BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Έγκαιροι ψεκασμοί για θρίπα, λύγκο και αφίδες, άζωτο για ποιότητα ίνας

Με την κατάλληλη φυτοπροστασία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών βάµβακος επιτυγχάνεται οµοιοµορφία, πρωιµότητα και ισορροπία στην καλλιέργεια. Προσοχή χρειάζεται αυτή την περίοδο για θρίπα, λύγκο και αφίδες, ενώ σκοπός του παραγωγού είναι να φτάσει έως τον Αύγουστο χωρίς ψεκασµούς για το πράσινο σκουλήκι, προστατεύοντας τα ωφέλιµα έντοµα. Την ίδια ώρα η αζωτούχος λίπανση είναι αυτή που θα καθορίσει το µέγεθος των καρυδιών και την ποιότητα της ίνας.

279-30_cover

Ελένη Δούσκα

488
0

Τον δρόµο προς την επανασπορά µεγάλου αριθµού εκτάσεων έδειξαν οι εικόνες από τα χωράφια το προηγούµενο διάστηµα, µια υπόθεση που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους παραγωγούς, δεδοµένου ότι αρκετά χωράφια παρέµεναν φουσκωµένα λόγω των βροχών, καθιστώντας «άθλο» την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι την προθεσµία της 9ης Ιουνίου, η οποία παρήλθε. Παρά την πρόκληση, ορισµένοι παραγωγοί προχώρησαν ήδη στην επανασπορά των χωραφιών τους και µετά βρέθηκαν ξανά αντιµέτωποι µε τις επίµονες βροχές, που σε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν τις προοπτικές της παραγωγής. Περιγραφές έµπειρων βαµβακοπαραγωγών θέλουν τις ρίζες να έχουν σαπίσει από τις πολλές υγρασίες, τις οποίες το ευαίσθητο ριζικό σύστηµα του φυτού δεν θα µπορούσε να διαχειριστεί. Η αναποδιά για τη φετινή περίοδο ξεκίνησε από τον Απρίλιο, µε τις σπορές να καθυστερούν λόγω των συχνών βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν και τότε. Στη συνέχεια, ο καιρός του Μαΐου έδωσε το τελειωτικό χτύπηµα. Μάλιστα, σε περίπτωση που οι παραγωγοί προχώρησαν στην οριακή επιλογή της µη επανασποράς, δεν θα µπορούν να αναµένουν αξιόλογες αποδόσεις. Φυσικά, το ρίσκο των µειωµένων αποδόσεων υφίσταται και στην περίπτωση της επανασποράς κι αυτό γιατί, εκτός του ότι ο βροχερός καιρός δείχνει επίµονος, η οψίµηση της καλλιεργητικής περιόδου αφήνει εκτεθειµένη την καλλιέργεια στα καιρικά µοτίβα του φθινοπώρου.

Όλα παίζονται στον αριθµό των καρυδιών και το βάρος που αποκτούν

Η απόδοση της καλλιέργειας σε σύσπορο βαµβάκι εξαρτάται από τον αριθµό των καρυδιών που θα συγκοµιστούν και το βάρος τους. Με στόχο του κάθε παραγωγού την επίτευξη υψηλών αποδόσεων της καλλιέργειας, πρωταρχικό του µέληµα είναι η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας που σηµαίνιε υψηλές και σταθερές αποδόσεις, αντοχή σε συνθήκες στρες και εξαιρετική απόδοση και ποιότητα σε ίνα. Στο επόµενο στάδιο, τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριµένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών, αλλά και στις αποδόσεις. Ο λόγος του βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία ανάλογα µε την επίδρασή τους στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται σε δύο οµάδες. Έλλειψη των στοιχείων της πρώτης οµάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) περιορίζουν την καρποφορία σε µεγαλύτερο βαθµό από τη βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη αυτών της δεύτερης οµάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζουν στο ίδιο βαθµό τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία.

Τρία στάδια φυτοπροστασίας

Τον κρίσιµο µήνα Ιούνιο γίνεται µετακίνηση ωφελίµων εντόµων από τα σταροχώραφα και εγκατάστασή τους στις βαµβακοφυτείες - όπου γεννούν και πολλαπλασιάζονται. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους της ∆ΑΟΚ Σερρών, πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασµοί, µε στόχο να φτάσουµε στη 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού στα τέλη Ιουλίου, χωρίς ψεκασµούς. Οι λίγες προσβολές θρίπα και αφίδων που εκδηλώνονται σποραδικά δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας, ενώ το βασικό είναι να διασωθούν τα ωφέλιµα έντοµα, τα οποία θα παίξουν σηµαντικό ρόλο κυρίως στην αντιµετώπιση του ουσιαστικού εχθρού του βαµβακιού στην περιοχή µας, που είναι το πράσινο σκουλήκι στην επικίνδυνη γενιά του Αυγούστου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη φυτοπροστασία, η καλλιεργητική περίοδος χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

1η περίοδος – από τη σπορά µέχρι τα τέλη Ιουλίου

Η βασική επιδίωξη αυτό το διάστηµα είναι να αποφεύγονται οι ψεκασµοί, ώστε να «γεµίζουν» τα χωράφια µε ωφέλιµα έντοµα, που είναι τόσο πολύτιµα για την αντιµετώπιση του πράσινου σκουληκιού.
Τα προβλήµατα που είναι πιθανό να εµφανιστούν είναι:

α) Ο Θρίπας, που δεν χρειάζεται καταπολέµηση.

β) Οι Αφίδες (ψείρες), οι οποίες χρειάζονται µεγάλη προσοχή, αλλά πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασµοί.

γ) Ο Λύγκος. Πολλές φορές η πτώση των χτενιών, που αποδίδεται στη δράση αυτού του εντόµου, οφείλεται σε φυσιολογικές αντιδράσεις των φυτών στις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας ή της εδαφικής υγρασίας.

δ) Τετράνυχος. Η προσβολή του ξεκινά από τις άκρες των χωραφιών, όπου και ξεχειµωνιάζει και εµφανίζει έξαρση από τις αρχές Ιουλίου µέχρι και τα µέσα Αυγούστου.

ε) Η πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού, από τα τέλη Ιουνίου µέχρι 15 Ιουλίου, χωρίς σοβαρές ζηµιές.

2η περίοδος – από τέλη Ιουλίου έως 20 Αυγούστου

Είναι η περίοδος της επικίνδυνης δεύτερης γενιάς του πρασίνου σκουληκιού. Οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ εγκαθιστούν φεροµονικές παγίδες µε τις οποίες παρακολουθούν την εµφάνιση και εξέλιξή του. Η δεύτερη γενιά εµφανίζεται από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τις 20 Αυγούστου και είναι επικίνδυνη και καταστρεπτική. Σε ψεκασµό προχωρά ο παραγωγός µόνο όταν βρεθούν πάνω από 5 σκουλήκια στα 100 φυτά.

3η περίοδος – ο µήνας Σεπτέµβριος

Είναι η περίοδος εµφάνισης της τρίτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, η οποία σπάνια προκαλεί αξιόλογες ζηµιές.

Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ

Λύση Teppeki 50 WG στο βαµβάκι µε σεβασµό στα ωφέλιµα έντοµα

του Χρήστου Τέγου*

Προστατεύοντας τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνουµε οµοιοµορφία, πρωιµότητα και ισορροπία στην καλλιέργεια.  Οι ενέργειες για ένα επιτυχηµένο έλεγχο των εντοµολογικών προσβολών αυτής της περιόδου είναι οι εξής:

■ Σωστή και τακτική παρακολούθηση
της καλλιέργειας.

■ Εφαρµογή εντοµοκτόνων αποτελεσµατικών και µε µεγάλη διάρκεια δράσης έναντι των επιβλαβή εντόµων.

■ Προστασία του πληθυσµού των ωφέλιµων εντόµων και χρησιµοποίηση σκευασµάτων µε ήπιο τοξικολογικό προφίλ.

Για την καταπολέµηση των µυζητικών εντόµων στο βαµβάκι η Κ&Ν Ευθυµιάδης σας προτείνει εφαρµογές µε Teppeki® 50WG, το καινοτόµο εντοµοκτόνο που έχει κατακτήσει την προτίµηση των παραγωγών βαµβακιού τόσο για την αποτελεσµατικότητά του, όσο και για τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας.

Τι είναι το Teppeki® 50WG

Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο µε δράση ενάντια στα µυζητικά έντοµα της τάξης των Ηµίπτερων. Ανήκει στη νέα χηµική οµάδα των πυριδινοκαρβοξαµιδίων.

Τρόπος δράσης

Το Teppeki® 50WG δρα στη λειτουργία των χορδοτονικών οργάνων του εντόµου, που είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της κίνησης στα έντοµα. Αυτό παρεµποδίζει –µεταξύ άλλων λειτουργειών– την ικανότητα των εντόµων να τρέφονται, µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν από ασιτία.

∆ράση στα ωφέλιµα αρθρόποδα.

Το Teppeki® 50WG διαθέτει ήπιο τοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιµα αρθρόποδα.

Πλεονεκτήµατα του Teppeki® 50WG

■ Νέα χηµική οµάδα

■ Μοναδικός τρόπος δράσης

■ Έντονη διασυστηµατική και διελασµατική κίνηση για καλύτερη προστασία

■ Η αποτελεσµατικότητα δεν επηρεάζεται από τις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.

■ Ήπιο τοξικολογικό προφίλ

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Πριν την εµφάνιση των χτενιών
Άζωτο για αντοχή ίνας και micronaire

Τα βαµβάκια αυτή την περίοδο βρίσκονται στη φάση της βλαστικής ανάπτυξης, πριν από την εµφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλµών (χτένια). Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την έντονη ανάπτυξη των βλαστών, του ριζικού συστήµατος και της φυλλικής τους επιφάνειας.

Με τη βασική λίπανση Μαΐου-Ιουνίου να δουλεύει ήδη προς όφελος της καλλιέργειας, οι βαµβακοπαραγωγοί συγκεντρώνουν τώρα την προσοχή τους στις ανάγκες του φυτού σε θρεπτικά κατά τα µετέπειτα αναπτυξιακά του στάδια, ώστε να έχουν τις πολυπόθητες αποδόσεις σε συνδυασµό µε την ποιότητα της ίνας.

Παρά το γεγονός ότι το βαµβάκι δεν είναι ένα ιδιαίτερα «λαίµαργο» φυτό, το πασσαλώδες ριζικό του σύστηµα δεν το βοηθά να προσλαµβάνει εύκολα από το έδαφος τις αναγκαίες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, µε τους παραγωγούς να καλούνται να φροντίσουν για την κάλυψή τους.

Αναµένοντας, λοιπόν, την εµφάνιση των πρώτων χτενιών, το σηµαντικότερο ποσοτικά θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται η καλλιέργεια είναι το άζωτο, για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Η θετική επίδραση του στην απόδοση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού των καρυδιών και του βάρους τους, και επηρεάζει τόσο το βάρος των σπόρων όσο και των ινών.

Η χορήγηση αζώτου ωστόσο, σε ποσότητες πέραν του επιπέδου επάρκειας, ευνοεί την βλαστική ανάπτυξη σε βάρος της καρποφορίας, µπορεί να προκαλέσει ανθόπτωση και καρπόπτωση, οψιµίζει την παραγωγή, επηρεάζει αρνητικά την αναλογία των ινών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων, ενώ δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από έντοµα.

Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία του αζωτούχου λιπάσµατος, ο χρόνος αλλά και η δόση εφαρµογής παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άριστη τροφοδοσία και αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά.

Φώσφορος για ισχυρό ριζικό σύστηµα και πρωίµιση

Ο φώσφορος είναι ουσιώδης για τη δηµιουργία νέων φυτικών ιστών, ενώ επιδρά θετικά στη δηµιουργία ισχυρού ριζικού συστήµατος, στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, στην πρωίµιση της παραγωγής και την αύξηση των αποδόσεων. Ωστόσο, οι γεωπόνοι αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας και του σπόρου.

Το Κάλιο προσθέτει βάρος στα καρύδια

Η διαθεσιµότητα του Καλίου επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις, καθώς το κάλιο αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια ευνοώντας τη φωτοσύνθεση των φυτών, ενισχύει τα στελέχη του βαµβακιού κάνοντάς τα πιο στιβαρά και ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού µέσα στα φυτά και βοηθάει το βαµβάκι να ωριµάσει κανονικά. Επιδρά θετικά στο βάρος των καρυδιών και στο ύψος παραγωγής. Επίσης, συντελεί και στην αύξηση του ποσοστού του σπόρου σε λάδι και εποµένως στη διαµόρφωση του βάρους του.

Με Ασβέστιο πιο έντονο «τίναγµα» των φυτών στο φύτρωµα

Το ασβέστιο απαιτείται σε µεγάλες ποσότητες από πολύ νωρίς, επειδή ο βαµβακόσπορος που χρησιµοποιείται για σπορά περιέχει ελάχιστο. Βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυξη των ριζών, στο εντονότερο «τίναγµα» των φυτών στο φύτρωµα και στη συνολική εγκατάσταση της καλλιέργειας. Επίσης το ασβέστιο έχει σηµαντικό ρόλο σε προβληµατικά εδάφη υψηλής αλατότητας, καθώς φυτά που καλλιεργούνται σε τέτοια εδάφη παρουσιάζουν καψίµατα στις άκρες των φύλλων, απορρίψεις των µίσχων και καθυστερηµένη ανάπτυξη.

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Syngenta Hellas

EUROCHEM

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στο βαμβάκι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία