BACK TO
TOP
Δρώμενα

«Να γίνει πιο ελκυστική η ύπαιθρος για τους νέους αγρότες»

Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα, που οργάνωσε η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής-ΑΟΚ) και το Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο της πόλης, κατά την τακτική συνάντηση της Τρίτης της ΕΝΑ Σερρών, στις 11 Μαρτίου 2014, με θέμα: Ευκαιρίες Απασχόλησης στον Αγροτικό Τομέα (Πρόγραμμα Νέων Γεωργών).

«Να γίνει πιο ελκυστική η ύπαιθρος για τους νέους αγρότες»

1
0
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες διακρίναμε τον Πρόεδρο τους Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστο Μέγκλα, τον Διευθυντή ΑΟ&Κ Σερρών κ. Λεωνίδα Βαρούδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών κ. Σταύρο Δελεφέρη, τον Προϊστάμενο ΑΟΚ Σερρών κ Νίκο Ρόϊδο, τον γραμματέα του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννη Κίρπιτζα, τον Αντιπρόεδρο της ΕΝΑ Σερρών κ. Κώστα Βαρσαμή, τον κ. Δημήτρη Γανίκα (Γραμματέα ΕΝΑ Σερρών), τον κ. Άγγελο Πεχλιβανίδη (ΕΝΑ Σερρών), τον κ. Παναγιώτη Γκιοργκίνη (παλαιό πρόεδρο ΕΝΑ Σερρών) και πολλούς άλλους

Ο κ. Θωμάς Σάνδρος, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών (Γραφείο 13, τηλ 23213 55189) ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες ενημέρωσης των παρισταμένων και στις πολλαπλές ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες. Έγινε απόλυτα κατανοητή η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, η οποία ξεκινά από 18 Μαρ 2014 και λήγει στις 16 Μαϊ 2014, και όπως έχει ήδη εξαγγελθεί θα γίνει η αξιολόγησή τους μέχρι 16 Σεπ 2014 (ας γίνει, και ας  έχουμε όλοι τις αμφιβολίες μας, ότι το σημερινό κράτος μπορεί να ανταποκριθεί σε προεκλογικές εξαγγελίες).

Δικαιούχοι είναι Φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας (και αλλοδαποί με άδεια εργασίας), εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (ή δεν είχαν καμιά σχέση  μέχρι σήμερα). Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα (!!!...) και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού, με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ=1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληρεί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. Πρέπει να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες και να αναλάβουν τις συμβατικές δεκαετείς (10 χρόνια) μακροχρόνιες υποχρεώσεις του Σχεδίου που θα έχουν υποβάλλει.

Δεν είναι κατάλληλοι για υποβολή αίτησης (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ) τα νομικά πρόσωπα, Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων 0,5 ΜΑΕ και άνω στο παρελθόν, Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 67%, Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς (15.000€), Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη. Επίσης οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή, Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά, Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν, Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία και Όσοι δεν προσκομίζουν με την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη να γίνουν οι περιοχές της υπαίθρου ελκυστικές τόσο για νέους αγρότες, όσο και για όλες τις ειδικότητες και δεξιότητες που θα συμβάλουν ώστε η ύπαιθρος να προσφέρει ελκυστικό επίπεδο ζωής. Γι’ αυτό είναι επείγον να δράσουμε τώρα προς τους Λήπτες Αποφάσεων, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν κατάλληλες πολιτικές στα τομεακά ή/& περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Έτσι θα υπάρξουν για την επταετία 2014-2020 οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για την εφαρμογή των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων και των πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας σε αγροτικό χώρο. Στο έργο Philoxenia διατυπώνωνται 16 «Συστάσεις» για «Πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας ατόμων και οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο» που μπορούν να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα 2014-2020. (http://www.emloc.gr/index.php/el/philoxenia-plus/leptomereies)

Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών δεν αντικαθιστούν τις άλλες αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπου υπάρχουν, αλλά εστιάζονται κυρίως στην Επαγγελματική εξειδίκευση (Αγρότες, αλλά τι? Γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, δασοκόμος και συμπληρωματικά: παραγωγός ενέργειας, μεταποιητής & έμπορος της δικιάς του παραγωγής και προσφέρων υπηρεσίες αγροτουρισμού), Κοινωνικοποίηση, Δημιουργία οικογένειας και Σταθεροποίηση της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Οι Νέοι Αγρότες, για να μην γίνονται θύματα επιτήδειων ή απλά παραπληροφόρησης είναι απαραίτητο να γίνουν δέκτες Αγροτικής Εφαρμοσμένης Έρευνας και Γεωργικών Εφαρμογών, να λειτουργήσουν επαρκή σχολεία αγροτικής εκπαίδευσης και αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης και βέβαια να υπάρχει σύστημα υποστήριξης, όπως είναι τα Επιμελητήρια, που μέχρι σήμερα δεν δέχονται τους αγρότες ως κανονικά μέλη τους

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (CAP) 2014-2020 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί στην Ελλάδα, που είναι υποχρεωμένη να υποβάλει τις επιλογές της στην ΕΕ μέχρι 31 Ιουλίου 2014. Μέχρι στιγμής οι προτάσεις που κυκλοφορούν και «διαφημίζονται» είναι «Νεοκτόνες», αρνητικές για νέους αγρότες και απωθητικές, αντί να είναι ελκυστικές. Οι «διαφημιζόμενες» προτάσεις για την ΚΓΠ 2014-2020, προσπαθούν να συνεχίσουν να μοιράζουν χρήμα σε ότι γινόταν μέχρι σήμερα, αποτέλεσμα του οποίου είναι η σημερινή πραγματικότητα, που ζούμε επώδυνα όλοι, χωρίς όραμα και βέβαια χωρίς πολιτική. Ή μάλλον με μόνο στόχο την συντήρηση του σημερινού συστήματος αποτυχημένης αγροτικής παραγωγής.Σε αυτά τα πλαίσια η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών, επικεντρώνεται στην Τοπική Ανάπτυξη, με στόχο την αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα (αειφορία) και οργανώνει Επίσκεψη Μελέτης στις 1 Απριλίου 2014, στην Ανάβρα για να δουν την επιτυχημένη υλοποίηση προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, όπως το σχεδίασαν, το υλοποίησαν και το απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Ανάβρας, του σημερινού Δήμου Αλμυρού στην Μαγνησία.

Πληροφορίες: Κ. Βαρσάμης-6945057156, Δ. Γανίκας-6972765600, Γ. Μαρθάρης-6934412322, Π. Κίρπιτσας-6972371320 & Ά. Πεχλιβανίδης-6937419938. Η Επίσκεψη Μελέτης είναι ημερήσια (Αναχώρηση από την πλατεία Σερρών, μπροστά από Εθνική στις 07.00 και επιστροφή στις 23.00).
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία