BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Από 11 Απριλίου αιτήσεις Βιολογικής Κτηνοτροφίας σε Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα

Μόνο οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα είναι επιλέξιμοι στη νέα προκήρυξη Βιολογικής Κτηνοτροφίας προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ που ανοίγει για αιτήσεις στις 11 Απριλίου, αναφέρει η πρόσκληση.

pinaka_ktinotrof_violog

Γιώργος Κοντονής

7
3

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα 15 εκατ. ευρώ, μοιράζονται ως εξής:

  • Δυτική Ελλάδα 9.350.000 ευρώ
  • Θεσσαλία 5.650.000 ευρώ

Επιπλέον αιτήσεις μπορούν να κάνουν μόνο οι κτηνοτρόφοι που για ζώα που έχουν ήδη πιστοποιήσει ως Βιολογικά («παλιοί») καθώς δεν ανοίγει δράση για «νεοεισερχόμενους».

Να σημειωθεί εδώ ότι οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση το ΟΣΔΕ 2018 και θα είναι ανοιχτές μόλις για 11 ημέρες (11 Απριλίου-22 Απριλίου)

Αναλυτικά ΕΔΩ η προκήρυξη Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Προκηρυσσόμενη Δράση

Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους:

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Πεδίο εφαρμογής

Η δράση 11.2.2 εφαρμόζεται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές που αναφέρονται σον πίνακες της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης) της παρούσας. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2018.

Ύψος ενίσχυσης

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/εκτάριο/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/εκτάριο:

  • Αιγοπρόβατα: 247
  • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση: 280
  • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 347

Τα ύψη ενίσχυσης, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο. Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο , η ενίσχυση ανά εκτάριο υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.

Δικαιούχοι

α) Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·

2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

γ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

δ) Δικαιούχοι των με αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακόμη κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω προσκλήσεις δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

ε) Δικαιούχοι της με αριθ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκλησης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μόνο στην περίπτωση που διαθέτουν μονάδα με ζώα και βοσκότοπο που δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 11.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

1. Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018,

β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,

γ) να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας,

δ) να μην είναι ήδη ενταγμένα στο Μέτρο 11 στο πλαίσιο της με αριθ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκλησης,

ε) επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών,

στ) Οι υποψήφιοι / δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/ και εκτροφή ζώων και στη δράση 10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.

Μοριοδότηση

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος: Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα (10) έτη. 10 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής κτηνοτροφίας: 100 μόρια με 50% βαρύτητα

2 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: Έκταση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων (ha) λαμβάνει 100 μόρια 2,5-100: 100 μόρια με 30% βαρύτητα

3 Επαγγελματίας Αγρότης Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και μέχρι την ημερομηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης: 100 μόρια με 20% βαρύτητα.


Δείτε εδώ το δελτίο τύπου του Υπουργείου για την βιολογική κτηνοτροφία

Στοχευμένη προκήρυξη για τη Βιολογική Κτηνοτροφία Αιτήσεις έως τις 22 Απριλίου 2019

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη «Διαύγεια» η πρόσκληση της Δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πρόκειται για συμπληρωματική προκήρυξη, που απευθύνεται σε ήδη πιστοποιημένες βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει στη βιολογική παραγωγή ζωικών προϊόντων και επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι σε συγκεκριμένες περιφέρειες, που δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση, ενώ κτηνοτρόφοι με τα ίδια χαρακτηριστικά (ίδια βαθμολογία) εντάχθηκαν σε άλλες περιφέρειες.

Ο προϋπολογισμός της στοχευμένης αυτής πρόσκλησης ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων τα 9,35 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα 5,65 εκατ. ευρώ αφορούν τη Θεσσαλία.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 11 Απριλίου 2019 έως και 22 Απριλίου 2019 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην προκηρυσσόμενη δράση του Μέτρου 11 της πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται  στον ιστότοπο  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.


Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω ιστότοπο.

Ύψος ενίσχυσης

 Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο βοσκοτόπου, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου.

 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος
για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αιγοπρόβατα

211

36

247

Βοοειδή* με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση

267

13

280

Βοοειδή* με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

14

347

 

*Στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφίαΣχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

05-01-2024 07:18KScHmTOcY

<a href=http://prilig.top>amazon priligy</a> 00 Subtotal Tamoxifen 40 belongs to Buying Viagra In New Zealand the group of sex hormones and is a so- called antiestrogen

Απάντηση

16-03-2023 14:07Meepeable

The remainder of this section will focus on hemodynamics, which are rather complicated <a href=http://brandcialis.best>cialis cheapest online prices</a>

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία