BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Από 24 Απριλίου αιτήσεις ένταξης για Σπάνιες Φυλές

Από τις 24 Απριλίου μέχρι τις 13 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η 2η προκήρυξη των Σπάνιων Φυλών προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, με τους κτηνοτρόφους να πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ το 2019 ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση.

aytoxthones_agelades_2_2_21

Γιώργος Κοντονής

13
0

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, το υπουργείο καλεί να κάνουν αίτηση:

  • Νέους εν δυνάμει δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση
  • Δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι: α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων. β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων. Να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2019 και μετά να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09.

Αναλυτικά ΕΔΩ η 2η προκήρυξη του Μέτρου

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

- Βοοειδή: 310-333 ευρώ

- Πρόβατα: 209-232 ευρώ

- Αίγες: 209-232 ευρώ

- Χοίροι: 192-215 ευρώ

- Iπποειδή: 350 ευρώ

Τα παραπάνω µέγιστα ποσά αφορούν διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής. Σηµειώνεται πως κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκµετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάµενων στη εκµετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκµετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραµµένο στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.

Δικαιούχοι

4.1 Κριτήρια ένταξης δικαιούχου

4.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου α. Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι: 1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3, 2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3, 3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου α, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης. γ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της αριθμ.401/48520/29-03-2018 απόφασης

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία