Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Επιτρέπεται πλέον αίτημα πληρωμής μικρότερης αξίας από την προκαταβολή στα Σχέδια

Τη δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες οι οποίες υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής, χωρίς όμως την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής, παρέχει μεταξύ άλλων η 9η τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης.

277820184_524506652379532_3620215929906303279_n

901
0

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των διαχειριστικών αρχών, παράλληλα προβλέπεται πως όσα τιμολόγια πολυετών φυτειών έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021, δεν απαιτούν την προσκόμιση φυτοϋγιειονομικού διαβατηρίου ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας. Επιπλέον σημειώνεται πως για τις δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί με επιτόπια επίσκεψη, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου του 2022, είτε ως αυτοτελείς επιτόπιες επισκέψεις είτε ως μέρος επόμενου αιτήματος πληρωμής που έχει κατατεθεί ή που θα κατατεθεί.


Ολόκληρη η τροποποίηση διαθέσιμη εδώ

Αναλυτικότερα η τροποίηση αναφέρει:

Υπογράφηκε η 9η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) ΥΑ που αφορά στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ  2014-2020. 
Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή  να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες οι οποίες υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής, χωρίς όμως την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής.

  1. Η υποπαράγραφος 5.1.1. του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής: «5.1.1. Η αγορά ανθοκομικού αυτοκινήτου να αφορά καινούργιο φορτηγό ψυγείο ιδιωτικής χρήσεως (ΦΙΧ) με μέγιστο μεικτό βάρος τους 8 τόνους.» 2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου 3.1.3. του άρθρου 16, ήτοι: «Δεν επιτρέπεται η μερική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής.» διαγράφεται. 3. Στο άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Κατά την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του είδους του δικαιούχου φυσικού προσώπου σε νομικό πρόσωπο, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από την αίτηση της τροποποίησης και μέχρι το τέλος της περιόδου των μακροχρονίων υποχρεώσεων: 15.1 Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου φυσικού προσώπου στο νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 50%. 15.2 Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την τροποποίηση απαιτείται να είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. 15.3 Το φυσικό πρόσωπο μεταβιβάζει το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης στο νομικό πρόσωπο και δεν επιτρέπεται να διατηρεί ξεχωριστή γεωργική εκμετάλλευση.» 4. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής: 4.1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 ήτοι: «Η πρώτη αίτηση πληρωμής μετά τη λήψη προκαταβολής κατατίθεται από το δικαιούχο και γίνεται δεκτή όταν:» αντικαθίστανται ως εξής: «Η πρώτη αίτηση πληρωμής μετά τη λήψη προκαταβολής οδηγεί σε αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής όταν:» 4.2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης, το οποίο συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό πρακτικό διοικητικού ελέγχου που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής. Για τις δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί με επιτόπια επίσκεψη, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου του 2022, είτε ως αυτοτελείς επιτόπιες επισκέψεις είτε ως μέρος επόμενου αιτήματος πληρωμής που έχει κατατεθεί ή που θα κατατεθεί.» 4.3. Προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής: «22. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου του αιτήματος πληρωμής. Συγκεκριμένα: 22.1 Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία ΔΑΟΠ εντός δύο μηνών από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις του δικαιούχου. 22.2 Την ενδικοφανή προσφυγή εξετάζουν εντός διμήνου οι επιτροπές που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του άρθρου 23 οι οποίες συντάσσουν σχετικό πόρισμα. Στη σύνθεση της επιτροπής που εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή δεν δύναται να συμμετέχει υπάλληλος που έχει λάβει μέρος στον διοικητικό έλεγχο του αιτήματος πληρωμής για το οποίο έχει υποβληθεί η προσφυγή. 22.3 Εφόσον από την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής προκύπτει η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, το πόρισμα διαβιβάζεται στη ΔΑΟΚ και εκκινείται η διαδικασία της αυτοδίκαιης τροποποίησης στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της δαπάνης ή των δαπανών για οποίες έχει δικαιωθεί ο προσφεύγων. Τόσο η ενδικοφανής προσφυγή όσο και το πόρισμα της επιτροπής αναρτώνται στο ΠΣΚΕ ως δικαιολογητικά της αυτοδίκαιης τροποποίησης. Στη συνέχεια οι δαπάνες αυτές καθίστανται επιλέξιμες για να επιλεγούν σε αίτημα πληρωμής από το δικαιούχο μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αυτοδίκαιης τροποποίησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται άμεσα μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στο ΠΣΚΕ με κοινοποίηση του μηνύματος στον σύμβουλό του και μέσω της πρόσβασής του στην ηλεκτρονική του καρτέλα στο www.ependyseis.gr . 22.4 Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, με ευθύνη της ΔΑΟΠ, ο δικαιούχος ενημερώνεται άμεσα για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής του μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στο ΠΣΚΕ με κοινοποίηση του μηνύματος στον σύμβουλό του. 5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 35 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου μόνιμης κατοικίας ή της έδρας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου ενώ όταν η αλλαγή γίνεται κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων απαιτείται η γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής στην οικεία ΔΑΟΚ. 6. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής: 6.1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου μόνιμης κατοικίας ή της έδρας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η ένταση στήριξης υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο τόπο μόνιμης κατοικίας ή έδρας, εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση.» 6.2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον επανέλεγχο επιβάλλεται μείωση κατά την υλοποίηση ή επιστροφή κατά την περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων ποσού που αντιστοιχεί στο 1% της υλοποιημένης δημόσιας δαπάνης.» Άρθρο 2 1. Στο παράρτημα 11 στην παράγραφο 5 προστίθεται υποπαράγραφος 5.9.6 ως εξής: «5.9.6. Όσα τιμολόγια πολυετών φυτειών έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021, δεν απαιτούν την προσκόμιση φυτοϋγιειονομικού διαβατηρίου ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας.»

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία