Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ειδικές ενισχύσεις που δόθηκαν, λόγω της πανδημίας

Στις 23.12.20 (ΦΕΚ Α’ 256) ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ 4764 «Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας Covid 19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Το µέρος Θ’ «Επείγουσες ∆ιατάξεις αρµοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», περιλαµβάνει τα άρθρα 146 και 147 που ενδιαφέρουν τους αγρότες.

24_61

994
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Άρθρο 146: « Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid 19 στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων».

 

Παράδειγµα το µετρο 21 στους ελαιοπαραγωγούς

∆ηλαδή, οποιασδήποτε  µορφή επιδότηση έχει καταβληθεί στον αγρότη εξαιτίας του κορωνοϊού, δεν µπορεί κανείς (∆ηµόσιο ή τράπεζες) να τις πειράξει. Είναι αφορολόγητες και δεν µπορούν να κατασχεθούν σε καµία περίπτωση. Πρόχειρα µπορώ να σκεφτώ την ενίσχυση που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς (Μέτρο 21).

Με αφορµή την αναφορά αυτή, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση χαρακτηρίστηκε λανθασµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχει έτος αναφοράς το 2019. Προφανώς έγινε από λάθος, ίσως γιατί ο υπεύθυνος για το χαρακτηρισµό παρασύρθηκε από την αναφορά Covid  19 και νόµισε ότι αφορά το έτος 2019. Ευελπιστώ ότι θα διορθωθεί άµεσα, σίγουρα πάντως πριν από την έκδοση της βεβαίωσης για το 2020.

Να τονίσω επίσης ότι η ενίσχυση αυτή, λόγω Covid 19 που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς, κι άλλες αντίστοιχες σε παραγωγούς άλλων προϊόντων (π.χ. καρπούζια), αν δεν αλλάξει κάτι, συµπεριλαµβάνονται στις υπόλοιπες επιδοτήσεις και όλες µαζί προσδιορίζουν την υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς. Υπάρχει δηλαδή µεγάλη πιθανότητα, ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος να ενταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό λόγω αυτών των ενισχύσεων. Αν δεν ληφθεί µέριµνα αντίστοιχη µε τις επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2019 στις δενδροκαλλέργειες και τις εξαίρεσαν µε ρητή απόφαση από τον υπολογισµό, ενδεχοµένως να βρεθούν πολλοί µπροστά στην υποχρεωτική ένταξης στα βιβλία (το αν συµφέρει ή όχι, είναι άλλο θέµα).

 

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κοντά σε οικισμούς

Με το άρθρο 147 Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ορίζεται: «Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α’ 52) τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ µέχρι τις 31.12.2021. Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.»

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι µε τη ρύθµιση αυτή, αντιµετωπίζεται το πραγµατικό πρόβληµα που έχουν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων, εν µέσω πανδηµίας, δεδοµένου ότι για την έκδοση ορισµένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται η προθεσµία µέχρι τις 31/12/2021.

 

Λήξη υποβολής αιτήσεων επιστρεπτέας στις 15 Γενάρη

Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή λήγουν στις 15 Ιανουαρίου (συζητείται την ώρα που γράφω αυτές τις γραµµές, η περίπτωση ολιγοήµερης παράτασης). Για να µην υπάρξουν πάλι οι παρεξηγήσεις της επιστρεπτέας 4, συνεννοηθείτε µε το λογιστή σας και ενηµερώστε τον αν επιθυµείτε να υποβάλλει για λογαριασµό σας την αίτηση ή όχι.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία