Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Ενημερότητες από τις Ομάδες ζητά με τροποποίηση το Μέτρο 16 της Συνεργασίας

Στην τροποποίηση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων (έως 22 Οκτωβρίου), ορίζοντας μεταξύ άλλων πως οι Ομάδες Παραγωγών που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες.

omades_2

Γιώργος Κοντονής

55
0

Υπενθυμίζεται πως οι αρμόδιες αρχές έχουν εκδόσει σχετικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για τους συμμετέχοντες, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Αναλυτικά εδώ η απόφαση για την πρώτη τροποποίηση του Μέτρου 16

Συγκεκριμένα στην τροποποιητική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2, εδάφιο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση 1, ως εξής: «Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.»

Άρθρο 2

1. Στο Άρθρο 6, σημείο 1, εδάφιο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση 1 ως εξής: «Τα μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι : Τα μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών) ή διεπαγγελματική οργάνωση η οποία θα έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να έχουν εναρμονίσει τη λειτουργία τους σύμφωνα με το Νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) και οι ομάδες παραγωγών/ οργανώσεις παραγωγών να έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. ΥΑ 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/24-02-2017, όπως ισχύουν.

Επίσης, το μέλος που δραστηριοποιείται στον 5 τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας δύναται να είναι νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΑΕ, κ.λπ.) το οποίο: α) έχει κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργική παραγωγή (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7). Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη. β) έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο. δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. ε) τα μέλη του είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στο Άρθρο 6, σημείο 1 στο 3ο εδάφιο προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής: «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις (οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου)».

Άρθρο 3

Στο Άρθρο 7 προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής: «Ε.Ο. που μέλος της προέρχεται από άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα ή/και στον τομέα των τροφίμων ή ο ρόλος του αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου».

Άρθρο 4

1. Στο Άρθρο 12, σημείο 1 αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος ως εξής: « Δαπάνες προσωπικού, μόνιμου (τακτικού προσωπικού ή προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου) ή έκτακτου (προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου) που έχει προσληφθεί από φορέα / μέλος της Ε.Ο. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύει το άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10- 2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Για το μόνιμο προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη οποιαδήποτε αμοιβή».

2. Στο Άρθρο 12, σημείο 1 αντικαθίσταται η τέταρτη παράγραφος ως εξής: «Η αμοιβή του παραγωγού αφορά σε εργασίες που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής υπολογίζεται ανά ώρα απασχόλησης με μέγιστο χρόνο πλήρους απασχόλησης των 6 ωρών και 40 λεπτών ημερησίως και μέχρι το όριο των 4,09 €/ώρα ή 26,18 €/ ημέρα πλήρους απασχόλησης (μικτές αποδοχές)»

3. Στο Άρθρο 12 αντικαθίσταται το σημείο 4 ως έξης : « 4.Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και υπολογίζονται ως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (άρθρο 68, παρ. 1β, του Καν. 1303/2013 και άρθρο 25, παρ. Α1α της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016). Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» της Δράσης 2. Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω και αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) δεν θεωρούνται προσωπικό του δικαιούχου (άρθρο 12, παρ.5 της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016).»

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία