BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Πλήρης κάλυψη του τόκου ύψους 5% για εγγυημένα δάνεια αγροτικών μονάδων

Τόκο ύψους 5% θα είναι σε θέση να καλύψει το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για επενδυτικά δάνεια και κεφάλαιο κίνησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων και µονάδων µεταποίησης.

fakelos-trapezes

Γιώργος Κοντονής

678
0

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, αυτήν την περίοδο οι διαχειριστικές αρχές αναµένουν τις υπογραφές µε τον φορέα διαχείρισης του Ταµείου (EIB) ώστε να πάρει παράταση µέχρι το τέλος του 2025. «Αυτή τη στιγµή το σχέδιο είναι να καλύπτει το ΠΑΑ επιτόκιο ύψους 5%. Για παράδειγµα αν το δάνειο εκταµιευτεί µε επιτόκιο 5,5% ο δικαιούχος θα πληρώνει τόκο 0,5%, ή αν εκταµιευτεί µε επιτόκιο 7% θα πληρώνει τόκο 2%» εξηγεί στην Agrenda πηγή που συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό των χρηµατοδοτικών εργαλείων της ΚΑΠ. Η σχετική τροποποίηση γίνεται ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα του Ταµείου Εγγυήσεων το οποίο έχει «κάβα» ακόµη 60 εκατ. ευρώ για να ρίξει στην αγορά και στόχος είναι πριν το τέλος του 2024 να είναι διαθέσιµος ο συνδυασµός αυτός (Εγγυήσεις συν επιδότηση επιτοκίου) προς τους ενδιαφερόµενους. Σηµειώνεται εδώ πως από το Ταµείο αυτό µπορούν να ζητήσουν δάνειο που ξεκινάει από τα 10.000 ευρώ µέσω των συνεργαζόµενων τραπεζών τόσο όσοι συµµετέχουν σε προγράµµατα όπως Σχέδια Βελτίωσης και Αγροτικής Μεταποίησης, όσο και όσοι κάνουν µόνοι τους επενδύσεις. Μάλιστα, οι δικαιούχοι των προγραµµάτων µπορούν υπό προϋποθέσεις να αξιοποιήσουν το Ταµείο µόνο για την εκταµίευση κεφαλαίου κίνησης ύψους 200.000 ευρώ.

Aγροτικές Μικροπιστώσεις

Αντίθετα µεγάλη απορροφητικότητα σηµειώνεται στο Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, µε τη ζήτηση που καταγράφεται από τις αιτήσεις µέσω του ΠΣΚΕ που άνοιξαν τον περασµένο Μάρτιο να είναι µεγάλη. ύψους 3.000-25.000 ευρώ. Οι παροχές του εργαλείου αυτού είναι οι εξής:

■ ∆υνατότητα εφαρµογής εµβόλιµης περιόδου χάριτος 24 µηνών σε εκταµιευµένα δάνεια για Τελικούς Αποδέκτες που αντιµετωπίζουν ανωτέρα βία ή φυσική καταστροφή και στη διατήρηση της περιόδου χάριτος για τα νέα δάνεια.

■ Aύξηση της διάρκειας των δανείων από 5 σε 7 έτη που αφορά τόσο στα νέα αιτήµατα δανείων, όσο και στα ήδη εκταµιευµένα δάνεια Τελικών Αποδεκτών και µπορεί να υλοποιηθεί κατόπιν σχετικού αιτήµατος τροποποίησης των ιδίων προς τη συνεργαζόµενη Τράπεζα.

■ Επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη αποπληρωµής του δανείου.

■ Μετά τα δύο έτη αποπληρωµής το επιτόκιο χρηµατοδοτείται κατά 50%.

∆άνεια Invest Eu

Εν τω µεταξύ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψε στις 26 Απριλίου συµβάσεις εγγύησης µε τις τέσσερις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, µε σκοπό την κινητοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων ύψους άνω των 4,5 δισ. ευρώ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την πράσινη µετάβαση της ελληνικής οικονοµίας καθώς και την ψηφιακή µετάβαση της χώρας. Η εγγύηση του ΕΤαΕ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες-εταίρους να προσφέρουν βελτιωµένους όρους χρηµατοδότησης, που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων χαµηλότερα επιτόκια, µειωµένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και µειωµένες υποχρεώσεις προκαταβολής για επενδυτικά δάνεια. Επιπλέον, χάρις στην εγγύηση του ΕΤαΕ, οι τράπεζες µπορούν να προσφέρουν δάνεια µεγαλύτερης διάρκειας, να αυξήσουν τον όγκο των χρηµατοδοτήσεων και παράλληλα να στηρίξουν αποκλεισµένους τοµείς, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επενδυτικά ∆άνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Σύντοµα διαθέσιµα θα είναι και τα δάνεια µέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ µε πόρους 500 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτού του νέου εργαλείου, προβλέπεται εγγύηση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στο 80% και σε υφιστάµενες στο 70% του δανείου, ενώ θα επιδοτείται επίσης µε 2 µονάδες το επιτόκιο δανείου που παίρνουν οι επιχειρήσεις. Στο εγγυοδοτικό σκέλος, το 40% του δανείου είναι µε µηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 60% µε επιδότηση τριών ποσοστιαίων µονάδων.

Σηµειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταµείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταµείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταµείο Συγχρηµατοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ).

Προχωραει η µελετη για τα νεα χρηµατοδοτικα


Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα προς τους αγρότες αυτήν την περίοδο «τρέχουν» µέσω του περασµένου ΠΑΑ. Τα νέα εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 µέσα στα οποία θα είναι και το Ταµείο Νέων Αγροτών σχεδιάζονται µε βάση µία µελέτη αναγκών που έχει ξεκινήσει από τον περασµένο Φεβρουάριο και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους. Η ενεργοποίησή τους αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2025 καθώς φέτος θα καλύψουν τη χρηµατοδοτική ζήτηση τα Ταµεία Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικών Μικροπιστώσεων.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Πολύπλευρη η χρηµατοδοτική στήριξη της θεσσαλικής αγροτικής παραγωγής

του Παναγιώτη Τουρναβίτη*

«Ο αγροτικός τοµέας συνιστά την ραχοκοκαλιά της οικονοµικής ζωής της επαρχίας και η διαρκής στήριξη του είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της περιφέρειας και συνολικά της υπαίθρου. Για όλους εµάς στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αυτό δεν αποτελεί απλά στρατηγική επιλογή αλλά βασική αποστολή µας, πάνω στην οποία µε µεθοδικότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουµε τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες για το σύγχρονο αγρότη και κτηνοτρόφο», δήλωσε ο Τουρναβίτης Παναγιώτης,  ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. «Τώρα, ιδιαίτερα µετά τις εκτεταµένες καταστροφές που επέφερε αρχικά ο IANOS και κατόπιν ο DANIEL στην ευρύτερη περιοχή µας, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να στηριχθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να βοηθηθούν ουσιαστικά όλοι εκείνοι που σχεδιάζουν το αύριο της εκµετάλλευσης τους, που τολµούν την µετάβαση σε ένα νέο µοντέλο καλλιέργειας και µεταποίησης, σύγχρονο και καινοτόµο.

∆εν µπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικονοµίας, στήριξη της περιφέρειας, καταπολέµηση της ανεργίας των νέων και κυρίως προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο µας χωρίς την πραγµατική στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και των ευκαιριών µεταποιητικής δραστηριότητας που αυτός προσφέρει. Ο πολύπαθος αγροτικός κόσµος µέσω των επενδυτικών σχεδίων που ειδικότερα υλοποιούνται σήµερα στο πλαίσιο του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, διαθέτει µια µοναδική ευκαιρία να «αλλάξει ταχύτητα» και να θέσει τα θεµέλια για ένα καλύτερο, σύγχρονο, καινοτόµο και εξωστρεφές αύριο, που θα καταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκµετάλλευση του. Και η Τράπεζα µας είναι, όπως πάντα, παρούσα να στηρίξει αυτή την µετάβαση.


Στόχος του Ταµείου δεν είναι άλλος από την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συνεπώς καλούµε τους δικαιούχους του προγράµµατος, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.»

Οι ωφελούµενοι που θα συνεργαστούν µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα έχουν µια σειρά από συµπληρωµατικά οφέλη, όπως η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έξοδα, οι µειωµένες εξασφαλίσεις και η µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής. Σηµαντικό να τονιστεί πως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις για χρηµατοδοτήσεις έως 250.000 ευρώ (π.χ. προσηµείωση ακινήτου, χωραφιού κ.λπ).

Επιπλέον, στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ανάλογα και µε την πιστοληπτική διαβάθµιση τους, οι πελάτες µας µπορούν να έχουν πρόσβαση και σε επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες, όπως:

  1. InvestEU ∆άνεια Μικροχρηµατοδότησης (Microfinance) µε εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF). Αφορά δάνεια για την κάλυψη επιχειρηµατικών αναγκών κεφαλαίου κίνησης αλλά και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για ποσά έως 50.000 ευρώ, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις µε προνοµιακούς όρους επιτοκίου και εξόδων.
  2. InvestEU Ανταγωνιστικότητας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (SME Competitiveness) µε εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF). Αφορά δάνεια για την κάλυψη βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επιχειρηµατικών αναγκών, κεφαλαίου κίνησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.
  3. Χρηµατοδοτήσεις µε προνοµιακούς όρους, έναντι της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης των ωφελούµενων.
  4. Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής µε προνοµιακούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης των ωφελούµενων.
  5. Αγροτικό Λογαριασµό, συνδεδεµένο µε τις αγροτικές επιδοτήσεις του αγρότη ή κτηνοτρόφου, µε προνοµιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα και ψηφιακές υπηρεσίες όπως e-banking, ειδοποιήσεις κίνησης στους λογαριασµούς του µέσω e-mail ή/και sms.
  6. Επιδοτούµενο Άτοκο ∆άνειο Αγοράς Αγρού, όπου ανάλογα µε την ηλικία του επαγγελµατία αγρότη η επιδότηση των τόκων της χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει το 100%.
  7. Συµβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας µε επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που καλύπτουν πλήθος προϊόντων, όπως βαµβάκι, µέλι, γάλα, ψυχανθή κ.α., εξασφαλίζοντας την διάθεση της παραγωγής και διασφαλίζοντας το αγροτικό εισόδηµα.
  8. ∆άνειο αγοράς γης και αγροτικών εγκαταστάσεων έως 25.000 ευρώ µε 70% επιδοτούµενο επιτόκιο για νέους αγρότες έως 40 ετών. Οι νέοι αγρότες, µόνιµοι κάτοικοι ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, δικαιούνται επιδοτούµενο επιτόκιο 100%.

«Το σηµαντικότερο είναι πως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, µπορούν να βρουν έναν αξιόπιστο σύµµαχο για την στήριξη και ανάπτυξη της δραστηριότητας τους. Έναν σύµβουλο για την επίτευξη των στόχων τους και έναν έµπιστο συνεργάτη για την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων».

*CEO Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Περισσότερες πληροφορίες στο www.bankofkarditsa.gr


Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Χρηµατοδότηση προς αγροτικές εκµεταλλεύσεις και µεταποίηση

του Δημήτριου Γάτου*

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του πρωτογενούς τοµέα στην περιοχή της Θεσσαλίας, στηρίζει ενεργά τις τοπικές επιχειρήσεις παρέχοντας ευρεία γκάµα τραπεζικών δανειακών προϊόντων που καλύπτουν επενδυτικές µακροπρόθεσµες ανάγκες, χρηµατοδοτήσεις µικροπιστώσεων µε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  καθώς και κεφαλαίου κίνησης. 

Πιο συγκεκριµένα, παρέχει χρηµατοδοτήσεις µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (δράσεις 4.1.4 και 4.2.4.), λαµβάνοντας εγγυοδοσία για το 80% των χορηγηθέντων  δανείων. Παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά :

Πελατολόγιο: Επαγγελµατίες αγρότες, νέοι αγρότες,

αγροτικοί συνεταιρισµοί, µεταποιητικές επιχειρησεις κλάδων τροφίµων.

∆απάνες: Ενσωµατα πάγια περιουσιακα στοιχεία (καινουριος - µεταχειρισµένος εξοπλισµός, δαπανες κεφαλαίου κίνησης (έως 200.000 ευρώ). 

Μακρ/σµο ∆άνειο: 10.000 - 5.000.000 ευρώ, έως 10 έτη µε µειωµενο επιτόκιο (max 6,50%) και εξασφαλίσεις έως 40%.

Επίσης διαθέτει µε ιδιαίτερη επιτυχία Μικρά ∆άνεια Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας µε διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και µεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έναν από τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικονοµίας, µε σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, συνεπώς και θα  πρέπει να ενισχυθούν.

Πρόκειται για χρηµατοδοτικό εργαλείο µε ευνοϊκούς όρους και χαρακτηριστικά  και µε στόχο να συµβάλει έµπρακτα στην ενίσχυση των αγροτών-επιχειρηµατιών καλύπτοντας δαπάνες παγίων και εγκαταστάσεων , εξοπλισµού και γεωργικών µηχανηµάτων καθώς και  αγορά ζωϊκού κεφαλαίου για τις κτηνοτροφικές µονάδες.


Το  νέο Πρόγραµµα του Ταµείου Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2020-2026.

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι αφορούν : 

■ 100% επιδότηση επιτοκίου  για τα δύο πρώτα έτη του δανείου.

■ Μειωµένο επιτόκιο κατά 50% , για τα επόµενα 3 έτη και µέχρι την λήξη του δανείου, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταµείου (µεσοσταθµικό επιτόκιο για τα υπόλοιπα έτη max 3,56%).

■ ∆υνατότητα επιχορήγησης µέχρι του ποσού των 300 ευρώ για την παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης – mentoring.

■ Χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

Συνεπώς ο αγρότης επιχειρηµατίας εφόσον δανεισθεί από το Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας και εξοφλήσει το δάνειο του σε 2 έτη, δεν θα καταβάλει καθόλου επιτόκιο. Το ποσό δανείου µπορεί να είναι από 3.000 έως 25.000 ευρώ, η διάρκεια δανεισµού 2 -7 έτη.

Χρηµατοδοτούνται δαπάνες που περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της επιχείρησης και ενδεικτικά  δύναται να αφορούν:

■ Αγορά ή µίσθωση κτιρίων και εξοπλισµού.

■ Γενικές δαπάνες που συνδέονται µε την επένδυση όπως αµοιβές αρχιτέκτονα,

µηχανικού, συµβούλου ( πχ. συµβούλου που θα καταρτίσει το επιχειρηµατικό σχέδιο business plan)

■ Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και συσκευών.

■  ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιµων δαπανών.

■ Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης της επένδυσης.

■ ∆απάνες κεφαλαίου κίνησης (ως µέρος της επένδυσης).

■ Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών (υπό προϋποθέσεις).

■ Ζωντανά ζώα, µονοετή φυτά και η φύτευσή τους.

∆ιευκρινίζεται ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι απλό, κατανοητό και σύντοµο και δεν αποτελεί χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία.

Αξίζει να σηµειωθεί η αυξηµένη αναγνωρισιµότητα και αποδοχή της Τράπεζας Θεσσαλίας στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό τοµέα, καθώς στον προηγούµενο κύκλο διάθεσης του προϊόντος (2022-2023) η Τράπεζα κατατάχθηκε στη 2η θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, έστω και να δραστηριοποιείται σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας, στις υποβολές αιτήσεων δανείων MicroAgri καθώς και υψηλού ποσοστού εγκρίσεων. 

*Γενικός Διευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ


Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda για τα χρηματοδοτικά εργαλεία διαθέσιμο εδώ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία