BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Με προτεραιότητα η σύνδεση του δικτύου Φ/Β για αγρότες έως 1 MW

Την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, έρχεται να ρυθμίσει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εισάγοντας ουσιαστικά την έννοια των «αγροβολταϊκών, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης γης.

171122_Agrophotovoltaik

Γιάννης Πανάγος

398
4

Κατά προτεραιότητα σύνδεση με το δίκτυο για Αγροφωτοβολταϊκά μέχρι ένα MW, εφόσον εγγυώνται συνέχιση αγροτικής παραγωγής

Τα αγροβολταϊκά δεν είναι μόνο σε θέση να παράγουν ενέργεια για τις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης, επιτρέποντας παράλληλα την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας στο ίδιο αγροτεμάχιο. Αλλά, μελετάται επίσης η χρήση τους για την αντικατάσταση συμβατικών προστατευτικών δομών, όπως τα αντιχαλαζικά δίχτυα και οι αντιβρόχινες μεμβράνες σε δενδροκαλλιέργειες και κηπευτικά.

Αυτή η καινοτόμος εφαρμογή πολλαπλών χρήσεων γης παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (JRC): σε αντίθεση με τα συμβατικά επίγεια φωτοβολταϊκά συστήματα, στις αγροβολταϊκές εφαρμογές τα πάνελ εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε οι γεωργικές δραστηριότητες, όπως η δενδροκαλλιέργεια, να παραμένουν η κύρια χρήση της γης, ενώ παρέχει επίσης πρόσβαση σε γεωργικά μηχανήματα ή ζώα.

Βέβαια, η έλλειψη σαφούς και εναρμονισμένου ορισμού των αγροβολταϊκών σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στον χαρακτηρισμό της γης, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιλεξιμότητα για γεωργικές επιδοτήσεις και φορολογία, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν εκδωθούν οι σχετικές εφαρμοστικές αποφάσεις που θα εξειδικεύουν το Άρθρο περί αγροβολταϊκών του πολυνομοσχεδίου. 

Αναλυτικότερα στο πολυνομοσχέδιο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 33 Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας – Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 56 ν. 2637/1998

Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), περί εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, στο ενδέκατο εδάφιο διορθώνεται η αναφορά στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: 

«α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση - αγροτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.. Με την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης του τετάρτου εδαφίου, για την αποδοχή αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή, προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW), στις ανωτέρω εκτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του δωδέκατου εδαφίου, απαιτείται η άσκηση καλλιεργητικής δραστηριότητας. 

Tα είδη και οι καλλιέργειες των φυτών υποδεικνύονται από μελέτη, όπως και οι συνθήκες της καλλιέργειάς τους. Κατόπιν διενέργειας της ως άνω μελέτης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι κατηγορίες των αιτούντων, οι λεπτομέρειες, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και την άσκηση της καλλιεργητικής δραστηριότητας. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε.. [...]. 

Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα προ της 3ης.12.2019 επί αγροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, μπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει και για την κατασκευή μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, μικρής ισχύος, έως τριών χιλιάδων (3.000) ισοδυνάμων κατοίκων, από παρόχους υπηρεσιών ύδατος, σε όσες δημοτικές ενότητες, μετά από ειδική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας της χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας τους, δεν υφίσταται λιγότερο περιβαλλοντικά επαχθής, τεχνικά εφικτή και βιώσιμη εναλλακτική λύση. 

Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες υποχρεούνται να διαθέτουν, κατά προτεραιότητα, προς επανάχρηση τα επεξεργασμένα λύματα για την άρδευση παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής κειμένης νομοθεσίας. 

Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας [...]. Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας [...], υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, μετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης, δεν υπερβαίνουν το 0,8% καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%) του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.»

 

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

10-01-2024 08:35Βοσκός

Δεν βλέπω καμία συμπληρωματική πληρωμή ούτε καμία διαφάνεια από ΥΠΑΑΤ και οπεκεπε καμία ενημέρωση για αυτά που δεν δώσανε για αυτά που χρωστάνε από την προκαταβολή και την εξόφληση του Δεκεμβρίου έχει ξεχειλίσει το ποτήρι. Αυτά που θα συμβούν αυτή τη χρόνια δεν θα τα πιστεύεται είστε υποδουλωμένες πουτανες του πληκτρολογίου και ευνουχισμένοι με χρονια πλύση εγκεφάλου και Στοκχόλμης σύνδρομο. Αντιδράστε γιατί θα τρώτε μπιφτέκια από εκτυπωτή και οι Πακιστανοί θα Παντρεύονται τους νέους Θα σας τσιπάρουν αφού σας τριπλόεμβολιάσανε. Το μόνο που μένει είναι η φωνή του αγρότη να ακουστεί και να απαιτήσει αυτά που δικαιούται Ξυπνήστε και βγείτε στο δρόμο γιατί όσο δεν μιλάς αγροκτηνοτρόφε τόσο σε γαμάνε οι ανθέλληνες και οι μαριονέτες που κυβερνούν. Πληρώστε ότι χρωστάτε στον κόσμο.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία