Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Με υπουργική απόφαση τα τρακτέρ επιλέξιμα στον νέο Αναπτυξιακό

Στη Βουλή κατατέθηκε προς ψήφιση ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που προβλέπει ειδικό καθεστώς ενίσχυσης για τον πρωτογενή τομέα για επενδύσεις από 50.000 ευρώ και άνω, με την ανάλυση συνεπειών του νομοσχεδίου να αναφέρει πως θα αποσαφηνιστεί ρητά υπό ποιες προϋποθέσεις τα τρακτέρ θα είναι επιλέξιµη δαπάνη στις προκηρύξεις.

image3_2

15786
7

Με υπουργική απόφαση η επιλεξιμότητα τρακτέρ στον νέο Αναπτυξιακό

Συγκεκριμένα, όσον αφορά ειδικότερα την επιλεξιμότητα των τρακτέρ, ο νομοθέτης σχολιάζει ότι τέτοια ζητήματα «δεν αφορούν άμεσα στη διάταξη του νόμου αλλά αντιμετωπίζονται σε επίπεδό προκηρύξεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων». Ως εκ τούτου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει, όταν καθορίσει τις επιλέξιμες δαπάνες, να αποσαφηνίσει την επιλεξιμότητα των αγροτικών μηχανημάτων, ώστε να μην υπάρχουν ξανά απορρίψεις επενδυτικών έργων από ομάδες αξιολογητών που θεώρησαν τα τρακτέρ «μεταφορικά μέσα».

Αναφορικά τώρα με το καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» οι επενδύσεις αυτές θα λάβουν με τη μορφή επιδότησης τα εξής ύψη ενίσχυσης:

-Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας: Στο 70% για μικρές επιχειρήσεις, στο 60% για μεσαίες επιχειρήσεις, στο 50% για μεγάλες επιχειρήσεις.

-Υπόλοιπες περιφέρειες: 60% για μικρές επιχειρήσεις, στο 50% για μεσαίες επιχειρήσεις, στο 40% για μεγάλες επιχειρήσεις.

-Νότιο Αιγαίο: 50% για μικρές επιχειρήσεις, στο 40% για μεσαίες επιχειρήσεις, στο 30% για μεγάλες επιχειρήσεις.

-Αττική: 35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), στην το 45% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους), 25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), στην το 35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους), 15% (Δυτικός Τομέας Αθηνών), στην το 25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσους)

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο: 

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 

δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Αναλυτικότερα το σχέδιο προς ψήφιση για τον Αναπτυξιακό Νόμο αναφέρει για τον πρωτογενή τομέα:

 

Άρθρο 65 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Άρθρο 66 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς: α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., 46 γ. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013, υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού 1388/2014 και προσδιορίζονται από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 71.
 2. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

 

Άρθρο 67 Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
 2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος

Β: α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της παρ. 1, β. τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7, γ. τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της παρ. 8, δ. τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9, ε. τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10, στ. τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11, ζ. τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12, η. τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13, θ. τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και ι. τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του Παραρτήματος Β’. 

 

Άρθρο 68 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

 1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, της παρ. 1 του άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
 2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής: α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός της περ. γ αυτού που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%). 47 β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.
 3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα. αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και αδ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, αε. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. γ. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

 1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
 2. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Άρθρο 69 Δικαιούχοι Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Το σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρει τα εξής: 

Στη Βουλή το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

 Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 εισάγεται στις Επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία πριν την τελική του ψήφιση το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων ακολουθώντας τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. 

Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα: 

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.
 2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων.
 3. Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να υλοποιήσουν τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες.
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης αυτών των περιοχών.
 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία.
 6. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία.
 7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια.
 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων.
 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
 11. Μεγάλες Επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.
 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας.
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει σημαντικές καινοτομίες που προσφέρουν σαφή επιτάχυνση σε όλες τις διαδικασίες του «κύκλου ζωής» ενός επενδυτικού σχεδίου (διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, υπαγωγής και ελέγχου), προκειμένου να καταστούν δυνατές οι άμεσες ωφέλειες από τη χορήγηση των ιδιαίτερα ελκυστικών κινήτρων στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η αξιοποίηση των πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και το νέο σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα θα συνδράμουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 προβλέπει υψηλά ποσοστά ενίσχυσης στην πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας (30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40-60% για τις μεσαίες και 50-70% για τις μικρές επιχειρήσεις) με επιπλέον προσαύξηση 10% για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, πέραν των ενισχύσεων Περιφερειακού χαρακτήρα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (πχ επαγγελματική κατάρτιση  εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία), μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια. 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη θα αποτελέσει την απαρχή ενός μεγάλου επενδυτικού κύκλου, με σημαντικά οφέλη τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την εθνική οικονομία. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και η ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

 

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

24-02-2022 16:27Γιάννης

Αναδασμός. Χρειάζεται να περάσουμε σε μεγαλύτερες μονοκόμματες αγροτικές εκμεταλλεύσεις 500 -1000 στρεμμάτων. Μόνο έτσι Θα αποκτήσουμε σύγχρονες τεχνολογικά αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τώρα ο κάθε ένας έχει 5 στρέμματα εδώ 20 εκεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε την αγορά ενός Τρακτέρ να υποστηρίξει.

Απάντηση

19-01-2022 21:52ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ

Γεια σας.ειμαι απο χωριο του νομου Φωκιδος.ηθελα να ρωτισω αν επιδοτιτε στο νομο μου κατι.ειμαι σε προγραμμα νεων αγροτων. Ευχαριστω πολυ

Απάντηση

18-01-2022 08:32ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΚΟΡΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ. ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΠΑΧΙΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΥΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΜΗΔΕΝ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΠ ,ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ(ΑΡΘΡΟ 13). ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ.ΑΣ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΣ ΑΥΤΟ ΣΤΟΝ κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

17-01-2022 14:18Αντώνης Παλαιολόγος

Στο σχέδιο νόμου και στην ενότητα δικαιούχοι των ενισχύσεων ( Κεφάλαιο Δ΄- άρθρο 13 ) είναι οι φορείς που έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α. Εμπορική εταιρεία, β. Συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),, κλπ. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι επιλέξιμες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων , κάτι που ίσχυε στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο. Τώρα που γίνεται συζήτηση στη Βουλή θα αναλάβει κάποιος να θίξει το ζήτημα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και γενικότερα των επιχειρήσεων την λειτουργία των οποίων έχουν ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ; Δηλαδή , όλοι πρέπει να λειτουργούν υπό την ομπρέλα εταιρείας του εμπορικού δικαίου :

Απάντηση

17-01-2022 12:57Κώστας

Μην πονταρετε στο click bait... Δεν ειναι επιλεξιμα τα φυσικα προσωπα..

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία