BACK TO
TOP
Φορολογικά

Ηλεκτρονικά μισθωτήρια για τη νέα περίοδο και από το Μάρτιο

Nέα δεδοµένα έρχονται το 2022, για τη σύνταξη της δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) από τους αγρότες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πρέπει όλα τα µισθωτήρια να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της 1ης ∆εκεµβρίου στη σελίδα του (www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4166-proskomisi-ilektronikon-misthotirion), διαβάζουµε:

24_95

Γιώργος Παπαδημητρίου

871
11

Σε εφαρµογή της υπ΄ αριθµ. 416/110255/21-5-2021 ΥΑ, τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», oι δικαιούχοι που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2022 υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκµετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται:

Για τα ιδιόκτητα: στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9

Για τα µισθωµένα : στη ∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µέσω εφαρµογής της Α.Α.∆.Ε ανεξαρτήτως ποσού µισθώµατος και από µηδενικό ποσό µίσθωσης, σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα µίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα (ηλεκτρονικό µισθωτήριο).

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ,θα γίνονται δεκτά µόνο τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια µέσω της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακόµη σε ισχύ χειρόγραφα ενοικιαστήρια θα πρέπει να µετατραπούν σε ηλεκτρονικά,η έκταση αγροτεµαχίου ανά ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2022 πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση µε την έκταση που δηλώνεται στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9). Η τυχόν απόκλιση της έκτασης θα πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη µη επιλέξιµων στοιχείων και πρέπει να δηλώνεται αντίστοιχα µε τον κωδικό ΚΟΚ99. Η µη δήλωση του συνόλου της έκτασης που κατέχει ένας γεωργός επισύρει κυρώσεις/µειώσεις από τη χορήγηση των ενισχύσεων».

 

Με λίγα λόγια αυτό σηµαίνει ότι το Μάρτη που θα αρχίσει η διαδικασία σύνταξης της δήλωσης καλλιέργειας, θα πρέπει όλα τα µισθωτήρια των αγροτεµαχίων να είναι ηλεκτρονικά, µέσα από την εφαρµογή της ΑΑ∆Ε. Κι εδώ ξεκινούν τα προβλήµατα:

  Πρέπει να ενηµερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες, να προχωρήσουν εκ νέου στη σύνταξη ηλεκτρονικού µισθωτηρίου, (για να γίνει κάτι τέτοιο φυσικά, θα πρέπει να τον βρεις κιόλας, κάτι που τις περισσότερες φορές µόνο εύκολο δεν είναι).

  Να ψάξουν να βρουν όλα τα χειρόγραφα µισθωτήρια που βρίσκονται σε ισχύ προκειµένου να τα αντικαταστήσουν (άρα η επίσκεψη στο µελετητή-γραφείο σύνταξης δήλωσης ΟΣ∆Ε, εκ των πραγµάτων δεδοµένη).

  Να κάνουν αποδοχή όλων των ηλεκτρονικών µισθωτηρίων (άρα η επίσκεψη για µία ακόµη φορά στο λογιστή πρέπει να θεωρείται δεδοµένη).

  Να αντικατασταθούν όλα τα χειρόγραφα µισθωτήρια ανταλλαγής – δωρεάν παραχώρησης ανάµεσα σε συζύγους, παιδιά, συγγενείς και φίλους.

Η όλη κατάσταση µόνο εύκολη δεν είναι και το επισηµαίνω τώρα που είναι νωρίς. Γιατί θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι θα έχουµε αντιπαραθέσεις, προβλήµατα µε τη λήψη των επιδοτήσεων και δεν ξέρω ακόµη τι άλλο θα προκύψει.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ακόµη ότι σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για τα αγροτεµάχια τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα, ο µισθωτής αποδεικνύει την νοµιµότητα της χρήση τους µε ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης, ή συµβολαιογραφικά έγγραφα ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τον ΑΦΜ των ιδιοκτητών, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης και να είναι θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών.

Να θυµίσω ότι το 2014 υπήρχε υποχρέωση όλα τα µισθωτήρια να γίνονται ηλεκτρονικά. Το 2015 µε νεότερη απόφαση της ΑΑ∆Ε, εξαιρέθηκαν τα µισθωτήρια αγροτεµαχίων έως 960 ευρώ. Το θέµα της υποχρέωσης ή όχι, ηλεκτρονικής σύνταξης είναι απόφαση της ΑΑ∆Ε. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία ανάµεσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑ∆Ε και να λυθεί άµεσα το θέµα, πολύ πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης της δήλωσης καλλιέργεια του 2022.

Εδώ να επισηµάνω το λάθος που γίνεται και που κάποια στιγµή θα δηµιουργήσει πρόβληµα (αν δεν έχει γίνει το λάθος ήδη) στους µισθωτές των αγροτεµαχίων: γίνονται ηλεκτρονικά συµφωνητικά και ο ιδιοκτήτης που το συντάσσει, δηλώνει στην εφαρµογή µηνιαίο µίσθωµα για τα χωράφια. Π.χ. έστω αγρός 10 στρεµµάτων x 50 ευρώ/στρέµµα = 500 ευρώ ετήσιο µίσθωµα.

Προχωρώντας στην ηλεκτρονική υποβολή ο ιδιοκτήτης, στο πεδίο µηνιαίο µίσθωµα δηλώνει 500 ευρώ/12 = 47,67 ευρώ/µήνα. Επειδή δεν υπάρχει όµως κανείς  που να πληρώνει µίσθωµα στα χωράφια  µε το µήνα, συµβαίνει το εξής συνηθισµένο λάθος: ο µισθωτής δηλώνει µίσθωµα 10 στρ. x 47,67 ευρώ= 476,67 ευρώ, διότι από συνήθεια λαµβάνει το µηνιαίο µίσθωµα και το πολλαπλασιάζει µε το σύνολο των στρεµµάτων που έχει µισθωµένα, χάνοντας έτσι µέρος της δαπάνης των ενοικίων του.

Hλεκτρονικά µισθωτήρια

Πρέπει να καταλάβει η Φορολογική ∆ιοίκηση και η ΑΑ∆Ε ότι, ακόµη και ως δια µαγείας, συµπληρώνονταν ηλεκτρονικά όλα τα µισθωτήρια, το σύστηµα δεν µπορεί να κλειδώσει. Πάντα θα χρειάζεται το ανθρώπινο χέρι να διορθώσει, να συµπληρώσει ή να διαγράψει ό,τι κριθεί αναγκαίο.

Σχόλια (11)
Προσθήκη σχολίου

12-05-2022 12:02ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης πρέπει υποχρεωτικά να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής πριν αναρτηθούν ηλεκτρονικά?

Απάντηση

08-02-2022 20:56Π[ΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Απάντηση

25-01-2022 21:12ΕΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Τα μισθωτήριο με συμβολαιογραφικη πράξη; Θα πρέπει να αλλάξουν κι αυτά;

Απάντηση

14-12-2021 18:10Γιώργος

Και εγώ θα χάσω αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό το χάος. Θα μπει όμως? ή θα γίνει τις πουτ@ν@ς.

Απάντηση

14-12-2021 09:58GEORGΕ

Δεν υπαρχουν πλεον επιδοτησεις ολλα γινονται για την γραφειοκρατεια ,Δεν αξιζει ο κοπος.Εχουμε τοσα προβληματα προσπαθουμε να τα λυσουμε, αλλα δεν μπορουμε να λυσουμε και τα δικα τους.Επιτελους πρεπει να καταλαβουν οτι ο Γεωργος χρειαζεται την βοηθεια τους και οχι την αποτροπη απο το επαγγελμα

Απάντηση

13-12-2021 22:19Γιωργος

Γιατί δεν εμφανίζεται τα σχόλια?τι φοβάστε?

Απάντηση

13-12-2021 18:39ΑΓΡΟΤΗΣ

Όλο κάτι τέτοιες μ....... ς σκέφτονται οι αριστοι

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

13-12-2021 13:16Γιωργος

Σας προκαλώ να τα κάνετε ηλεκτρονικά.Να δούμε μετά το ντόμινο που θα ακολουθήσει.Καθε χρόνο σκέφτεσαι και μια μαλακιά να δυσκολεψετε τη ζωή μας. Αχριστοι.

Απάντηση

13-12-2021 10:11Αελ

Κύριε παπαδημητριου τόσο πολύ θέλετε τα αγροτικα ενοικιαστηρεια να γίνουν ηλεκτρονικα!!!! Δεν θα γίνουν θα παραμείνουν χειρόγραφα , διότι πολλή απλά οι μισοί αγρότες θα βγούνε εκτός επιδοτησεων.καλη σας ημέρα ...

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία