Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Τροποποιητική εγκύκλιος για κωδικούς και τιμολόγια συνδεδεμένης ενίσχυσης τεύτλων 2020

Τροποποιήσεις στους κωδικούς μη προσκόμισης ή μη αποδεκτού τιμολογίου και τις καταχωρήσεις περί λάθους, προβλέπει νέας εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με τις οδηγίες διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων για τα δηλωθέντα στοιχεία συνδεδεμένων ενισχύσεων ζαχαρότευτλων 2020.

ΤΕΥΤΛΑ-ΑΓΡΟΤΕΣ

958
2

Η νέα εγκύκλιος της 12ης Φεβρουαρίου, που τροποποιει την υπ΄αριθ. πρωτ. 86102/31-12-2020 φέρει μόνο την εξής τροποποίηση ότι: «Καταχωρείται στο πεδίο Αντικείμενο ελέγχου η εμπρόθεσμη υποβολή του παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτού τιμολογίου καταχωρείται ο κωδικός 30086,30087 και 30089 κατά περίπτωση (βλέπε συνημμένο πίνακα 1).»

Η προηγούμενη εγκύκλιος (86102/31-12-2020) αναφορικά με τα τιμολόγια και τις καταχωρήσεις περί λάθους ανέφερε : «Καταχωρείται στο πεδίο Έλεγχος Ναι/Όχι η εμπρόθεσμη υποβολή του παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτού τιμολογίου καταχωρείται ο κωδικός 10001, 10002, 10024 ή 10025 κατά περίπτωση (βλέπε συνημμένο πίνακα 1).

Καταχωρείται στο πεδίο «Έλεγχος» η ποικιλία του σπόρου, Κωδ. Λάθους 10030 για διαφορετική ποικιλία από τη δηλωθείσα. Ο κωδ. Λάθους 10031 δεν καταχωρείται από τον ελεγκτή. Προστίθεται αυτόματα κατά την αποθήκευση του εντύπου, εφόσον η ποικιλία (έλεγχος) της ετικέτας είναι διαφορετική από την ποικιλία (έλεγχος) του τιμολογίου.».

 

Αναλυτικά η νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 10) είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

-          Να έχουν συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι 10.07.2020.

-          Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕ και των αντίστοιχων ετικετών στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο , από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

-           Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

-          Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο, από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών, το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια Ζαχαροτεύτλων 2020 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων της συνδεδεμένης ενίσχυσης και θα αποτυπώνεται από τον ελεγκτή στο αντίστοιχο έντυπο διοικητικού ελέγχου ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Σύμβαση

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 33077/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Συνδεδεμένες ενισχύσεις) και σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ, πρέπει να έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά αντίγραφο σύμβασης παράδοσης ζαχαροτεύτλων σε μεταποιητική μονάδα, το αργότερο έως 10.07.2020 στην ΕΑΕ2020.

Η ύπαρξη σύμβασης θα συμπληρώνεται στο πεδίο «Έλεγχος» με ΝΑΙ, εφόσον έχει συναφθεί το αργότερο έως 10-07-2020. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίρνει τιμή ΟΧΙ και κωδικό λάθους 30595 (Μη προσκόμιση Σύμβασης) ή 10032 (Εκπρόθεσμη σύμβαση). Αν η τιμή του πεδίου είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται και τα επόμενα πεδία:

Επωνυμία Εταιρείας

Έκταση σύμβασης (κωδ. Λάθους διασταυρωτικού 10033 σε περίπτωση ασυμφωνίας Δήλωση- Έλεγχος έκτασης) Ημερομηνία σύμβασης (παίρνει τιμή έως 10/07/2020)

Β. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου

2.1. Δηλωθείσες ποικιλίες στην ΕΑΕ

Συμπληρώνονται από την ΕΑΕ οι δηλωθείσες ποικιλίες Ζαχαροτεύτλων

2.2. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (έλεγχος)

Στη στήλη Ποικιλία-Έλεγχος ο ελεγκτής επιλέγει ποικιλία ζαχαροτεύτλων από το παραμετρικό του φυτικού για την καλλιέργεια 10.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει Αντικείμενο ελέγχου : «Ετικέτες σπόρων ζαχαροτεύτλων» ή «Τιμολόγιο αγοράς σπόρων ζαχαροτεύτλων».

Για κάθε ποικιλία μπορεί να καταχωρηθεί μια μόνο εγγραφή με αντικείμενο ελέγχου Τιμολόγιο και μια για Ετικέτα.

Ο ελεγκτής έχει δυνατότητα επιλογής κωδικού λάθους ανά γραμμή (βλέπε συνημμένο πίνακα 1, ενότητα 2.2.).

Ετικέτες

Καταχωρείται στο πεδίο Αντικείμενο ελέγχου η εμπρόθεσμη υποβολή του παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτών ετικετών καταχωρείται ο κωδικός 30088 (βλέπε συνημμένο πίνακα 1).

Υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης των ετικετών στις ΠΔ από τους παραγωγούς με καταληκτική ημερομηνία την 10-07-2020. Κατ’ εξαίρεση για το 2020 παρατείνεται έως την 15-01-2021.

Σε περίπτωση απώλειας των επίσημων ετικετών πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση αγοράς πιστοποιημένου σπόρου ζαχαρότευτλων του φορέα πώλησης ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα 3) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πωλητή για την ακρίβεια των στοιχείων.

Τιμολόγιο

Καταχωρείται στο πεδίο Αντικείμενο ελέγχου η εμπρόθεσμη υποβολή του παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτού τιμολογίου καταχωρείται ο κωδικός 30086,30087 και 30089 κατά περίπτωση (βλέπε συνημμένο πίνακα 1).

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 33077/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Συνδεδεμένες ενισχύσεις) και σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ, πρέπει να έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην ΕΑΕ το τιμολόγιο πώλησης σπόρων τεύτλων, το αργότερο έως 10.07.2020 στην ΕΑΕ2020.

Όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε αυτά τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 25-07-2020.

Όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου, αναφέρεται σε αυτές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο, από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πωλητή για την ακρίβεια των στοιχείων.

Τα πεδία «ΕΛΕΓΧΟΣ» θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων, κατά περίπτωση.

 Ανλυτικά η εγκύκλιος διαθέσιμη εδώ

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

22-02-2021 00:29Βασίλης

Ά ρε λαμογια πολιτικοί χαραμοφάηδες, την εξαφανίσατε τη Ε.Β.Ζ. Κλείσατε όλα τα εργοστάσια.. Το μόνο που έμεινε, είναι να βλέπουμε, την εικόνα, με. Το ιστορικό ounimok να κουβαλά ζαχαροτευλα στο άρθρο... Ά ρε ο κόσμος έβγαζε ψωμάκι κάποτε... Ounimok Αθάνατο..

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία