Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Έως 31 Μαρτίου η μετάταξη αγροτών με παραγραφή προστίμων

Μεγαλύτερη ευελιξία χαρακτηρίζει το καθεστώς μετάταξης των αγροτών σε καθεστώς ΦΠΑ, με την προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ως γνωστόν να λήγει στις 31 Μαρτίου, έχοντας πάρει παράταση ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ τυχόν πρόστιμα που σχετίζονται με αυτήν, παραγράφονται και επιστρέφονται.

138755365_4291033357580608_7360330118686776709_o__1_

82
0

Σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δεν είχαν μεταβεί σε καθεστώς βιβλίων ως όφειλαν βάσει νομοθεσίας για τα έτη 2018, 2019 και 2020, παραγράφονται ενώ σε περίπτωση που είχαν καταβληθεί επιστρέφονται. Επιπλέον, βάση εγκυκλίου που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όσοι αγρότες όφειλαν τα προηγούμενα έτη, 2018 και 2019 να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς λόγω είσπραξης ποσού επιδοτήσεων άνω των 5.000 ευρώ, αλλά για το έτος 2020 δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική μετάταξη.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές ενεργοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν περισσότερες ενισχύσεις από το όριο των 5.000 ευρώ που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Δηλαδή σε περίπτωση που η υποχρέωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς άπτεται των πωλήσεων τους που υπερβαίνουν το όριο των 15.000 ευρώ, δεν τυγχάνουν των ευνοϊκών διατάξεων.

Τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου (διαθέσιμη εδώ) προβλέπουν:

    Α . `Αρθρο 34 του Ν . 4772/2021

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4772/2021 τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και προστέθηκαν τα εξής:

«6. [...] Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, ενώ πρόστιμα του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται, για το φορολογικό έτος 2021, να παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων μεταβολών της παρούσας και να ορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων.[.] Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται έως τις 31.3.2021 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών της παρούσας που υποβάλλονται κατά νόμο μέχρι την 31.1.2021.».

  1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 4772/2021 , οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από 25.1.2021.
  2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 34 προβλέπεται ότι:

α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίοι κατά τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 υποχρεούνταν σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς αποκλειστικά λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών από επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και οι οποίοι δεν μετατάχθηκαν, ως όφειλαν, μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται έως και τις 31.3.2021. Η ανωτέρω υποχρεωτική μετάταξη από 1.1.2021 στο κανονικό καθεστώς δεν διενεργείται για τους εν λόγω αγρότες και η σχετική δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται, εφόσον κατά την 1.1.2021 αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 41 για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς, ήτοι κατά το φορολογικό έτος 2020 πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος είχαν υποχρέωση να προβούν σε μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα κατά τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, ήτοι υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς κατά το έτος (2018, 2019, 2020, κατά περίπτωση) για το οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς.

β) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίοι, πριν την 25.1.2021, έχουν προβεί εκπρόθεσμα στη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, όπως είχαν υποχρέωση, αποκλειστικά λόγω της είσπραξης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, δεν επιβαρύνονται με τυχόν πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ. Πρόστιμο, επίσης, δεν οφείλεται ούτε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της οικείας δήλωσης μεταβολών. Στην περίπτωση που οι εν λόγω αγρότες κατέβαλαν τέτοια πρόστιμα, τα ποσά αυτά επιστρέφονται. Για την επιστροφή υποβάλλεται αίτηση στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου. Η αίτηση επιστροφής αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εναλλακτικά κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ως άνω αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Οι εν λόγω αγρότες δύνανται να επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς από 1.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, ήτοι κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερέβησαν τα ως άνω όρια των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται έως και τις 31.3.2021 σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

  1. Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 34, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνονται έως και τις 31.3.2021 οι προθεσμίες για την υποβολή όλων των δηλώσεων μεταβολών της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, για τη μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών και αντίστροφα.

 

Β . `Αρθρο 36 του Ν . 4772/2021

 

  1. Με το άρθρο 36 του Ν. 4772/2021 ορίζονται τα εξής:

«Στο Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), μετά την παρ. 1β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής: «1γ. Εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους.».

  1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 4772/2021 οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου (5.2.2021) μέχρι τις 31.12.2021.
  2. Συνεπώς, με τις κοινοποιούμενες ως άνω διατάξεις τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους που εκδίδονται από τις 5.2.2021 μέχρι και τις 31.12.2021 υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 13%.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία