Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Με 145.000 ευρώ πριμ νέες ιδέες μέσω Συνεργασίας

Σε διαβούλευση έως 10 Ιανουαρίου βρίσκεται το θεσµικό πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» προϋπολογισµού 60 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, το Μέτρο αυτό θα χρηµατοδοτεί επενδυτικές ιδέες αγροτών που σε συνεργασία µε άλλους φορείς έχουν στόχο την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος στην παραγωγική διαδικασία ή την ανάπτυξη και εµπορία αγροτικών προϊόντων µε νέα χαρακτηριστικά.

Με 145.000 ευρώ πριμ νέες ιδέες μέσω Συνεργασίας

5
0

Είτε δηλαδή για παράδειγµα επενδύσεις που αφορούν τη φύτευση µία νέα ποικιλίας που είναι ανθεκτική στις ασθένειες σε συνδυασµό µε τη χαρτογράφηση του χωραφιού για µείωση των εισροών. Είτε, πρότζεκτ για την παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος ή κρέατος µόνο από αυτόχθονες φυλές µε το ανάλογο σήµα.

Με 5.000 ευρώ η σύσταση σχήµατος

To Μέτρο έχει δύο ∆ράσεις: Η ∆ράση 1 θα επιδοτεί µε 5.000 ευρώ τη σύσταση µίας Επιχειρησιακής Οµάδας που θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του πρότζεκτ. Η οµάδα αυτή θα αποτελείται υποχρεωτικά από έναν αγρότη ή κτηνοτρόφο που έχει το πρόβληµα ή την ιδέα και από άλλους φορείς, όπως είναι ερευνητικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις που θα προσφέρουν υλικό και τεχνογνωσία για την υλοποίησή του. Η ∆ράση 2 τώρα, έχει να κάνει µε την κάλυψη των εξόδων υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Συνοπτικά τα βήµατα σύστασης είναι τα εξής:

1. Παραγωγός έχει την ιδέα ή γνωρίζει το πρόβληµα ή την ανάγκη.

2.  Ερευνητικός φορέας ή επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβληµα ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την ιδέα (ως αποτέλεσµα βασικής έρευνας).

3. Συστήνουν τη δυνητική Επιχειρησιακή Οµάδα.

4.  Καταρτίζουν Σχέδιο ∆ράσης στο οποίο περιγράφονται το αντικείµενο και οι στόχοι του έργου, οι καινοτόµες τεχνολογίες, διαδικασίες, καινοτόµα προϊόντα που θα προκύψουν.

5. Ακολουθούν ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων-µελών.

Ο υπεύθυνος της οµάδας προχωρά στην αίτηση στήριξης, γίνεται η αξιολόγηση και µε την ένταξη προχωρά σε αίτηση πληρωµής, η οποία πραγµατοποιείται αµέσως και είναι της τάξεως των 5.000 ευρώ.

Κάλυψη δαπανών αγροεφοδίων

Όταν συστήνεται η Επιχειρησιακή Οµάδα καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο διάρκειας 1 έως 3 ετών, ενώ παράλληλα περιγράφει και συνοπτικά την παραγωγική επένδυση που θα επιδοτηθεί από τα Σχέδια Βελτίωσης.

-Επιλέξιµες δαπάνες τώρα είναι οι εξής:

-Αποσβέσεις µηχανηµάτων, εδαφών και λοιπών παγίων για την υλοποίηση του έργου

-∆απάνες προσωπικού που σχετίαζεται µε την πιλοτική λειτουργία και την υλοποίηση του έργου.

-∆απάνες προώθησης των αποτελεσµάτων του έργου (ιστοσελίδα, έντυπα, ηµερίδες κ.α.)

-∆απάνες αναλώσιµων που σχετίζονται µε την πιλοτική δοκιµή του έργου, όπως είναι λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, ζωοτροφές κ.λ.π

-∆απάνες που αφορούν στην αµοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή.

Άµεση σύνδεση µε τα Σχέδια Βελτίωσης

Στην περίπτωση που χρειάζονται παραγωγικές επενδύσεις, η επιχειρησιακή οµάδα προχωρά σε αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης (αγνοώντας τα κριτηρία επιλεξιµότητας και επιλογής), µε την ένταση της ενίσχυσης να είναι προσαυξηµένη κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηµατοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%. Συγκεκριµένα από τα Σχέδια Βελτίωσης µπορούν να ζητήσουν χρηµατοδότηση για τις εξής δαπάνες:

-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερµοκηπίων, δικτυοκηπίων που προέκυψαν ως απαραίτητες από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και τη λειτουργία της γεωργικής εκµετάλλευσης µε την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται αναλώσιµες επενδύσεις.

-Αγορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και ειδικότερα εξοπλισµού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούµενων µηχανηµάτων), εξοπλισµού ο οποίος ενσωµατώνεται στα θερµοκήπια όπως θέρµανση, συστήµατα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισµού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.

-Αγορά και εγκατάσταση λογισµικού διαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης.

Οικονοµική στήριξη

Η οικονοµική στήριξη αφορά στο 100% των επιλέξιµων δαπανών, εκτός φυσικά από την περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων που καλύπτονται από τα Σχέδια Βελτίωσης. Για τη ∆ράση 2 εφόσον η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τοπικού χαρακτήρα η οικονοµική στήριξη µπορεί να φτάσει τα 145.000 ευρώ, εάν έχει να κάνει µε το σύνολο της χώρας 295.000 ευρώ, και για διακρατική συνεργασία 445.000 ευρώ.

Ένας ο επικεφαλής

Οι επιχειρησιακές οµάδες (Ε.Ο) πρέπει να προσδιορίσουν το µέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της, ο οποίος και θα είναι ο Συντονιστής Φορέας του έργου της. Ο Συντονιστής Φορέας µπορεί να είναι οποιοδήποτε µέλος της, κατά προτίµηση όµως συνιστάται να είναι εκείνο το µέλος του οποίου η συµµετοχή έχει σηµαντική βαρύτητα. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των µελών που συµπράττουν για την υλοποίηση του έργου και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του.

Στην περίπτωση υλοποίησης Σχεδίου Βελτίωσης στo πλαίσιο της ∆ράσης 2 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Υποµέτρα 4.1 και 4.2.1, δικαιούχος πλέον δεν καθίσταται η Επιχειρησιακή Οµάδα αλλά το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα υλοποιήσει την επένδυση και αποτελεί µέλος της ή µέλος φορέα της. Για την υλοποίηση της παραγωγικής επένδυσης ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων Υποµέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2020 εκτός των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής.

Οι δύο δράσεις

Πιο αναλυτικά τα δύο προγράμματα (υπομέτρα του Μέτρου 16 «Συνεργασία») χωρίζονται σε δράσεις, όπως παρακάτω:

Α. Υπομέτρο 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

• Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Β. Υπομέτρο 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

• Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι δύο Δράσεις και στα δύο Υπομέτρα αντιστοιχούν και σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση / Δράση 1 αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Επιχειρησιακή Ομάδα για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη δεύτερη φάση / Δράση 2 η Επιχειρησιακή Ομάδα έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Οι ανωτέρω Δράσεις υλοποιούνται σε επάλληλους Κύκλους Αξιολόγησης. Οι αιτήσεις στήριξης αξιολογούνται σε καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται κατά τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης.


Η ανακοίνωση του υπουργείου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1– 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το Υπομέτρο 16.1 – 16.2, ύψους 53 εκατ. ευρώ και το Υπομέτρο 16.1 – 16.5, ύψους 7 εκατ. ευρώ, του Μέτρου 16 απευθύνονται σε σχήματα συνεργασίας φορέων, Επιχειρησιακές Ομάδες όπως αποκαλούνται τα εν λόγω σχήματα, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.

Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:

• Στην παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

• Στη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

• Στην αξιοποίηση των  παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.

• Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

• Στην καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

• Στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

• Στη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).

•Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

Τα δύο Υπομέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά  στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.

Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% και ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να διαμορφωθεί κατά ανώτερο όριο σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού

σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:

Δράση 1

Δράση 2

Σύνολο (€)

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει

τοπικό χαρακτήρα

5.000

145.000

150.000

Σύνολο της Χώρας

5.000

295.000

300.000

Διακρατική Συνεργασία

5.000

445.000

450.000

Το Υπομέτρο 16.1-16.2 υλοποιείται τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 υλοποιείται μόνο κεντρικά.

Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2018 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mtsara@mou.gr, igolegou@mou.gr και edellis@mou.gr.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης, προς ενημέρωση, τα κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 όπως διαμορφώθηκαν μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την  4η Συνεδρίασή της.


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία