Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Green reports

Κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο για το 2018

Βγήκε η ΚΥΑ με ποσοστά και ποσότητες ανά δικαιούχο για κατανομή βιοντίζελ 133.000 χιλ.

Λιγότερο βιοντίζελ, περισσότερα τα συμβόλαια με καλλιεργητές

7
0
Σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2018 που συνυπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης καθορίζονται οι δικαιούχοι της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2018 και κατανέμεται συνολική ποσότητα 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ.

Οι δικαιούχοι οφείλουν μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες να υποβάλλουν και την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε σχετικό πίνακα.

Πιο αναλυτικά, βάση της απόφασης, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

Κατανομή

Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις ποσότητες πρώτων υλών που αναγράφονται στον πίνακα 3 της παρούσας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που τους κατανεμήθηκαν με τους δείκτες ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μην τις διαθέσουν προς άλλη χρήση ή προς τρίτους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση που οι ποσότητες πρώτων υλών του πίνακα 3 αντιστοιχούν σε ποσότητες βιοντίζελ μεγαλύτερες από τις συνολικές κατανεμηθείσες που αναγράφονται στον πίνακα 1, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις πλεονάζουσες πρώτες ύλες.

Οι δικαιούχοι συνοδεύουν τις κατανεμηθείσες ποσότητες βιοντίζελ που παραδίδουν στους κατόχους άδειας διύλισης και οι οποίες προέρχονται από τις πρώτες ύλες του πίνακα 3, με βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 4 της αριθμ. οικ.175700/14.04.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» που αντιστοιχούν στις εν λόγω πρώτες ύλες. Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 32η του ν.3468/2006, οι δικαιούχοι τηρούν τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση, ειδικότερα ως προς τις διαδικασίες και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων, για τις κατανεμηθείσες ποσότητες βιοντίζελ που παραδίδουν στους κατόχους άδειας διύλισης και οι οποίες προέρχονται από τις πρώτες ύλες του πίνακα 3.

Οι βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας της παρ. 3 που δίδονται από τους δικαιούχους της κατανομής στους κατόχους άδειας διύλισης, δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν βιοντίζελ σε μείγμα με ντίζελ κίνησης, που εξάγεται από τους κατόχους άδειας διύλισης ή άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, ούτε αυτούσιο βιοντίζελ που εξάγεται από τους ανωτέρω με την ιδιότητάτους ως κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων. Το ίδιο ισχύει αναφορικά με τις πληροφορίες που διακινούνται μεταξύ των δικαιούχων της κατανομής και των κατόχων άδειας διύλισης ή άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, οι οποίες θα καθοριστούν με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006.

Άρθρο 2

Υποβολή εγγυητικής επιστολής και πρόσθετων δικαιολογητικών

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τα κατωτέρω:

α) Εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα και ειδικότερα από υποκατάστημα αυτού το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για κάθε δικαιούχο καθορίζεται στον πίνακα 4 της παρούσας.

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα υπολογίστηκαν ως το 1/20 του ειδικού φόρου κατανάλωσης του καυσίμου, ήτοι 20,5 €/χλτ, επί την κατανεμηθείσα ποσότητα ανά δικαιούχο.

Σε περίπτωση μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας σε τραπεζικό ίδρυμα για την έκδοσή της, η οποία επισυνάπτεται, και ότι θα την προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

β) Για τους δικαιούχους γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της δικαιούχου εταιρείας δηλώνει ότι η εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

γ) Η δικαιούχος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. που υπέβαλε δικαιολογητικά για συμμετοχή στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2018 σύμφωνα με το σημείο Β.ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της κατανομής έτους 2018, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει ότι σε περίπτωση είτε μη υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος είτε μεταβολής της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για το έτος 2018, της χρονικής διάρκειας ή του αντικειμένου του προγράμματος, ο δικαιούχος θα ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία