Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Farming

Στη Διαύγεια συμπληρωματικά μέτρα για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου

Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια Απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για συμπληρωματικά μέτρα για τα πρότυπα εμπορίας ελαίων, που αφορούν κυρίως την έγκριση των επιχειρήσεων.

6299976672_2ea60ca100_b_2

63
0
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας των ελαίων.
Μείγματα ελαιολάδων και άλλων φυτικών ελαίων

Απαγορεύεται η παραγωγή στη χώρα μειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου με άλλα φυτικά έλαια, με σκοπό τη διάθεσή τους για εσωτερική κατανάλωση, σε εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012.

Έγκριση επιχειρήσεων
1. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων του άρθρου 1 στη χώρα, λαμβάνουν έγκριση και αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΠΑΑΤ), σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012

2. Για τη χορήγηση της έγκρισης και του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα I του παραρτήματος του άρθρου 9), στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εφεξής ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους. Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας της επιχείρησης υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ, η αίτηση κοινοποιείται και στη ΔΑΟΚ που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι εκτός της χώρας, η επιχείρηση οφείλει να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τις εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων, το οποίο και υποβάλλει τη σχετική αίτηση στη ΔΑΟΚ στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.
Αν μία επιχείρηση έχει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων του άρθρου 1, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου για κάθε εγκατάσταση χωριστά και χορηγείται διαφορετική έγκριση και αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης για κάθε μία.
3. Οι αιτούντες μαζί με την αίτηση προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό υποβολής στην αρμόδια αρχή της γνωστοποίησης για την άσκηση της δραστηριότητας της συσκευασίας ελαίων σύμφωνα με το ν. 4442/2016 (Α΄230) ή κοινοποίηση της γνωστοποίησης που υποβάλλεται προκειμένου μία επιχείρηση να λειτουργήσει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 32790/392/Φ.15 (1061 Β΄)/2017. β) Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και των δεξαμενικών χώρων. γ) Τα νομικά πρόσωπα, όπως εταιρίες, Ν.Π.Δ.Δ., συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών:

γα) επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την κτήση νομικής προσωπικότητας, γβ) αντίγραφο του καταστατικού ή του κανονισμού λειτουργίας, θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης αυτών και βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές τους και
γγ) νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής τους. δ) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ και βεβαίωση περί μη διακοπής τους.
4. Η έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων και η χορήγηση του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης τους, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση, δίδεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ελαίας Ελαιολάδου και Επ. Ελιάς, της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις συσκευασίες των ελαίων που συσκευάζει η επιχείρηση.

5. Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης έχει την κάτωθι μορφή: Τα δύο πρώτα στοιχεία συμπληρώνονται με τα γράμματα EL (χαρακτηριστικά της χώρας ELLAS). Τα δυο επόμενα με τον κωδικό 40 (χαρακτηριστικός για τις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου και πυρηνελαίου). Τα τελευταία τρία ψηφία συμπληρώνονται με τον αριθμό αναγνώρισης της επιχείρησης.

6. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ καταρτίζει και τηρεί μητρώο των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων που έχουν εγκριθεί και λάβει αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης.

7. Οι επιχειρήσεις συσκευασίας ελαίων που έχουν εγκριθεί και λάβει αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης υποχρεούνται:
α) να αποθηκεύουν σε χωριστούς δεξαμενικούς χώρους τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα διαφορετικής καταγωγής, E L 4 0 4
β) να διαθέτουν όλα τα παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευση των ελαίων που συσκευάζουν,
γ) να τηρούν για τις ποσότητες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου που εξέρχονται (καρτέλες αποθήκης ανά τυποποιημένο προϊόν (δηλαδή ανά ετικέτα) το οποίο τυποποιείται είτε για την επιχείρηση είτε για λογαριασμό τρίτων-"φασόν")και εισέρχονται από και προς την επιχείρηση, πέραν των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ειδικές καρτέλες αποθήκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα VI του παραρτήματος του άρθρου 9, εκτός από τις περιπτώσεις που η τήρηση των σχετικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά.

δ) να ενημερώνουν την αρμόδια ΔΑΟΚ για κάθε μεταβολή των στοιχείων του φακέλου βάσει των οποίων χορηγείται η έγκριση. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται από τη ΔΑΟΚ στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

ε) να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 και τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Κλιμάκια ελέγχου
1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνιστάται με απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν εισήγησης της οικείας ΔΑΟΚ, διμελές κλιμάκιο ελέγχου, στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνου ή ΤΕ Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνου ή ΤΕ Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων συμμετέχουν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Λογιστικού κατά προτεραιότητα.

2. Έργο των κλιμακίων είναι ο έλεγχος των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων
Δείτε αναλυτικά την Απόφαση εδώ, όπου παρατίθονται στο παράρτημα οι σχετικοί πίνακες 
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία