Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Απόρριψη στα μισά αιτήματα Νέων για δανεισμό

Οι αγρότες φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη επιτυχία στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης για έργα επενδύσεων και επέκτασης, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα και περισσότερο ευθυγραµµισµένα µε τις συµβατικές τραπεζικές πρακτικές.

27-30_04

Γιώργος Κοντονής

1496
2

Απόρριψη στα μισά αιτήματα Νέων για δανεισμό, στο 88% οι εγκρίσεις μικροπιστώσεων

Αυτά τα έργα έχουν συχνά σαφέστερες οικονοµικές αποδόσεις και µικρότερες περιόδους απόσβεσης, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά για τις τράπεζες. Αντίθετα, οι τράπεζες µπορεί να ήταν λιγότερο προετοιµασµένες ή διατεθειµένες να αξιολογήσουν και να χρηµατοδοτήσουν έργα που σχετίζονται µε αγορές γης ή επενδύσεις στην κλιµατική προσαρµογή και την άρδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Αναφορικά µε τη σύγκριση µεταξύ ηλικιών και µεγέθους εκµετάλλευσης στην αντιµετώπιση από τα τραπεζικά ιδρύµατα, η έρευνα έδειξε το εξής:

Ανά ηλικία αγρότη:

 • Οι νέοι αγρότες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο στην οικονοµική διαχείριση των εκµεταλλεύσεών τους πιο προσανατολισµένη στην αγορά, µε αυξηµένη ζήτηση για τραπεζική χρηµατοδότηση, ενώ οι µεγαλύτεροι αγρότες τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε πόρους από την οικογένεια ή τους φίλους τους.
 • Οι νέοι αγρότες έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην προσέγγιση των τραπεζών και µεγαλύτερη επιτυχία στην εξασφάλιση τραπεζικής χρηµατοδότησης σε σύγκριση µε το 2017 (90% έναντι 70%).
 • Παρά αυτές τις σηµαντικές βελτιώσεις, η πρόσβαση των νέων αγροτών στη χρηµατοδότηση περιορίζεται λόγω της έλλειψης πιστωτικού ιστορικού, µε µεγαλύτερη αποστροφή τραπεζικού κινδύνου και περιορισµούς πολιτικής σε σύγκριση µε τους παλαιότερους συναδέλφους τους.
 • Περισσότεροι από τους µισούς νέους αγρότες αναµένουν αυξηµένες χρηµατοδοτικές ανάγκες, σε σύγκριση µε το 42% των µεγαλύτερων σε ηλικία αγροτών.
 • Και οι δύο ηλικιακές οµάδες δείχνουν µεγαλύτερη πρόθεση για επενδύσεις που σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα και το κλίµα, µε τους νέους αγρότες να εστιάζουν περισσότερο στην ψηφιοποίηση και τη βιολογική γεωργία.

Ανά µέγεθος αγροκτήµατος:

 • Οι µικρές εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά εφαρµογής για όλους τους τύπους τραπεζικής χρηµατοδότησης σε σύγκριση µε τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις.
 • Η µεγαλύτερη χρήση των πόρων που παρέχονται από ιδιώτες σε σύγκριση µε τη χρηµατοδότηση των τραπεζών, υποδηλώνει ανεκπλήρωτη ζήτηση για τραπεζική χρηµατοδότηση µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων.
 • Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους της επιχείρησης και της εµπιστοσύνης στην προσέγγιση των τραπεζών για χρηµατοδότηση.
 • Οι µικρές εκµεταλλεύσεις έχουν περισσότερες αποτυχηµένες αιτήσεις δανείου.
 • Οι µικρές εκµεταλλεύσεις εστιάζουν περισσότερο στην άρδευση και το κεφάλαιο κίνησης, ενώ οι µεγάλες εκµεταλλεύσεις δίνουν προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.
 • Οι µικροκαλλιεργητές προσδοκούν περισσότερες επενδύσεις, έχουν θετική προοπτική για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη, καθώς και µια αυξανόµενη πρόθεση να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις που σχετίζονται µε το κλίµα.
 • Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους της εκµετάλλευσης και των επενδύσεων που σχετίζονται µε το κλίµα.

Στο 88% οι εγκρίσεις από το Ταμείο Μικροδανείων       

Περί τις 1.500 εκμεταλλεύσεις έχουν ζητήσει και λάβει δάνειο έως 25.000 ευρώ στην Ελλάδα

 • Στο 88% φτάνει το ποσοστό έγκρισης δανείων από το Ταµείο Μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, από το οποίο υποστηρίχθηκαν πάνω από 1.500 εκµεταλλεύσεις για επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ. «Η διαχειριστική αρχή έχει στρατηγική πρόθεση να διατηρήσει τη συνέχεια διατηρώντας τα δύο χρηµατοδοτικά µέσα που δροµολογήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022», ανέφερε κατά την παρουσίασή του στο συνέδριο του fi-compass, ο Ιωάννης ∆ανιηλίδης προϊστάµενος στη Μονάδα Χρηµατοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Κινδύνων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Τα δύο αυτά εργαλεία είναι το Ταµείο Μικροπιστώσεων και το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τη σχετική παρουσίαση του στελέχους του ΥΠΑΑΤ να αναφέρει πως «η περίοδος προγραµµατισµού µετά το 2023 θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά για να καταστήσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ακόµη πιο ελκυστικά και αποτελεσµατικά».   

Αυτόνοµο κεφάλαιο κίνησης

 • Συγκεκριµένα, στο σχεδιασµό είναι η παροχή αυτόνοµου κεφάλου κίνησης (δάνειο που θα αφορά µόνο τη ρευστότητα χωρίς να συνοδεύεται από επένδυση) που «σηµατοδοτεί ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός αντιµετωπίζοντας µια απτή ζήτηση της αγοράς, µε αυξηµένες ταµειακές ροές για τις γεωργικές επιχειρήσεις». Μέχρι σήµερα, όταν παρέχεται στήριξη µέσω χρηµατοδοτικού µέσου, το κεφάλαιο κίνησης µπορεί να αποτελέσει επιλέξιµη δαπάνη αλλά δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού της επιλέξιµης δαπάνης για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο.

Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση

 • Επιπλέον, µια επιδότηση επιτοκίου για το προϊόν εγγύησης θα αποτελούσε σηµαντική βελτίωση, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση: «Από την τρέχουσα εµπειρία, αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο στα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Αναγνωρίζοντας την αποτελεσµατικότητά του στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της συµµετοχής, η διαχειριστική αρχή εξετάζει το ενδεχόµενο να ενσωµατώσει αυτό το στοιχείο στο επικείµενο σύστηµα εγγυήσεων µε ανώτατο όριο».
 • Η παράγραφος αυτή ουσιαστικά µιλάει για το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο αφορά δανεισµό 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες, για τον οποίο υπάρχει εγγύηση από κονδύλια του ΠΑΑ. Προς το παρόν αυτή η εγγύηση βοηθάει κυρίως στη µείωση των εξασφαλίσεων, στην ελαφρά µείωση του επιτοκίου και στην ευκολότερη έγκριση µε καλύτερους πιστωτικούς όρους. Εφόσον ενσωµατωθεί εδώ και η επιδότηση επιτοκίου θα υπάρχει η δυνατότητα, όπως γίνεται στο Ταµείο Μικροπιστώσεων, να δίνεται το δάνειο άτοκο για κάποια χρόνια, ή, ακόµη και να µειώνεται αρκετά το κόστος για ολόκληρη τη διάρκεια του δανεισµού.

Νέος µηχανισµός εγγύησης για Νέους

Το τρίτο νέο χαρακτηριστικό, αφορά ένα εργαλείο για Νέους Αγρότες: «Ταυτόχρονα, ένας νέος µηχανισµός εγγύησης σε συνδυασµό µε ένα στοιχείο επιχορήγησης στο πλαίσιο µιας ενιαίας πράξης θα µπορούσε να κατευθυνθεί προς τη στήριξη των Νέων Αγροτών», αναφέρει στο τέλος η παρουσίαση του κ. ∆ανιηλίδη.

Συγκεκριµένα, σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης χρηµατοδοτικού εργαλείου ισχύουν τα ακόλουθα σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ:

 • Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο είτε µετά την προσαρµογή των υπαρχουσών συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) και την ενδεχόµενη υπογραφή συµφωνιών µε επιπλέον Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς, είτε µε την υπογραφή νέων συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) µε ∆ιαχειριστή για το Ταµείο και Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς.
 • Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του χρηµατοδοτικού εργαλείου, η οποία θα καθορισθεί στη συµφωνία χρηµατοδότησης. Κατά την εφαρµογή της εν λόγω µορφής στήριξης δεν εφαρµόζονται κριτήρια βαθµολόγησης.
 • Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα χορηγεί στήριξη η οποία θα περιλαµβάνει σε µία ενιαία πράξη κεφάλαιο µη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγγύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό ύψος της στήριξης (άθροισµα του κατ’ αποκοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

20-10-2023 14:04ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Καλησπέρα είναι λυπηρό να διαβάζουμε ότι 1500 αγρότες ευνοήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι υπόλοιποι χιλιάδες είναι εκτός. Τα ίδια συνήθη και τραγικά λάθη συνεχίζονται με ημίμετρα δανεισμού, είσοδο δήθεν εργατών από χώρες με κουλτούρα πού δεν έχει σχέση με τις εργασίες που τους χρειαζόμαστε τα πράγματα απλά θα γίνουν χειρότερα . Τα σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας απαιτούν υψηλά κεφάλαια που το 90 % των αγροτών δεν θα έχουν ποτέ , Δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή προς τα σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας με το σημερινό καθεστώς δηλ. να παραδίδει ο αγρότης την παραγωγή του Απρίλιο , Μάιο, Ιούνιο και να πληρώνεται Οκτώβριο, Νοέμβριο , Δεκέμβριο , και με άγνοια τι χρήματα θα πάρει ώστε να κάνει τον προγραμματισμό του, ,όμως τα παραπάνω έχουν ολέθρια αποτελέσματα στα οικονομικά του διότι αναγκάζεται να αγοράζει με πίστωση όλα τα εφόδια του με υψηλότατο κόστος. Θα μπορούσε το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να έχει δεσμευμένο ένα ποσό από το δημόσιο ταμείο και σε συνεργασία με τους συνεταιρισμους να καλύπτει την διαφορά 5 μηνών πού υπάρχει στις πληρωμές των μελών ώστε οι αγρότες να πληρώνονται στην ώρα τους και να διαχειριστούν τις καλλιέργειες τους πιο αποδοτικά με μείωση τού κόστους , στροφή σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους , ηθική ικανοποίηση για την εργασία του , και σίγουρα όταν οικονομικά σύμφωνα πάντα με την παραγωγή του έχει δίπλα του την πολιτεία τα αποτελέσματα για όλους θα ειναι τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής αξίας.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία