Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Αναλυτικά όλη η διαδικασία ενίσχυσης στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων ενίσχυσης για το πρόγραμμα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που αφορά την περίοδο 2007−2013 καθώς και τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους, περιγράφει αναλυτικά σχετική τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αναλυτικά όλη η διαδικασία ενίσχυσης στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

1
0

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης έχουν και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο, αλλά και όσοι θέλουν να ενισχυθούν σε περισσότερους από έναν τομείς για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης.

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος και υποχρεούται να ανταποκριθεί στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. Κάθε αίτηση ενίσχυσης για την οποία διαπιστώνεται πληρότητα φακέλου, προωθείται για αξιολόγηση εξετάζοντας την επιλεξιμότητα της αίτησης ενίσχυσης και του δικαιούχου σύμφωνα με τα Κριτήρια επιλογής πράξεων, τη φερεγγυότητα και βιωσιμότητα του δικαιούχου της επένδυσης τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και τη βαθμολόγηση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Κριτήρια επιλογής πράξεων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή, των αιτήσεων, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Μέτρου είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. (εφεξής Φορέας Εφαρμογής − ΦΕ).

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο, που δημοσιεύεται 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου υποβολής, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ταυτόχρονα αναρτάται στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

3. Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο.

4. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε περισσότερους του ενός τομείς για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ενίσχυσης ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, με ευθύνη του ΦΕ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης των δικαιούχων γίνεται είτε από αξιολογητές του Φ.Ε., είτε με τη χρήση πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου δύναται να χρησιμοποιηθεί εξωτερικός αξιολογητής (ιδιώτης), ο οποίος επιλέγεται από το ΥΠΑΑΤ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης του εξωτερικού αξιολογητή του προηγούμενου εδαφίου.

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και υποχρεούται να ανταποκριθεί στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση.

Μη προσκόμιση του συνόλου των στοιχείων, έως την ταχθείσα προθεσμία, συνεπάγεται μη περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 με εισήγηση απόρριψης.

7. Κάθε αίτηση ενίσχυσης για την οποία διαπιστώνεται πληρότητα φακέλου, προωθείται για αξιολόγηση εξετάζοντας την επιλεξιμότητα της αίτησης ενίσχυσης και του δικαιούχου σύμφωνα με τα Κριτήρια επιλογής πράξεων, τη φερεγγυότητα και βιωσιμότητα του δικαιούχου της επένδυσης τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και τη βαθμολόγηση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Κριτήρια επιλογής πράξεων.

8. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνονται ότι δεν είναι σύμφωνες με τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου απορρίπτονται με τη σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης, κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8.

9. Ο αριθμός των αιτήσεων ενίσχυσης που θα εγκρίνονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 123Α της Δ ́ Προγραμματικής περιόδου, σχετίζεται με τις διαθέσιμες πιστώσεις και ο αριθμός τους εξαρτάται από τον αριθμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων που πληρούν όλα τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

10. Οι επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες επενδύσεων για βαθμολόγηση, ως εξής:

α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ευρώ σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας παραγράφου, στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση.

β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή κάτω των 500.000 ευρώ σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ε) της ίδιας παραγράφου.

γ) Μετεγκαταστάσεις − Εκσυγχρονισμοί − συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ευρώ, σε όλους τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας παραγράφου.

δ) Ιδρύσεις νέων μονάδων − επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί − μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους τομείς:

Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων − επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθμολόγησης:

α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000 ευρώ, σε όλους τους Τομείς του Παραρτήματος Α της παρούσας.

β) Αιτήσεις ενίσχυσης:

αα) που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται από την εισήγηση του ΦΕ, και αφορά δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας.

ββ) που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος.

11. Οι αιτήσεις ενίσχυσης του ανωτέρω εδαφίου δεν εξαιρούνται από την εξέταση της βιωσιμότητας της πρότασης.

12. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης ενίσχυσης τίθεται υπόψη της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης, προκειμένου για τη λήψη απόφασης. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης. Στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έτυχαν καταρχήν έγκρισης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και οι οποίες βρίσκονται εντός των πλαισίων δεσμεύσεων του Προγράμματος, αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής απόφαση Προέγκρισης, με τα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση της αίτησης, με σκοπό να ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, για την οριστική ένταξη τους.

13. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνεται ότι δεν είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής του Μέτρου απορρίπτονται με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης.

Οι λόγοι απόρριψης γνωστοποιούνται γραπτώς στους υποψήφιους επενδυτές, μετά την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης.

14. Οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης  απορρίφθηκαν από την Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή, δύνανται να υποβάλουν ένσταση επί του αποτελέσματος εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του σε αυτούς, με απόδειξη, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά ή νέα στοιχεία που δύναται να επηρεάσουν την αρχική απόφαση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εγγράφως. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

15. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, αξιολόγησης, οι συναρμόδιοι φορείς, τα κριτήρια βαθμολόγησης με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

1. Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

2. Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του Καν (ΕΚ)1974/2006 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η χορήγηση προκαταβολής είναι δυνατή μετά την απόφαση Ένταξης.

3. Ο Δικαιούχος μετά τη λήψη της απόφασης οριστικής ένταξης της αίτησης ενίσχυσης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση προς τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειμένου να λάβει τον αριθμό μητρώου συναλλασσόμενου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις καταβολές των ενισχύσεων της αίτησης πληρωμής.

4. Για την καταβολή του κάθε τμήματος της ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση, τα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ότι η πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (αρχική ή τροποποιημένη).

5. Οι πιστοποιήσεις εξοπλισμού, από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων, των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου, θα πρέπει να γίνεται βάσει του σειριακού αριθμού που θα αναγράφεται υποχρεωτικά, ώστε να γίνεται πλήρης ταυτοποίηση του μηχανήματος σε επίπεδο μοναδικότητας και να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου με αυτόν του μηχανήματος που είναι εγκατεστημένο στο χώρο της επένδυσης.

6. Ο δικαιούχος υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση:

α. φάκελο, για την καταβολή της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση πληρωμής στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης καθώς και για το αν πρόκειται για μερική ή τελική δόση.

β. Αναλυτική κατάσταση πληρωμών, συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών και χρηματοδότηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών σε κάθε μερική πληρωμή καθώς και το υπόδειγμα ολοκλήρωσης της πράξης κατά την τελική πληρωμή. Όλα τα παραπάνω πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την σφραγίδα του δικαιούχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

γ. Αντίγραφο θεωρημένης πολεοδομικής αδείας. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη πληρωμή δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της δεδομένου ότι μπορεί να μην έχει εκδοθεί ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομία για την έκδοση της. Αντίθετα η προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας είναι απαραίτητη στην τελική πληρωμή και η μη ύπαρξη της αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του φακέλου πληρωμής μέχρι την προσκόμισή της.

δ. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 που αφορά την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο και για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην επένδυση.

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου συνάψεως δανείου στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι του δανεισμού καθώς και βεβαίωση από το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα από την οποία να προκύπτει το ποσό που έχει εκταμιεύσει ο δικαιούχος και ο χρόνος της εκταμίευσης.

ζ. Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για τις περιπτώσεις των επενδύσεων που αφορούν μονάδες σφαγής ζώων − πτηνών ή μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος (οδηγία 77/99 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31−12−1976 και οδηγία 64/433 ΕΟΚ της 26−6−1964).

η. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία τους άδειες (τελική πληρωμή): άδεια λειτουργίας περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κ.ά.. Στην περίπτωση που κατά την τελική πληρωμή δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τους θα υποβάλλονται αντίγραφα των αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών αδειών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι θα προσκομισθούν μόλις εκδοθούν και όχι αργότερα του 18μήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (ημερομηνία έκδοσης απόφασης τελικής πληρωμής).

θ. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων θα πρέπει να διαπιστώνεται η παύση λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων μέσω επιτόπιου ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

β. Φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα: τα εξοφλημένα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, τις εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις συμβάσεις ανάθεσης έργου ή προμηθειών οι οποίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, τις επιταγές, τις εξοφλητικές αποδείξεις.

Όσον αφορά τα δελτία αποστολής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται σαν τόπος προορισμού των αγαθών ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και να αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί.

Ειδικά για την εξόφληση των τιμολογίων ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και μετά την τροποποίηση στις διατάξεις του ΠΔ 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τον Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α ́) άρθρο 19 του κεφ. Β' και ειδικότερα με την ΠΟΛ. 1091/14−6−2010 εγκύκλιο εφαρμογής παράγραφος 25α, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με δίγραμμη επιταγή, απλή επιταγή ή ακόμη και με τη χρήσης ταχυδρομικής επιταγής − ταχυπληρωμής,

έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Στην περίπτωση εξόφλησης από τον λήπτη των στοιχείων, με επιταγή, ο εκδότης αυτής πρέπει για την εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, να αποδεικνύει την συναλλαγή με φωτοαντίγραφο της επιταγής αυτής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο έχοντας υπόψη ότι ως προς το είδος και τον τύπο της επιταγής καθώς και τα έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση της, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933 (ΦΕΚ Α ́401) περί επιταγών.

Εξόφληση με επιταγές τρίτων δεν καθιστά τη δαπάνη επιλέξιμη ως συγχρηματοδοτούμενη. Τα εξοφλημένα τιμολόγια θα πρέπει είτε να αναγράφουν τη λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο σώμα τους και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα οποία θα σφραγίζονται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και θα επιστρέφονται στον δικαιούχο προκειμένου να ετοιμάσει δύο σειρές αντιγράφων οι οποίες θα επικυρωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ των οποίων, μία σειρά θα παραμείνει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και μία σειρά θα διαβιβασθεί στο ΦΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.

7. Μετά τον έλεγχο των φακέλων, την επίσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης στον χώρο υλοποίησης της αίτησης ενίσχυσης και την πιστοποίηση των εργασιών και δαπανών η Επιτροπή συντάσσει: Το πιστοποιητικό για την πληρωμή της συνδρομής, βεβαίωση προόδου εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης των τιμολογίων, τα οποία συμπληρώνονται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πληρωμής που προσκόμισε ο δικαιούχος.

Όλα τα υποδείγματα, μετά τον έλεγχο, πρέπει να αναγράφουν στην τελευταία σελίδα, εκτός από τα στοιχεία του δικαιούχου, την ημερομηνία που ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τα ονόματα των μελών της Επιτροπής. Επίσης πρέπει να φέρουν μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής όλες οι σελίδες των υποδειγμάτων και να είναι θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα αντίγραφο με τα παραστατικά πληρωμής διαβιβάζονται στο ΦΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα αντίγραφο με τα παραστατικά πληρωμής παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και ένα αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά πληρωμής παραδίδεται στο δικαιούχο για το αρχείο του.

9. Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες για τα οποία εισπράττονται ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στο ΦΕ, όπως αντίστοιχα και από τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το δικαιούχο και είναι στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί πέντε έτη μετά από το έτος που πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή από τον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2, 3 του Καν (ΕΚ) 885/2006, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά».

Ο ΦΕ πραγματοποιεί δευτεροβάθμιους ελέγχους σε δείγμα των επενδύσεων από 1% ως 10% ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, την ανάλυση κινδύνου παρεκτροπής και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει.

10. Με ευθύνη της Δ/νσης Προγραμματισμού Τμήμα Β ' /ΦΕ γίνεται η εκκαθάριση των δαπανών, βάσει των στοιχείων του ελέγχου που διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οποία πιστοποιήθηκε και βεβαιώθηκε ότι η πράξη δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ, συμπληρώνοντας το χρηματοοικονομικό δελτίο. Κατά την εξέταση των φακέλων, ο ΦΕ τηρεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις και τα δικαιολογητικά είναι σωστά συμπληρωμένα.

Προκειμένου για κάλυψη επειγουσών αναγκών ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων των Επιτροπών του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος του φακέλου πληρωμής στο σύνολο του είναι δυνατόν να διενεργείται και από τον φορέα εφαρμογής.

11. Το πληρωτέο ποσό των ενισχύσεων, ανά αίτηση πληρωμής προσδιορίζεται από το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες επιλέξιμες δαπάνες (επιλέξιμες δαπάνες x ποσοστό ενίσχυσης) και ανάλογα με το κλιμακούμενο ποσοστό ενίσχυσης όπως προσδιορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά την μερική πληρωμή της πράξης υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες οι μη επιλέξιμες, οι δαπάνες για γενικά έξοδα, απρόβλεπτα και οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής ή τροποποιημένης πράξης και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% (από μη επιλέξιμες δαπάνες) μεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση.

12. Κατά την τελική πληρωμή για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, αφαιρούνται από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες μόνον οι δαπάνες για τις μη επιλέξιμες εργασίες (άρθρο 5) και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση κατά το ποσό της διαφοράς τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. 65/2011.

Επίσης αφαιρούνται οι εγκεκριμένες δαπάνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο ενώ είναι δυνατός ο συμψηφισμός δαπανών μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (οικοδομικά, μηχανολογικά κ.λπ.).

13. Κατά τις τμηματικές πληρωμές είναι δυνατή η πιστοποίηση και συνεπώς η καταβολή επιδότησης έναντι δαπανών που αφορούν την πληρωμή προκαταβολής δηλαδή πριν την έκδοση παραστατικού του Κ.Β.Σ. και που έχει καταβάλει ο δικαιούχος είτε για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού είτε για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο όταν συνοδεύονται από ιδιωτικό συμφωνητικό κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδεικτικό κατάθεσης του αναλογούντος ποσού μέσω Τραπέζης και εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη της επένδυσης και έχει εκτελέσει φυσικό αντικείμενο.

Διευκρινίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται για επιδότηση σε κανένα στάδιο, το άνοιγμα της πίστωσης σε δεσμευμένο λογαριασμό σε Τράπεζα για την εισαγωγή εξοπλισμού, επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους του επενδυτή με βάση εξοφλημένα μέσω Τράπεζας τιμολόγια εκδοθέντα για δαπάνη αντίστοιχη προς την προκαταβολή. Το αυτό ισχύει και για τις προκαταβολές μηχανημάτων που αγοράζονται από το εσωτερικό.

14. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληρωμές για προκαταβολή επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου της τμηματικής πληρωμής.

15. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλονται οι ενισχύσεις στους δικαιούχους με βάση τα ποσά ενίσχυσης που προκύπτουν από το χρηματοοικονομικό δελτίο της παρούσης. Το ποσοστό εκτέλεσης της πράξης που αναφέρεται στη βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων, είναι ενδεικτικό της πορείας της πράξης και δεν διαμορφώνει τα ποσά των ενισχύσεων που πράγματι θα καταβληθούν στους δικαιούχους.

Η ανωτέρω απόφαση αναγνώρισης και εκκαθάρισης των ενισχύσεων διαβιβάζεται:

α) στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται σύμφωνα με εγκύκλιό του,

β) σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση των επενδύσεων και Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ) στον δικαιούχο υλοποίησης της επένδυσης».

 

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση: Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις ενίσχυσης μεταποίησης.pdf

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία