BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Νέα προκήρυξη για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση, αιτήσεις από 15 Ιουλίου

Σε νέα προκήρυξη για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ προχώρησαν οι διαχειριστικές αρχές που αφορά προς το παρόν μόνο την Θεσσαλίας, ενώ το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν και για άλλες περιφέρειες.

doc_20150407_1447686_metapoiisi

Γιώργος Κοντονής

106
0

Από 15 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα μείνει ανοιχτή η προκήρυξη «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)». Η πρόσκληση εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ έχουν γίνει ήδη ενέργειες να βγει παρόμοια δράση και στην Αττική όπως και σε άλλες Περιφέρειες.

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά.

δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε) Ζωοτροφές.

στ) ∆ηµητριακά.

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

η) Οίνος.

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων).

ια) Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά.

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Καλυπτόμενες επενδύσεις

Στο πλαίσιο της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιµους κλάδους.

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης µε αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήµατος Ι της ΣΛΕΕ.

γ) ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

δ) ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση σφαγείου

ε) Ως εκσυγχρονισµός µονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συµπλήρωση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως η επέκταση δυναµικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών µονάδων.

Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση µονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές µπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισµό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν µε την ίδια δραστηριότητα και δυναµικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη, µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στην περιοχή εφαρµογής της ∆ράσης.

στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισµού µονάδων παραγωγής ανόργανων συµπληρωµατικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναµικότητας άνω του 20%. Οι µονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες / εγκεκριµένες σύµφωνα µε την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ. ζ) Οι µετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισµό αυτών

 

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:

  • Κατώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός: 100.000 ευρώ
  • Ανώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός: 599.999 ευρώ

Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού .

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

α) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).

β) Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ 15/07/2019 –ώρα έναρξης :13:00 Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ 15/11/2019-ώρα λήξης 15:00 

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία