Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Απαγόρευση φύτευσης αμπελώνα πάνω από 1 στρέμμα

Με πρόστιµο 1.200 ευρώ ανά στρέµµα αν δεν προβούν σε άµεση εκρίζωση των παράνοµων αµπελώνων είναι αντιµέτωποι όσοι παραγωγοί κατέχουν αµπελοοινικές εκµεταλλεύσεις χωρίς δικαίωµα φύτευσης (άδεια από την ∆ΑΟΚ), µε βάση τα όσοα ορίζει η ΚΥΑ 3323/99635 περί απαγόρευσης φύτευσης αµπελώνων έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.

Απαγόρευση φύτευσης αμπελώνα πάνω από 1 στρέμμα

3
0

Οι εν λόγω κυρώσεις εφαρµόζονται για παράτυπες φυτεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 1998 (Κ.Υ.Α. 286839/2-4-2009) και για τις παράνοµες φυτεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 31 Αυγούστου 1998 (Κ.Υ.Α. 286839/2-4-2009).

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ∆ΑΟΚ Κορίνθου και έχοντας υπόψη τον Καν (ΕΚ) 1234/2007, και τον Καν (ΕΚ) 555/2008 σχετικά µε την απαγόρευση φυτεύσεων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, υπενθυµίζονται στους αµπελοκαλλιεργητές τα εξής:

Απαγορεύεται η φύτευση αµπελώνων µε ταξινοµηµένες οινοποιήσιµες ποικιλίες έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015 χωρίς να έχουν άδεια από την ∆ΑΟΚ.

- Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015 απαγορεύεται επίσης ο επανεµβολιασµός ταξινοµηµένων οινοποιήσιµων ποικιλιών σε µη ταξινοµηµένες στην εκάστοτε περιφέρεια ποικιλίες.

-Φυτεύσεις και επανεµβολιασµός αµπελώνων επιτρέπονται µόνο, στις περιπτώσεις που αυτές καλύπτονται από «Νέα ∆ικαιώµατα Φύτευσης», από «∆ικαιώµατα Αναφύτευσης» ή από ∆ικαιώµατα που παρέχονται από το «Εθνικό Αποθεµατικό» κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. 3323/99635/1-8-2014 ΥΑ (ΦΕΚ/Β/2176/7-8-14).

Για φυτεύσεις εκτάσεων µικρότερες του στρέµµατος δεν απαιτείται δικαίωµα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αµπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση εντός της εκµετάλλευσης µε την υποχρέωση δήλωσης της φύτευσης στο αµπελουργικό µητρώο.

-Παράνοµες φυτεύσεις είναι οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν µε οινοποιήσιµες ποικιλίες χωρίς να έχουν αντίστοιχο δικαίωµα Φύτευσης πριν η µετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νοµιµοποιούνται και οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να τις εκριζώσουν µε ιδία δαπάνη.

-Στην περίπτωση που δεν προβούν στην άµεση εκρίζωση, επιβάλλεται χρηµατική ποινή 1200 ευρώ / στρέµµα, η οποία ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του προστίµου. Η κύρωση επιβάλλεται εκ νέου κάθε δώδεκα µήνες η οποία υπολογίζεται µετά την λήξη της προαναφερθείσας ηµεροµηνίας , εφόσον η παράνοµη φυτεµένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

-Εν αναµονή της εκρίζωσης τα παραγόµενα σταφύλια και προϊόντα αυτών επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά µόνο για απόσταξη µε αποκλειστικά έξοδα του παραγωγού. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επιβάλλεται στον παραγωγό πρόστιµο 150 ευρώ / στρέµµα ποινή η οποία είναι ανεξάρτητη από την χρηµατική ποινή της εκρίζωσης.

- Τα αλφαριθµητικά στοιχεία που αναφέρονται στην ΑΕΕ και αφορούν τα οινάµπελα, θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως µε τα στοιχεία της ∆ήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας (Αµπελουργικό Μητρώο).

 

Τα δικαιολογητικά για αναδιάρθρωση

Συνολικά 1.274 παραγωγοί και 9.503,05 στρέμματα οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου εντάσσονται στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων» της περιόδου 2014-2015, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Παράλληλα οι φετινές αιτήσεις (2015-2016) για το πρόγραμμα «τρέχουν» έως τις 15 Μαΐου με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν στις ΔΑΟΚ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

2. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις 2 τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα , υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα 8 έτη.

4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης η άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού .

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής η δεκαετές συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο κατά περίπτωση.

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ,με τον αριθμό λογαριασμού ταμιευτηρίου.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία