Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Επιστρεπτέα προκαταβολή και αποζημίωση αγροτών λόγω του κυκλώνα Ιανού

Στις 29.09.20 (ΦΕΚ 1856) ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ. 4728 «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

24_56

Γιώργος Παπαδημητρίου

3471
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Στο άρθρο 1 «Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020» στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι: […Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιούνται: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (µε πλήρη ή ψιλή κυριότητα) είτε είναι επικαρπωτές, ή µισθωτές, εξαιρουµένων των βραχυχρόνιων µισθώσεων, ή ένοικοι µε δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τα φαινόµενα της παρ. 1, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και επλήγησαν από τα φαινόµενα της παρ. 1 µε την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ηµέρα του συµβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία]. 

Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: […Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχοµένου της, απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρµα, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr) του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.  

Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, ή τον νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα µε τη νοµική µορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται µε το διαβατήριο και την ισχύουσα άδεια παραµονής. Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόµενο αυτής. 

Στο νόµο 4172/13 στο άρθρο 21 παρ. 1 ορίζεται ότι: [...1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων].  

 
 

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ 

Ο αγρότης θεωρείται και είναι επιχειρηµατίας, αφού πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο φορολογικός νόµος. Συνεπώς, εφόσον έχει επαγγελµατική στέγη, µπορεί να υποβάλλει αίτηση στο gov.gr και να αιτηθεί την αποζηµίωση των 8.000 ευρώ. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αποφυγή παρεξηγήσεων, την αίτηση µπορεί να την υποβάλλει ο καθένας. Αλλά σε περίπτωση που είναι ψευδής (σσ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης) θα επιστρέψει το ποσό x 4, δηλαδή 32.000 ευρώ. Το ποσό των 8.000 ευρώ απευθύνεται σε όσους έχουν πάθει ζηµιά. Ο δορυφόρος γνωρίζει που, πότε και πόσο µεγάλη είναι η ζηµιά που έγινε. Όποιος θέλει ας κάνει ψευδή δήλωση… 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Πρόκειται για δάνειο από το ∆ηµόσιο. Από το ποσό που θα εγκριθεί, επιστρέφεται το 50%, ξεκινώντας από την 01.01.22 και max σε 40 δόσεις. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: ∆εν σηµαίνει ότι το δικαιούνται όλοι. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Εάν θέλετε να υποβάλει την αίτηση ο λογιστή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µαζί του και να του ζητήσετε να υποβάλλει την αίτηση. 

Λήξη υποβολής αιτήσεων επιστρεπτέας στις 30.11.20 

Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή λήγουν στις 30 Νοεµβρίου. Και δεν υπάρχει ούτε µία περίπτωση να πάει σε παράταση. Επισηµαίνω ότι κριτήριο της ένταξης είναι  
ο τζίρος του 2019, σε περίπτωση που είναι µηδενικός, µηδέν θα είναι και η επιστρεπτέα που θα λάβετε. 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία