Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Μεταπτυχιακό «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διενεργείται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το μοναδικό Ελληνικό Δημόσιο Αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και έχει στόχο τη σύνδεση επαγγελματιών του αγροτικού χώρου με τη δημόσια εκπαίδευση με στόχο την ανασύνταξη της πρωτογενούς παραγωγής.

1_98

Ελισσαίος-Ιωάννης Μανιάτης

464
0

Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα εναλλακτικών μορφών γεωργίας όπως είναι η αειφόρος γεωργία είναι το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις».

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ‘Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις’ έχει ως αντικείμενο την παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα εναλλακτικών μορφών γεωργίας όπως είναι η αειφόρος γεωργία. Τα θέματα αυτά άπτονται της δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και διοίκησης καινοτόμων και ανταγωνιστικών γεωργικών μονάδων κάθε κλίμακας και οργανώνονται σε γνωσιακό επίπεδο από το μοντέλο της καθετοποιημένης γεωργικής επιχείρησης, το οποίο εμπλέκει στη συγκρότησή του το συνεχές που εκτείνεται από την πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προιόντων μέχρι την οικονομική προώθηση και διάθεσή τους στους καταναλωτές.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να αποκτήσουν οι μαθητευόμενοι: 

• βιολογικές, γεωπονικές, τεχνολογικές, χρηματοοικονομικές και διοικητικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αειφορική καλλιέργεια της γης και την αποτελεσματική ίδρυση, λειτουργία, ανάπτυξη και διοίκηση μικρών, μεσαίων και μεγάλων γεωργικών μονάδων εντός αβέβαιων και ρευστών οικονομικών περιβαλλόντων

•μαθησιακές δεξιότητες που αντιστοιχούν σε βασικές επαγγελματικές ικανότητες του 21ου αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, οι επικοινωνιακές-κοινωνικές δεξιότητες, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η συστημική (ολιστική) σκέψη και εν τέλει η αυτονομία στη μάθηση.         

 

Τα οφέλη που θα αποκομίσετε φοιτώντας στο Πρόγραμμα:

·       Υψηλή εξειδίκευση και διεπιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα που άπτονται εναλλακτικών και ευεπίφορων μορφών γεωργίας.

·       Συγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων σας με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενίσχυση του επαγγελματικού σας προφίλ και βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως ετεροαπασχολούμενοι.

·       Ενδυνάμωση της υφιστάμενης εργασιακής σας θέσης σε οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη γεωργία και διάνοιξη νέων επαγγελματικών οριζόντων.

·       Φοίτηση στο μοναδικό Δημόσιο Αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ανάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού.

·       Διδασκαλία από κορυφαίους ακαδημαϊκούς ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και δυνατότητα συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο ή ακόμη και συνέχισης των ακαδημαϊκών σας σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού.

Δομή προγράμματος

Υποχρεωτικά μαθήματα

1ο εξάμηνο

Βιολογικό Περιβάλλον | Εδαφικές Διεργασίες | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ασθενειών | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρθροπόδων | Στρατηγικές διαχείρισης εταιρειών και προώθησης προϊόντων

2ο εξάμηνο

Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Διαφόρων Καλλιεργειών | Διαχείριση Εδαφικών Πόρων | Χρηματοοικονομικά Αγροτικών και Βιολογικών Προϊόντων | Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη αποφάσεων

Μαθήματα επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος ή Συμβουλευτική εργασία)

Μεταπτυχιακή διπλωματική και διάρκεια φοίτησης

Το ΠΜΣ «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλεχθεί από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά (2) εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Προσφέρεται ακόμη η δυνατότητα μερικούς φοίτησης.

Συμβουλευτική εργασία

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα project παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αντικαθιστώντας ένα μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές, ατομικά ή σε ομάδες, αναλαμβάνουν ένα πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή ενός οργανισμού, το αναλύουν και προσφέρουν συγκεκριμένη/ες και πρακτική/ές λύση/εις. Κάθε φοιτητής ή κάθε ομάδα των φοιτητών καθοδηγείται και εποπτεύεται από ένα μέλος της Διοίκησης της επιχείρησης ή του οργανισμού και από έναν ακαδημαϊκό μέλος του Πανεπιστημίου. Η τελική έκθεση παρουσιάζεται παρουσία των εκπροσώπων από όλες τις συμμετέχουσες εταιρίες και οργανισμούς.

Διδακτική μεθοδολογία

Το ΠΜΣ «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» προσφέρεται στη μορφή εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, για την υλοποίηση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνολογίες και σύγχρονες, εποικοδομητικού τύπου διδακτικές μεθοδολογίες. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι φοιτητο-κεντρική και περιλαμβάνει:

  • δια ζώσης αλληλεπίδραση μαθητευόμενων-διδασκόντων με προαιρετική φυσική τους παρουσία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  • ασύγχρονη μάθηση (απελευθέρωση της σχέσης μαθητευόμενων-διδασκόντων από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς) με κατάλληλη χρήση μεθόδων τηλεκπαίδευσης και τεχνικών διαμορφωτικής αξιολόγησης
  • σύγχρονη μάθηση με τη διεξαγωγή συχνών τηλεδιασκέψεων
  • αθροιστική αξιολόγηση

Συνεργασίες

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) όπου θα τους δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:

·       Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr)

·       Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό)

·       Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας

·       Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα

·       Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκοµίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όµως άριστη γνώση της αγγλικής  όπως αυτά εξειδικεύονται από το ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόµενοι που δεν έχουν ανάλογο πιστοποιητικό µπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Πρόγραμμα θα πρέπει να το υποβάλουν έως την έναρξη των μαθημάτων.

·       ∆ύο συστατικές επιστολές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αίτησης θα βρείτε εδώ.

Υποτροφίες

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει πλήρεις υποτροφίες σε άριστους υποψήφιους φοιτητές. Επίσης, προσφέρεται οικονομική στήριξη στους νεοεισερχόμενους φοιτητές με τη μορφή της μείωσης των διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες θα βρείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, προτείνεται η υποβολή της αίτησης να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάληψης των θέσεων στο Πρόγραμμα. Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

Προσωπική πληροφόρηση

Αν δεν είχατε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου, θα ήταν χαρά μας να σας συναντήσουμε από κοντά (ή μέσω Skype) και να συζητήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες των σπουδών σας. Απλά ενημερώστε μας για την διαθεσιμότητά σας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μίας ή δύο ωρών μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: W: www.econ.ihu.edu.gr  E: admissions@ihu.edu.gr, T: +30 2310 807501, Facebook.

 

Με εκτίμηση,
Σιάκκας Θεοδόσιος


     PThink before you print.    14th km Thessaloniki-N.Moudania | 57001 Thermi, Greece |www.ihu.edu.gr

https://econ.ihu.edu.gr/index.php/en/courses/mastersmscs/programmes/msc-in-sustainable-agriculture-and-business.html

https://www.youtube.com/watch?v=r7rt0A3Rifs

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία