Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Μοντέρνες Καλλιέργειες

Επιδοτούμενη βιομηχανική κάνναβη με ΚΥΑ

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες για ενιαία ενίσχυση μπαίνει πλέον και η κλωστική κάνναβη, σύμφωνα με το σχέδιο της πολυαναμενόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δύσκολη κύηση για την ΚΥΑ της κάνναβης

1
0

Ένα βήμα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2% (ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης, ανοίγοντας το δρόμο για όσους αγρότες έχουν τη γη και «ψάχνονται» να καλλιεργήσουν κάτι καινούργιο, αναζητώντας διέξοδο και πρόσθετο εισόδημα.  

Οι καλλιεργητές υποχρεούνται να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών».

Στις υποχρεώσεις των παραγωγών είναι και το να καθαρίζουν προσεκτικά το μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη σπορά της καλλιέργειας μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή της διασποράς της βιομηχανικής κάνναβης σε άλλα αγροτεμάχια.

Σημειώνεται ότι για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, ο ενδιαφερόμενος γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, μαζί με αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει και την άδεια χρήσης νερού.

Σημειωτέον ότι για όποιον παραγωγό αρνείται ή παρακωλύει τον έλεγχο επιβάλλονται καταρχήν χρηματικές ποινές από 1.000 μέχρι και 5.000 ευρώ ανάλογα με τα καλλιεργούμενα στρέμματα, ενώ ακολουθεί και ανάκληση της προέγκρισής του και απώλεια της ενίσχυσης.  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις γεωργών βιομηχανικής κάνναβης

Οι παραγωγοί ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης υποχρεούνται:

α) Να διαθέτουν την προέγκριση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4.

β) Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισμού 809/2014.

γ) Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 639/2014.

δ) Να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ε) Να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκομιδής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

στ) Να γνωστοποιούν, στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός δέκα (10) ημερών:

αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους,

ββ) την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε στην σπορά,

γγ) την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού,

δδ) την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης.

ζ) Να καθαρίζουν προσεκτικά το μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την σπορά της καλλιέργειας μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή της διασποράς της βιομηχανικής κάνναβης σε άλλα αγροτεμάχια.

η) Να πληρώνουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται από τα εργαστήρια στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

θ) Να αναρτούν έντυπο ενημέρωσης, κατά τη σπορά της καλλιέργειας, σε εμφανή θέση σε κάθε αγροτεμάχιο (ιδίως κολώνες, πασσάλους), σχετικά με την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 10

 

Άρθρο 4

Προέγκριση καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης

1. Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, ο ενδιαφερόμενος γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 10, συνοδευόμενη από:

α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει και

β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση (Β΄2878/27.10.2014).

Για την πληρότητα του φακέλου απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική ΚΥΑ με τα

Συμπληρωματικά μέτρα για τις προϋποθέσεις καλλιέργειας κάνναβης.pdf


Το Δελτίο Τύπου του υπουργείου
Υπουργική Απόφαση για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) κάτω  του 0,2%.

Πρόκειται για το είδος της κάνναβης που χρησιμοποιείται ως «κλωστική», και η χώρα μας είναι από τα λίγα κράτη μέλη που δεν  έχουν ακόμη εναρμονιστεί με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νόμιμη καλλιέργειά της.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες από τους αρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη χώρα μας μέχρι το έτος 2013 ίσχυε ο νόμος 3459/2006 περί ναρκωτικών ο οποίος απαγόρευε την  καλλιέργεια της κάνναβης ανεξαρτήτου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη THC, ακόμα και της κλωστικής κάνναβης.

Στο νόμο 4139/2013 περί «εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) κάτω του 0,2%. 

Η παραπάνω χαμηλή περιεκτικότητα σε THC είναι η προβλεπόμενη από το σχετικό Ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο (καν. 73/2009 άρθρο 39 που έχει σήμερα αντικατασταθεί με τον καν. 1307/2013). Τα ακατέργαστα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια τέτοιων ποικιλιών δεν περιλαμβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες.

Προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος του 2013 και να εναρμονιστεί η χώρα μας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο απαιτείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης στην οποία θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των παραπάνω ποικιλιών κλωστικής κάνναβης.

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την καλλιέργεια και στη χώρα μας του συγκεκριμένου είδους.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία