµερινή ανάγκη σε ρευστό καλύπτεται από τα «4» προϊόντα της Τράπεζας και συγκεκριµένα:

Κάρτα Αγρότη. Μέχρι την είσπραξη της αγροτικής επιδότησης, ο αγρότης-δικαιούχος προεισπράττει µέρος αυτής µέσω της Κάρτας που του παρέχει η Τράπεζα σε συνεργασία µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η Κάρτα χρησιµοποιείται µόνο για ανάγκες της εκµετάλλευσης (π.χ. αγροεφόδια, καύσιµα, πληρωµή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λπ.) και εξοφλείται αυτόµατα µε την είσπραξη της επιδότησης.

Κάρτα Συµβολαιακής Τραπεζικής. Το πλέον «καινοτόµο» χρηµατοδοτικό µοντέλο που προσφέρει η Τράπεζα από το 2013 σε αγρότες που είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής, για διασφάλιση ρευστότητας, από τον παραγωγό µέχρι τη µεταποίηση και την εµπορία αγροτικών προϊόντων. Με την Κάρτα ο αγρότης αγοράζει σε τιµές µετρητοίς (π.χ. αγροεφόδια) και πληρώνει άµεσα τους λογαριασµούς (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα).

Μικροχρηµατοδότηση. Ο αγρότης που εισπράττει την αγροτική επιδότηση µέσω της Τράπεζας Πειραιώς µπορεί να αντιµετωπίσει έκτακτα προβλήµατα ρευστότητας, µε ένα δάνειο µέχρι 5.000€, για κάλυψη αγροτικών αναγκών, όπως: αποκατάσταση ζηµιάς γεωργικού εξοπλισµού, τοποθέτηση inverter για καλύτερη απόδοση ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης κ.ά.

Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών (Α∆Α). Για κάλυψη αναγκών της εκµετάλλευσης, ο παραγωγός έχει ένα ετήσιο πιστοδοτικό όριο συνδεδεµένο µε είδος καλλιέργειας ή εκτροφή και µέγεθος εκµετάλλευσης.

2)Πού µπορώ να βρω χρήµατα για µια επένδυση;

Από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και συγκεκριµένα:

Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, µε χαρτοφυλάκιο έως 200 εκατ. ευρώ, συγχρηµατοδοτούµενο από Ελληνική ∆ηµοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τράπεζα χρηµατοδοτεί (10.000€ έως 5 εκατ. €) µε προνοµιακούς όρους και µειωµένες εξασφαλίσεις αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε πρωτογενή παραγωγή ή µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Με συνολικό προϋπολογισµό 520 εκατ. ευρώ, χρηµατοδοτούνται επενδύσεις σε: καινοτοµία και µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, εκσυγχρονισµό πρωτογενούς τοµέα, αναδιάρθρωση καλλιεργειών,  αγροτουρισµό, γενετική βελτίωση ζώων, υδατοκαλλιέργειες, εθνικό δίκτυο άρδευσης και ψηφιακό µετασχηµατισµό.

Ολόκληρο το ειδικό αφιέρωμα της Agrenda στα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών διαθέσιμο εδώΣχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία