Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Μεγαλύτερη ενίσχυση για νεοεισερχόμενους βιοκαλλιεργητές

Κάτι παραπάνω για τους συμβατικούς καλλιεργητές που επιλέγουν να μετακινηθούν προς τη Βιολογική Γεωργία και κάτι λιγότερο για εκείνους που συνεχίζουν να παράγουν βιολογικά, με ορίζοντα μάλιστα 5ετίας, προβλέπει η νέα προγραμματική περίοδος (Μέτρο 1.1.) για τα βιολογικά. Στην πρώτη περίπτωση η υποχρέωση παραμονής στο μέτρο είναι 3ετής και η ενίσχυση κυμαίνεται από 12,2 μέχρι 90 ευρώ το στρέμμα όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

Μεγαλύτερη ενίσχυση για νεοεισερχόμενους βιοκαλλιεργητές

10
1
Μέτρο 11.1 - Ενίσχυση για τη µεταπήδηση σε πρακτικές και µεθόδους βιολογικής γεωργία

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η µετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συµβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρµόζουν τον Καν. 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να συνάψουν σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης
Η δέσµευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρµόζεται σε καθορισµένα αγροτεµάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσµευσής τους για µετατροπή του συστήµατος σε βιολογικό, µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να ενταχθούν στο υποµέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής»
Ο δικαιούχος δεσµεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στο πλαίσιο του Μέτρου 1 «Μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης»

Επιλέξιµες δαπάνεςΟι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο για να αποζηµιώνουν τους δικαιούχους
  •    για το διαφυγόν εισόδηµα που συνεπάγεται η µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής.
  •     για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται σε εργαστηριακές αναλύσεις.
Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόµενους δύνανται να ενισχυθούν από το Μέτρο 3 «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας»

Όροι επιλεξιµότηταςΟ δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του ΕΚ και του Συµβουλίου
Τα αγροτεµάχια που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις
  •   Να είναι δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου.
Στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών (δενδρώδη και αµπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη για τη δέσµευση καλλιέργεια
  •   Να κατέχονται νόµιµα καθ’ όλη την περίοδο της δέσµευσης.
Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο µέγεθος της εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για µόνιµες φυτείες και 0,3 για µεικτές εκµεταλλεύσεις
Όσον αφορά την «Ελαιοκοµία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha για να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηµατικό ελαιώνα
Επιλέξιµες είναι οι ετήσιες και µόνιµες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στον πίνακα. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιµοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Γεωγραφικό πεδίο - ∆ικαιούχοιΓεωγραφικό πεδίο εφαρµογής ορίζεται στο σύνολο της η χώρα
∆ικαιούχοι µπορεί να είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισµό των ενεργών αγροτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του ΕΚ και του ΣυµβουλίουΕπιλέξιμα αγροτεμάχια και σε φάση μετάβασης

Μέτρο 11.2 - Ενίσχυση για  τη διατήρηση πρακτικών και µεθόδων βιολογικής γεωργίαςΣτο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία, σε δικαιούχους που εφαρµόζουν τον Κανονισµό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών. Η δέσµευση είναι πενταετής µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Η δέσµευση εφαρµόζεται σε καθορισµένα αγροτεµάχια σε όλη την πενταετία

Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδηµα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων. Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής όλη η χώρα

∆ικαιούχοιΟι δικαιούχοι µπορεί να είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισµό των ενεργών αγροτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του ΕΚ και του Συµβουλίου

Όροι επιλεξιµότηταςΟ δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του ΕΚκαι του Συµβουλίου
Τα αγροτεµάχια που θα ενταχθούν στο υποµέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να είναι δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου
Στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών (δενδρώδη και αµπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη για τη δέσµευση καλλιέργεια
  •   Να υφίσταται ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης για την εφαρµογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007. Αγροτεµάχια που βρίσκονται σε φάση µετάβασης από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέξιµα στη δράση, δεδοµένου ότι στη φάση µετάβασης εφαρµόζονται ήδη στο αγροτεµάχιο οι διατάξεις του καν. 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής.
  •  Να κατέχονται νόµιµα καθ’ όλη την περίοδο της δέσµευσης.
Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο µέγεθος της εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για µόνιµες φυτείες και 0,3 για µεικτές εκµεταλλεύσεις
Όσον αφορά την οµάδα καλλιέργειας «Ελαιοκοµία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηµατικό ελαιώνα
Επιλέξιµες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και µόνιµες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στο σχετικό πίνακα µε τα ύψη ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιµοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, και οι υδροπονικές καλλιέργειες

Επιλέξιµες δαπάνεςΟι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζηµιώνουν τους δικαιούχους αναφορικά µε τα εξής
  •     για το διαφυγόν εισόδηµα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία,
  •     για πρόσθετα κόστη που συνίστανται στις δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις
  •     για κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρµογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Στα 90 ευρώ το στρέµµα η µετάβαση στα σταφύλιαΤα ποσά των ενισχύσεων για την πρώτη δράση που αφορά την τριετή µετάβαση από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε την πρόταση της Ελλάδας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυµαίνονται από 90 ευρώ το στρέµµα (ροδάκινα, βερίκοκα, επιτραπέζια σταφύλια κ.ά.) έως 12,2 ευρώ το στρέµµα (σκληρό σιτάρι, κριθάρι κ.ά.)
Στα 12 ευρώ το στρέµµα η διατήρηση στο κριθάρι
Τα ποσά των ενισχύσεων για τη δεύτερη δράση που αφορά την πενταετή διατήρηση της ήδη υφιστάµενησς και πιστοποιηµένης βιολογικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την πρόταση της Ελλάδας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυµαίνονται από 90 ευρώ το στρέµµα (ροδάκινα, βερίκοκα, επιτραπέζια σταφύλια κ.ά.) έως 12 ευρώ το στρέµµα (σκληρό σιτάρι, κριθάρι κ.ά.
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

24-03-2016 08:18Κουτρουμπελη Βικυ

Καλημερα.Προγραμμα για νεους αγροτες υπαρχει περιπτωση να βγει φετος?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία