BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Ενισχύσεις κτηνοτρόφων άνευ κριτηρίων επιλεξιμότητας

Απόφαση με την οποία αναγνωρίζονται ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου (αφορά βοοειδή και αιγοπρόβατα) από ζωονόσους ή φυσικές καταστροφές υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους.

gewrgos-korniza

Χρήστος Διαμαντόπουλος

4
23

Πρόκειται για μια απόφαση η οποία έρχεται ετεροχρονισμένα να ενσωματώσει τον κοινοτικό κανονισμό του 2014 (δείτε εδώ τον κοινοτικό κανονισμό 640/2014) στο εθνικό μας δίκαιο.

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση διασφαλίζεται ότι:

Ο κτηνοτρόφος αφού διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία - εξαιρετική περίπτωση.

στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος απολέσει το ζωικό του κεφάλαιο, λόγω φυσικών περιστατικών για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωμά του να εξαιρεθεί από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που διαφορετικά θα του επιβάλλονταν κατά τη διαδικασία πληρωμής του.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του κοινοτικού κανονισμού ορίζεται ότι:

1. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εάν ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αντίστοιχη ενίσχυση πρέπει να ανακτηθεί για τα έτη κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση αφορά μόνο τις δεσμεύσεις σχετικά με τις οποίες δεν υπήρξαν πρόσθετα κόστη ή διαφυγόν εισόδημα πριν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση δεν επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις λοιπές υποχρεώσεις και δεν επιβάλλεται ουδεμία διοικητική κύρωση.

Όσον αφορά άλλα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν μερική ή πλήρη επιστροφή της στήριξης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων ή πληρωμών, δεν απαιτείται επιστροφή της στήριξης που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη και η δέσμευση ή καταβολή της στήριξης πρέπει να συνεχισθεί κατά τα επόμενα έτη σύμφωνα με την αρχική της διάρκεια.

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

2. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 32 του κοινοτικού κανονισμού ορίζεται ότι:

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο.

 α) τον θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή

 β) τον θάνατο ζώου μετά από ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:

Επιλέξιμοι στις επιδοτήσεις κτηνοτρόφοι που δεν συμμορφώνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας λόγω ανωτέρας βίας

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε βοοειδή και σε αιγοπρόβατα».

Επισημαίνεται ότι στη νομοθεσία της ΕΕ προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης – φυσικών περιστατικών, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτών πρέπει να περιγράφονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα δεν είχε θεσπιστεί στη χώρα μας σχετικό εθνικό πλαίσιο, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους απώλειας των επιδοτήσεων σε περιπτώσεις νοσημάτων ή φυσικών καταστροφών στο ζωικό κεφάλαιο.

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση διασφαλίζεται για πρώτη φορά ο Έλληνας κτηνοτρόφος, αφού διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία - εξαιρετική περίπτωση.

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος απολέσει το ζωικό του κεφάλαιο, λόγω φυσικών περιστατικών για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωμα.

Σχόλια (23)
Προσθήκη σχολίου

11-09-2023 05:03BrandonAlief

Индекс нагрузки указывает на величину предельной нагрузки на одно колесо, для расчета максимально допустимого веса автомобиля нужно умножить вес нагрузки одного колеса на количество колес https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/tyrex/ Условия использования автомобиля для перевоза грузов на большие расстояния обуславливают повышенные требования к покрышкам по надёжности и безопасности, так как в случае нештатной ситуации с участием данного вида техники возможны серьёзные последствия https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/bridgestone/ Профиль шин для грузовых автомобилей может быть обычный, низкий, сверхнизкий, широкий, арочный https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/dunlop/ Выбор профиля влияет на характеристики автотранспорта, но чем ниже профиль, тем выше степень устойчивости и управляемости https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/yokohama/901zs.html Широкий профиль отлично подходит для использования на крупнотоннажном транспорте https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nr-202.html Для лучшего сцепления с дорожным полотном подходят модели с направленным рисунком протектора https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/dunlop/ Представленные в нашем магазине шины для грузовых автомобилей имеют отличные эксплуатационные характеристики транспортного средства, начиная от управляемости и заканчивая сцепными свойствами и грузоподъёмностью https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus-neoconstructg-31580r225-158150k.html К таким показателям относятся: В зависимости от задач, для выполнения которых требуется купить грузовые шины, могут использоваться совершенно разные рисунки протектора https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/dunlop/ Например, для самосвала или грузовиков, работающих на стройплощадках и в различных промышленных отраслях, будет правильным использование направленного усиленного протектора https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/dunlop/dunlop-sp320-31570r225-156150l.html Такой рисунок им

Απάντηση

11-09-2023 04:24Glenntub

ванны из акрила, металла, искусственного камня; настенные, подвесные, напольные унитазы, биде и писсуары; раковины для ванной комнаты и кухонные мойки; душевые кабины, боксы, поддоны, ограждения и уголки; смесители для раковины, мойки, ванны, душевые гарнитуры; инженерную сантехнику – трапы и душевые лотки, инсталляции, сифоны и т https://акваторг24.рф/polipropilenovye-truby-slt-aqua-polipropilenovye-truby-slt-aqua/polipropilenovye-truby-armirovannye-alyuminiem/armirovannaya-alyuminiem-truba-slt-aqua-alustab-rp-r-al-pp-r-sdr6-pn25-o40x6-7-4-m-4sltpal640/ д https://акваторг24.рф/protivopozharnye-truby-i-fitingi/protivopozharnye-truby-red/polipropilenovaya-truba-dlya-pozharotusheniya-pp-r-sdr6-o90x15-0-v-otrezkah-po-4-metra-slt-aqua/ Новости, акции, скидки https://акваторг24.рф/product/ves-kg/0-33/ Среди других преимуществ покупки сантехники в интернет-магазине : Бережная и скоростная доставка, несколько видов оплаты – дополнительный комфорт, которого вы достойны https://акваторг24.рф/otoplenie/konvektor-napolnyy-itermic-itf-400-350-2800-17592-vt/ Обращайтесь уже сегодня, вас ждут! Торговая компания Сантех импорт https://акваторг24.рф/kollektory-shkafy-komplektuyuschie/kollektor-iz-nerzhaveyuschey-stali-100mm/kollektor-iz-nerzhaveyuschey-stali-m-ts-rasstoyanie-100-mm-tim-1-h1-2-6-vyhoda-art-zsc-404-060406s/ Воспользовавшись фильтрами в левой части сайта можно существенно упростить поиск необходимого товара https://акваторг24.рф/baki-membrannye/baki-rasshiritelnye-dlya-otopleniya/

Απάντηση

11-09-2023 03:48BennyJaw

Грыжи на шинах — это вздутия в виде шишек на колесах автомобиля https://24shina.moscow/prikurka-avto Если вы обнаружили грыж https://24shina.moscow/price Позвоните по телефону https://24shina.moscow/snyatie-sekretok Менеджер бесплатно проконсультирует вас и оформит заявку на выезд специалистов https://24shina.moscow/price Цены Неполный комплекс Полный комплекс Выезд в пределах МКАД 900 ? Выезд за пределы МКАД 1 400 ? + 30 ?/км R12-15 1600 ?Заказать 2300 ?Заказать R16 1900 ?Заказать 2800 ?Заказать R17 2200 ?Заказать 3400 ?Заказать R18 2600 ?Заказать 3800 ?Заказать R19 3100 ?Заказать 4200 ?Заказать R20 3300 ?Заказать 4500 ?Заказать R21 3600 ?Заказать 4900 ?Заказать R22 3900 ?Заказать 5400 ?Заказать R23 4500 ?Заказать 5800 ?Заказать R24 5100 ?Заказать 6400 ?Заказать Внедорожник / кроссовер / минивэн / низкий профиль +20% +20% Run Flat +40% +40% У нас вы найдете прозрачные и конкурентоспособные цены на услуги мобильного шиномонтажа https://24shina.moscow/services Мы предлагаем широкий спектр услуг по замене, балансировке и ремонту шин на месте, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность на дороге https://24shina.moscow/calculator Наши цены рассчитываются с учетом типа автомобиля, размера шин, необходимых работ и других факторов https://24shina.moscow/ Немецкое оборудование для выездного шиномонтажа является залогом уверенности в качестве работ https://24shina.moscow/services Все работы по балансировке автомобильных колёс мы производим на качественном оборудовании фирмы HOFMANN https://24shina.moscow/prikurka-avto

Απάντηση

11-09-2023 02:58Francisinima

14 https://www.sovtexno.ru/articles/ Отполировать https://www.sovtexno.ru Вначале войлочным кругом с пемзой (полировочной пастой), затем щеткой, в конце- нитяной щеткой https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Естественно все это http://www.sovtexno.ru Детали из пластика в Иркутске https://www.sovtexno.ru/articles/ Как гранулируют пластик? ? Хотя это дорогостоящий процесс из-за требований к инструментам, пултрузия отличается высокой гладкостью и прочностью деталей, которые она производит https://www.sovtexno.ru В зависимости от состава полимерной ванны изделия также могут быть защищены от огня, тепла, электричества, химикатов или факторов окружающей среды https://www.sovtexno.ru/lite-v-silikonovye-formy/ В результате его часто используют при производстве мебели и оборудования для химических заводов или сельскохозяйственных предприятий https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Этот метод лучше всего подходит для деталей, для которых размерный допуск является критическим аспектом и требует больших объемных фракций волокна https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Полиэтилен высокой плотности https://www.sovtexno.ru/lite-v-silikonovye-formy/ Используют для изготовления пластиковых тел вращения, при этом исходным сырьем служит жидкотекучие и стеклянные полимеры http://www.sovtexno.ru Изготавливают колпаки, трубчатые полости, цилиндрические оболочки https://www.sovtexno.ru/articles/prakticheskie-aspekty-tehnologii-litja-v-silikonovye-formy/ Процесс происходит на намоточных станках с применением оправок, на них наматывают обработанные полимером нити https://www.sovtexno.ru/ Намотка осуществляется сухим или мокрым способом https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/

Απάντηση

10-09-2023 15:30Francisinima

Рис https://www.sovtexno.ru/kontaktnoe-formovanie/ 9 https://www.sovtexno.ru/articles/ Схема получения пленки методом раздувки : 1 — экструдер; 2 — формующая головка; 3 — рукав пленки; 4, 6 — направляющие ролики; 5 — тянущие ролики; 7 — барабан с пленкой; 8 — канал для подачи сжатого воздуха; 9 — канал для подачи расплавленного полимера https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Шлифовку пластических масс производят наждачной бумагой, прикрепляемой к деревянному кругу, скорость вращения которого должна быть около 7 м/сек https://www.sovtexno.ru/kontaktnoe-formovanie/ Изделия простой формы полируют фланелевым кругом, не применяя полировочных составов https://www.sovtexno.ru/ Изделия сложной формы сначала полируют матерчатым кругом с применением обычной полировочной пасты, а затем — сухим фланелевым кругом https://www.sovtexno.ru/vakuumnoe-formovanie/ Круг диаметром 300 мм должен вращаться со скоростью 1200 об/мин https://www.sovtexno.ru/articles/prakticheskie-aspekty-tehnologii-litja-v-silikonovye-formy/ До начала церемонии запуска производства официальным лицам провели экскурсию по предприятию https://www.sovtexno.ru В частности, они осмотрели солнечную электростанцию из 10 тысяч фотоэлементов, которую запустил 12 апреля текущего года https://www.sovtexno.ru/lite-v-silikonovye-formy/ Она способна вырабатывать 4,9 МВт электроэнергии https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Инвестиции компании в строительство станции площадью более 8 га составили 250 млн рублей https://www.sovtexno.ru/vakuumnoe-formovanie/ Интрузия https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Литьевая форма состоит из правой (неподвижной) и левой (подвижной) частей https://www.sovtexno.ru/articles/osobennosti-izgotovleniya-plastikovyh-korpusov-dlya-radioelektronnoj-apparatury/ При размыкании формы ее левая часть (пуансон) с изделием отходит влево и после соприкосновения с выталкивателем изделие падает в приемный л

Απάντηση

08-09-2023 19:34Francisinima

Разновидностью штамповки является вырубка с помощью штампов, оснащенных режущими элементами https://www.sovtexno.ru/ Вырубкой изготовляют прокладки, монтажные, колодки, заготовки для печатных плат из фольгированных материалов https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Температуру литьевой формы поддерживают на определенном уровне (для уменьшения в детали больших остаточных напряжений, которые могут возникать при соприкосновении нагретого материала с чрезмерно холодными стенками формы) https://www.sovtexno.ru/vakuumnoe-formovanie/ При литье под давлением получают изделия массой от нескольких граммов до нескольких килограммов с толщиной стенок до 10 мм (реже до 15…20 мм) https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Существует два распространенных типа пластикового ламинирования: пленка и пропитка https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ В обоих типах для создания барьера применяется тепло и давление https://www.sovtexno.ru/articles/prakticheskie-aspekty-tehnologii-litja-v-silikonovye-formy/ С другой стороны, ламинирование пленкой считается более эффективным, чем ламинирование пропиткой https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Хотя нанесение пропитки часто используется для создания адгезионных слоев между обычными материалами, такими как бумага, ткань и т https://www.sovtexno.ru/kontaktnoe-formovanie/ д https://www.sovtexno.ru/vakuumnoe-formovanie/ Рис https://www.sovtexno.ru/vakuumnoe-formovanie/ 11 https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Схемы пресс-форм прямого прессования : а — открытая пресс-форма; б — закрытая; в — полузакрытая; 1 — матрица; 2 — пуансон; 3 — изделие; 4 — выталкиватель; 5 — избыточный материал http://www.sovtexno.ru Спиральная намотка осуществляется при вращении оправки и возвратно-поступательном движении каретки https://www.sovtexno.ru/articles/osobennosti-izgotovleniya-plastikovyh-korpusov-dlya-radioelektronnoj-apparatury/ При продольнопоперечной нам

Απάντηση

08-09-2023 03:30Ralphunoni

Заметить поломку сможет практически любой владелец, поэтому вызывать бригаду ремонтников и оплачивать их услуги вряд ли стоит до того, как проводился самостоятельный осмотр http://www.vorota-garand.ru/catalog/ Нажатие кнопок пульта не дает результатов http://www.vorota-garand.ru/services/remont-vorot/remont-sektsionnyh-vorot/ Пульт может быть неисправным http://www.vorota-garand.ru/catalog/rolstavni/ Если это так, его можно перепрограммировать, отремонтировать или заменить http://www.vorota-garand.ru/price/ Также может быть плохое качество связи между приемником и пультом http://www.vorota-garand.ru/statii/97-pochemu-dinaco/ Улучшить связь можно, установив своими руками внешнюю антенну http://www.vorota-garand.ru/statii/97-pochemu-dinaco/ Металлические ворота для загородных участков стараются делать надежными и практичными, отдавая предпочтение изделиям с листами металла толщиной не менее 3 мм, к примеру, алюминию или стали http://www.vorota-garand.ru/statii/87-sektsionnye-vorota-alyutekh-2/ Интересно, что алюминий, как материал для распашных ворот дачи, цена которого значительно выше, чем у стали, несмотря на свою легкость имеет ряд существенных недостатков http://www.vorota-garand.ru/catalog/avtomaticheskie-vorota/ Стальные конструкции более устойчивы к различного рода повреждениям, в то время как алюминиевые через 3-5 лет после возведения требуют ремонта или замены прохудившихся элементов http://www.vorota-garand.ru/services/remont-vorot/remont-otkatnyh-vorot/ Особенно легко повредить низ полотна мелкими камнями, вылетающими из-под колес машины http://www.vorota-garand.ru/statii/87-sektsionnye-vorota-alyutekh-2/ Кроме того, качественная покраска может значительно увеличить срок службы ворот из металла http://www.vorota-garand.ru/catalog/avtomaticheskie-vorota/ Машинный, а не ручной способ покраски хоть и увеличивает цена на 30% и более, но результат оправдывает затраты, и в итоге окупается с лихвой http://www.vorota-garand.ru/c

Απάντηση

08-09-2023 02:52Francisinima

13 http://www.sovtexno.ru С помощью бора снять обломки по краям (грат) https://www.sovtexno.ru/articles/prakticheskie-aspekty-tehnologii-litja-v-silikonovye-formy/ С помощью шкурки- выровнять и сгладить поверхности https://www.sovtexno.ru/vakuumnoe-formovanie/ При формовании изделий с резиновым чехлом, резиновым пуансоном или матрицей снижается трудоемкость изготовления изделий и повышается их качество (по сравнению с контактным способом) https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Занимаюсь услугами 3д печати в Перми https://www.sovtexno.ru/articles/osobennosti-izgotovleniya-plastikovyh-korpusov-dlya-radioelektronnoj-apparatury/ Работаю с рядом поставщиком, но 90% материала приобретаю у вас, всё устраивает https://www.sovtexno.ru/dizajn-i-razrabotka-konstruktsij/ Для процесса применяют таблеточные машины: Комбинирование пластиковых изделий https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Инновационные разработки и высокий спрос на полимеры https://www.sovtexno.ru/articles/osobennosti-izgotovleniya-plastikovyh-korpusov-dlya-radioelektronnoj-apparatury/ Сортировка пластика на искусственном интеллекте и возвращение ПЭТ-бутылок https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Ruplastica 2023 https://www.sovtexno.ru/articles/prakticheskie-aspekty-tehnologii-litja-v-silikonovye-formy/

Απάντηση

08-09-2023 01:30CharlesDox

В ассортименте магазина представлены самые современные модели межкомнатных дверей разной конструкции, назначения и дизайна, изготовленные из различных материалов: Какие материалы межкомнатных дверей используются для их производства? Карельские; Ульяновские; Новосибирские; Рязанские; Белорусские; Итальянская коллекция https://www.dvervam.ru/about/ 860х2050 https://www.dvervam.ru/catalog/interior-doors/sitydoors/sity-4-ultra-2/ Интернет-магазин Петрович предлагает большой выбор товаров для стройки и ремонта по низким ценам для жителей Москвы и городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Мытищи, Королёв, Люберцы, Красногорск, Одинцово, Домодедово, Электросталь, Коломна, Щёлково, Серпухов, Долгопрудный, Раменское, Реутов, Жуковский, Пушкино, Орехово-Зуево, Ногинск, Сергиев Посад, Видное, Воскресенск, Чехов, Клин, Ивантеевка, Лобня, Дубна, Егорьевск, Наро-Фоминск, Дмитров, Лыткарино, Павловский Посад, Ступино, Котельники, Фрязино, Дзержинский, Солнечногорск https://www.dvervam.ru/catalog/interior-doors/sodruzhestvo/kamish-laminirovannoe/ 550х1900 600х1900 600х2000 700х2000 800х2000 900х2000 950х2100 950х2200 https://www.dvervam.ru/

Απάντηση

07-09-2023 16:56Francisinima

Шлифовку пластических масс производят наждачной бумагой, прикрепляемой к деревянному кругу, скорость вращения которого должна быть около 7 м/сек https://www.sovtexno.ru/articles/prakticheskie-aspekty-tehnologii-litja-v-silikonovye-formy/ Изделия простой формы полируют фланелевым кругом, не применяя полировочных составов https://www.sovtexno.ru/kontaktnoe-formovanie/ Изделия сложной формы сначала полируют матерчатым кругом с применением обычной полировочной пасты, а затем — сухим фланелевым кругом https://www.sovtexno.ru/kontaktnoe-formovanie/ Круг диаметром 300 мм должен вращаться со скоростью 1200 об/мин https://www.sovtexno.ru/litie-pod-davleniem/ Комбинирование пластиковых изделий https://www.sovtexno.ru/kontaktnoe-formovanie/ Отличный PETG http://www.sovtexno.ru Рекомендую! Новое оборудование уже прошло стадию опытно-промышленной эксплуатации и омологации продукта у первых потенциальных потребителей https://www.sovtexno.ru/lite-v-silikonovye-formy/ Все тесты подтвердили - Vivilen rPET по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает первичному полимеру, соответствует нормативным требованиям пищевой безопасности и готов к использованию в производстве упаковки напитков и продуктов питания https://www.sovtexno.ru/ Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей https://www.sovtexno.ru/articles/ В его финансировании принял участие в том числе российский Фонд развития промышленности, который предоставил льготный заем в размере 1,2 млрд рублей https://www.sovtexno.ru/articles/ Регулярно покупаю PETG пластик этой марки, лучший производитель из всех, что пробовал https://www.sovtexno.ru/lite-v-silikonovye-formy/ MakerBotter, г https://www.sovtexno.ru/articles/ Тверь http://www.sovtexno.ru

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία