Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι έκτακτες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού

Στις 23.12.20 (ΦΕΚ Α’256) ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ 4764 «Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας Covid-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

24_78

Γιώργος Παπαδημητρίου

1236
0


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Το µέρος Θ’ «Επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», περιλαµβάνει τα άρθρα 146 και 147 που ενδιαφέρουν τους αγρότες.

 

Άρθρο 146: « Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19 στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων».

 

∆ηλαδή, οποιασδήποτε µορφή επιδότησης έχει καταβληθεί στον αγρότη λόγω κορονοϊού, δεν µπορεί κανείς (∆ηµόσιο ή τράπεζες) να τις πειράξει. Είναι αφορολόγητες και δεν µπορούν να κατασχεθούν σε καµία περίπτωση. Πρόχειρα µπορώ να σκεφτώ την ενίσχυση που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς (Μέτρο 21). Η συγκεκριµένη ενίσχυση χαρακτηρίστηκε αρχικά λανθασµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχει έτος αναφοράς το 2019 στην κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, όµως γρήγορα αυτό διορθώθηκε και αποτυπώνεται σωστά στη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του 2020.

ΜεΣυνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ορίζεται: «Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α’ 52) τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: «3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ µέχρι 31.12.2021. Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου.»

 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι µε τη ρύθµιση αυτή, αντιµετωπίζεται το πραγµατικό πρόβληµα που έχουν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων, εν µέσω πανδηµίας Covid 19. Με το άρθρο 8 του ν. 4691/2020 (Α’ 108) είχε ορισθεί ως καταληκτική προθεσµία των αιτήσεων η 31η.12.2020 και µε την προτεινόµενη διάταξη. Παρατείνεται η ανωτέρω προθεσµία κατά ένα χρόνο, ήτοι µέχρι την 31/12/2021.

Την Πέµπτη 27.05.21 η ΑΑ∆Ε άνοιξε το σύστηµα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πιστή στην τακτική των τελευταίων χρόνων «εγώ το άνοιξα και δεν µε νοιάζει αν είναι όλα έτοιµα ή όχι». Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 27η Αυγούστου, όµως θεωρείται δεδοµένο ότι θα παραταθεί η υποβολή τους καθώς εκ των πραγµάτων δεν θα ολοκληρωθούν σε αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Τέλος, για τις επιστρεπτέες προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε αρκετούς αγρότες, µε αρχή από την επιστρεπτέα 4, παρότι αναφέρεται, δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναγραφής στο έντυπο Ε3. Και είναι λογικό καθώς, οι επιστρεπτέες προκαταβολές µέχρι στιγµής αποτελούν δάνειο και όχι έσοδο. Το επόµενο διάστηµα  θα οριστικοποιηθεί το ποσοστό 50% που θα επιστραφεί και το υπόλοιπο θα βεβαιωθεί στην Εφορία για τον καθένα. Τότε θα αποτελέσει έσοδο, που σηµαίνει ότι θα δηλωθεί στο Ε3 της επόµενης φορολογικής περιόδου.

 

Τακτικοί έλεγχοι αγροτών

∆υστυχώς η ώρα που φοβόµουν από το 2014 έφτασε. Ήλπιζα ότι δεν θα χρειαζόταν να αναφερθώ ποτέ σε θέµα ελέγχων, όµως δεν κατέστη δυνατό. Τα βασικά σηµεία ελέγχου είναι: α) αποδείξεις καυσίµων, β) εργόσηµα,
γ) εξόφληση τιµολογίων άνω των 500 ευρώ
µε λάθος τρόπο, δ) επισκευές και συντηρήσεις µηχανηµάτων χωρίς τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Συνιστώ µεγάλη προσοχή, καθώς
η τεκµηρίωση ετεροχρονισµένα είναι δύσκολη.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία