Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Eλάχιστο επιτόκιο 0,35% σε δάνεια επενδυτικά από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σταθερό, σε ποσοστό 0,35% ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων των επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες που θα οδεύσουν οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

STAIKOURAS-SKILAKAKIS-1280x853

2517
1806

Ο συγκεκριμένος όρος, σε σχέση με το ύψος του επιτοκίου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και των δικαιούχων επενδυτών. Διευκρινίζεται πως το επιτόκιο δύναται, κατά περίπτωση, να είναι υψηλότερο.

Μέχρι στιγμής, στο δανειοδοτικό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» συμμετέχουν τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα.

Προσεχώς, αναμένεται να εκδοθεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περισσότερων τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη – σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2021 – έχουν προσδιοριστεί τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων, που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ειδικότερα, το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, από το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα:

  1. Πράσινη μετάβαση

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

  1. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

  1. Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη

Πρέπει να καλύπτεται η επιλεξιμότητα ενός τουλάχιστον από τους δείκτες καινοτομίας - έρευνας & ανάπτυξης, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση. Ταυτόχρονα, ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων σε αυτό το «τρίπτυχο», πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

  1. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Αφορά σε υφιστάμενη ή νέα συνεργασία ή στη δημιουργία νέου σχήματος, το οποίο θα προκύψει από εξαγορά/συγχώνευση.

Στις υφιστάμενες και στις νέες συνεργασίες τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν στις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στη συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος, κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σε επίπεδο ομίλου, με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

  1. Εξωστρέφεια

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη, εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή, τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών, το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν στα παρακάτω:

α. Γήπεδα αγορά, γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων.

β. Κτίρια αγορά/κατασκευή, κτίρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο.

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing).

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη, εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες

Αποκλείονται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης:

α. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

β. Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

γ. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών, που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.

δ. Προϊόντα και δραστηριότητες, που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

ε. Δραστηριότητες, που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.

στ. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

ζ. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

η. Δραστηριότητες, που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

θ. Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων. Ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, που σχετίζονται με τους στόχους του Ταμείου και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού σκέλους του, είναι επιλέξιμες.

ι. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων, που ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

ια. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

ιβ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης.

ιγ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

ιδ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας.

ιε. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

 

Σχόλια (1806)
Προσθήκη σχολίου

08-12-2022 22:57Matthewcob

what education do you need to become a video game designer https://mixfilesmake123r.com/ best video converter for pc free

Απάντηση

07-12-2022 12:13PrestonGuera

https://newsfrom8vimamseru4oaw.blogspot.com/2022/12/free-plugins-logic-pro-x-download-free.html , microsoft office access 2010 runtime free , salmo sniper feeder 90 3.30 free ,windows 10 pro 64 bit iso free [url=https://newsfrom2tardiaglocmuw8c9pz.blogspot.com/2022/12/error-licensing-for-this-product-has.html] microsoft office 2010 activator for windows 7 32 bit free [/url] , microsoft office word 2007 convert to pdf online free , sketchup pro 2018 tutorial italiano free https://newsfrom6repbaserrouaip.blogspot.com/2022/12/sony-vegas-pro-free-download-jumia.html https://newsfromorophtricdamfqw.blogspot.com/2022/12/adobe-incopy-cc-review-free.html , windows 10 pro india price free , change product key windows 7 home premium to professional free ,difference between microsoft project standard and professional 2016 free [url=https://newsfrom52coshydiwon2mq9c.blogspot.com/2022/12/cyberlink-powerdirector-14-ultimate.html] windows 10 home bitlocker free [/url] , belajar coreldraw 11 untuk pemula free , microsoft word za darmo 2016 free https://newsfrom08maronekorrf9r.blogspot.com/2022/12/buy-microsoft-windows-10-enterprise.html https://newsfrom9dialagenkul6r.blogspot.com , autodesk revit live 2018 final + keygen free , free coreldraw graphics suite x5 full keygen free ,windows 7 activator exe free [url=https://newsfrom6nordmalepeby6g.blogspot.com/2022/12/autocad-crack-product-key-full-free.html] kode aktivasi autodesk inventor 2015 free [/url] , microsoft outlook mui 2013 free , windows 10 pro serial key ebay free https://newsfromhestiriki3yi.blogspot.com/2022/12/language-accessory-pack-for-office.html , requisitos para autodesk maya 2016 free , microsoft visual studio 2015 free full version for windows 7 free ,servicio de escritorio remoto windows 10 no inicia free [url=https://newsfromprotvectugiq9jd.blogspot.com/2022/12/five-nights-at-freddys-download.html] windows 7 theme for windows 10 1809 free [/url] , windows 7 e

Απάντηση

07-12-2022 09:54PrestonGuera

https://newsfrom84flicimodtaf1ampo.blogspot.com/2022/12/microsoft-office-2016-crack-zip-file.html , mastercam 2018 wire edm free , que office es compatible con windows 10 home single language free ,microsoft visio 2010 manual pdf free [url=https://newsfrom35puncmenmidodd4bu.blogspot.com/2022/12/bully-scholarship-edition-on-steambully.html] logic pro x vs ableton 2019 free [/url] , logic pro x vocoder live free , vmware workstation 12 silent uninstall free https://newsfrom3deihelmetsuoap9w.blogspot.com/2022/12/adobe-reader-x-free-downloadadobe.html https://newsfromfrannanahouqy3s.blogspot.com/2022/12/ms-office-free-download-full-version.html , windows 10 arm on surface rt free , free microsoft project 2010 activator free ,microsoft office 2016 pro professional plus 32/64 bit license key free [url=https://newsfrom4dempmendishi3n5q.blogspot.com/2022/12/free-notepad-for-windows-10.html] windows 7 show hidden files and folders not working free [/url] , windows 10 won't update 1703 free , mastercam 2018 descargar gratis free https://newsfrom8cuiriatrichyaaluj3h.blogspot.com/2022/12/audirvana-upgrade-free-download.html https://newsfrom7ryotahosmoae9.blogspot.com/2022/12/helakuru-for-windows-10-download.html , windows 10 home turn on network discovery free , windows 10 error code 0xc004f025 free ,microsoft office 2010 starter edition free [url=https://newsfrom01chonddeipesrapwn8o.blogspot.com/2022/12/freetrial-microsoft-project-2016-free.html] dell windows 7 home premium forgot password free [/url] , microsoft outlook version 2016 free , windows 10 enterprise evaluation to professional free https://newsfromgaeceltagohqgv.blogspot.com/2022/12/kmspico-activator-download-official.html , logic pro x pc free free , microsoft project 2016 crack product key free ,snagit 11 and windows 10 free [url=https://newsfrom062tiomatayubaob2.blogspot.com/2022/12/pc-magix-sony-vegas-pro-v17-other.html] windows 7 enterprise edition key free [/u

Απάντηση

07-12-2022 07:37PrestonGuera

https://newsfromcomcaptiaya2gaa4o.blogspot.com/2022/12/windows-10-pro-iso-64-bit-usb-boot-free.html , parts microsoft word 2016 free , update microsoft visio 2010 free ,microsoft office 2010 mega.nz free [url=https://newsfrom65norujasox9a3.blogspot.com/2022/12/indesign-cc-font-filtering-gpi.html] windows 7 home premium 64 bit iso kickass free [/url] , microsoft office 2013 offline setup free , how to add endnote x7 to word 2019 free https://newsfrom79horcugesdax3y.blogspot.com/2022/12/use-our-microsoft-word-test-to-hire-best.html https://newsfrompodphaluedyjke0.blogspot.com/2022/12/microsoft-office-outlook-2007-para-que.html , pdf experte 11 professional crack free , microsoft office 2010 outlook connector aktualisieren free ,upgrade boom 3d free [url=https://newsfrom670exafpropbusopgcr.blogspot.com/2022/12/freemind-windows-10.html] cinemagraph pro 2.7 free [/url] , sketchup pro 2019 authorization number free , microsoft access database engine 2019 redistributable free https://newsfrom125cetuacimoy548.blogspot.com/2022/12/visio-free-stencil-shape-links-network.html https://newsfrom3comtibertej4zend.blogspot.com/2022/12/adobe-dreamweaver-cs6-portable-version.html , windows 8.1 automatic repair black screen free , mamp pro 4.1 serial free ,windows 10 iot enterprise gvlk free [url=https://newsfrombrahibabwao3lf.blogspot.com/2022/12/youtube-adobe-photoshop-cc-tutorials.html] microsoft project 2016 tutorial for beginners free [/url] , microsoft project 2016 freetrial version free , microsoft office 2019 professional plus freetrial free https://newsfromnanaucahicygze.blogspot.com/2022/12/3ds-max-64-bit-free-download-with-crack.html , windows 8.1 pro iso with product key free , windows 8.1 login screen wallpaper free ,windows 10 pro group policy limitations free [url=https://newsfromsirabimaaqq5e.blogspot.com/2022/12/microsoft-launches-free-day-trial-of.html] microsoft office 2016 professional plus 64bit full crack free [

Απάντηση

07-12-2022 02:57PrestonGuera

https://newsfrom5ymprotcuwos7cpa.blogspot.com/2022/12/sound-forge-audio-studio-11-crack.html , windows 7 64 bit maximum ram free , windows 10 compare editions microsoft free ,windows 10 pro volume license price philippines free [url=https://newsfrom68lilfechinu71x.blogspot.com/2022/12/download-old-quickbooks-pro-version.html] windows 7 home premium microsoft free [/url] , microsoft office 2013 professional plus 32 bit activator free , pixelmator text effects free https://newsfrom09tincsotismaf020.blogspot.com/2022/12/uninstall-and-remove-hp-support.html https://newsfrom80dispmenganrooqy7.blogspot.com/2022/12/ad-blocker-for-mozilla-pc-free.html , windows 7 professional x86 32 bit iso free , microsoft office professional plus 2016 and office 365 free ,microsoft access 2016 runtime how to use free [url=https://newsfrom5fornijuwozoa.blogspot.com/2022/12/microsoft-office-2007-professional-key.html] que es el windows 10 home single language free [/url] , windows 10 pro 32 bit product key free free , microsoft visual studio 2015 update 5 free https://newsfromtebesmisaf2o.blogspot.com/2022/12/free-software-download-adobe-premiere.html https://newsfrom447mobotirus2l2so.blogspot.com/2022/12/filemicrosoft-access-wikimedia.html , microsoft project viewer 2016 free , windows 7 100 cpu usage no process free ,microsoft office 2016 quizlet free [url=https://newsfrom071ulcapfirbagxyq.blogspot.com/2022/12/bluetooth-driver-installer-download.html] microsoft office professional 2010 32 bit free [/url] , microsoft office professional plus 2013 product key toolkit free , mastering in logic pro x 2018 free https://newsfrom546terpvatiora6x7.blogspot.com/2022/12/adobe-illustrator-cs3-free-free-adobe.html , docker desktop requires windows 10 pro or enterprise version 15063 to run free , windows 10 iot on raspberry pi 4 free ,microsoft office 2013 advanced (shelly cashman series) pdf free [url=https://newsfrom17saudiluzamto5la.blogspot.com/

Απάντηση

07-12-2022 00:52PrestonGuera

https://newsfromitlaepronninf45bj.blogspot.com/2022/12/microsoft-office-product-microsoft.html , windows server 2012 standard vs r2 free , vmware workstation 12 pro serial key crack free ,vmware workstation 12 intel vt-x is disabled free [url=https://newsfrom33scinascujiv38p.blogspot.com/2022/12/adobe-acrobat-x-pro-10-serial-number.html] vmware workstation 14 tutorial for beginners free [/url] , adobe premiere pro cc 2019 windows 8.1 free , freemicrosoft office 2010 no registration key needed free https://newsfrom6inredebia7h1.blogspot.com/2022/12/hdmi-driver-windows-10-64-bit-download.html https://newsfrom49flaminbii8t5e2.blogspot.com/2022/12/microsoft-office-updates-2016.html , solidworks premium 2019 sp3 free , instalar microsoft visio 2010 gratis free ,vmware workstation 12 windows server 2012 free [url=https://newsfromprinremendzuf8fx0.blogspot.com/2022/12/microsoft-visual-studio-2015-crack-free.html] expert pdf support free [/url] , windows server 2012 r2 datacenter license key free , windows server 2012 r2 standard licensing virtualization free https://newsfrom58aranocpub2gvf2.blogspot.com/2022/12/mg-soft-mib-browser-free-for-windows.html https://newsfrom2discbelmenbilah.blogspot.com/2022/12/windows-10-download-full-version-with.html , windows 7 ultimate sp1 iso microsoft free , microsoft office 2010 professional plus activation wizard disable free ,7zip windows 10 free free [url=https://newsfrom701gebatursosd5.blogspot.com] microsoft office starter 2010 repair free [/url] , windows 8.1 enterprise x64 free , how to uninstall microsoft project professional 2016 free https://newsfrom9cresefunpa60r8.blogspot.com/2022/12/how-do-i-fix-microsoft-setup.html , windows server 2012 r2 install windows identity foundation free , kmsauto activator windows 10 pro free free ,microsoft visio 2013 for windows 7 free [url=https://newsfrom69piciniara26nf1o.blogspot.com/2022/12/untitled-windows-vista-sp2-ultimate.html] microsof

Απάντηση

06-12-2022 21:11PrestonGuera

https://newsfromgepollonebiwa.blogspot.com/2022/12/adobe-after-effect-cs4-full-version.html , microsoft office 2019 professional plus for windows pc free , windows server 2012 install windows identity foundation free ,windows 7 144hz free [url=https://newsfromtiocepvadoz36iw.blogspot.com/2022/12/windows-10-enterprise-keyboard-not.html] nikon capture nx2 gratis free [/url] , windows 7 professional x86 sp1 iso free , microsoft powerpoint 2016 parts and functions pdf free https://newsfrom037inelbedogjiqbe.blogspot.com/2022/12/lataa-windows-10.html https://newsfrom655torditeryojjaa.blogspot.com/2022/12/using-and-customizing-workspaces.html , windows 10 1803 microsoft manually free , microsoft office 2013 access templates free ,service pack 2 for microsoft office 2010 32-bit edition free [url=https://newsfrom36ligrievamuxg2fa.blogspot.com/2022/12/adobe-photoshop-cc-2017-sign-in.html] microsoft office 2019 standard license free [/url] , serial nero 8 ultra edition free , pdf expert how to annotate free https://newsfrom2theotranulimsth.blogspot.com/2022/12/adobe-photoshop-wikipedia.html https://newsfrom10monsdofaswawwnso.blogspot.com , microsoft office word 2007 free zip free , eplan electric p8 2.8 crack free free ,windows 10 pro cost australia free [url=https://newsfrom64propliaverpa63p.blogspot.com/2022/12/free-simpsons-hit-and-run-game-for-pc.html] microsoft office 2016 professional plus iso free free [/url] , windows 7 start menu for windows 8.1 freefree , microsoft office professional plus 2013 freeactivation code free https://newsfrom28primrecceni7f2.blogspot.com/2022/12/windows-10-pro-cd-cover-free-download.html , uml diagram microsoft visio 2013 free , etsy 3 bowl dog feeder free ,logic pro x instruments guide free [url=https://newsfrom36bihyfecnuw2uf.blogspot.com/2022/12/windows-10-oem-dell-free.html] microsoft office standard 2019 ukr olp a gov free [/url] , windows 8.1 home install key free , windows 10 en

Απάντηση

06-12-2022 18:23PrestonGuera

https://newsfrom58cantadenjitipfk.blogspot.com/2022/12/03.html , microsoft office professional 2007 romanian language pack free , microsoft access 2016 student database free ,windows 10 desktop computer price in india free [url=https://newsfrom04sunamowo4e8e.blogspot.com/2022/12/microsoft-word-download.html] feeder concept tournament 90 3.90 free [/url] , microsoft project professional 2010 (32-bit) - cnet .com free , logic pro 9 vs logic pro x sound quality free https://newsfrom37inruirinkexs9oj.blogspot.com/2022/12/feeder-rod-3-9m-buy-feeder-rod-3-9m.html https://newsfrom230inadacge8av.blogspot.com/2022/12/emergency-2013-game-free-for-pc.html , windows 10 size gb free , microsoft office 2013 32 bit freefree ,sony sound forge pro 11.0 build 299 multilingual free [url=https://newsfrom41sencucata27s.blogspot.com/2022/12/microsoft-word-2019-nas-l-indirilir-free.html] ms office 2010 setup free for windows 10 64 bit free [/url] , windows 10 remove keyboard language from taskbar free , microsoft office 2010 kms activator free https://newsfrom627tiasanaha5u7pq5.blogspot.com/2022/12/download-windows-10-education-bit-en-us.html https://newsfrom984myrrsicerrocgh.blogspot.com/2022/12/download-microsoft-office-free-for-pc.html , microsoft office standard 2013 price in india free , adobe photoshop cc 2017 paint bucket free ,microsoft office 2010 license product key free [url=https://newsfrom821combiropivurt0a.blogspot.com/2022/12/download-cisco-packet-tracer-latest.html] can you add windows 10 home to azure ad free [/url] , windows 7 professional x86 (32 bit) (iso) free , windows 10 won't boot after disk clone free https://newsfrom646remppanicmojoe3.blogspot.com/2022/12/nero-burning-rom-2015-windows-10-free.html , microsoft office 2016 used free , windows 10 enterprise e3 and e5 free ,microsoft powerpoint 2016 freefree [url=https://newsfromingranluwo8ohsw.blogspot.com/2022/12/netflix-app-free-download-for-laptop.html] autode

Απάντηση

06-12-2022 15:47PrestonGuera

https://newsfrom3resnubatesz2.blogspot.com/2022/12/nero-burning-rom-free-windows-10-free.html , microsoft office home and student 2007 configuration progress free , windows 10 enterprise wifi drivers free ,eplan electric p8 review free [url=https://newsfromtevactheokoxmklc.blogspot.com/2022/12/coreldraw-graphics-suite-v-full-version.html] microsoft home office 2010 free [/url] , sketchup pro 2018 crack plus license key free free , microsoft office 2010 zip free free https://newsfrom9cocerquadtepnppe8.blogspot.com/2022/12/alien-skin-snap-art-crack-free-download.html https://newsfrom54quiconsorgasojc50.blogspot.com/2022/12/descargar-sony-vegas-pro-11-64-bits.html , windows 7 enterprise lan driver free , windows 7 home premium sp1 iso free ,ativador nero 2017 platinum free [url=https://newsfromtamocolgoyrs.blogspot.com/2022/12/windows-10-iot-enterprise-ltsc-entry.html] microsoft visio 2010 trial 64 bit free [/url] , crack microsoft project professional 2013 free , microsoft word 2019 free https://newsfromduocludexkeavkv5j.blogspot.com/2022/12/keyboard-shortcuts-in-pdf-editor.html https://newsfrom522idaransasi44v0.blogspot.com/2022/12/vmware-player-build-serial-key-archives.html , windows 7 ultimate 64 bit crack activation free free , iexplorer 4 freefree ,oracle virtualbox windows 7 iso free [url=https://newsfrom40imcabehi15agx.blogspot.com/2022/12/windows-10-free-download-32-bit-setup.html] windows 10 education update free [/url] , pdf expert cancel subscription free , windows 10 pro pro n diferencias free https://newsfrom387acaldiumeux2.blogspot.com/2022/12/dpinst-windows-10-x64-download.html , product key windows vista home premium 32 bit free free , microsoft office word 2007 for windows 7 free ,windows 10 home s mode upgrade free [url=https://newsfrom2tiolaviome8iapp.blogspot.com/2022/12/dinosaur-cursors-search-results.html] microsoft office 2010 professional plus service pack free [/url] , windows vista busin

Απάντηση

06-12-2022 13:58PrestonGuera

https://newsfrom158obgraphexnuygn3s.blogspot.com/2022/12/windows-10-pro-vs-pro-n-whats.html , enable remote desktop windows 7 home premium registry free , filemaker pro advanced 16 license key free ,autodesk inventor hsm pro 2015 free [url=https://newsfrom8julapsori4d8ol.blogspot.com/2022/12/mobdro-for-windows-10-pc.html] windows 10 screenshot hotkeys free [/url] , microsoft outlook 2016 personal folders backup tool free , autodesk inventor 2017 student license free https://newsfromperscipentehdf2.blogspot.com https://newsfrom088plecindebeshp7u3.blogspot.com/2022/12/reinstall-windows-10-apps-powershell.html , microsoft office home & student 2013 with product key free , ms17-010 windows 2008 r2 standard free ,windows 10 pro product key online free [url=https://newsfrom846scepveregnah1ep.blogspot.com/2022/12/internet-explorer-downloads-good-ol.html] windows 10 pro workstation vs home free [/url] , microsoft office 2013 activator windows 8.1 free , windows 10 zip password free https://newsfrom071ulcapfirbagxyq.blogspot.com/2022/12/visual-studio-update-3-release-notes.html https://newsfrom525nedestikafwo.blogspot.com/2022/12/adobe-photoshop-2020-download-crack.html , microsoft office professional plus 2016 activation code freefree , snagit 11 animated gif free ,autodesk autocad student 2017 free [url=https://newsfrom6brosesenmecyk.blogspot.com/2022/12/hp-printer-m1005-driver-download.html] microsoft outlook 2016 showing offline free [/url] , windows 7 professional end of support date free , microsoft office 2010 32 bit freetrial free https://newsfrom16proptiolarirm26i1.blogspot.com/2022/12/parallels-desktop-14-serial-free.html , affinity designer update forum free , microsoft office access runtime 2013 free ,windows 8.1 64 bit offline installer free [url=https://newsfromriticaeko66an.blogspot.com/2022/12/free-audacity-for-windows-10audacity.html] windows 10 1903 upgrade assistant free [/url] , windows 10 1903 iso f

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία