Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Επιβεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για προκαταβολή τσεκ έως 20 Οκτωβρίου

Στην κατεύθυνση της κυβερνητικής «εντολής» για πίστωση της προκαταβολής του τσεκ το ταχύτερο και ει δυνατό από τις 20 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του προηγούµενου φύλλου της Αgrenda φαίνεται πως κινείται και ο διοικητικός και υπηρεσιακός µηχανισµός του Οργανισµού Πληρωµών.

6_pin_96

Ελένη Δούσκα

26192
21

Επιβεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για προκαταβολή τσεκ μέχρι 20 Οκτωβρίου, νωρίτερα οι εκκρεμότητες του 2021

Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαµπασίδη στο βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συντοπίτη του Ιλχάν Αχµέτ, ο οποίος διαµήνυσε ότι «η πρώτη δόση της ενιαίας ενίσχυσης θα καταβληθεί στις 20 Οκτωβρίου, και οι υπόλοιπες, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τον ∆εκέµβριο».

Στην ίδια συνάντηση, παρουσία και του προέδρου του φορέα Ευάγγελου Σηµανδράκου, τέθηκε και το θέµα της αποδέσµευσης των πληρωµών για αγρότες που εκκρεµούσαν από το 2014 και οι οποίες -όπως διαβεβαίωσαν οι επιτελείς της ∆οµοκού-  θα γίνουν έως και τα τέλη ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για παραγωγούς που δεν είχαν πληρωθεί λόγω διοικητικών λαθών, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να παραµένει κλειστό γι’ αυτούς. Για όσους από τους παραπάνω παραγωγούς έχουν προβεί σε διοικητικές πράξεις διόρθωσης των λαθών στα κατά τόπους παραρτήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειπώθηκε αρµοδίως ότι θα καταστεί εφικτή η πληρωµή τους το επόµενο διάστηµα.

Εν τω µεταξύ και πριν την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ποσού που υπολογίζεται περί τα 700 εκατ. ευρώ, οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσουν σε µια πληρωµή εξόφληση των όποιων εκκρεµοτήτων της περσινής χρονιάς. Μάλιστα ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών πριν λίγες µέρες είχε ξεκαθαρίσει στον βουλευτή Ν∆ Λάρισας Χρήστο Κέλλα ότι «µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου θα έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεµότητες πληρωµών του 2021 που αφορούν εκκαθαρίσεις από διασταυρωτικούς ελέγχους, τα ποσά που προβλέπονται από εγκεκριµένες διοικητικές πράξεις καθώς και τα υπόλοιπα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας».

Τέλος, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, βάσει του ευρωπαϊκού κανονισµού, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί και η στρεµµατική ενίσχυση από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ ποσού 26,3 εκατ. ευρώ, αφού η ∆ιεύθυνση Πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου να προβεί α) στην έκδοση εντολής πληρωµής και β) στην αποστολή µαγνητικού αρχείου στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την πίστωση των ατοµικών τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

∆ιευκρινίσεις για τους συµψηφισµούς στις επιστρεπτέες αγροτών

Αν τα προς επιστροφή ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής βεβαιώνονται µετά την 25η Ιουλίου 2022, προβλέφθηκε ότι η πρώτη και η δεύτερη µηνιαία δόση καθίστανται καταβλητέες την 31η Αυγούστου 2022, ενώ η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης µε έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή γίνει µέχρι 31 Αυγούστου 2022. Αυτό διευκρινίζει ο υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας, µε έγγραφό του στη Βουλή, σύµφωνα µε το οποίο για δικαιούχους που η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται µετά την 15η Ιουλίου 2022 προβλέπονται τα εξής

α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται µετά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα που πραγµατοποιείται η βεβαίωση, µαζί µε την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που πραγµατοποιείται η βεβαίωση.

Παραστατικά έως 7 Οκτωβρίου για τα Νιτρικά

Τα απαιτούµενα παραστατικά συµµόρφωσης µέχρι τις 7 Οκτωβρίου καλούνται να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα οι δικαιούχοι της Νιτρορύπανσης, προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στην πληρωµή της προκαταβολής, που δροµολογείται κατά το σύνηθες για τις αρχές ∆εκεµβρίου.

Εν τω µεταξύ, οι δικαιούχοι που εφαρµόζουν δεσµεύσεις σε αγροτεµάχια ενταγµένα στη δέσµευση Γ (χλωρά λίπανση) πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα εξής:

  • Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για πραγµατοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων κατά το 1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρµογής.
  • Πιστοποιητικό εργαστηριακών αναλύσεων από το οποίο αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το ΕΣΥ∆.
  • Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για την κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εισροών κάθε έτους εφαρµογής.

Εξαίρεση και το 2022 από τέλος επιτηδεύµατος για αγρότες µε βιβλία

Eξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος και για το οικονοµικό έτος 2022 οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος και οι αλιείς, µε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Σεπτεµβρίου. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται το οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, παράλληλα µε την µείωση της τιµής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρµανσης κατά 20 λεπτά ανά λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους:

  • Για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε και για τα φορολογικά έτη 2019-2021) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ηµεροµηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκµεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη µέχρι 12 µέτρων, µεταξύ καθέτων.
  • Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα µε επιχειρηµατική δραστηριότητα και νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση µε το προηγούµενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων τους µε σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστηµα κατ’ ελάχιστον τριών (3) µηνών εντός του έτους. Η εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος αφορά το ίδιο φορολογικό έτος υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Σχόλια (21)
Προσθήκη σχολίου

27-09-2022 15:29Neos

Με τουσ ενδυναμη τί γίνετε ακόμα ελέγχουν τα χαρτιά δουλέψτε κ λοιγω εκεί στο υπουργείο μπουρδέλο κράτος

Απάντηση

27-09-2022 14:36sofi

e

Απάντηση

27-09-2022 05:56Γιωργος

Μου αρεσει που εδω στο αγκρονιους "αυτοθαυμαζεστε".γραφετε οτι "το αγκρονιους επιβεβαιωνεται".απο που επιβεβαιωνεται ρε ρημαδιασμενοι;;;;;;;;;;;;;;η λεξη επιβεβαιωση χρησιμοποιειται οταν κατι πραγματοποιειται.μπηκαν τιποτα λεφτα;;;;;;;;;;;για να επιβεβαιωθει το αρθρο σας,πρεπει να εχει ερθει η 20η Οκτωβρη και να εχουν μπει τα χρηματα.εγινε κατι τετοιο;;;;;;;;ειμαι σιγουρος και ΑΠΟΛΥΤΟΣ οτι μεχρι τις 10 Οκτωβρη,εσυ δουσκα θα εχεις γραψει: πληρωνεται (οχι θα πληρωθει) η ενιαια ενισχυση...........ή εισαστε αμορφωτοι,ή κουτοπονηροι!!!!!!διαλεξτε τι ταυτοτητα θελετε.ειδικα εσυ δουσκα το πας πολυβολο το παιχνιδακι με τις λεξεις και την προπαγανδα.σας βγαζει ολους μια μηχανη εδω μεσα κι εσενα και τον παναγο κι αλλα "καλα" παιδια.εχετε βγαλει ολοι την ιδια σχολη.κλασικοι γκεμπελοδημοσιογραφοι και κλασικοι κυβερνογλυφτες.η χειροτερη ρατσα ανθρωπου.το καλυτερο και τελειοτερο εργαλειο της ν.τ.π.....οι δημοσιογραφοι.γι'αυτο και πληρωνεστε αδρα,για να εξαπατατε και μα διαμορφωνετε την κοινη γμωμη.εχετε κανει τον κοσμο ρε βλαμμενοι,να πιστευει οτι κυκλοφορουμε με πορσε.εχετε βαλει μισος αναμεσα σε κοινωνικες ταξεις.εχετε κανει τον καθε πολιτη να οργιζεται εναντιον του καθε παραγωγου επειδη δηθεν φταιει που ειναι ακριβα τα προιοντα.ψευτες και λαοπλανοι.θα τα πληρωσετε ολα.μα ολα!!!!!!!

Απάντηση

26-09-2022 14:35Σάκης

Αλήτες ξεφτίλες τομάρια πουλημένα πού είναι τα λεφτά μας Πελοπόννησο Νεοι αγρότες Α δόση απλήρωτοι ακόμα κώλο ζώα

Απάντηση

26-09-2022 14:22Θανάσης

Ποτέ θα πληρωθεί ρε γυφτοι η Πελοπόννησος ελεος με το κολο προγραμμα ελεος μας καταστρέψατε ρε μλκ όλο κοροϊδία ρε μαλακες τι πράμα είναι αυτό λίγο ντροπή ρε γυφτοι γαμω το μουνι σας γαμω ελεος να μην δίνετε τα λεφτά μας τι πραγμα είμαι αυτό 15 μήνες καθυστέρηση

Απάντηση

26-09-2022 14:13Πυρρος

Νεοι αγροτες από πελοποννησο ακόμα α δόση απλήρωτοι.. Πηδιοσασστε από κούνια Μητσοτακη γαμιεσαι γαμω το μουνι που σας γλιστραγε

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

25-09-2022 08:36Γιώργος

Μπορεί ο οπεκεπε να μην βρήκε και καλά το Iban σε πολλούς αγρότες και η πληρωμή του πετρελαίου να μην έχει γίνει ακόμη.. για να δούμε, θα βρούνε τώρα τα Iban? Αναρωτιέμαι ένα σοβαρό άρθρο από έναν σοβαρό δημοσιογραφο θα διαβάσουμε ποτέ ή απλά θα μας σερβίρουν μόνο τα λεγόμενα του Μαξίμου. Κάντε κριτική στην κυβέρνηση βρε παπαγαλάκια, φτάνει πια..

Απάντηση

24-09-2022 23:57Γιώργος

Κάνεις δεν πιστεύει ότι θα μπούνε την ημερομηνία που λέτε...ούτε εσείς οι ίδιοι και εκτιθεστε κιόλας...το αξιολυπητο είναι ότι περιμένουμε πως και πως τα 300 € που θα πάρει η πλειοψηφία πάνω κάτω...οι πιστωτές γεωπόνοι 12000€ γεωτρήσεις 2000 εφκα 1500 έλγα1500 μην τα βάλουμε όλα πετρελαία κτλ οι παραγωγές παραμένουν στα χωράφια ακόμα....οι αγορές αντί να ανοίγουν κλείνουν....

Απάντηση

24-09-2022 23:29Στεργιανη

Πληροφορίες από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης θα μπουν στης 26 Οκτωβρίου 2022

Απάντηση

24-09-2022 21:57Aristos

Εμείς οι κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες που κάηκε η σοδειά μας τον Αύγουστο του 21 πότε ???

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία