Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πολιτικές

Πράσινο φως από τους υπουργούς γεωργίας για βιολογικά στο 25% των εκτάσεων της Ευρώπης

Την έγκριση του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ κατάφερε να αποσπάσει το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιουλίου η Κομισιόν, για το σχέδιο δράσης που έχει αναπτύξει ώστε να προχωρήσει η μετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια του 25% των καλλιεργούμενων εκτάσεων του μπλοκ.

006c9a44-b746-47e5-992f-c31ae7d2f6c2

133
0

Τα κράτη μέλη, αν και έδειξαν δυσφορία με το περιεχόμενο του σχεδίου, έδωσαν ένα τυπικό θετικό νεύμα στους σχεδιασμούς της Κομισιόν, τονίζοντας πάντως ότι οι στόχοι είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι.

Ικανοποιημένος δήλωσε από την πλευρά του ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, ο οποίος ανακοίνωσε την εξέλιξη στον λογαριασμό του στο Twitter, λέγοντας πως ανυπομονεί να υλοποιήσει τον σχεδιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός αυτός που έχει στον πυρήνα του την βιολογική καλλιέργεια, προέρχεται από τον ευρύτερο σχεδιασμό της πολιτικής Από το Αγρότκημα στο  Πιάτο. Εκεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη χρήση τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030. Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αποσκοπεί στην πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Το κείμενο, που είχε συνταχθεί από τις 14 Ιουλίου και εγκρίθηκε σήμερα, αναφέρει τα εξής:

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου.

(2) ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημαντική συμβολή της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κυριαρχίας της ευρωπαϊκής γεωργίας και παραγωγής τροφίμων.

(3) ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και τις αγροτικές οικονομίες προκειμένου να επιτύχουν σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη, με την εξασφάλιση και τη στήριξη των εισοδημάτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και με τη σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

(4) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, στο οποίο αποτυπώνεται ο κεντρικός ρόλος της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής στη στρατηγική της Ένωσης «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, με στόχο την προώθηση πιο βιώσιμων μοντέλων γεωργικής παραγωγής και συστημάτων τροφίμων, και το οποίο στηρίζει την επίτευξη του στόχου για βιολογική καλλιέργεια του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ και τη σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια.

(5) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι το σχέδιο δράσης αποσκοπεί επίσης στην ενθάρρυνση και τη στήριξη των γεωργών κατά τη μετάβαση στη βιολογική γεωργία και ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη στήριξης της εγκατάστασης γεωργών, με την αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων βιολογικής γεωργίας. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, εν προκειμένω, τη δυνατότητα άλλων βιώσιμων γεωργικών μεθόδων να συμβάλουν σε περιβαλλοντικά οφέλη και να διευκολύνουν τη μετάβαση στη βιολογική γεωργία. ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ότι η ομαδική πιστοποίηση μπορεί δυνητικά να μειώσει το κόστος και ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο διοικητικό φόρτο για τους παραγωγούς και μεταποιητές βιολογικών προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου.

(6) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής στο σχέδιο δράσης και ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η ζήτηση, η παραγωγή και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

(7) TONIZEI ταυτόχρονα ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά και μια ισορροπημένη ανάπτυξη της ζήτησης και της προσφοράς, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική κερδοφορία της αγοράς βιολογικών τροφίμων και των βιοκαλλιεργητών της ΕΕ.

(8) ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι οι δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο δράσης μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω θετική ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής στην ΕΕ.

(9) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ, εν προκειμένω, ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης, οι διαφορετικές περιστάσεις και οι διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών και των περιφερειών των κρατών μελών, καθώς και οι επιτυχίες που έχουν ήδη σημειωθεί, κατά τον καθορισμό των στόχων και των παρεμβάσεων για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής στα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και στα εθελοντικά εθνικά σχέδια δράσης για τα βιολογικά προϊόντα.

(10) ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η επιτυχία του σχεδίου δράσης θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και του συνόλου του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, και TONIZEI την ανάγκη συντονισμού των μέτρων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές συνέργειες.

(11) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ταυτόχρονα ότι η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων θα αποτελέσει πρόκληση για τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

(12) ΥΠΟΣΤΗΡIZEI τις δράσεις που περιγράφονται για την τόνωση της ζήτησης και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης της ΕΕ, και ΧΑΙΡΕTIZEI ιδίως τον στόχο της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τον λογότυπο της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων προώθησης βιολογικών προϊόντων στα σχολεία.

(13) ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι η αυξημένη χρήση οικολογικών δημόσιων συμβάσεων και η ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλουν στην αύξηση της διανομής και των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων.

(14) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σημασία της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και της εποπτείας, καθώς και του συστήματος ελέγχων τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες για την πρόληψη της απάτης στην παραγωγή και το εμπόριο βιολογικών προϊόντων, μεταξύ άλλων με τη χρήση λύσεων ΤΠ.

(15) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι, για να τονωθούν η παραγωγή και η μεταποίηση, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

(16) ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η ΚΓΠ μετά το 2020 παρέχει σημαντικά εργαλεία για περαιτέρω κατάλληλα κίνητρα στους γεωργούς και τους μεταποιητές, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση ή/και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο βιολογικής γεωργίας στα αντίστοιχα κράτη μέλη. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η βιολογική γεωργία και παραγωγή θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(17) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης ή χάρτες πορείας για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι τα εθνικά σχέδια δράσης είναι εθελοντικά.

(18) ΧΑΙΡΕTIZEI ιδίως τις δράσεις που σχετίζονται με την οργάνωση των αλυσίδων τροφίμων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμεσης εμπορίας και των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού σύμφωνα με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

(19) TONIZEI τη σημασία της τοπικής ανάπτυξης και των οικολογικών περιοχών με βάση τις πολλαπλές θετικές εξωτερικότητες του τομέα των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σημασία της διαθεσιμότητας αυτόχθονων φυλών και ποικιλιών, βιολογικού ετερογενούς υλικού, κατάλληλων για βιολογική παραγωγή φυτικών ποικιλιών υψηλής απόδοσης και βιολογικών σπόρων.

(20) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία της επιτάχυνσης της ανάπτυξης της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ.

(21) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συστημική προσέγγιση της έρευνας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας για την ικανοποίηση των προσδοκιών της κοινωνίας, με μεγαλύτερη συνεκτίμηση της καλής μεταχείρισης των ζώων και ενθάρρυνση της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων. ΧΑΙΡΕTIZEI την πρόθεση της Επιτροπής να διαθέσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για έργα έρευνας και καινοτομίας για γενετικούς πόρους και για την ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών εναλλακτικών λύσεων στα υφιστάμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα στήριξης της πολιτικής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στις χώρες όπου ο τομέας εξακολουθεί να υστερεί.

(22) ΘΕΩΡΕΙ ότι η διαθεσιμότητα βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και βιταμινών αποτελεί τη βάση για την ενθάρρυνση της περαιτέρω μετατροπής των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της ανάπτυξής τους, και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναπτύξει τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης στον τομέα της βιολογικής διατροφής, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών σχετικά με τα πρόσθετα ζωοτροφών και της έρευνας σχετικά με τη χρήση εντόμων και θαλάσσιας βιομάζας ως πρώτων υλών ζωοτροφών.

(23) ΧΑΙΡΕTIZEI την πρόθεση της Επιτροπής να προσαρμόσει τις διαδικασίες αδειοδότησης για βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που βασίζονται σε μικροοργανισμούς και για φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου (ήτοι εκείνα που βασίζονται σε εκχυλίσματα φυτών και φερορμόνες). TONIZEI ότι πρέπει να προωθηθεί, κατά περίπτωση, η χρήση εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μεθόδων φυτοπροστασίας, όπως εκείνων που περιέχουν βιολογικές δραστικές ουσίες, και να ενισχυθούν σε αυτό το πλαίσιο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

(24) ΧΑΙΡΕTIZEI τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με συμφωνίες αμοιβαίας ισοδυναμίας για τη βιολογική παραγωγή και αναμένει με ενδιαφέρον τακτική ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξή τους.

(25) TONIZEI ότι η αυξημένη διαφάνεια της αγοράς είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη, με την απόδοση της δέουσας προσοχής στην ανάγκη περιορισμού του κόστους και του διοικητικού φόρτου και στην αρχή της απλούστευσης για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις δημόσιες διοικήσεις.

(26) ΖΗΤΕΙ από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής στην ΕΕ.

(27) ΧΑΙΡΕTIZEI τις σχετικές πρωτοβουλίες και προσβλέπει στην ετήσια «ημέρα βιολογικής παραγωγής» της ΕΕ για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την ευρεία στήριξη που έλαβε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας της 12ης Ιουλίου το συνημμένο κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με το ανωτέρω θέμα και την επιβεβαίωση της μη διατύπωσης αντιρρήσεων από τις αντιπροσωπίες στο πλαίσιο άτυπης γραπτής διαδικασίας με προθεσμία 13 Ιουλίου, το Συμβούλιο καλείται να εκδώσει τα συμπεράσματα αυτά χωρίς καμία αλλαγή κατά τη σύνοδό του στις 19 Ιουλίου 2021. Με την ευκαιρία της δημόσιας συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί για την έκδοση των συμπερασμάτων, τα κράτη μέλη καλούνται να σημειώσουν τις προτεραιότητές τους για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής, έχοντας κατά νου την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2022, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και το κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία