Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Αιτήσεις για 3 Μεταπτυχικά Φυτικής Παραγωγής στο Παν/μιο Θεσσαλίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή για το ακαδ. έτος 2019-2020, των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Φυτιατρική και Περιβάλλον», «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» και «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

panep

59
1

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα. Πληροφορίες επικοινωνίας και λεπτομέρειες περιέχονται στις προκηρύξεις ου δημοσιεύθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ακολουθούν οι προκηρύξεις:

Προκήρυξη - Ανακοίνωση

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την

εισαγωγή  (ακαδ. έτος 2019-2020) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Φυτιατρική και Περιβάλλον»

  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα σχετικά με τη Φυτιατρική και το Περιβάλλον
  • Oι φοιτητές δεν καταβάλουν δίδακτρα
  • Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με (α) γραπτή εξέταση τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (β) αξιολόγηση του φάκελου υποψηφιότητας και (γ) προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου
  • Ημερομηνίες
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη δημοσίευση του παρόντος έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ

Γίνονται Δεκτοί Πτυχιούχοι:

  • Τμημάτων Γεωτεχνικών, Γεωπονικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Ιστοσελίδα: http://www.agr.uth.gr

Tηλ.: 2421093006

e-mail: fytiatriki@uth.gr

Χρονική Διάρκεια Σπουδών:

2 ακαδ. εξάμηνα σπουδών

 

Προκήρυξη - Ανακοίνωση

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την

εισαγωγή  (ακαδ. έτος 2019-2020) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»

Προσφέρονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
  2. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών
  3. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ημερομηνίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 17 Ιουνίου 2019 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Γίνονται Δεκτοί Πτυχιούχοι:

  • Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeiforospost@agr.uth.gr

gnanos@uth.gr

Ιστοσελίδαhttp://www.agr.uth.gr

Τηλέφωνα : 24210 93006

Χρονική Διάρκεια Σπουδών:

2 ακαδ. εξάμηνα σπουδών

 

Προκήρυξη - Ανακοίνωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» έχει διάρκεια 3 (τριών) εξαμήνων

Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οχτώ μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο 2ο ή 3ο εξάμηνο των  σπουδών τους , ώστε να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (9O  μονάδες ECTS).

Αριθμός Εισακτέων – Δίδακτρα - Υποτροφίες

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο  στους δεκατέσσερις (14) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες . Στο Π.Μ.Σ, πέραν του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 3.500 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών , Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της  αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του εξίμιση (6,50).

 Για την περίπτωση πτυχιούχων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και της βαθμολογικής κλίμακας.

Αιτήσεις:24 Ιουνίου 2019 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2019

Πληροφορίες- Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: greentech@.uth.gr

Ιστοσελίδαhttp://greentech.agr.uth.gr

Τηλέφωνα : 24210 93006

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή

Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές

Εξετάσεις και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη όσους έχουν προεπιλεγεί. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα θα γίνονται πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής των υποψηφίων.

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook:

https://www.facebook.com/pages/ΠΜΣ-Αειφόρος-Αγροτική-Παραγωγή-και-Διαχείριση-Περιβάλλοντος/344895455703709?ref=hl

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

06-05-2022 16:17DR.JAMES ERIC

Get help for all your financial problems. Contact Union Solutions to access a wide range of loan facilities. Contact for more information: financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία