BACK TO
TOP
Farming

Αυτήν τη φορά η επένδυση στο λίπασμα μοιράζει κέρδη

Να ισοσταθµίσουν ρίσκο και µια ευµετάβλητη αγορά αγροτικών προϊόντων καλούνται αυτή την περίοδο οι παραγωγοί, µε την ευρύτερη εικόνα να διαµορφώνεται πλέον από τις νέες ισορροπίες που επιβάλλει ο πόλεµος στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες πατούν πάνω σε ένα ούτως ή άλλως εκρηκτικό περιβάλλον ανατιµήσεων διεθνώς.

6_26

Πέτρος Γκόγκος

30
2812

Οι ενδείξεις από τις διεθνείς αγορές αγροτικών εµπορευµάτων στις βασικές εκτατικές καλλιέργειες, είναι µάλλον ευνοϊκές για την πορεία που προδιαγράφουν οι τιµές παραγωγού. Από την άλλη, τα κηπευτικά και µια σειρά από δενδρώδεις καλλιέργειες έρχονται αντιµέτωπες µε το σκληρό πρόσωπο της ακριβής παραγωγής σε µια περίοδο µάλλον υποτονικής εµπορικής δραστηριότητας, που δεν τιµολογεί ακόµα τη γενικότερη συνθήκη στις αγορές. Η συγκυρία αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί στην εικόνα που εκπέµπουν τις τελευταίες εβδοµάδες και τα καταστήµατα εφοδίων, µε µια διαχωριστική γραµµή να µπαίνει στον άξονα που χωρίζει Βορρά και Νότο στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής..

Στην περίπτωση των παραγωγικών κέντρων της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, τα µηνύµατα από τους παραγωγούς θέλουν την καλλιεργητική τους ατζέντα να προσαρµόζεται µε µεγαλύτερη ευκολία στις ανατιµήσεις που υπόκειται η αγορά λιπασµάτων. Στις επιµέρους µεγάλες καλλιέργειες και στη µεταξύ τους διάκριση ανάµεσα σε χειµερινές και εαρινές, φαίνεται ήδη πως η αγορά αναπτύσσει δυναµική επιβράβευσης των αγορών για το µεγάλο φετινό ρίσκο της σωστής διαχείρισης. Οι σωστές επιλογές στην περίπτωση των χειµερινών σιτηρών και της ελαιοκράµβης, έχουν ήδη επικυρώσει µέχρι ένα βαθµό όσους παραγωγούς ακολούθησαν τους προηγούµενους µήνες τη συνήθη ρουτίνα λίπανσης, µε τις καιρικές συνθήκες µέχρι στιγµής να λειτουργούν και αυτές ευνοϊκά, αφήνοντας ελπίδες για µια καλή σοδειά, που θα προλάβει τις κορυφές που σχηµατίζουν οι διεθνείς αγορές.


Το περιβάλλον στις αγορές, ωστόσο, παραµένει εύθραυστο και ευµετάβλητο, µε τον παράγοντα του χρόνου να προσθέτει στην αγωνία των παραγωγών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι εαρινές σπορές που βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνονται µε µεγαλύτερο ρίσκο, αφού η βασική εµπορική δραστηριότητα των παραγωγών στην περίπτωση αυτή, σηµειώνεται κοντά στα µισά του β’ εξαµήνου του έτους. Βαµβάκι, καλαµπόκι, προερχόµενα από µια επιτυχηµένη εµπορικά χρονιά, αφήνουν περιθώρια στους αγρότες να κινηθούν µε µεγαλύτερη άνεση, όσο οι ενδείξεις δείχνουν διατήρηση της αγοράς σε επικερδή επίπεδα µέχρι το τέλος του έτους.. Όµως και στην περίπτωση του ηλίανθου, οι τελευταίες εξελίξεις, ειδικά στην αγορά πετρελαίου και για όσο η σκληρή πραγµατικότητα του πολέµου αποκλείει τις εαρινές σπορές στην Ουκρανία, προεξοφλούν µια αξιόλογη ενίσχυση στα συµβόλαια που ήδη διαπραγµατεύονται αγρότες και βιοµηχανία.

Από την άλλη, στις νοτιότερες περιοχές της χώρας όπου η αγροτική παραγωγή βασίζεται κυρίως σε κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες, µε προεξέχουσα την καλλιέργεια ελιάς, η εικόνα είναι µάλλον αποθαρρυντική. Εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος της υπολίπανσης, µε την προσέγγιση των παραγωγών να θυµίζει την οπισθοδροµική τάση που αναπτύχθηκε στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, όταν η κατανάλωση λιπασµάτων σε επίπεδο χώρας συρρικνώθηκε σε αντιπαραγωγικά επίπεδα κάτω από τους 600.000 τόνους, ενώ την τελευταία τριετία είχε επαναπροσεγγίσει τους 900.000 τόνους.

 

Σχόλια (2812)
Προσθήκη σχολίου

21-06-2024 19:07TimothyCow

Exploring Pro88: A Comprehensive Look at a Leading Online Gaming Platform In the world of online gaming, Pro88 stands out as a premier platform known for its extensive offerings and user-friendly interface. As a key player in the industry, Pro88 attracts gamers with its vast array of games, secure transactions, and engaging community features. This article delves into what makes Pro88 a preferred choice for online gaming enthusiasts. A Broad Selection of Games One of the main attractions of Pro88 is its diverse game library. Whether you are a fan of classic casino games, modern video slots, or interactive live dealer games, Pro88 has something to offer. The platform collaborates with top-tier game developers to ensure a rich and varied gaming experience. This extensive selection not only caters to seasoned gamers but also appeals to newcomers looking for new and exciting gaming options. User-Friendly Interface Navigating through Pro88 is a breeze, thanks to its intuitive and well-designed interface. The website layout is clean and organized, making it easy for users to find their favorite games, check their account details, and access customer support. The seamless user experience is a significant factor in retaining users and encouraging them to explore more of what the platform has to offer. Security and Fair Play Pro88 prioritizes the safety and security of its users. The platform employs advanced encryption technologies to protect personal and financial information. Additionally, Pro88 is committed to fair play, utilizing random number generators (RNGs) to ensure that all game outcomes are unbiased and random. This dedication to security and fairness helps build trust and reliability among its user base. Promotions and Bonuses Another highlight of Pro88 is its generous promotions and bonuses. New users are often welcomed with attractive sign-up bonuses, while regular players can take advantage of ongoing promotions, loyalty re

Απάντηση

21-06-2024 18:57Davidsab

how can i get generic clomid without prescription: <a href=" https://prednisonerxa.shop/# ">clomid Prednisonerxa</a> - clomid without dr prescription http://amoxicillinca.com/# where can i get zithromax where to buy cheap clomid prices [url=https://prednisonerxa.shop/#]best price[/url] order generic clomid without insurance

Απάντηση

21-06-2024 14:43Davidsab

zithromax 500 mg lowest price pharmacy online: <a href=" https://amoxicillinca.com/# ">zithromax</a> - zithromax for sale 500 mg https://amoxicillinca.com/# buy zithromax 1000 mg online cost of clomid now [url=https://prednisonerxa.com/#]best price[/url] buying clomid

Απάντηση

21-06-2024 14:07Davidcip

<a href=https://win-line.net/>הימורים באינטרנט</a> הימורי ספורטיביים – הימור באינטרנט הימור ספורט נעשו לאחד הענפים המתפתחים ביותר בהימורים ברשת. שחקנים מסוגלים להתערב על תוצאת של אירועי ספורטיביים מוכרים כמו כדורגל, כדור סל, משחק הטניס ועוד. האפשרויות להימור הן מרובות, וביניהן תוצאתו ההתמודדות, כמות השערים, כמות הנקודות ועוד. הבא דוגמאות למשחקי נפוצים עליהם ני—

Απάντηση

29-04-2024 05:54JeffreyMub

лечение от alpha pvp в алматы <a href=https://okcentr.kz/>https://okcentr.kz/</a>

Απάντηση

28-04-2024 14:48Scottgligh

<a href=https://tribpub.info>10배레버리지</a> 로드스탁과의 레버리지 방식의 스탁: 투자 전략의 참신한 지평 로드스탁을 통해 제공하는 레버리지 스탁은 주식 시장의 투자의 한 방법으로, 높은 이익율을 목적으로 하는 투자자들을 위해 매혹적인 옵션입니다. 레버리지를 이용하는 이 전략은 투자자가 자신의 자금을 초과하는 금액을 투자할 수 있도록 함으로써, 주식 시장에서 더욱 큰 영향력을 가질 수 있는 기회를 공급합니다. 레버리지 스탁의 원리 레버리지 스탁은 일반적으로 자본을 대여하여 사용하는 방법입니다. 사례를 들어, 100만 원의 자본으로 1,000만 원 상당의 주식을 구매할 수 있는데, 이는 투자하는 사람이 기본 투&#5

Απάντηση

28-04-2024 10:28RobertDix

Кодирование от алкоголизма в Алматы <a href=https://alcoholismcoding.kz/>https://alcoholismcoding.kz/</a>

Απάντηση

27-04-2024 17:50Scottgligh

로드스탁과의 레버리지 방식의 스탁: 투자 전략의 새로운 영역 로드스탁을 통해 제공하는 레버리지 스탁은 주식 시장의 투자의 한 방법으로, 큰 수익률을 목적으로 하는 투자자들에게 유혹적인 선택입니다. 레버리지를 이용하는 이 전략은 투자자가 자신의 자본을 넘어서는 금액을 투자할 수 있도록 함으로써, 주식 시장에서 더욱 큰 영향력을 가질 수 있는 기회를 줍니다. 레버리지 방식의 스탁의 원리 레버리지 방식의 스탁은 기본적으로 투자금을 빌려 사용하는 방식입니다. 예시를 들어, 100만 원의 투자금으로 1,000만 원 상당의 주식을 사들일 수 있는데, 이는 투자자들이 기본 자본보다 훨씬 더 많은 증

Απάντηση

27-04-2024 17:23Andrewmub

капельница на дому <a href=https://someblog.ru/>https://someblog.ru/</a>

Απάντηση

26-04-2024 16:12Brettstula

החיים הטובים. זה בילוי כאשר אתם מרגישים בודדים, או כאשר אתם רוצים קצת לשכוח הכל ופשוט ליהנות בצורה הטבעית ביותר. הנערות זורמות והן בקטע של הגשמת פנטזיות. אתם תזכו לזמן איכותי עם בילוי שיש בו סיפוק רב. בילוי שכולו מבוסס על עונג, תשוקה והגשמה של צרכים. זהו <a href=http://matuta.top/>נערת ליווי פרטי</a>

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Farming Πληρωμές