Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τράπεζες

Στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα µε δάνεια συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ

Συνέντευξη του Γενικού ∆ιευθυντή Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλκιβιάδη Αλεξάνδρoυ.

28__2_

607
0

Με δάνεια συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους αγρότες, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις.

Το αύριο του αγροτικού κόσµου είναι άµεσα συνδεδεµένο µε µια βιώσιµη ανάπτυξη. ‘Αλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027, ορίζει ότι τουλάχιστον το 40 % του συνολικού προϋπολογισµού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συµβάλει στη δράση για το κλίµα. Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τον αγροδιατροφικό τοµέα και το επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά, µε τη συµµετοχή της στο νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σηµειώνει µε τη συνέντευξή του στην Agrenda, ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου.

Με ποιο τρόπο στηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς τον αγροτικό τοµέα ειδικά σε αυτή την κρίσιµη χρονική περίοδο;

Η στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς. Σήµερα επιβάλλεται, λόγω των δύσκολων συνθηκών, της covid εποχής. Η Τράπεζα Πειραιώς συµβάλλει στα µέγιστα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα.

Την τελευταία εβδοµάδα είχαµε την οριστικοποίηση της συµφωνίας µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), που αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τοµέα και της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων από Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αγροδιατροφής, µε ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Ποια είναι η συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο Ταµείο Εγγυήσεων;

Συµµετέχουµε µε ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου τα 200.000.000 ευρώ. Μέσω του συγκεκριµένου χρηµατοδοτικού εργαλείου και της εγγύησης που παρέχεται από το ΕΤαΕ, αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε προνοµιακούς όρους και µειωµένες εξασφαλίσεις.

Ποιοι είναι οι όροι χρηµατοδότησης;

Η χορήγηση θα γίνεται µε  τη µορφή µακροπρόθεσµου δανείου για την κάλυψη των παγίων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης για  κεφαλαιακές ανάγκες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Για τι πόσα δανείων µιλάµε;

Κάθε δικαιούχος µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε ποσά που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και µπορεί να φθάσουν ακόµα και τα 5 εκατ. Ευρώ, ανάλογα βεβαίως µε το µέγεθος και την σηµαντικότητα του υπό πραγµατοποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου. Με τα δάνεια αυτά στηρίζουµε τους αγρότες, τα αγροτικά συλλογικά χρήµατα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα, που προχωρούν στον εκσυγχρονισµό τους.

Με ποιες άλλες δράσεις στηρίζετε τον αγροδιατροφικό τοµέα;

Κυρίαρχες πολιτικές της Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς για το τρέχον έτος είναι τα Σχέδια Βελτίωσης,  η στήριξη των Οµάδων Παραγωγών. και οι Α.Π.Ε Επιπλέον, από το 2013  η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί και διαρκώς αναπτύσσει το καινοτόµο πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής, µέσα από το οποίο στηρίζει έµπρακτα τον αγροδιατροφικό τοµέα, ενισχύοντας συνεργασίες και συνέργειες µεταξύ  όλων των εµπλεκόµενων µερών της αλυσίδας αξίας του τοµέα αυτού. Η στήριξή µας έχει επεκταθεί και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα στις διεθνείς αγορές µέσα από το πρόγραµµα της Εξαγωγικής Συµβολαιακής Τραπεζικής .

Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις και αγροτικούς Συνεταιρισµούς, που είτε εξάγουν ήδη και θέλουν να µεγεθύνουν τη δραστηριότητά τους, είτε δεν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και επιθυµούν να αποκτήσουν παρουσία στην Ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά.

Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη και τα Σχέδια Βελτίωσης.

Στηρίζουµε τον αγροτικό κόσµο, που αποφασίζει να κάνει το επόµενο βήµα και να προχωρήσει στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του. Με την τεχνογνωσία και την εµπειρία µας προσφέρουµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο χρηµατοδοτικής στήριξης, µε βάση τις ανάγκες κάθε αγρότη ξεχωριστά. Εξετάζουµε εξατοµικευµένα κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και προτείνουµε τον καταλληλότερο συνδυασµό λύσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου. Στόχος µας είναι να υποστηρίξουµε τους πελάτες µας στην εύρεση της λύσης χρηµατοδότησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες λειτουργίας και προσαρµόζεται στις ταµειακές ροές τους. Για το σκοπό αυτό διαθέτουµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προϊόντων, που περιλαµβάνει δάνειο έναντι επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο,  εγγυητική επιστολή για προεξόφληση µέρους της επιχορήγησης, καθώς και δάνειο για δηµιουργία, η βελτίωση υφιστάµενης λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων. Σκοπός µας είναι να επιτύχουν οι αγρότες υλοποιώντας επενδύσεις που αυξάνουν την προστιθέµενη αξία του τελικά παραγόµενου αποτελέσµατος, µειώνουν το κόστος παραγωγής και εκσυγχρονίζουν ορθολογικά την εκµετάλλευσή τους, πάντα µε εύλογο κόστος.

Πώς µπορεί άραγε να προστατευθεί ο αγροτικός τοµέας;

Ο αγροτικός τοµέας καλείται να αναλάβει ρυθµιστικό ρόλο και κυρίως να είναι έτοιµος, δηλαδή να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Μιλάµε για µια σύγχρονη γεωργία, οικονοµικά βιώσιµη και περιβαλλοντικά ασφαλή, όπως απαιτεί η διεθνής κοινότητα των καταναλωτών και όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Ουσιαστικά, ο αγροτικός κόσµος πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και να δει το µέλλον µέσα από συνεργατικά σχήµατα, για να έχει ισχυρή διαπραγµατευτική ικανότητα, να προχωρήσει σε στοχευµένη προώθηση προϊόντων και εν τέλει να κερδίσει σε οικονοµία κλίµακας. Να προσαρµοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία και να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωργία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την ορθολογική επιλογή µηχανηµάτων, τη χρηστή χρήση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιµης γης. Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συνδυαστικά πάντα µε την γεωργική του καλλιέργεια

Πώς ενισχύετε τα συνεργατικά σχήµατα;

Η συνεργασία αποτελεί δύναµη και παράγοντα ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τοµέα. Τα σύγχρονα συνεργατικά σχήµατα,  όπως είναι οι Οµάδες Παραγωγών, έρχονται να καλύψουν την ευκαιρία για δηµιουργία ευέλικτων σχηµάτων, που διευκολύνουν την οργάνωση της παραγωγής και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, διαθέτουν πρόσβαση στην αγορά και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγροτική οικονοµία. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ήδη και επιθυµεί να είναι δίπλα στις Οµάδες Παραγωγών ενεργητικά και ειδικότερα σε αυτές που διαθέτουν τα απαραίτητα συστατικά προκειµένου να έχουν µια αναπτυξιακή προοπτική, να τους προσφέρει εξειδικευµένες λύσεις σε λειτουργικό, παραγωγικό και εµπορικό επίπεδο.

Οι ενωσιακές προσπάθειες αποτελούν αδιάσπαστο στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, την οποία προαναφέρατε.

Πράγµατι. Μιλάµε για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστηµα τροφίµων. Για µια στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο» µέσα από τη συνένωση οµάδων των αγροτών. Ο Ευρωπαίος, ο Έλληνας αγρότης,  αποτελεί βασικό παράγοντα υλοποίησης τής πολιτικής αυτής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027 ορίζουν ότι τουλάχιστον το 40 % του συνολικού προϋπολογισµού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συµβάλει στη δράση για το κλίµα.Στο κοντινό µέλλον, η στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο» θα τονώσει τη βιώσιµη κατανάλωση τροφίµων και θα προωθήσει οικονοµικά προσιτά υγιεινά τρόφιµα για όλους.

Στο κοµµάτι της τεχνολογίας, πώς εκτιµάτε ότι θα συµβάλει η ευφυής γεωργία στο αύριο του αγροτικού τοµέα;

Η «ευφυής γεωργία» αναµένεται να αποτελέσει το κύριο µέσο διευκόλυνσης, αλλά και καλύτερου ελέγχου της παραγωγής. Μπορεί να είναι πολύτιµος σύµµαχος όλων για ένα αποδοτικότερο αγροδιατροφικό τοµέα, µε µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα και περιβαλλοντική διαχείριση. Στο πλαίσιο της εφαρµογής της ΚΑΠ 2021-2027,είναι απαραίτητη η υιοθέτηση των υπηρεσιών ψηφιακής γεωργίας από τους αγρότες και τους αγροτικούς Συνεταιρισµούς.

Όσον αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τί προσφέρετε στον τοµέα αυτό;

Η Τράπεζα µας, διαχρονικά στηρίζει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ σε όλη την ελληνική οικονοµία, καθώς και όσες υλοποιούνται από αγρότες, παρέχοντας από το 2012 εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη πρόταση προϊόντων ΑΠΕ για τους αγρότες και τα συνεργατικά σχήµατα.

Βιογραφικό

Ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου είναι στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς από το 2000 και σήµερα είναι Γενικός ∆ιευθυντής στην Αγροτική Τραπεζική που αποτελεί κοµµάτι της Εταιρικής & Επενδυτικής Ανώτερης Γενικής ∆ιεύθυνσης.

Έχει την εποπτεία της Ανάπτυξης Εργασιών Λιανικής Αγροτικής Τραπεζικής, της Συµβολαιακής Τραπεζικής καθώς και των Κέντρων Αγροτικών Επιχειρήσεων & Οργανισµών.

Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνέχισε την επαγγελµατική του πορεία στην ABN AMRO BANK και µετέπειτα στην PRICE WATERHOUSE COOPERS.

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών, και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Χρηµατοοικονοµική Επιστήµη από το University of Southampton.

Είναι παντρεµένος και έχει 3 παιδιά.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία