Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Οδηγίες διόρθωσης ΟΣΔΕ ενόψει πληρωμής όσων έμειναν απλήρωτοι

Στην ενηµέρωση των αγροτών για το πώς λειτουργεί το σύστηµα monitoring (παρακολούθηση) και τις αλλαγές που µπορούν να κάνουν στις δηλώσεις τους µε βάση τα αποτελέσµατα των φετινών ελέγχων ώστε να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιλεξιµότητας τα αγροτεµάχια, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

16-17_52

Γιώργος Κοντονής

10063
13

Οδηγίες για διόρθωση του ΟΣΔΕ ενόψει της εξόφλησης για όσους έχασαν προκαταβολή λόγω monitoring

Όπως αναφέρει οι παραγωγοί θα δουν αγροτεµάχια µέσω του Συστήµατος Παρακολούθησης να xαρακτηρίζονται ως «πράσινα», «κόκκινα» «κίτρινα» ή «λευκά». Ανάλογα µε το χρώµα, θα πρέπει να προβούν και στις σχετικές ενέργειες, ώστε να πληρωθούν την εξόφληση του ∆εκεµβρίου χωρίς προβλήµατα. Αναλυτικότερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέπτυξε την «Εφαρµογή Αποτελεσµάτων Monitoring» εντός της ΕΑΕ 2023 µέσω της οποίας οι παραγωγοί θα αρχίσουν να ενηµερώνονται ενός του τρέχοντος έτους για τυχόν παρατηρήσεις πιθανής µη συµµόρφωσης και θα ενηµερώνουν τον Οργανισµό για τις ενέργειές τους. Με τις ενέργειες αυτές είναι δυνατόν, αφ’ ενός να διορθώσουν περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, αφ’ ετέρου να αποδείξουν ότι τα αγροτεµάχιά τους είναι σύµµορφα µε τους κανόνες επιλεξιµότητας.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρµογής θα αναρτηθούν: στο site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ΕΑΕ 2023.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

 • Θα υπάρχουν συνεχείς αναρτήσεις στην εφαρµογή διεπαφής. Η κάθε ανάρτηση δεν θα αφορά στο σύνολο των τεµαχίων των παραγωγών. Θα πρέπει οι παραγωγοί και τα ΚΥ∆ να ελέγχουν σε ποια αγροτεµάχια αφορά η κάθε ανάρτηση. Τονίζεται ότι οι αναρτήσεις αφορούν µεµονωµένα αγροτεµάχια κι όχι το σύνολο της δήλωσης.
 • Οι παραγωγοί και τα ΚΥ∆ θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα εάν έχουν αναρτηθεί νεότερα αποτελέσµατα στην εφαρµογή διεπαφής. Θα ανακοινώνεται στο site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η κάθε µία ανάρτηση καθώς και µέχρι πότε θα είναι δυνατή η ενέργεια/απάντηση από τους ενδιαφερόµενους.
 • Οι παραγωγοί και τα ΚΥ∆ συνίσταται να χρησιµοποιούν την εφαρµογή διεπαφής προκειµένου να ενηµερώσουν για τις πιθανές ενέργειες στις οποίες θα προβούν.
 • Σε περίπτωση τροποποίησης του αγροτεµαχίου, το αγροτεµάχιο θα εξεταστεί εκ νέου και το επικαιροποιηµένο αποτέλεσµα θα φορτωθεί στην εφαρµογή διεπαφής.
 • Για τα αγροτεµάχια για τα οποία µετά από επανειληµµένες ειδοποιήσεις δεν έχει γίνει αποστολή αποδεικτικών στοιχείων ή κάποια τροποποίηση στη δήλωση τους, θα λαµβάνουν τη σήµανση «κόκκινο».
 • ∆εν θα λαµβάνονται υπόψη γραπτά αιτήµατα επανεξέτασης, αναφορικά µε αποδεικτικά στοιχεία, ηµεροµηνίες κλπ. Η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά µέσω της εφαρµογής διεπαφής.

Επιτρεπόµενες αλλαγές αγροτεµαχίου:

 • Καλλιέργεια.
 • Ποικιλία.
 • Αφαίρεση αιτήµατος βασικής εισοδηµατικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάµβακος/συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτου.
 • Ψηφιοποίηση – διαγραφή αγροτεµαχίου
 • Κατάτµηση («σπάσιµο» αγροτεµαχίου σε περισσότερα µέρη).
 • ∆ιαγραφή.

Μη Επιτρεπόµενες αλλαγές αγροτεµαχίου:

 • Προσθήκη αιτήµατος βασικής εισοδηµατικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάµβακος/συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτου.
 • Προσθήκη αγροτεµαχίου. 
 • Ο χρωµατισµός των αγροτεµαχίων
 • Το Σύστηµα Παρακολούθησης δεν δίνει ως αποτέλεσµα µετρηθείσα έκταση. Τα αγροτεµάχια µέσω του Συστήµατος Παρακολούθησης χαρακτηρίζονται ως «πράσινα», «κόκκινα» «κίτρινα» ή «λευκά».

«Πράσινα» αγροτεµάχια

Σηµαίνει ότι το αγροτεµάχιο βρέθηκε σύµµορφο (ανά παρέµβαση) και η προσδιορισθείσα έκτασή του θα υπολογιστεί µετά το πέρας των διασταυρωτικών ελέγχων, αφαιρώντας πιθανά µη επιλέξιµα στοιχεία του υποβάθρου (sub για το σύνολο των Νοµών, ilots, subilots extra).

«Κόκκινα» αγροτεµάχια

Σηµαίνει ότι το τεµάχιο δεν είναι σύµµορφο. Αφορά αγροτεµάχια για τα οποία µετά από επανειληµµένες ειδοποιήσεις δεν έχει γίνει αποστολή αποδεικτικών στοιχείων ή κάποια τροποποίηση στη δήλωση τους, θα λαµβάνουν τη σήµανση «κόκκινο». Για τα αγροτεµάχια τα οποία έλαβαν τη σήµανση «κόκκινο» κατά την πληρωµή προκαταβολής του Οκτωβρίου 2023, θα σταλούν ειδοποιήσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες. Τα αγροτεµάχια τα οποία θα συµπεριληφθούν σε δείγµα κλασικού επιτοπίου ελέγχου (λοιπά συνδεδεµένα καθεστώτα, µέτρα ΠΑΑ κλπ.), θα εξαιρούνται αυτοµάτως του ελέγχου Παρακολούθησης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η αίτηση.

«Κίτρινα» αγροτεµάχια

 • Απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες, αποστέλλονται ειδοποιήσεις. Συγκεκριµένα, για τα κίτρινα αγροτεµάχια αποτυπώνεται το πιθανό εύρηµα του ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί από τον παραγωγό: 
 • Άλλη καλλιέργεια/κάλυψη γης – εντοπίζεται διαφορετική κάλυψης γης από τη δηλωθείσα 
 • Ετερογένεια (Λάθος σχεδίαση) – στο αγροτεµάχιο εντοπίζονται πέραν της µίας διακριτές καλλιέργειες 
 • Αστικό / Χέρσο – σε όλο ή σε µέρος του αγροτεµαχίου εντοπίζεται µη επιλέξιµο στοιχείο 
 • Αστικό / Χέρσο/ Ετερογένεια – σε όλο ή σε µέρος του αγροτεµαχίου εντοπίζονται και τα δύο ευρήµατα, δλδ αστικό/χέρσο και ετερογένεια 
 • Μη επιλέξιµο για ειδικό καθεστώς βάµβακος – το αγροτεµάχιο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την ειδική ενίσχυση βάµβακος 
 • Μη επιλέξιµο για συνδεδεµένο καθεστώς – το αγροτεµάχιο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για τα συνδεδεµένα καθεστώτα αραβόσιτου ή ρυζιού 
 •  Μη εντοπισµός άροσης/ κοπής – σε αγροτεµάχια δηλωµένα αγρανάπαυση ή κοφτολίβαδα δεν εντοπίζεται άροση ή κοπή αντίστοιχα εντός του τρέχοντος έτους.

«Λευκά» αγροτεµάχια

 • Σηµαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή οποιοδήποτε συµπεράσµατος. Είναι απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας µε γεωσήµανση µέσω της εφαρµογής AGRISNAP.Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ελέγχων µέσω Παρακολούθησης (monitoring), οι γεωργοί καλούνται να αποδείξουν την χρήση γης της εκµετάλλευσής τους. Για το λόγο αυτό, θα γίνει χρήση του εργαλείου AGRISNAP για τη λήψη φωτογραφιών µε γεωσήµανση σε αγροτεµάχια τα οποία θα υποδειχθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην παρούσα φάση είναι δυνατή η χρήση του µόνο σε κινητά και tablet µε λογισµικό Android.
 • Πρέπει να γίνει εγκατάσταση της εφαρµογής στο προσωπικό κινητό ή το τάµπλετ.
 • Θα ζητηθεί από την εφαρµογή 5-ψήφιος κωδικός, ο οποίος δύναται να αποτελείται από γράµµατα ή/και από αριθµούς. Ο κωδικός αυτός θα σταλεί στους γεωργούς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) την οποία έχουν δηλώσει στην ΕΑΕ. 
 • Εµφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρµογής, στην οποία απεικονίζονται τα αγροτεµάχια, για τα οποία απαιτείται η λήψη φωτογραφίας.  Τα αγροτεµάχια αυτά είναι µε την κωδικοποίηση ΑΦΜ-α/α αγροτεµαχίου. 
 • Η επιλογή «Λήψη φωτογραφίας» ενεργοποιείται, µόλις βρεθεί ο παραγωγός εντός των ορίων του συγκεκριµένου αγροτεµαχίου. Είναι απαραίτητη η «Ενηµέρωση τοποθεσίας» πριν τη λήψη της φωτογραφίας. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος αυτός, υπάρχει η πιθανότητα να ληφθεί φωτογραφία εκτός του αγροτεµαχίου, το οποίο θα φανεί στη συνέχεια κατά τον έλεγχο και η φωτογραφία δεν θα ληφθεί υπόψιν.
 • Εν συνεχεία, και αφού έχει ολοκληρωθεί η λήψη των φωτογραφιών, ο παραγωγός επιλέγεις αυτές που επιθυµεί να στείλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς αξιολόγηση πατώντας «Αποστολή Φωτογραφιών». Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εµφανίζεται το µήνυµα «Η φωτογραφία σας έχει σταλεί» και οι φωτογραφίες έχουν τη σήµανση «Sent» (στάλθηκε).


Σχόλια (13)
Προσθήκη σχολίου

07-12-2023 11:16Χαρικλεια

Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος γιατί δεν πήρα την επιστροφή πετρελαίου ενώ την έπαιρνα. Ευχαριστω

Απάντηση

06-12-2023 18:25Μαρια

Πώς γίνεται η αλλαγή καλλιέργειας ρε παιδιά??? Λέει γίνεται αλλά πως γίνεται δεν λέει..........ονλαιν έγινε η δήλωση πως το καλό θα γίνει διορθωςη τωρα

Απάντηση

06-12-2023 18:23Maria

Οκ έδωσε οδηγίες αλλά ας πει κάποιος....πως αλλάζουμε καλλιέργεια ρε παιδιά? Γίνεται λέει αλλαγή αλλά πως

Απάντηση

05-12-2023 15:23Ηλίας

Όλοι κλαίγονται στα καφενεία για τις μειωμένες επιδοτήσεις και την ακρίβεια αλλά όταν τους λες να αντιδράσουμε δυναμικά τότε ξύνουν τα κεφάλια τους και σε κοιτάνε σαν χαζοί. Καλά σας κάνει ο Μητσοτάκης τέτοια βόδια που είστε... Πληρώστε κορόιδα καύσιμα ρεύμα και σούπερ μάρκετ στο Θεό και να σας κλέβουν μπροστά στα μάτια σας και να μην αντιδράτε. Αν είχαν κόψει ένα ευρώ από τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι κατά βάση ο κομματικός τους στρατός θα τους είχαν πάρει με τις πέτρες. Οι αγρότες κοιμούνται όρθιοι. Πάνω από όλα το κόμμα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

05-12-2023 15:17Αργύρης Ν.

Έπεσε κρεπάλι στα βιολογικά.

Απάντηση

05-12-2023 15:16Φάνης

Μια πληρωμή σωστή δεν έχουμε με αυτήν την κυβέρνηση. Παριστάνουν και τους Ευρωπαίους οι μπλε κατσαπλιάδες. Βρήκαν και τα κάνουν γιατί τόσο μπουνταλάς και παρτάκιας που είναι ο νεοέλληνας τον κάνουν ότι θέλουν.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

05-12-2023 12:13Sakis

Ντε κ καλά να μας κάνουν την ζωή ουράνιο τόξο.Μια η ΔΕΗ μια τα χωράφια να δούμε τι άλλο μας περιμένει.

Απάντηση

05-12-2023 10:54Κωστής

ΑΣΠΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΠΛΕ, ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΕ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΛΕ

Απάντηση

05-12-2023 10:52ΚΥΔ

Στην ουσία, η συντριπτική πλειονότητα των αγροτεμαχίων είναι κόκκινα (παρότι φαίνονται κίτρινα), καθώς τώρα δεν είναι δυνατό να αποδείξει κανείς σε ποια κατάσταση ήταν το τεμάχιό του πριν 3 ή 6 μήνες. Η καθυστέρηση τόσο στην δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων monitoring, όσο και στη λειτουργία της εφαρμογής φωτογραφιών, έχει κοκκινίσει σχεδόν όλα τα αγροτεμάχια ακόμα κι αν αυτά φέρουν την ένδειξη "κίτρινο". Το πρόβλημα θα επιδεινωθεί όταν αρχίσουν να προκύπτουν τα αποτελέσματα monitoring των καλλιεργειών που έχουν συνδεδεμένες ενισχύσεις (πχ. βαμβάκι). Δεδομένου ότι ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι το monitoring είναι ένα εργαλείο προειδοποίησης κι όχι καταδίκης (δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον παραγωγό για τις απαραίτητες ενέργειες), θεωρούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει άμεσα η παρωδία του monitoring για το 2023, με οποιονδήποτε τρόπο. Παρακαλούμε, προωθήστε κι εσείς από την πλευρά σας, ως μέσο, την κοινή λογική προκειμένου να σωθεί ο αγροτικός κόσμος από το φιάσκο του 2023.

Απάντηση

05-12-2023 08:33Έλλην

Κύριε κοντονη δώστε μια συμβουλή στην κυβέρνηση και σε όποιον άλλο εγκέφαλο σκεφτετε αυτές της μαλακιες πράσινο κοκινα πείτε τους ότι ο άνθρωπος της πραγματικής παραγωγή δεν μπορεί να ασχολείται με χρώματα και εφαρμογές σαν να είναι παιδάκι του νηπιαγωγείου να παίζει με χρώματα πρέπει να οργωση να σπέρνει να πάει στα ζωα να τα Ταϊσει δεν ζούμε όλοι στον κόσμο σας στα γραφεία με μισθούς μεγάλους και φουλ θέρμανση πληρωμένη από το κράτος δηλαδή εμάς απλά πείτε τους ότι η αγροτοκτηνοτροφια χάνετε

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία